Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál"— Transkript prezentace:

1 1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál
Místo: Bruntál, Společenský dům Dne:

2 Program Prezentace účastníků Schválení jednacího řádu
Zhodnocení průběhu dosavadních prací Výsledky analýz jednotlivých oblastí Varianty řešení u problémů a potřeb Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce Další postup Závěr

3 3. Zhodnocení průběhu dosavadních prací
Co již proběhlo (od listopadu 2013) Školení týmu Přerov, Ostrava 2x jednání starostů průběžné schůzky týmu jednání s místními zainteresovanými osobami 1. oficiální setkání starostů Co již bylo uděláno zpracovaná analytická data odevzdaná první verze analytické části a návrhů řešení zpráva o průběhu projektu Zhodnocení spolupráce Dotazník A – 19 Dotazník B – 30 Dotazník sociální služby - 16

4 4. a 5. Výsledky analýz a návrhy řešení
Specifika území migrace rodin i s dětmi růst počtu lidí starších 65 let 14 tis. zaměstnaných pracuje na 17 tis. ekonomicky neaktivních a 3 tis. nezaměstnaných do zaměstnání vyjíždí osob, do škol 1689 osob domácnosti jednotlivců – 31%, neúplné rodiny – 15%

5 Předškolní výchova a základní školství
Část A - Výstupy analytické části 1. Aktuální situace Jesle: pouze 1. třída v regionu Počet obcí bez MŠ i ZŠ 11 Počet obcí jen s MŠ 7 Počet obcí se ZŠ i MŠ 12 Počet obcí pouze se ZŠ 1 Počet ZŠ 20 - z toho počet škol zřizovaných obcemi 18 - zřizovaných krajem 1 - soukromých škol - z toho počet ZŠ úplných 11 - z toho počet neúplných 9 - z toho počet malotřídek 5 Kapacita škol 4 740 Volná kapacita 1 914 Počet MŠ 22 - počet MŠ sloučených se ZŠ 10 Kapacita MŠ 1 538 Počet volných míst v MŠ 267

6 Předškolní výchova a základní školství
Část A - Výstupy analytické části Počet jídelen 32 Kapacita jídelen 6 963 Volná kapacita 3 644 Financování vzdělávání Prostředky poskytnuté státem 132 300 480 Kč Skutečné náklady 141 409 124 Kč Rozdíl 9 108 644 Kč Prostředky z RUD 35 944 000 Kč Celkové skutečné náklady 58 744 749 Kč 22 800 749 Kč

7 Předškolní výchova a základní školství
Část A - Výstupy analytické části Pracovníci ve školství Počet pracovníků ve školství 575 Počet pedagogů ve školství 372 Počet pedagogů v ZŠ 199 z toho žen 162, tj. 81%

8 Předškolní výchova a základní školství
Část A - Výstupy analytické části Trend vývoje MŠ Počet dětí v MŠ Počet Volná místa % využití kapacity Současná kapacita 1538 ---- Současný počet dětí 1288 250 83,75% Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2018 1100 438 74,93% Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2023 1000 538 68,12% Trend vývoje ZŠ Počet dětí v ZŠ Počet Volná místa % využití kapacity Současná kapacita všech ZŠ 4 740  ----- ---- Počet žáků 2 826 1 914 59,62% Předpoklad ke konci roku 2018 2 300 2 440 48,52% Předpoklad ke konci roku 2023 2 000 2 740 42,19%

9 Předškolní výchova a základní školství
Část A - Výstupy analytické části 2. Výstupy z dotazníkových šetření Důvody spolupráce - lepší naplnění kapacit škol Důvody nespolupráce - udržení MŠ, ZŠ v obcích i za cenu zvýšení nákladů Největší problémy - zachování školy kvůli nízkému počtu žáků, dostupnost škol, nedostatek finančních prostředků na provoz Hlavní témata spolupráce - čerpání dotací, optimální naplněnost tříd, nabídka zájmových aktivit a zvýšení zájmu rodičů, posilování regionální identity

