Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2"— Transkript prezentace:

1 Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2
Poznámka o SPIKN (Ing.Bursa - MMR) Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha,

2 O čem si budeme povídat historie automatizace KN v kostce
číselníky ISKN externí vstupy do ISKN základní registry zákony schémata obsah (vysvětlení pojmů)

3

4 Murphyho zákony o elektronickém zpracování dat
Počítače jsou nejinteligentnější idioti na světě. Počítač existuje proto, aby usnadňoval práci, která by bez něho neexistovala. U počítačů se nedá na nic spolehnout. Ani na to, že se nedá na nic spolehnout. Umělá inteligence je horší než přirozená blbost. Exaktní matematický vzorec pro Murphyho zákon v oboru elektronického zpracování dat zní: = 2, kde "=" je symbol s významem "zřídka kdy, jestli vůbec". Zákon kompatibility: Všechny počítače jsou kompatibilní. Doplněk: Pouze některé jsou kompatibilnější než jiné. Z toho vyplývá: Tvůj počítač je vždy podstatně méně kompatibilní.

5 1642 - Pascaline – autor Blaise Pascal

6 Eniac

7 Časový přehled vývoje 1954 - první zmínky – VÚGTK
do roku ruční vedení – děrné štítky počítače 2. generace počítače 3. generace centrální databáze lokální databáze … ISKN

8 Předmět automatizace Pozemkový katastr - do roku 1955
Jednotná evidence půdy – 1964 Evidence nemovitostí – 1992 Katastr nemovitostí – 2001

9 Ruční vedení Předmět: Pozemkový katastr do roku 1955,
Jednotná evidence půdy (založení). Postup: Zápis změn údajů do výkazu změn. V 1. čtvrtletí následujícího roku vyznačení změn ručně v operátu. Písemný operát: Všechny části vedeny ručně.

10 1. etapa – mechanizace děrné štítky
Předmět: Jednotná evidence půdy – 1964, Evidence nemovitostí – 1977. Počítače: Děrnoštítkové stroje Aritma. Rozsah: Údaje o parcelách. Postup: Zápis změn údajů do výkazu změn. Změny vyznačeny ručně. Obnova po 3 – 5 letech. Štítky nezůstaly zachovány. Písemný operát: Soupis parcel a evidenční listy vyhotoveny z DŠ, ostatní části ručně.

11 2. etapa – počítače 2. generace převod údajů EN na počítače
Předmět: Evidence nemovitostí – 1977. Počítače: TESLA 200, ZPA 600 a MINSK 32 - v krajských závodech PVT. Rozsah: Údaje o parcelách a o uživatelích a vlastnících. Postup: Zápis změn do výkazu změn, pořizování změn dávkové, aktualizace CBD 1x ročně. Písemný operát: Tiskový výstup z datových souborů, listy vlastnictví vedeny ručně.

12 3. etapa – počítače 3. generace
Předmět: Evidence nemovitostí – 1990 Počítače: EC 1030 (později EC 1033 a EC 1027) v krajských závodech PVT, EC 1045 v ZÚ. Rozsah: Údaje o katastrálních územích, o parcelách a o uživatelích a vlastnících. Postup: Zápis změn do výkazu změn, pořizování změn průběžně, aktualizace 1-4x ročně Příprava dat na SM-4/20. Písemný operát: Výstup z datových souborů na mikrofiše, LV vedeny ručně.

13 4. etapa – centrální databáze Informační soubor nemovitostí
Předmět: Evidence nemovitostí – 1992. Katastr nemovitostí – 2001. Počítače: IBM 4361 a 4381 v ZÚ Praha, IDMS. Rozsah: Údaje o katastrálních územích, o parcelách, o uživatelích a vlastnících a částečně právní vztahy k nemovitostem. Postup: Zápis změn do výkazu změn, pořizování změn průběžně, aktualizace CBD 2x měsíčně. Písemný operát: Výstup z datových souborů na mikrofiše, LV vedeny ručně.

14 5. etapa – lokální databáze Soubor popisných informací KN
Předmět: Katastr nemovitostí – 2001. Počítače: Lokální sítě NOVELL na všech 112 pracovištích KÚ. Rozsah: Všechny údaje SPI včetně parcel ve zjednodušené evidenci, údajů o částech obcí a vztahu BPEJ k parcelám – pomocná evidence a archivace změnových vět. Postup: Vyznačení změn přímo v souborech dat a předání změn do centrální databáze. Písemný operát: Nahrazen počítačovými soubory dat - tisk části operátu podle potřeby.

