Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEDSOFT 2010 Hotel Academic – Roztoky u Prahy 30. – 31. b ř ezna 2010 Biomedicínské in ž enýrství a ICT v nemocnici – spolupráce nebo splynutí? Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEDSOFT 2010 Hotel Academic – Roztoky u Prahy 30. – 31. b ř ezna 2010 Biomedicínské in ž enýrství a ICT v nemocnici – spolupráce nebo splynutí? Martin."— Transkript prezentace:

1 MEDSOFT 2010 Hotel Academic – Roztoky u Prahy 30. – 31. b ř ezna 2010 Biomedicínské in ž enýrství a ICT v nemocnici – spolupráce nebo splynutí? Martin Zeman, Martina Nováková

2 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy ??? Kde kon č í zdravotnický prost ř edek kon č í a za č íná jeho IT č ást? Kam spadají osoby, odpov ě dné za zdravotnické prost ř edky? Do zdravotnické č ásti nemocnice? Do provozn ě - technických úsek ů nebo pod CIO? Jak organizovat nákup zdravotnické techniky? Jak koordinovat servis?

3 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Historie se opakuje? Informa č ní technologie na sebe nabalují vlastnosti p ů vodn ě odlišných oblastí lidského konání – telekomunikace, rozhlasová a televizní technika, sd ě lovací a zabezpe č ovací technika, reprografická technika …

4 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy P ř íklad: zobrazovací technika a systémy PACS P ř estávají certifikací jednotlivých díl č ích č ástí systému (monitor ů, program ů, grafických karet, server ů, diskových polí aj.) jako prost ř edk ů zdravotnické techniky být tyto č ásti, pop ř. celé systémy, sou č ástí ICT infrastruktury č i ne ?

5 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Obchodní rozhodnutí P ř i obchodních transakcích p ř itom rozhodujeme mj. o výši DPH, v p ř ípad ě servisu o re ž imu profylaktických prohlídek, kvalifikaci resp. zp ů sobilosti servisních pracovník ů atd.

6 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Dáme to CIO ?!? Bude s tím potom zacházeno tak, jak se má zacházet se zdravotnickou technikou? Nebude v p ř ípad ě soudních spor ů nesprávná pé č e o tuto techniku zpochyb ň ovat medicínské postupy nemocnice?

7 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Dáme to CTO ?!? Nebude nap ř. po č íta č ovou sí ť a VT na radiologii č i kardiologii jako sou č ást zdravotnické techniky p ř ipojená do po č íta č ové sít ě organizace bezpe č nostním rizikem pro všechny ostatní IS ? Nebudou d ů v ě rné informace dostupné neoprávn ě ným osobám č i dokonce komukoliv?

8 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy A co stream ? Co se d ě je s výstupy nap ř. z angia, z endoskop ů, diagnostických a opera č ních mikroskop ů, kamer snímajících d ě ní na opera č ních sálech? Je s t ě mito daty zacházeno tak, jako s daty z IS, jsou-li kdesi u p ř ístroj ů uchovávána na VHS č i DVD nosi č ích, pop ř. na lokálním PC? Kdo odpovídá za jejich bezpe č né uchovávání? Jsou sou č ástí zdravotní dokumentace? Jsou ješt ě č itelná?

9 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Bezdrátové a jiné po č íta č ové sít ě „bezpe č ná“, „rychlá“ a „odd ě lená“ ř ešení rojící se v tichosti kolem zdravotnických p ř ístroj ů pou ž ívání low-end IT technologií spolu s high-end zdravotnickou technikou ignorování ICT infrastruktury nemocnic

10 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Je to slo ž ité a je to na 220V ? Co je to ? I v srdcích monitor ů ž ivotních funkcí, CT, NMR, mamograf ů, ultrazvuk ů apod. bije n ě jaká verze Microsoft Windows nebo Linuxu. K výb ě ru, zapojování, propojování a pé č i o tato za ř ízení pot ř ebujeme komplexní znalost zdravotnických i ICT technologií.

11 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Za č ínáme spolupracovat ZT pot ř ebuje vyu ž ívat po č íta č ové sít ě a komunikovat po IP, medicínský obraz ší ř íme v tzv. DICOM sítích Konektivita s t ě mito sít ě mi bývá minimem, na kterém se v tradi č n ě ř ízené nemocnici oba sv ě ty setkávají

12 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Kam s daty ? Udává se, ž e v pr ů m ě rné evropské č i americké nemocnici dochází ke zdvojnásobení objemu ukládaných dat ka ž dých cca 18 m ě síc ů Sou č asný vývoj v oblasti obrazových dat se, zejména díky kardiologickým dat ů m (64 a více vrstvá CT, 4D ultrazvuky, digitální mamografie, angiografie atd.) ozna č uje jako “Tsunami obrazových dat”

13 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Je to p ř ístroj nebo software ? Specifické systémy certifikace p ř ístroj ů pro pou ž ití v medicín ě, tedy tzv. zdravotnických prost ř edk ů, se nevyhýbají ani informa č ním systém ů m, zejména pokud mají slou ž it k po ř izování, uchovávání a zpracování zdravotní dokumentace. Znamená to snad, ž e se nemocni č ní informa č ní systém stane sou č ástí sv ě ta zdravotnické techniky?

14 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Splývání V ěř íme, ž e díky vývoji vysokoškolského vzd ě lávání v oblasti biomedicínského in ž enýrství, zdravotnické techniky a zdravotnické informatiky budou mít absolventi své znalosti natolik multidisciplinární, ž e se tradi č ní hráze mezi obory, podpo ř ené organiza č ním rozd ě lením, samy rozsypou

15 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy A co dál ? Budeme se z ř ejm ě zabývat více pot ř ebou provázání zdravotnické informatiky/techniky se zdravotnickou ekonomikou a medicínou

16 MEDSOFT 2010 – Hotel Academic – Roztoky u Prahy Kontakt Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s. Sociální pé č e 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem I Č 25488627 DI Č CZ25488627 Tel.: +420 477 117 900 Email: Martin.Zeman@kzcr.eu


Stáhnout ppt "MEDSOFT 2010 Hotel Academic – Roztoky u Prahy 30. – 31. b ř ezna 2010 Biomedicínské in ž enýrství a ICT v nemocnici – spolupráce nebo splynutí? Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google