Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakouknutí do environmentální ekonomie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakouknutí do environmentální ekonomie"— Transkript prezentace:

1 Nakouknutí do environmentální ekonomie
Stanislav Kutáček

2 Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.

3 Zdroj ekonomické hodnoty
kontroverze o tom, co vlastně je hodnota celková ekonomická hodnota – hodnota přímého užití a „non-use“ value konzumace zboží a služeb, resp. ochota jednotlivců platit za jejich získání – na trhu existenční hodnota opční hodnota hodnota dědictví maximum payment an individual will make to gain a good or service or to avoid loss of it In markets, willingness to pay is revealed by actual consumer behaviour. In theoretical models, the marginal WTP is depicted as demand curve. The area under the demand curve is then aggregate WTP for given amount of good. An alternative to willingness to pay approach is willingness to accept compensation approach (WTA). It derives value of a good from the minimum payment an individual would accept as a compensation for a loss or gain given up. WTP can be derived for anything that enters individual utility functions, i.e. also for non-marketed goods. Non-use value's main feature is that it has no “behavioral trail” (Pearce, 2002:70) and thus cannot be captured by estimating demand curve for environmental goods Hodnota dědictví – nechat něco potomkům, mezigenerační solidarita

4 Efficiency criterion Infinite capital substitution possibilities and Technical progress Bioethical criteria and constraints Efficiency equity criteria Total economic value concept (private values) Anthropocentric instrumental value Market-based valuation Utilitarian individualism and preference value Rational individuals as consumers Neo-classical economics paradigm Systems perspective: ecosystem ‘health’ and ‘integrity’ Intergenerational equity duty Non-anthropocentric instrumental value Aggregated private values  social value of ecosystems Primary and secondary values in nature ‘Critical’ natural capital constraints Strong uncertainity and irreversibilities Safe minimum standards approach Non-anthropocentric intrinsic value Transformative value in nature Non-human rights and interests Source: Turner (1999:19) VWS WS SS VSS VWS very weak sustainability WS weak sustainability SS strong sustainability VSS very strong sustainability The approach to value is very closely interrelated to the different world views of economists, as shown in . Economists espousing neoclassical paradigm would most probably find themselves on the very left on the axis It seems to be the approach to value that has driven the debate in environmental economics. Indeed, according to some it has even given rise to new branch: ecological economics.

5 Ochota platit P p1 D q1 Q Křivka tržní poptávky

6 Ochota platit – netržní statky
„náhradní trhy“ (příklad: hluk a cena nemovitostí, vyšší platy na rizikových pracovištích) „hypotetické trhy“ (příklad: ochota platit za ochranu ohroženého druhu, ochota platit za podmínky vedoucí k lepšímu zdraví, zlepšení možností rekreace) Pozn.: ochota přijmout kompenzaci

7

8 Historická poznámka – nepřímý užitek
1986 – Department of Interior (USA) uznává možnost požadovat náhradu za ztrátu nepřímého užitku (zejména nelze-li určitý přímý užitek) rozsudek odvolacího soudu* potvrzující možnost žádat náhradu za ztrátu nepřímého užitku, může-li být spolehlivě změřena 1989 – havárie tankeru Exxon Valdez u pobřeží Aljašky; 1990 – Kongres schválil Oil Pollution Act a pověřil The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vyvinutím metod hodnocení škod způsobených ropnou havárií; zpráva NOAA publikována v lednu 1993 * State of Ohio v. Department of Interior, 880 F.2d 432 (C.D. Cir. 1989)

9 Projevené a vyjádřené preference
Projevené preference Odvozování netržních hodnot buď přímo nebo nepřímo z tržního chování. Hlavní metody: zamezující chování hedonické oceňování metoda cestovních nákladů random utility/discrete choice modely metoda preventivních nákladů Vyjádřené preference Odvozování netržních hodnot z reakcí na hypotetické situace (hypotetické trhy). Zatím jediná možnost, jak oceňovat nepřímé užitky (resp. jejich ztrátu). Hlavní metody: srovnávací analýza kontingenční hodnocení

10 Zamezující chování Základem je situace, kdy tržní statek nahrazuje jiný netržní statek a na základě výdajů domácností/jednotlivců na tržní statek usuzujeme na hodnotu, kterou přisuzuje netržnímu. Příklady: výdaje na zvukovou izolaci domů u rušných ulic nebo letišť výdaje na nákup vodních filtrů, je-li nekvalitní voda ve vodovodu Výhody: - relativně malé nároky na data Nevýhody: - možnost opomenutí významných aspektů tržního chování subjektů a nedocenění jiných přínosů z realizace zamezujících opatření (např. tepelně izolační vlastnosti zvukové izolace)

11 Hedonické oceňování Vychází z analýzy skutečných trhů. Často se uplatňuje při hodnocení environmentálních externalit – využívá se trh nemovitostí. Například úroveň hluku bude vyšší v blízkosti letiště, což se projeví nižší cenou nemovitostí oproti nemovitostem v klidnějších oblastech, které mají ostatní charakteristiky stejné. Nebo dvě identické nemovitosti lišící se např. v úrovni místního znečištění ovzduší budou mít odlišnou tržní cenu. Rozdíl v cenách je považován za ochotu platit za kvalitnější ovzduší. Metoda bývá využívána též na trhu práce. Zkoumáním mzdového diferenciálu mezi zaměstnáními s různou úrovní rizika se odhaduje ochota akceptovat (WTA) kompenzaci za zvýšení rizika úrazu či úmrtí. WTA může sloužit např. pro odhad přínosů bezpečnostních opatření při provádění CBA.