15 Digitalizace KN Usnesení vlády ČR č. 492 z 8. září 1993
Dílčí úkoly koncepce v oblasti SPI: a) Digitalizace listů vlastnictví (právní vztahy a parcely ve zjednodušené evidenci) b) Doplnění identifikátorů vlastníků c) Zavedení částí obcí do KN d) Zavedení diakritiky do údajů SPI e) Přiřazení kódů BPEJ k parcelám KN

16 6. etapa – ISKN Informační systém katastru nemovitostí
Předmět: Katastr nemovitostí – …. Počítače: 112 pracovišť KÚ a centrum v síti WAN. Rozsah: všechny činnosti KÚ spojené s vedením KN (kromě analogových map) – SPI, SGI, aktualizace, poskytování údajů, účtování, a další. Poskytování informací: na všech pracovištích pro celou ČR - dálkový přístup - internet

17 Výstupy NVF (= nový výměnný formát) Výpisy Vyhledání Podklady pro GP
Dálkový přístup Nahlížení do katastru Webové služby Oznamovací služba Speciální výstupy

18

19 Číselníky Cca 110 číselníků v ISKN: administrativa k nemovitosti
k mapě k řízení lokální číselníky externí číselníky

20 Řízení (61 mil.) Katastrální území Pracoviště Typ operace Typ řízení
(13027) Pracoviště (105) Typ operace (261) Typ řízení (19) Řízení (61 mil.) - pořadové číslo rok př.: V-12345/ Operace (274 mil.), události (120 mil.) Předmět řízení (65) Listiny (23 mil.) V roce 2008 bylo 51 mil.řízení Operací je 274 mil., událostí je 120 mil. Účastníci řízení (87 mil.) Objekty řízení (139 mil.) Typ listiny (625)

21 Číselníky - administrativa

22 Číselníky k mapě

23 Číselníky k nemovitosti

24 Číselníky k řízení

25 Externí číselníky

26 Externí vstupy do ISKN MV ... EO (Evidence obyvatel) = CRO (Centrální registr obyvatel) MPSV ... ÚIR-ADR (Územně identifik. registr adres) MF ... ARES (Administrativní registr ekonom. subjektů) Česká pošta ... PSČ VÚMOP ... BPEJ (Bonitované půdně ekolog. jednotky) VÚZE ... výrobní oblasti a podoblasti  ČSÚ ... číselník zemí, RSO (Registr sčítacích obvodů)

27

28 EO (Evidence obyvatel)
podle nařízení vlády č.111/2001 Sb. mají být údaje z EO porovnávány a přejímány do katastru nemovitostí 2 možnosti ověřování údajů v EO: 1) nahlížení do EO pomocí aplikace MV 2) on-line napojení do EO

29 1) 2005 – webová aplikace MV

30 Webová aplikace MV - odpověď z EO - cca 300-400 přístupů denně

31 2) 2006 - on-line napojení do EO
Do března 2006: ověření v EO – poslíček 1x denně na MV §4, odst.2 nařízení vlády uvědomění správce EO o chybě, řešeno dopisy na MV /měsíc, cca 30/měsíc §5 - plnění ohlašovací povinnosti: fyzická osoba nahlásí změnu evidenci obyvatel a „tím se považuje za splněnou její ohlašovací povinnost ohledně změny těchto údajů vůči správci katastru.“

32 Uvědomění správce EO dopisem

33 Od března 2006 ověření on-line:
automaticky generovaný dotaz do EO po vyplnění položky „Typ účastníka“ jen pro účastníky, kteří mají vztah k nemovitosti (nabyvatel, oprávněný, povinný, zástavce, zástavní věřitel) aplikačních dotazů do EO prostřednictvím APV je cca denně (zpočátku zjištěno i 18500) řešení přes XML rozhraní, LDAP server

34

35

36

37 Porovnání údajů KN a EO

38 Schéma spojení ČÚZK - MV

39 Změny po centralizaci 2011 - centrální verze ???
vedení oprávněných subjektů jen v jednom záznamu dosud 96% sjednocených právnických osob a cca 87% sjednocených fyzických osob ověření v EO stejně jako dosud s rozdílem přiřazení změny k pracovišti - podle přebírané obce nebo obce přiřazené k povinnému PSČ

