Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asertivitou k sebedůvěře Pasivní chování základní rys: přizpůsobivost požadavkům druhých způsoby: bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům důvod:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asertivitou k sebedůvěře Pasivní chování základní rys: přizpůsobivost požadavkům druhých způsoby: bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům důvod:"— Transkript prezentace:

1

2 Asertivitou k sebedůvěře

3 Pasivní chování základní rys: přizpůsobivost požadavkům druhých způsoby: bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům důvod: závislost na druhých a jejich hodnocení role: „chudáčka“, „obětavého dobráka“ styl: prohra – výhra nebo prohra – prohra možný důsledek: zneužívání druhými, sociální fobie, deprese

4 Agresivní chování základní rys: prosazování na úkor jiných způsoby: obviňování okolí, nátlak, moralizování důvod: skrytá potřeba zvýšení sebevědomí role: „diktátor“, „kontrolor“, „mravokárce“ styl: výhra – prohra možný důsledek: odcizení od druhých, hysterie apod.

5 Manipulativní chování základní rys: sleduje cíl nepřímo způsoby: vyvolávání pocitů viny, lichocení, apely na morálku důvod: sobectví, potřeba zvýšit sebevědomí, vnitřní prázdnota role: „oběť“, „světice“ styl: skrytá výhra – prohra možný důsledek: neschopnost opravdovosti ve vztazích, hysterie

6 Asertivní jednání Takový způsob komunikace, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně, upřímně a přiměřeně své myšlenky, city, postoje, názory a to, jak pozitivní, tak negativní. Postupuje tak, aby neporušoval asertivní práva svá ani ostatních lidí. Jak na to?

7 Reaktivní- proaktivní přístup Mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro svobodnou volbu. PODNĚT ODEZVA

8 Model proaktivity PODNĚTODEZVA Svoboda volby Sebeuvědomění Představivost Nezávislá vůle Svědomí

9 Asertivní chování základní rys: přímé, otevřené, sebevědomé, klidné způsoby: respektující sebe i druhého (empatie), kompromisy důvod: úcta k sobě i druhým, čestnost, odvaha role: „sebe sama“ styl: výhra – výhra možný důsledek: plné psychické zdraví

10 Zralost v naplnění rovnováhy mezi odvahou a ohledem na druhé Prohra – výhraVýhra – výhra Prohra – prohraVýhra – prohra ODVAHA malávelká velký malý OHLED NA DRUHÉ

11 Jak být asertivní? Stručně a upřímně vyjadřujme své pocity Snažme se vidět sebe i druhého reálně Pokusme se poznat stanovisko druhého Učme se kontrolovat své emoce Respektujme a tolerujme osobní práva druhých Naslouchejme druhému a vyslyšme ho Važme si názoru druhého a jeho přesvědčení Nemějme navrch za každou cenu Učme se nacházet kompromis Přiznejme omyl a pokusme se jej napravit Uvědomme si včas, co vlastně chceme

12 V čem nám může pomoci asertivita? Přispívá k úspěchu Napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí Prohlubuje mezilidské vztahy, jejich otevřenost, jasnost a přímost Vytváří atmosféru pro spolupráci Umožňuje předcházet a efektivně řešit konflikty Rozvíjí samostatnost v rozhodování Zvyšuje odpovědnost za vlastní chování Zvyšuje sebeúctu a respekt Zvyšuje tvořivost a zdravé riskování Umožňuje být sám sebou

13 Listina asertivních práv 1. Mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky, city a pocity a být za ně a za jejich důsledky zodpovědný. 2. Mám právo neposkytovat žádné omluvy či výmluvy a vysvětlení ospravedlňující mé chování. 3. Mám právo sám posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. 4. Mám právo změnit svůj názor. 5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný. 6. Mám právo říci: „Já nevím!“ 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí. 8. Mám právo činit nelogická rozhodnutí. 9. Mám právo říci: „Já ti nerozumím.“ 10. Mám právo říci: „Je mi to jedno!“ 11. Mám právo rozhodnout se, zda budu jednat asertivně.

