Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiné správní delikty Lucia Madleňáková. Jiné správní delikty Jiné než přestupky Nekonzistentní skupina Dělení: Disciplinární delikty Pořádkové delikty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiné správní delikty Lucia Madleňáková. Jiné správní delikty Jiné než přestupky Nekonzistentní skupina Dělení: Disciplinární delikty Pořádkové delikty."— Transkript prezentace:

1 Jiné správní delikty Lucia Madleňáková

2 Jiné správní delikty Jiné než přestupky Nekonzistentní skupina Dělení: Disciplinární delikty Pořádkové delikty Smíšené správní delikty a delikty PO Jiné správní delikty FO

3 (Veřejné) disciplinární delikty Disciplinární přestupek § 64 vysokoškolského zákona „Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí.“

4 … Delikt FO, která porušila povinnost související s příslušností pachatele k určité veřejnoprávní organizaci objekt Pořádek/kázeň/disciplína Objektivní stránka Jednání porušující kázeň Subjekt Speciální (člen určité organizace) Subjektivní stránka Odpovědnost za zavinění

5 … Sankce Morální povahy Peněžité Kombinované Zpřísnění režimu fatální Projednávají orgány organizace X porušení pracovněprávních povinností X disciplinární delikty soudců a státních zástupců X soukromé disciplinární delikty

6 … terminologie dle služebního zákona Kárné provinění Zaviněné porušení služební kázně Služební kázeň Kárné opatření Písemná důtka Snížení platu až o 15% Odvolání ze služebního místa Propuštění ze služebního poměru Kárná komise (projednává)

7 Pořádkové delikty Porušení procesní povinnosti Sankce má spíše funkci zajišťovací Objekt Průběh a účel správního procesu Objektivní stránka Jednání, které maří účel procesu, ztěžuje jednání Subjekt FO i PO a to nejen účastník řízení! Subjektivní stránka Různé názory, ale spíše se zavinění nezkoumá Sankce – pořádková pokuta

8 … Pořádková pokuta § 62 správního řádu (1) Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že a) se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, b) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo c) neuposlechne pokynu úřední osoby. (2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

9 …obecná úprava v SŘ Zásada přiměřenosti použití Závažné stěžování průběhu správního řízení 1. Nedostaví se na jednání bez omluvy 2. Ruší jednání přes napomenutí 3. Neuposlechne pokyn úřední osoby Pořádková pokuta I opakovaně Až do 50 tis. Lze i před zahájením řízení (pokuta do 5 tis.)

10 Jiné správní delikty FO Hmotněprávní správní delikty FO, které nejsou přestupky ani disciplinárními delikty Proces výlučně podle SŘ Analogicky lze použít přestupkový zákon Lze projednat v blokovém řízení Nešvar Speciální subjekt (vlastník lesa,…) Každý (ten, kdo…)

11 Smíšené správní delikty § 58 zákona o obcích: (1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis, b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství, nebo c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.

12 … Protiprávní jednání, jehož znaky jsou vymezeny v zákoně, za něž může být správním orgánem uložena sankce, kterého se dopustila odpovědná osoba – právnická či fyzická osoba oprávněná k výkonu určité činnosti při výkonu této činnosti Specifický subjekt Specifická subjektivní stránka Umožňuje trestat PO (donedávna pouze jako jediná možnost)

13 …pachatel (subjekt) Podnikající FO Odpovědnost vzniká v okamžiku právní moci oprávnění k podnikání Každá PO Odpovídá jako celek, takže i za jednání jejího zaměstnance, jiné osoby s ní spojené Nulitní rozhodnutí: pokud je sankce uložena někomu, kdo neexistuje (firma, odštěpný závod,…)

14 …subjektivní stránka Ve většině objektivní odpovědnost (zavinění se nezkoumá) Odpovědnost se vyvozuje z porušení povinností Jak u PO, tak u podnikajících FO Pokud není výslovně stanoveno, že je vyžadováno zavinění, stačí protiprávní stav Nejde o odpovědnost za výsledek = není to absolutní odpovědnost Zkoumá se, zda porušení zákona nastalo v souvislosti s činností osoby Tedy, i když nastal škodlivý následek, zkoumá se, zda příčinou toho bylo porušení zákona činností FO/PO; pokud ne, PO/FO za správní delikt neodpovídají Objektivní odpovědnost PO neznamená, že není nutné prokazovat splnění zákonných znaků SP!!!

15 … objekt a objektivní stránka Lze zjistit z účelu jednotlivých zákonů v úvodních ustanoveních Vždy jde o jednání, takže nelze hovořit o absolutní odpovědnosti (odpovědnost za přírodní katastrofu) Vůle FO jednající jménem PO se přičítá samotné PO

16 …sankce Obligatornost a fakultativnost ukládání sankcí K okolnosti, která tvoří zákonný znak SP nelze přihlédnout jako k polehčující či přitěžující okolnosti Při vyměřování výše a druhu sankce je SO oprávněný využívat správní uvážení Musí být odůvodněno!!! Použití kritérií (taxativní a demonstrativní výčet)

17 …upuštění od potrestání = SO pro bezvýznamnost provinění protiprávně jednajícího subjektu tomuto subjektu promine pokutu Právní úprava pouze na úseku přestupků Podobný institut v zákoně o vodách: upuštění od pokuty – na rozdíl od přestupkového zákona však jde o zastavení řízení ještě před rozhodnutím ve věci = „upuštění od řízení“ Řešení: uložit sankci při dolní hranici/neuložit sankci

18 …další pokuta V případě opětovného porušení povinnosti (recidiva) v určitém období Po již uložené sankci Některé zákony vyžadují porušení stejné povinnosti, jiné i povinnosti jiné Obecně se zvyšuje horní hranice

19 …jiné nástroje sankčního charakteru Možnost odejmout nebo zrušit subjektu osvědčení, autorizaci či pověření, které musí mít subjekt pro výkon činnosti Zrušení/zastavení/omezení provozu Zákaz činnosti Zabrání (odejmutí) věci Lze ukládat společně se sankcí Lze uložit i v případě způsobení PP stavu

20 Procesní stránka: použití SŘ Obecně se použije správní řád zákon sám nestanoví postup a ani neodkáže – automaticky platí SŘ Zákon výslovně odkáže a neupravuje postup Zákon výslovně odkáže jen ve věcech, které sám neupravuje Některé věci SŘ vůbec neřeší Postup při souběhu Nepostupuje se podle něj v případě počítání lhůt!!!

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jiné správní delikty Lucia Madleňáková. Jiné správní delikty Jiné než přestupky Nekonzistentní skupina Dělení: Disciplinární delikty Pořádkové delikty."

Podobné prezentace


Reklamy Google