10 Předškolní výchova a základní školství
Část B - Nástin variant MOS Var. 1: Zapojení škol do rozvoje a života obce a regionu aktivní občanství, zapojení do přípravy obecních projektů spolupráce s neziskovými organizacemi spolupráce škol v regionu i mimo něj akce škol pro veřejnost orientace na komunitní roli škol, regionální identita stravovacích kapacity pro veřejnost Var. 2: Aktivity škol k podpoře podnikavosti a zaměstnanosti spolupráce škol s podnikateli spolupráce škol s vysokými školami orientace škol na obory potřebné v regionu rozvoj kreativity, podnikavosti, jazyků nabídka jeslí

11 Předškolní výchova a základní školství
Část B – Nástin variant MOS Var. 3: Koncepce regionálního školství a souvisejících aktivit nejen ekonomická optimalizace škol role obcí jako zřizovatelů škol zaměstnávání mužů ve školství aktivita obcí pro stabilizaci a příchod nových obyvatel a návratu mladých po studiu rozvoj dalšího vzdělávání s vazbou na trh práce aktivity obcí k rozvoji zaměstnanosti (viz. volitelné téma) Var. 4: Příprava škol i obcí na období 2014+ definování a příprava investičních i neinvestičních záměrů zapojení zřizovatelů, škol, veřejnosti i dětí projekty spolupráce škol, projekty podporující spolupráci v území

12 Diskuse Zapojení škol do rozvoje a života obce a regionu
Aktivity škol k podpoře podnikavosti a zaměstnanosti Koncepce regionálního školství a souvisejících aktivit Příprava škol i obcí na období 2014+

13 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části 1. Aktuální situace
V území působí 32 registrovaných sociálních služeb. Podle formy poskytování se dělí na pobytové (P), ambulantní (A), terénní (T)a jsou i kombinované Jejich členění na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence:

14 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části
Podíl obcí na spolufinancování v r. 2012: Celkové výdaje sociálních služeb v r činily tis. Kč

15 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části
2. Výstupy z dotazníkových šetření 8 obcí je ochotno přispět na provoz pobytové sociální služby (tzv. koupit si lůžko) 14 obcí ochotno přispívat na provoz sociálních služeb 3 nejčastěji uváděné jiné formy případné pomoci obcí : ⇨organizace dobrovolníků nebo pracovníků v rámci VPP ⇨sdružení obcí pro vytvoření regionální sítě sociálních služeb ⇨výroba a tisk informačních materiálů

16 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části
vývojové trendy: ⇨ stárnutí obyvatel (s akcentem nárůstu psychického onemocnění) ⇨nezaměstnanost ⇨závislost obyvatel na dávkách a zadluženost obyvatelstva chybějící služby domy s pečovatelskou službou resp. byty pro seniory, domov pro seniory odlehčovací služba, denní stacionář a azylový dům. 80% obcí považuje sociální oblast pro spolupráci naprosto nebo velmi vhodnou a preferuje úroveň ORP .

17 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části
3. Výstupy dalších analýz Plánování sociálních služeb - pouze 6 měst a obcí Hlavní rizika a slabé stránky současného systému zneužívání příspěvku na péči převod dotačního systému úhradová vyhláška nevyhovující tok financí nízká finanční spoluúčast kraje a obcí nízká informovanost klientů i některých malých obcí Vznik nové služby - požadavek MSK na pokrytí 30% provozní ztráty ze zdrojů obce

18 Sociální služby Část B - Nástin variantních návrhů MOS
Var. 1 - Střednědobé plánování sociálních služeb na celém území ORP Bruntál Vytvořit plán sociálních služeb na 4 roky pro celé území ORP Bruntál Vytvořit na základě zjištěných potřeb optimální síť sociálních služeb Jednotný informační systém o službách

19 Sociální služby Část B - Nástin variantních návrhů MOS
Var. 2 - Vytvoření systému financování sociálních služeb Stanovení rámce a principů pro financování služeb Nastavení procent z rozpočtu obcí tak, aby bylo předem jasné, kolik financí na danou službu v daný rok půjde Přerozdělování poskytovatelům sociálních služeb na základě předem daných kritérií, investiční fond

20 Sociální služby Část B - Nástin variantních návrhů MOS
Var. 3 - Rozšíření územní působnosti a kapacity terénních resp. ambulantních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené rozšíření místní i časové působnosti pečovatelské služby a osobní asistence zřízení terénní odlehčovací služby, tísňové péče a denního stacionáře pro seniory