14 Umění požádat o laskavost „Prosím tě, udělal/a bys to pro mě?“ Zásady:  udržujeme oční kontakt  o laskavost žádáme klidně, s vědomím, že si pomoc druhých zasloužíme  neprosíme poníženě, děkujeme krátce a důstojně  požádání o laskavost komunikaci zjemňuje, ukazuje na to, že si partnera vážíme. Většinou nám to oplatí podobným chováním. To pomáhá posilovat a prohlubovat jak náš vztah, tak sebevědomí obou.

15 Asertivní NE Jak říkat NE v souladu s tím, co chceme. Zásady:  Říci NE. („Ne, nechci.“„Ne, nemám o to zájem.“ „Ne, to neudělám.“)  Nic nepřidáváme. Vyhýbáme se odpovědi „Nemohu.“  Všímáme si vlastních pocitů.  V zásadě nevysvětlujeme příčiny odpovědi; když ano, tak stručně.  Neomlouváme se!  Vyjádříme empatii a respekt!  Pozor na otázku „Proč?“ („Jednoduše proto, že nechci.“)

16 Reakce zpětnou vazbou Poskytuje informace o tom, jak na nás určité chování působí. „Když ty děláš to, já se cítím takto.“ Zásady:  základní formulace: „Já cítím X, když Ty děláš Y.“  udržuji oční kontakt  mluvím za sebe, říkám osobní názor, v 1. osobě jednotného čísla: „Já …. Mně ….“  člověka nehodnotím („Jsi hrubý, líný, atd.“) - popisuji konkrétní chování, konkrétní projev, který mi vadí, ne člověka jako takového.  vyjadřuji se krátce, stručně, srozumitelně

17 „Přeskakující gramofonová deska“ Schopnost žádat to, na co máme právo a vydržet u toho. Zásady:  uvědomíme si svoje právo nebo nárok  udržujeme oční kontakt  klidně a stručně, znovu a znovu opakujeme svůj názor  ignorujeme pokusy o „skákání“ na vedlejší, nepodstatná témata  nenecháme se zatlačit do pocitů viny  dáváme zřetelně najevo svoji vůli – to posiluje naši sebeúctu  nereagujeme na manipulativní otázky: „A proč?“  nejsme povinni uvádět žádné argumenty, vysvětlení ani omluvy  dáváme najevo, že jsme schopni mluvit jako „deska“ třeba celý den a že manipulativní triky budeme i nadále ignorovat.

18 Technika otevřených dveří – zásada asertivního souhlasu Zásady:  souhlasíme s každou pravdou  souhlasíme s každou pravděpodobnou pravdou  souhlasíme i s obecnou pravdou v tvrzení lidí, kteří se s námi snaží manipulovat  souhlasíme s každou pravdou, která je v tvrzení partnera obsažena; uznáváme všechny partnerovy argumenty, na kterých by mohlo něco být  svoji odpověď můžeme doplnit o náš vlastní pohled  pozorně posloucháme, co nám partner říká, a následně použijeme jeho slova v odpovědi  Pozor na čtení myšlenek! Neodpovídáme tím, co si myslíme, že nám partner chtěl říci, ale tím, co nám doopravdy řekl.  odnaučíme se uvažovat v absolutních pravdách, typu „všechno nebo nic“

19 Technika negativní aserce „Člověk má právo dělat chyby, být nedokonalý v chování a za své nedostatky převzít plnou odpovědnost.“ Zásady:  změníme svoje přesvědčení, že se kvůli své chybě musíme zákonitě cítit vinnými  učíme se asertivním postojům k chybám a omylům – považujeme je za nic víc a nic méně než za chyby  asertivně akceptujeme vlastní chybu či omyl a slovně to vyjádříme  přijmeme, že jsme udělali chybu nebo omyl, aniž bychom se museli omlouvat  vyptáváme se kritizujícího na podrobnosti (při konstruktivní kritice pro sebe získáme užitečné informace, při manipulativní kritice tím kritizujícího vyčerpáme)  svobodný, nezávislý a asertivní člověk si rezervuje posouzení svých kladných a záporných činů pro sebe.

