Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 4.3.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 4.3.2010."— Transkript prezentace:

1 Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 4.3.2010

2 O čem si budeme povídat historie automatizace KN v kostce číselníky ISKN externí vstupy do ISKN základní registry  zákony  schémata  obsah (vysvětlení pojmů)

3

4 Murphyho zákony o elektronickém zpracování dat ■Počítače jsou nejinteligentnější idioti na světě. ■Počítač existuje proto, aby usnadňoval práci, která by bez něho neexistovala. ■U počítačů se nedá na nic spolehnout. Ani na to, že se nedá na nic spolehnout. ■Umělá inteligence je horší než přirozená blbost. ■Exaktní matematický vzorec pro Murphyho zákon v oboru elektronického zpracování dat zní: 1 + 1 = 2, kde "=" je symbol s významem "zřídka kdy, jestli vůbec". ■Zákon kompatibility: Všechny počítače jsou kompatibilní. Doplněk: Pouze některé jsou kompatibilnější než jiné. Z toho vyplývá: Tvůj počítač je vždy podstatně méně kompatibilní.

5 1642 - Pascaline – autor Blaise Pascal

6 1943 - Eniac

7 Časový přehled vývoje ■ 1954 - první zmínky – VÚGTK ■ do roku 1958 - ruční vedení ■ 1956 - 1977 – děrné štítky ■ 1972 - 1977 - počítače 2. generace ■ 1977 - 1990 - počítače 3. generace ■ 1990 - 2001 - centrální databáze ■ 1993 - 2001 - lokální databáze ■ 2001 - …. - ISKN

8 Předmět automatizace ■Pozemkový katastr - do roku 1955 ■Jednotná evidence půdy - 1956 – 1964 ■Evidence nemovitostí - 1964 – 1992 ■Katastr nemovitostí - 1993 – 2001

9 Ruční vedení ■Předmět: Pozemkový katastr do roku 1955, Jednotná evidence půdy (založení). ■Postup: Zápis změn údajů do výkazu změn. V 1. čtvrtletí následujícího roku vyznačení změn ručně v operátu. ■Písemný operát: Všechny části vedeny ručně.

10 1. etapa – mechanizace děrné štítky ■Předmět: Jednotná evidence půdy - 1956 – 1964, Evidence nemovitostí - 1964 – 1977. ■Počítače: Děrnoštítkové stroje Aritma. ■Rozsah: Údaje o parcelách. ■Postup: Zápis změn údajů do výkazu změn. Změny vyznačeny ručně. Obnova po 3 – 5 letech. Štítky nezůstaly zachovány. ■Písemný operát: Soupis parcel a evidenční listy vyhotoveny z DŠ, ostatní části ručně.

11 2. etapa – počítače 2. generace převod údajů EN na počítače ■Předmět: Evidence nemovitostí - 1972 – 1977. ■Počítače: TESLA 200, ZPA 600 a MINSK 32 - v krajských závodech PVT. ■Rozsah: Údaje o parcelách a o uživatelích a vlastnících. ■Postup: Zápis změn do výkazu změn, pořizování změn dávkové, aktualizace CBD 1x ročně. ■Písemný operát: Tiskový výstup z datových souborů, listy vlastnictví vedeny ručně.

12 3. etapa – počítače 3. generace ■Předmět: Evidence nemovitostí - 1977 – 1990 ■Počítače: EC 1030 (později EC 1033 a EC 1027) v krajských závodech PVT, EC 1045 v ZÚ. ■Rozsah: Údaje o katastrálních územích, o parcelách a o uživatelích a vlastnících. ■Postup: Zápis změn do výkazu změn, pořizování změn průběžně, aktualizace 1-4x ročně. Příprava dat na SM-4/20. ■Písemný operát: Výstup z datových souborů na mikrofiše, LV vedeny ručně.