21 Diskuse Střednědobé plánování sociálních služeb na celém území ORP Bruntál Vytvoření systému financování sociálních služeb Rozšíření územní působnosti a kapacity terénních resp. ambulantních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené

22 Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části
1. Aktuální situace Svoz odpadů - pouze 3 firmy dvě skládky – ostatní a nebezpečné odpady Třídící linky – PET Bruntál a Zelená dílna – recyklace elektrického a elektronického zařízení. Bruntál - třídí bioodpad - snížení objemu komunálního odpadu a nákladů na skládkování - vlastní kompostárna Vrbno – kompostéry pro občany, zvažuje pořízení vlastní kompostárny Energetické využití odpadu se v území neprovádí Černé skládky odpadu ekologické zátěže minimální

23 Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části
Celková produkce odpadu - cca tun, od roku meziročně klesá. Dominuje odpad stavební a demoliční (21 736 t), komunální (14 289 t), čistírenské kaly (5 543 t), Komunální odpad - dominuje skládkování, materiálové využití je zanedbatelné Separovaný odpad - u papíru materiálové využití, u plastů téměř shodně materiálové využití a skládkování

24 Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části
Náklady a příjmy odpadového hospodářství Roční náklady cca 32 mil Kč Největší položka - sběr a svoz komunálních odpadů – 25,7 mil. Kč Příjmy odpadového hospodářství dosahují cca 36 mil. Kč Největší položka - poplatky za uložení nebezpečných odpadů a za komunální odpad – 19,7 mi. Kč Poplatky za shromažďování, sběr, separaci a odstranění odpadů Průměrná cena 500 Kč/ občana a rok obce doplácí cca 500 Kč/ občana a rok Reálná cena okolo 1000 Kč/občana a rok.

25 Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části
Stát se chystá zdražit skládkování. V příštích 5 letech se očekává zdražení poplatku za skládkování odpadu na dvojnásobek.

26 Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části
2. Výstupy z dotazníkových šetření Důvody nespolupráce - odpady jsou záležitostí tržního systému Důvody spolupráce - vyjednávací pozice s firmami, předpokladem je dobrá komunikace mezi obcemi a kvalitní společný projekt Největší problém - černé skládky, vysoké ceny za svoz odpadů, špatná vybavenost území. Nejvhodnější téma - úspora finančních prostředků, realizace projektů, zefektivnění třídění odpadů, posílení pozice vzhledem k poskytovatelům služeb obcím, osvěta, omezování skládkování, biologické odpady;

27 Odpadové hospodářství Část B – Návrh řešení
Var. 1: Efektivní systém odpadového hospodářství regionu Koncepce odpadového hospodářství provázání systému s podnikatelskými záměry s myšlenkou na ekonomický růst a zaměstnanost snížení nákladů odpadového hospodářství zlepšení nakládání s odpady, zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů příprava na období 2014+ Návrhy legislativních úprav Realizace jednotlivých záměrů , např.: separační nádoby a sběrná místa včetně jejich estetického začlenění zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, překladiště a sklady odpadů oddělený sběr bioodpadů, obecní/komunitní kompostárny

28 Odpadové hospodářství Část B – Návrh řešení
Var. 2: Prevence vzniku odpadu (včetně podpory podnikatelských záměrů v této oblasti). Příklady aktivit: propagace a kampaně - zapojení obcí, podnikatelů, veřejnosti a škol zavedení individuální bonifikace modernizace výrobních technologií - výrobek neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobek se sníženým obsahem nebezpečných látek, technologie jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými komunálními odpady. separační technologie pro plastový odpad s návaznými zpracovatelskými technologiemi. Var. 3:  Odstranění a prevence vzniku černých skládek odstraňování nepovolených skládek  každoroční akce - "Čisté Bruntálsko" se zapojením obcí, škol, firem, dobrovolníků

29 Diskuse Efektivní systém odpadového hospodářství regionu
Prevence vzniku odpadu Odstranění a prevence vzniku černých skládek

30 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Má starosta vliv na zaměstnanost? Zákon o obcích č. 128/2000 Sb, hlava 1 § 2 /(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů Potřeba je v ekonomii subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Nemožnost dosažení této potřeby se nazývá frustrace, při dlouhodobém nenaplnění potřeby pak nastupuje deprivace. Občané strádají ztrátou sociální identity v důsledku ztráty zaměstnání. § 5(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.

