Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.11.2006Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Rady vysokých škol v r. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.11.2006Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Rady vysokých škol v r. 2006."— Transkript prezentace:

1 16.11.2006Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Rady vysokých škol v r. 2006

2 16.11.2006Sněm RVŠ2 Zahájení činnosti Ustavení orgánů Rady a jejich pracovních komisí Programové prohlášení Rady pro období 2006­ 2008, Programové prohlášení Studentské komory Rady pro období 2006-2008 Mimo to se již v tomto období Rada intenzivně zabývala následujícími oblastmi:

3 16.11.2006Sněm RVŠ3  Rozpisu rozpočtu na r. 2006,  Problémů souvisejících s přiznáváním stipendia v případech tíživé sociální situace studenta („sociální stipendium”)  Problematiky financování VaV (specifický výzkum, nové výzkumné záměry)  Přípravy rozpočtu na r. 2007 1. Ekonomické otázky Delegovaní členové rady se zúčastnili obou letošních zasedání Reprezentativní komise a řady dalších jednání týkajících se:

4 16.11.2006Sněm RVŠ4 5. zasedání PRVŠ:  Předložen materiál komise pro vzdělávací činnost „Cíle veřejných vysokých škol v oblasti vzdělávací činnosti a sociální dimenze studia“  Prof. Čechák prezentoval současný stav SVŠ Prosincové zasedání PRVŠ:  Analýza stavu a zkušeností se strukturací studia na VŠ  Informace o přípravě Národního rámce pro vysokoškolské kvalifikace. 2. Vzdělávací proces

5 16.11.2006Sněm RVŠ5  „Veřejná diskuse k novele zákona č. 130/2002 Sb.“ pracovní skupina zpracovala připomínky  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, PRVŠ přijalo usnesení k OP kde: -nesouhlasí se snižováním podílu podpory vzdělávání pod 10 %, -požaduje, aby do tohoto OP byla zařazena Priorita č. 4 – Posilování kapacit VŠ pro terciární vzdělávání.  RVaV:Schválení nových pravidel hodnocení VaV - zavedení tzv. sektorového koeficientu (= znevýhodni VŠ) - jednoznačný postoj RVŠ i ČKR - tento koeficient nebude při hodnocení použit. V nově ustavované RVaV by měla mít RVŠ 2 zástupce, PRVŠ nominovalo prof. Haasze a doc. Ježka.  PRVŠ se zabývalo problematikou Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 3.Výzkum a vývoj, operační programy

6 16.11.2006Sněm RVŠ6  PRVŠ schválilo „Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2007“, které bylo zveřejněno 6. dubna 2006.  Vzalo též na vědomí zprávu „Hodnocení výsledků projektů FRVŠ řešených v r. 2005“.  Byly zpracovány nové „Metodické a organizační pokyny pro závěrečná oponentní řízení FRVŠ 2006“.  Pro rok 2007 bylo podáno 2099 projektů FRVŠ (proti roku 2006 byl zaznamenán významný pokles v tématických okruzích G1 až G6). 4.Fond rozvoje vysokých škol

7 16.11.2006Sněm RVŠ7  Studentská komora RVŠ v únoru 2006 zvolila nové vedení SK a ustavila pracovní komise SK  Výjezdní zasedání SK v dubnu přijalo „Programové prohlášení Studentské komory Rady pro období 2006-2008“  Členové SK se aktivně podíleli na činnosti pracovní skupiny RVŠ pro sociální stipendia  SK dále (mimo jiné) projednávala: - problematiku věkové hranice 26 let - problémy spojené se zveřejňováním kvalifikačních prací.  Je vypsána veřejná soutěž na nové logo SK  Byl navržen a poté schválen nový způsob zabezpečování a financování zahraničních cest studentů reprezentujících SK RVŠ tak, aby byl v souladu se stávajícímu zákonnými předpisy. 5.Činnost Studentské komory Rady VŠ

8 16.11.2006Sněm RVŠ8  Ustaveno 14 pracovních komisí RVŠ  Zrušena Komise pro vysokoškolské knihovny, nově ustavena Komise pro strategie a rozvoj vysokých škol  Teze činnosti všech pracovních komisí byly schváleny na březnovém a dubnovém zasedání PRVŠ  Dosavadní činnost komisí – viz odkazy v záznamech z jednání PRVŠ 6.Pracovní komise Rady vysokých škol

9 16.11.2006Sněm RVŠ9 Byly připomínkovány následující materiály: Návrh změn ve složení Akreditační komise Novela vyhlášky o odborném vzdělávání Založení zájmovému sdružení Centra jazykových zkoušek Zpráva o průběhu NPV I Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 Údaje dodávané do IS VaV v roce 2007 7.Připomínková činnost Rady VŠ