13 4. etapa – centrální databáze Informační soubor nemovitostí ■Předmět: Evidence nemovitostí - 1990 – 1992. Katastr nemovitostí - 1993 – 2001. ■Počítače: IBM 4361 a 4381 v ZÚ Praha, IDMS. ■Rozsah: Údaje o katastrálních územích, o parcelách, o uživatelích a vlastnících a částečně právní vztahy k nemovitostem. ■Postup: Zápis změn do výkazu změn, pořizování změn průběžně, aktualizace CBD 2x měsíčně. ■Písemný operát: Výstup z datových souborů na mikrofiše, LV vedeny ručně.

14 5. etapa – lokální databáze Soubor popisných informací KN ■Předmět: Katastr nemovitostí - 1993 – 2001. ■Počítače: Lokální sítě NOVELL na všech 112 pracovištích KÚ. ■Rozsah: Všechny údaje SPI včetně parcel ve zjednodušené evidenci, údajů o částech obcí a vztahu BPEJ k parcelám – pomocná evidence a archivace změnových vět. ■Postup: Vyznačení změn přímo v souborech dat a předání změn do centrální databáze. ■Písemný operát: Nahrazen počítačovými soubory dat - tisk části operátu podle potřeby.

15 Digitalizace KN ■Usnesení vlády ČR č. 492 z 8. září 1993 ■Dílčí úkoly koncepce v oblasti SPI: ■a) Digitalizace listů vlastnictví (právní vztahy a parcely ve zjednodušené evidenci) ■b) Doplnění identifikátorů vlastníků ■c) Zavedení částí obcí do KN ■d) Zavedení diakritiky do údajů SPI ■e) Přiřazení kódů BPEJ k parcelám KN

16 6. etapa – ISKN Informační systém katastru nemovitostí ■Předmět: Katastr nemovitostí – 2001- …. ■Počítače: 112 pracovišť KÚ a centrum v síti WAN. ■Rozsah: všechny činnosti KÚ spojené s vedením KN (kromě analogových map) – SPI, SGI, aktualizace, poskytování údajů, účtování, a další. ■Poskytování informací: na všech pracovištích pro celou ČR - dálkový přístup - internet

17 Výstupy ■NVF (= nový výměnný formát) ■Výpisy ■Vyhledání ■Podklady pro GP ■Dálkový přístup ■Nahlížení do katastru ■Webové služby ■Oznamovací služba ■Speciální výstupy

18

19 Číselníky Cca 110 číselníků v ISKN: n administrativa n k nemovitosti n k mapě n k řízení n lokální číselníky n externí číselníky

20 Řízení (61 mil.) - pořadové číslo - rok př.: V-12345/2008-101 Katastrální území (13027) Účastníci řízení (87 mil.) Typ řízení (19) Předmět řízení (65) Objekty řízení (139 mil.) Typ listiny (625) Typ operace (261) Pracoviště (105) Operace (274 mil.), události (120 mil.) Listiny (23 mil.)

21 Číselníky - administrativa

22 Číselníky k mapě

23 Číselníky k nemovitosti

24 Číselníky k řízení

25 Externí číselníky

26 Externí vstupy do ISKN n MV... EO (Evidence obyvatel) = CRO (Centrální registr obyvatel) n MPSV... ÚIR-ADR (Územně identifik. registr adres) n MF... ARES (Administrativní registr ekonom. subjektů) n Česká pošta... PSČ n VÚMOP... BPEJ (Bonitované půdně ekolog. jednotky) n VÚZE... výrobní oblasti a podoblasti n ČSÚ... číselník zemí, RSO (Registr sčítacích obvodů)

27

28 EO (Evidence obyvatel) podle nařízení vlády č.111/2001 Sb. mají být údaje z EO porovnávány a přejímány do katastru nemovitostí 2 možnosti ověřování údajů v EO: 1) 2005 - nahlížení do EO pomocí aplikace MV 2) 2006 - on-line napojení do EO