31 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
1. Stávající stav Jaká je úloha a zodpovědnost starostů v podpoře podnikání a řešení nezaměstnanosti ve své obci či městě? Žádná, je to věc podnikatelů! Obec na to nemá peníze! Utíkám od toho, nekonfrontuji to, nemohu to aktivně ovlivnit! Je to věc jádrové obce, kraje, ministerstev a vlády! Nemálo průmyslových zón není využito, kdo sežene investora? V době recese není šance získat investora, navíc do našeho města, obce!

32 Počet UoZ po obcích v ORP Bruntál - leden 2014
NAZEV UC-celkem Podíl nezaměstnaných v % Václavov u Bruntálu 85 23,6 Razová 86 23,4 Andělská Hora 63 22,5 Dlouhá Stráň 14 22,4 Dětřichov nad Bystřicí 69 Roudno 26 19,3 Rudná pod Pradědem 50 18,7 Nové Heřminovy 35 18,5 Lomnice 68 18,1 Milotice nad Opavou 54 17,6 Světlá Hora 189 17,5 Oborná 47 16,8 Široká Niva 71 16,6 Staré Město 107 15,9 Bruntál 1 942 15,7 Dvorce 150 14,9 Leskovec nad Moravicí 14,7 Vrbno pod Pradědem 544 14,3 Valšov 27 14,1 Horní Benešov 234 13,8 Mezina Bílčice 23 Karlovice 102 13,4 Moravskoslezský Kočov 52 13,3 Svobodné Heřmanice 13,1 Ludvíkov 32 Horní Životice 29 12,3 Karlova Studánka 21 11,9 Křišťanovice 11,6 Nová Pláň 1 2,3 ORP celkem 4 276 15,2

33 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Počet uchazečů o zaměstnání UoZ na 1 volné pracovní místo VPM v ORP Bruntál

34 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Věková a vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání ( UoZ) v ORP Bruntál Stav k: UoZ celkem věková kategorie do 19 nad 50 4 261 168 1 005 949 968 1 171 Podíl v % 100 3,9 23,6 22,3 22,7 27,5 Stav k: UoZ celkem dosažený stupeň vzdělání bez vzdělání základní vzdělání střední odborné (SOU +OU +OŠ) střední všeobecné (gymnázium) střední odborné s maturitou (SOU +SOŠ) vysokoškolské 4 261 13 1 247 2 105 172 583 141 Podíl v % 100 0,3 29,3 49,4 4,0 13,7 3,3

35 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Struktura UoZ podle délky evidence v ORP Bruntál Stav k: UoZ celkem Délka nezaměstnanosti do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců 9-12 měsíců 12-24 měsíců nad 24 měsíců 4 261 983 581 366 326 709 1 296 Podíl v % 100 23,1 13,6 8,6 7,7 16,6 30,4 Stav k: UoZ celkem Struktura podle zaměstnání (CZ-ISCO) tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 5 tř. 6 tř. 7 tř. 8 tř. 9 tř. 0 neuved. 4 261 19 52 109 165 528 121 439 550 1501 2 775 Podíl v % 100 0,4 1,2 2,6 3,9 12,4 2,8 10,3 12,9 35,2 0,0 18,2 Hlavní třídy klasifikace CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 7 Řemeslníci a opraváři 2 Specialisté 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 3 Techničtí a odborní pracovníci 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4 Úředníci 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

36

37 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Z celkového počtu 6550 zaměstnanců ORP Bruntál je zaměstnáno pouze 254 ( 3,9%) v primární sféře, 3781 (57,7% ) v sekundární a 2515 ( 38,4% ) v terciární sféře.