12 Metoda cestovních nákladů
Nejčastěji se používají pro oceňování rekreačních lokalit, památek kulturních i přírodních. Metoda je založena na faktu, že v mnoha případech musí jednotlivci pokrýt určité náklady (včetně nákladů příležitosti času stráveného výletem) spojené s cestou na hodnocené místo.

13 Metoda preventivních nákladů
V případě, kdy panuje velká nejistota ohledně dopadů určitého jevu, je možné použít metodu preventivních nákladů. Příklad: externí náklady emisí skleníkových plynů není znám rozsah možných škod, ví se pouze, že mohou být značné jako měřítko se proto vezme politické rozhodnutí – zde cíle redukce emisí CO2 dle tzv. Kjótského protokolu

14 Kontingenční oceňování
Dotazníková metoda. Lidé jsou přímo tázáni, kolik by byli ochotni zaplatit za určitý užitek nebo za vyhnutí se určitému nákladu. Kontingenční (hypotetický) trh definuje předmětný statek, institucionální kontext jeho poskytování a způsob financování. Po lidech se požaduje, aby se rozhodli jako kdyby to bylo doopravdy. Ekonometrickými metodami se pak zjišťuje průměrná ochota platit. Při dodržení pravidel konstrukce takového výzkumu a při pečlivém provedení může metoda poskytovat poměrně přesné odhady.

15 Intermezzo: Full bidding game
Kolik byste byli ochotni přijmout jako kompenzaci za zrušení této přednášky? pre-test určení intervalů dotazování; začíná se s nízkým odhadem Tři otázky, při odpovědi ANO zvýšit 2x, při odpovědi NE snížit o ½. následná otázka: kolik byste byl/a ochoten/ochotna přijmout minimálně?

16 Odhad ochoty platit ochota platit za rok respondenti interval průměr
počet % odhad populace ochota platit celkem 225 15 15000 5 450 30 30000 150000 300 20 20000 300000 25 375000 35 90 6 6000 210000 45 150 10 10000 450000 více než 50 110 60 4 4000 440000 Celkem 1500 100 100000

17 Srovávací analýza Dotazníková metoda podobná kontingenčnímu hodnocení.
Rozdíl je v tom, že se neptá na konkrétní hodnotu, ale na relativní hodnotu dvou či více alternativ.

18 Funkce dávka-odpověď měří se vztah mezi znečišťující látkou a jejím dopadem na relevantní receptor. podobné je to s funkcemi expozice-odpověď (koncentrace-odpověď) (rozdíl: člověk může být vystaven určité koncentraci polutantu, ovšem přijatá dávka bude záviset na dalších okolnostech – např. fyzické aktivitě; obecně je efekt blíže spojen s dávkou, ale lépe se měří expozice) Funkce dávka-odpověď se využívají tam, kde existuje kauzální vztah mezi nějakou příčinou škody a dopadem, který může být měřen. Pro tento vztah se odvozuje WTP – ať už z reálného nebo kontingenčního trhu. Celkové fyzické poškození je pak hodnotou jednotky poškození a výsledkem je „peněžní funkce poškození“ (monetary damage function).

19 Metody hodnocení projektů
Cost – Benefit analýza Multikriteriální analýza Analýza životního cyklu

20 CBA Srovnání nákladů a přínosů investice
Monetární ocenění všech položek Diskontování, současná hodnota B/C, B-C, IRR, Problém s diskontováním neúčast veřejnosti – již zahrnuta jako spotřebitelé Diskontování je metoda, pomocí níž ekonomové srovnávají užitky v čase. Bylo ukázáno, že staří ekonomové (A. Smith, A. Pigou, F. Ramsey) považovali užitky současné a budoucí generace za rovnocenné (tzv. nulové diskontování). V polovině 20. století se – na základě empirických výzkumů - prosadilo exponenciální diskontování, které váží užitky v budoucnosti s exponenciálně klesajícími váhami. Tento přístup je velice elegantní, nicméně má řadu nedostatků. Jedním z nich je skutečnost, že mnozí ekonomové jej vidí jako normativně nepřijatelný, neboť užitek generací žijících ve velmi vzdálené budoucnosti – na základě exponenciálně klesajících vah - klesá k nule. Jako možná alternativa bylo představeno hyperbolické diskontování, jež je charakterizováno tím, že diskontní faktor je v čase klesající. Na praktickém příkladě bylo ukázáno, že pro ohodnocení škody způsobené emisemi skleníkových plynů má zvolená forma diskontování klíčový význam.

21 MCA Hodnocení podle různých kritérií
Pokud možno číselné hodnocení, není nutné monetární Přiřazení váhy jednotlivým kritériím Celkové hodnocení Veřejná diskuse

22 LCA Hodnocení produktu, služby nebo technologie
Všechny externí náklady v životním cyklu hodnocené věci

23 Literatura Levin, Henry M., McEwan, Patrick J. Cost Effectiveness Analysis. 2nd edition. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi, stran. ISBN Fuguitt, Diana, Wilcox, Shanton J. Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers. Quroum Books, Westport, London, stran. ISBN Arrow, Kenneth, et al. Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. January 11, Federal Register 58, Transport Related Health Impacts – Costs and benefits with a particular focus on children. Input paper to workshop II – Economic valuation of health effects due to transport. WHO Transport, Health and Environment Pan-European Programme (THE-PEP), Stockholm June 2003. Šeďa, V., Kutáček, S.:Hodnocení statistického života při dopravních nehodách. Doprava, 6/

24

25 Další zajímavý zdroj


Stáhnout ppt "Nakouknutí do environmentální ekonomie"

Podobné prezentace


Reklamy Google