29 1) 2005 – webová aplikace MV

30 Webová aplikace MV - odpověď z EO - cca 300-400 přístupů denně

31 2) 2006 - on-line napojení do EO Do března 2006: ověření v EO – poslíček 1x denně na MV §4, odst.2 nařízení vlády 111 - uvědomění správce EO o chybě, řešeno dopisy na MV - 2004... 1200-1500/měsíc, - 2010... cca 30/měsíc ■§5 - plnění ohlašovací povinnosti: fyzická osoba nahlásí změnu evidenci obyvatel a „tím se považuje za splněnou její ohlašovací povinnost ohledně změny těchto údajů vůči správci katastru.“

32 Uvědomění správce EO dopisem

33 Od března 2006 ověření on-line: automaticky generovaný dotaz do EO po vyplnění položky „Typ účastníka“ jen pro účastníky, kteří mají vztah k nemovitosti (nabyvatel, oprávněný, povinný, zástavce, zástavní věřitel) aplikačních dotazů do EO prostřednictvím APV je cca 13000 denně (zpočátku zjištěno i 18500) řešení přes XML rozhraní, LDAP server

34

35

36

37 Porovnání údajů KN a EO

38 Schéma spojení ČÚZK - MV

39 Změny po centralizaci 2011 - centrální verze ??? vedení oprávněných subjektů jen v jednom záznamu dosud 96% sjednocených právnických osob a cca 87% sjednocených fyzických osob ověření v EO stejně jako dosud s rozdílem přiřazení změny k pracovišti - podle přebírané obce nebo obce přiřazené k povinnému PSČ

40

41 ÚIR-ADR (Územně identifikační registr adres) správce MPSV aktualizace každý čtvrtek - změny na www 2001... prvotní převzetí územní identifikace - kraj, okres, obec, část obce 2004... zavedení obcí s rozšířenou působností (ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) podle vyhlášky č.388/2002 Sb., městských částí a pražských obvodů 2006... zavedení adresních míst - 96% budov v ISKN má adresu, jen 10% má souřadnice adresního bodu

42 ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) n provozuje MF n data z několika zdrojových registrů n pro ISKN pouze ze zdrojů: - OR (Obchodní rejstřík)... MSp (rejstříkové soudy) - RES (Registr ekonomických subjektů)... ČSÚ - RŽP (Registr živnostenských podnikatelů)... MPO (živnostenské úřady) n data měsíčně na CD n import do centrální db a replikace na lokality

43 RSO (Registr sčítacích obvodů) n správce ČSÚ n koncem října 2007 převzaty definiční body budov do ISKN n z def.bodů budov automatizovaně vygenerované def.body stavebních parcel a naopak n v současnosti jsou v ISKN doplněny téměř všechny def.body parcel i budov a ČSÚ je přebírá do RSO ve výměnném formátu.

44

45 Základní registry veřejné správy n tvoří obsahové jádro e-Governmentu (eGon) n odstraní opakované ukládání dat z kvalitativně různých zdrojů n odstraní duplicitní vedení údajů n kvalitní a konzistentní data n dodržování standardů n ochrana a bezpečnost informací

46 Základní registry zákon č.111/2009 Sb. ■Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) – ČÚZK ■Registr obyvatel (ROB) – MV ■Registr osob (ROS) – ČSÚ ■Registr práv a povinností (RPP) – MV Další registry: ■Informační systém základních registrů (ISZR) – MV ■Převodník identifikátorů fyzických osob AIFO x ZIFO, tj. agendový id. x zdrojový id. (ORG) – ÚOOÚ

47 Zákon č.227/2009 Sb. ■ tzv. „tlusťoch“, mění cca 194 zákonů, ■ změna katastrálního zákona č.344/1992 Sb.:  MV nebo Policie ČR poskytuje orgánům zeměměřickým a katastrálním pro výkon působnosti podle tohoto zákona  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  c) údaje z agendového informačního systému cizinců. ■změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech č.359/1992 Sb.  ČÚZK vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace.