38 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
2. Další analýzy Silné stránky Kvalitní životního prostředí (CHKO Jeseníky), turisticky přitažlivé horské scenérie. Víceodvětvová struktura průmyslové výroby.(metalurgie, plasty, chemické speciality, potravinářství, dřevozpracující průmysl…) Přítomnost zahraničních společností (OSRAM, Husgvarna, GTP, Macco Organiques) Dostatek volné a kvalifikované pracovní síly. Slezská Harta – vodárenský, protipovodňový, energetický a rekreační význam Nové logistické centrum v areálu Karla spol. s r.o. – 14 tisíc paletových míst

39 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Slabé stránky Nedostatečná údržba dopravní sítě Nízký podíl využití alternativních zdrojů energie Absence průmyslové zóny v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost (nejvyšší v ČR) 1. místo v procentu (37%) vyplácených sociálních dávek na počet domácností 3. místo od konce v kupní síle 3. místo od konce v průměrné mzdě Nevyřešené vlastnické vztahy důležitých pozemků a nemovitostí (církevních, Řádu německých rytířů) Nízká vzdělanostní úroveň Odliv vysokoškolsky vzdělané populace Špatná regionální dopravní obslužnost (pro třísměnný provoz větších firem).

40 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Příležitosti Státní subvence na průmyslové plochy v Bruntále a Vrbně p/P Železniční vlečka v Bruntále až za areál Karla - navýšení objemu přepravy až na 5000 vagónů/rok Dálnice R 35 Mohelnice – Hradec Králové Elektrifikace železniční tratě 310 Opava – Krnov – Bruntál – Olomouc Jihovýchodní a severní obchvat města Bruntál Rozvoj místní produkce potravin ve vazbě na zemědělské farmy, řemesla vč. tradičních a kumulace různých oborů drobného podnikání nastaveného dle sezónnosti či denní doby - např. v zimě vlek, v létě zemědělství, les Rozvoj agroturistiky a ekologického režimu hospodaření Sdílené služby - outsourcing pro národní a zahraniční firmy (mzdové účetnictví, call centra, credit management, aj.)

41 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části
Hrozby Celosvětová recese, dopady na ČR a chudší regiony Nedostatek kvalitních projektů a dopady na nečerpání fondů z EU Neúčinný rekvalifikační systém pro tradiční a nové obory Neuspokojování odborných potřeb zaměstnavatelů Regionální a mezifiremní„kanibalismus“ v technických profesích ORP Bruntál jako „ přívěšek“ Moravskoslezského kraje s nízkou prioritou pro politické a samosprávné instituce kraje Vylidňování regionu, nízká retence pro VŠ absolventy, stárnutí populace Neúčinné řešení zapojení romské populace na trhu práce Odchod nebo utlumení produkce některého z klíčových zaměstnavatelů

42 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
Opatření, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti 1. Vzdělávání Zapojení starostů ORP Bruntál do spolupráce všech typů škol a zaměstnavatelů Změny systému odborného a učňovského školství Základy výrobní technologie již na základních školách Odborná praxe žáků technických a učňovských škol ve firmách Finanční podpora studentů formou stipendií pro studium potřebných oborů dle požadavků zaměstnavatelů

43 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
2. Posílení vzdělanostní struktury „Celoživotní komunikační vazba“město – podnikatel - rodiče+děti- učni-SŠ +VŠ studenti- absolventi s cílem zvýšení retenčního faktoru ve prospěch ORP „Atraktivní balíček“, k posílení „návratu a udržení“ vzdělané generace Jesle pro rodiče a zejména matky k návratu na trh práce po rodičovské dovolené Cenově přístupné a kvalitní předškolská zařízení s výukou cizích jazyků Dostupné lokality v obcích a městech ORP pro výstavbu rodinných domků „Podnikatelský park“ jako start up centra pro začínající podnikatele - absolventy

44 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
3. Legislativní návrhy změn Zapojení starostů ORP do procesu návrhů legislativních změn vyhlášek a zákonů Konkrétní návrhy Minimální mzda výrazně rozdílná od sociálních dávek „Investičních pobídky“ - navýšení částky na vytvoření nového pracovního místa na ,-Kč pro ORP Bruntál OSVČ stejná podpora z programu „Vzdělávejte se“ při nedostatku zakázek Preference SÚPM před VPP, které konkurují OSVČ