20 Negativní dotazování Umožňuje nám upřesnit a otevřít komunikaci. Zásady:  když chceme užít negativního dotazování, měli bychom si být jisti, že to myslíme vážně  udržujeme oční kontakt  pozorně nasloucháme, klidně přijímáme kritiku  nereagujeme na kritiku obranou, odvetou nebo popíráním – místo toho sami aktivně žádáme další kritiku  věty formulujeme v 1. osobě jednotného čísla (já...)  žádáme další kritiku, její upřesnění, detaily  klidně, bez ironie či provokování se ptáme na negativní stránky naší osobnosti, našeho chování

21 Asertivní ocenění  Většinu lidí motivuje spíše ocenění a dobrý doprovázející pocit. Méně motivující je strach.  Ocenění, chválení neblokuje cestu k případné kritice. Optimální poměr pochvaly a kritiky je 5-7:2, aby člověk neměl pocit, že je stále „peskován“. Na druhé straně větší počet pochval vede k jejich znehodnocení.  Kritika a trest spíše zabrání opakování nežádoucího chování, ale nemá tu moc vytvořit, respektive být nápomocno pro nové, žádoucí chování.

22 Způsoby neasertivního podávání ocenění Obecná a hodnotící ocenění Negativně formulovaná pochvala Ocenění zároveň obsahuje nedostatky Ocenění zároveň obsahuje nesouvisející dodatek Sarkastický tón sdělení Pseudoocenění s manipulativním obsahem Falešné lichocení

23 Zásady asertivního ocenění Nalezněte chování, které je třeba ocenit Navažte a udržujte oční kontakt Buďte upřímný/á a chvalte jen to, co se vám skutečně líbí Slovně začněte „Já“ + pocit, např. „líbí se mi“, „mám radost“ Partnera informujte o jeho chování apod., nehodnoťte však osobu, popisujte pouze chování (ne člověka jako takového) a hovořte konkrétně (nepoužívejte zobecňující tvrzení) Dbejte na to, aby mimoslovní projevy byly v souladu se slovy

24 Asertivní kritika Kritika patří do zdravých vztahů. Tam, kde neprobíhá kritika, dochází k erozi vztahu a nižší efektivitě práce. Mnoho lidí se velmi brání kritice, neboť ji vnímají jako znehodnocení své osoby a všeho toho, co už udělali. Záleží však jen na kritizovaném, co s kritikou udělá, jak ji bude vnímat. Opravdu sebevědomý člověk (nikoliv herec sebevědomého) považuje kritiku za zdroj cenných informací, nikoliv za ohrožení.

25 Sdělení kritiky „ Já“ jazyk pravidlo přítomnosti bez hodnoticích soudů, bez otázek, které předjímají odpověď bez výčitek a hledání viníka bez poučování, opravování a kárání bez následujících slov: znovu, vždycky, nikdy, stále, nic, všichni, nikdo apod. bez extrémních slov: „katastrofální“, „nesnesitelné“ apod. bez vzájemného podmiňování „jak ty, tak já“ Zpětná vazba Požadavek změny

26 Přijímání kritiky O tom, zda je kritika oprávněná či nepravdivá, rozhoduje její příjemce. nemusíme reagovat na všechno, co nám partner říká nenecháme se vyprovokovat k hádce reagujeme klidně, soustředíme se na to, s čím souhlasíme, co je pravdou o naší chybě partnera se snažíme cílenými otázkami vést k objasnění jeho stanoviska (přinutíme ho zamyslet se nad tím, co od nás opravdu chce) pokusíme se z rozhovoru vyvodit závěr, co bude následovat

27 Reakce na nepravdivou kritiku informujeme partnera o našem názoru, vyjádříme nesouhlas vyjádříme své pocity vyžádáme si upřesňující informace konstatujeme rozdílná stanoviska a respekt


Stáhnout ppt "Asertivitou k sebedůvěře Pasivní chování základní rys: přizpůsobivost požadavkům druhých způsoby: bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům důvod:"

Podobné prezentace


Reklamy Google