48 ZR - základní registry Obsahují: ■ referenční údaje … jsou považovány za správné, zásada dobré víry ■ referenční vazby … kódy nebo identifikátory odkazující na referenční údaje v zákl. registrech ■ identifikátory fyzických osob ■ autentizační údaje … umožňují provést ověření identity fyzické osoby ■ pouze aktuální stav

49 AIS - agendové informační systémy ■systémy veřejné správy, které slouží k výkonu agendy (ISKN, ISUI, Evidence obyvatel, Obchodní rejstřík aj.) ■poskytují údaje neuchovávané v základních registrech (historická data, atributy subjektů a objektů mimo rozsah udržovaný v základních registrech) ■centrální AIS ■lokální AIS ■ostatní AIS ■AIS pro veřejný přístup

50 AIS ČÚZK ■ISKN … informační systém katastru nemovitostí - úpravy pro potřeby RUIAN, - vede kromě aktuálního stavu i historii, - aktualizován interními uživateli, ■ISUI … informační systém územní identifikace - vede ty prvky RUIAN, které nejsou obsahem ISKN, - kromě aktuálního stavu vede i historii, - aktualizován nejen interními, ale i externími uživateli jako je ČSÚ, obce a stavební úřady, - externí uživatelé zapisují do ISUI prostřednictvím svých informačních systémů, - zpracovávat reklamace údajů RUIAN zaslaných z jiných agendových systémů - v současnosti předán k otestování prototyp.

51

52

53

54 ISZR – inf.systém základních registrů ■ realizuje vazby mezi jednotlivými ZR ■ realizuje vazby mezi ZR a agendovými inf.systémy (AIS) ■ zajišťuje komunikaci, tj. přenos referenčních údajů obsažených v ZR v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností (RPP) ■ zřízen speciální úřad „Správa základních registrů“ podléhající MV

55 ORG - převodník AIFO - ZIFO ■ AIFO … agendový identifikátor fyzické osoby, - jednoznačně přiřazen fyzické osobě v AIS nebo ZR, - odvozen ze zdrojového identifikátoru, - nelze z něj odvodit zdrojový identifikátor, - každá agenda má svůj AIFO ■ ZIFO … zdrojový identifikátor fyzické osoby - nelze z něj dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, ■správce ÚOOÚ: - vytváří ZIFO i AIFO a vede jejich seznamy, - zajišťuje převod AIFO v jedné agendě na AIFO jiné agendy

56

57

58 žlutě - ČÚZK

59 RUIAN - obsah Územní prvky: ■Území státu ■ Region soudržnosti ■ Vyšší územně správní celek – VÚSC ■ Obec s rozšířenou působností – ORP ■ Obec s pověřeným obecním úřadem – POU ■ Obec (nebo vojenský újezd) ■ Kraj (dle definice z roku 1960) ■Okres ■Správní obvod ■Městský obvod nebo městská část -MOMC ■Katastrální území ■Parcela ■Stavební objekt ■Adresní místo Územně evidenční jednotky (nemají hranice): ■ Ulice (nebo jiné veřejné prostranství) ■ Část obce

60 ISKN ISUI ISKN/ISUI RUIAN - obsah

61 RUIAN – editoři Správce RUIAN – ČUZK Obecní a městské úřady (obce) Stavební úřady ČSÚ

62 Projekt RUIAN - termíny ■duben 2009 – vybrán architekt ■prosinec 2009 – akceptována detailní analýza ■RUIAN – smlouva s firmou NESS ■ostatní registry – smlouvy s vybranými firmami očekávány v dubnu 2010 ? Termíny: ■pilotní provoz – od 1.7.2010 ■ostrý provoz – od 1.7.2011 ■projekt prodloužen o 1 rok (týká se spíš ostatních registrů), problém napojení na ISZR

63

64 Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů! helena.sandova@cuzk.cz www.cuzk.cz


Stáhnout ppt "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 4.3.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google