45 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
4. Vytvoření podmínek pro investory Investoři pro brownfield zóny v Bruntále (Marburg, Nemocnice, Karla, Západní zóna) a ve Vrbně p/P (Dřevokombinát). Získání státních financí v objemu 150,8 mil. Kč na vybudování 6 průmyslových zón z vybraných ploch ( 65,3 ha) v Bruntále Požadavky již projednány s hejtmanem MSK, vládním zmocněncem, ředitelem agentury Czechinvest a ministrem MPO Janem Mládkem Aktivní podpora starostů, vedoucích odborů a ÚP vůči investorům při územním plánování, stavebních řízeních, rekvalifikacích, bytových potřebách, atp.

46 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
5. Cílená podpora živnostníků Jaký je potenciál výrobků a služeb na regionálním, národním a zahraničních trzích s cílem rozvoje zaměstnanosti? Spolupráce s podnikatelské subjekty v partnerských městech a obcích v zahraničí „Podnikatelská a exportní kancelář“, v Bruntále a Vrbně p/P Potenciál živnostníků a malých firem - rozvojové, inovační a obchodní programy - výzkumné ústavy a vysoké školy

47 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
Kulatý stůl I v obci – brainstorming Starosta OSVČ dle oborů Firmy dle oborů Výstup: podněty k podpoře podnikání za obec Kulatý stůl II za ORP Starostové 3 zástupci OSVČ 3 zástupci firem VŠ + VÚ dle oborů Výstup: náměty k rozvoji podnikání dle nosných oborů

48 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení
6. Další podpůrná opatření Integrované investiční plány obcí a měst Veřejné zakázky na území obcí a měst ORP s povinností zaměstnat určitý podíl nezaměstnaných a místních firem z regionu ORP Projekt firmy, která svým výrobním programem zaměstná osoby sociálně vyloučené a s nízkou kvalifikací. Aplikace zkušeností ze zahraničí s obdobným záměrem Revize plánů rozvoje obcí a IPRM měst, aby naplňovaly společné cíle v zaměstnanosti a podpoře podnikání

49 Diskuse Opatření, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti Vzdělávání
Posílení vzdělanostní struktury Legislativní návrhy změn Vytvoření podmínek pro investory Cílená podpora živnostníků Další podpůrná opatření

50 6. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce
Dnešní stav Možné řešení ORP Bruntál Obce/města/DSO MAS – obce/města/DSO, neziskovky, podnikatelé

51 6. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce
Co obcím může přinést spolupráce prosazování zájmů regionu na krajské i celostátní úrovni společná koncepce rozvoje regionu efektivní využití finančních, personálních i dalších kapacit bodové zvýhodnění spolupráce obcí v rámci dotačních programů  v budoucnu možná finanční podpora státu více dotačních příležitostí připravenost na nové plánovací období 2014+

52 Jak nám pomůže SMO Zpracuje návrh MOS v našem území, na základě stavu DSO Provede revizi dokumentů stávajících svazků - k provedení změn, příp. nabídne dokumenty k založeních nových DSO Bezplatná právní poradna k otázkám meziobecní spolupráce provozována do 30. června 2015 kontakty:

53 7. Další postup Odevzdaná analytická část strategie květen 2014
Návrhová část – první verze září 2014 Celá strategie prosinec 2014 Konečná verze strategie březen 2015 II. shromáždění představitelů obcí duben 2015

54 KONTAKTY: Motivující starosta: Ing. Václav Mores, MSH Ing. Helena Kudelová, Vrbno p/P Bedřich Buťák, Leskovec n/M Tematický expert ORP Bruntál: - Zaměstnanost a podpora podnikání Ing. Luděk Šarman, zastupitel Sociální služby: Mgr. Jana Hančilová, Help-in, o.p.s Předškolní vzdělávání a základní školství, odpady: Mgr. David Rucki, EVS Consulting Projektový asistent: Iva Unverdorbenová, obec Mezina Ing. Petra Kostková, Bruntál Koordinátor projektu: Bc. Ivana Metelková, MAS Hrubý Jeseník


Stáhnout ppt "1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál"

Podobné prezentace


Reklamy Google