10 16.11.2006Sněm RVŠ10  Spolupráce s Českou konferencí rektorů:  na březnovém zasedání PRVŠ vystoupil předseda ČKR  předseda RVŠ se zúčastnil zasedání 85. Pléna ČKR  další neformální spolupráce: -projednávání návrhu rozpočtu na r. 2007, -projednávání změny rozpisu prostředků na specifický výzkum a možností jeho hodnocení, -způsobu financování nových výzkumných záměrů  Pravidelné kontakty s Akreditační komisí (prof. Bednář)  Spolupráce s Vysokoškolským odborovým svazem:  PRVŠ podpořilo přístup VOS k sociálnímu fondu  předseda RVŠ se zúčastnil jednání předsedů základních organizací VOS 5. 6. 2006 8.Další aktivity

11 16.11.2006Sněm RVŠ11  Zástupci RVŠ jsou v současné době členy 24 jiných orgánů či pracovních nebo odborných komisí či skupin  PRVŠ dále navrhlo:  7 renomovaných odborníků do odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj (dle informace z RVaV nikdo z navržených nebyl zvolen)  14 delegátů do programových výborů meziresortní koordinační skupiny 7. rámcového programu EU (ze zápisu této skupiny vyplynulo, že žádný z těchto návrhů nebyl akceptován) 9.Zastoupení RVŠ v jiných orgánech či pracovních komisích / skupinách

12 16.11.2006Sněm RVŠ12 CelkemVeřejné VŠSoukromé VŠ Předsednictvo (prům. přítomnost) 67 (%)74 (%)54 (%) Sněm (prům. přítomnost) 70 (%)72 (%)58 (%) 10. Prezence členů RVŠ na zasedáních od ledna do října 2006 - shrnutí

13 16.11.2006Sněm RVŠ13 Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (květen - listopad 2006)

14 16.11.2006Sněm RVŠ14  Návrh rozpočtu na r. 2007, - navýšení rozpočtu VŠ bylo dle 1. návrhu MF (21.8.2006) 0,5 mld. Kč (Aktualizace koncepce reformy vysokého školství schválené vládou předpokládala 3,5 mld. Kč) -na základě informací ministryně školství, mládeže a tělovýchovy přijalo 6. zasedání PRVŠ prohlášení - vyjádřilo znepokojení se stavem přípravy rozpočtu pro r. 2007. -7. zasedání PRVŠ: náměstek ministryně prof. Matějů sdělil, že se podařilo navýšit rozpočet VŠ na vzdělávací činnost o 1,5 mld. Kč vůči r. 2006 a o 1,5 mld. Kč rozpočetna VaV. -předseda RVŠ se účastnil 15.11. jednání Parlamentního výboru pro vědu, vzdělávání ….

15 16.11.2006Sněm RVŠ15  Dlouhodobé a strategické dokumenty vysokých škol 5. zasedání PRVŠ: Komise pro strategie a rozvoj připravila materiál „Problematika dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení činnosti ve vysokém školství“. 6. zasedání PRVŠ: navazuje materiál „Hodnocení činností ve vysokém školství“  Činnost pracovních komisí Rady VŠ -6. zasedání PRVŠ: informace o pokračování projektu „Hodnocení kvality VŠ“ - řeší CSVŠ ve spolupráci s RVŠ (doc. Münsterová) -7. zasedání PRVŠ: komise pro tvůrčí činnost studentů - výsledky práce shrnuty v materiálu „Zhodnocení tvůrčích aktivit studentů“ -doc. Gavalcová připravila informační materiál o RVŠ v angličtině

16 16.11.2006Sněm RVŠ16  Další informace - Změna ve vedení Agentury RVŠ: PRVŠ vyslovilo poděkování a uznáné Ing. Baňacké, která odešla do důchodu a schválilo jmenování Ing. Václava Kuchaře sekretářem RVŠ. Ing. Kuchař byl s účinností od 15.9. jmenován rektorem UK ředitelem Agentury RVŠ. -Dne 20. září 2006 se uskutečnilo setkání zástupců RVŠ, ČKR a studentů VŠ s předsedou vlády Topolánkem. Na tomto setkání vystoupil též předseda RVŠ. -Ředitel Střediska vzdělávací politiky PF UK Ing. Koucký na 7. zasedání PRVŠ informoval o materiálu „Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu“. Členové PRVŠ měli k materiálu řadu závažných připomínek a doporučili, aby k prezentované zprávě proběhla řádná oponentura.

17 16.11.2006Sněm RVŠ17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "16.11.2006Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Rady vysokých škol v r. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google