40

41 ÚIR-ADR (Územně identifikační registr adres)
správce MPSV aktualizace každý čtvrtek - změny na www prvotní převzetí územní identifikace - kraj, okres, obec, část obce zavedení obcí s rozšířenou působností (ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) podle vyhlášky č.388/2002 Sb., městských částí a pražských obvodů zavedení adresních míst - 96% budov v ISKN má adresu, jen 10% má souřadnice adresního bodu

42 ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
provozuje MF data z několika zdrojových registrů pro ISKN pouze ze zdrojů: - OR (Obchodní rejstřík) ... MSp (rejstříkové soudy) - RES (Registr ekonomických subjektů) ... ČSÚ - RŽP (Registr živnostenských podnikatelů) ... MPO (živnostenské úřady) data měsíčně na CD import do centrální db a replikace na lokality

43 RSO (Registr sčítacích obvodů)
správce ČSÚ koncem října 2007 převzaty definiční body budov do ISKN z def.bodů budov automatizovaně vygenerované def.body stavebních parcel a naopak v současnosti jsou v ISKN doplněny téměř všechny def.body parcel i budov a ČSÚ je přebírá do RSO ve výměnném formátu.

44

45 Základní registry veřejné správy
tvoří obsahové jádro e-Governmentu (eGon) odstraní opakované ukládání dat z kvalitativně různých zdrojů odstraní duplicitní vedení údajů kvalitní a konzistentní data dodržování standardů ochrana a bezpečnost informací

46 Základní registry zákon č.111/2009 Sb.
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) – ČÚZK Registr obyvatel (ROB) – MV Registr osob (ROS) – ČSÚ Registr práv a povinností (RPP) – MV Další registry: Informační systém základních registrů (ISZR) – MV Převodník identifikátorů fyzických osob AIFO x ZIFO, tj. agendový id. x zdrojový id. (ORG) – ÚOOÚ

47 Zákon č.227/2009 Sb. tzv. „tlusťoch“, mění cca 194 zákonů,
změna katastrálního zákona č.344/1992 Sb.: MV nebo Policie ČR poskytuje orgánům zeměměřickým a katastrálním pro výkon působnosti podle tohoto zákona a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, c) údaje z agendového informačního systému cizinců. změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech č.359/1992 Sb. ČÚZK vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace.

48 ZR - základní registry Obsahují:
referenční údaje … jsou považovány za správné, zásada dobré víry referenční vazby … kódy nebo identifikátory odkazující na referenční údaje v zákl. registrech identifikátory fyzických osob autentizační údaje … umožňují provést ověření identity fyzické osoby pouze aktuální stav

49 AIS - agendové informační systémy
systémy veřejné správy, které slouží k výkonu agendy (ISKN, ISUI, Evidence obyvatel, Obchodní rejstřík aj.) poskytují údaje neuchovávané v základních registrech (historická data, atributy subjektů a objektů mimo rozsah udržovaný v základních registrech) centrální AIS lokální AIS ostatní AIS AIS pro veřejný přístup

50 AIS ČÚZK ISKN … informační systém katastru nemovitostí
- úpravy pro potřeby RUIAN, - vede kromě aktuálního stavu i historii, - aktualizován interními uživateli, ISUI … informační systém územní identifikace - vede ty prvky RUIAN, které nejsou obsahem ISKN, - kromě aktuálního stavu vede i historii, - aktualizován nejen interními, ale i externími uživateli jako je ČSÚ, obce a stavební úřady, - externí uživatelé zapisují do ISUI prostřednictvím svých informačních systémů, - zpracovávat reklamace údajů RUIAN zaslaných z jiných agendových systémů - v současnosti předán k otestování prototyp.

51

52

53

54 ISZR – inf.systém základních registrů
realizuje vazby mezi jednotlivými ZR realizuje vazby mezi ZR a agendovými inf.systémy (AIS) zajišťuje komunikaci, tj. přenos referenčních údajů obsažených v ZR v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností (RPP) zřízen speciální úřad „Správa základních registrů“ podléhající MV

55 ORG - převodník AIFO - ZIFO
AIFO … agendový identifikátor fyzické osoby, - jednoznačně přiřazen fyzické osobě v AIS nebo ZR, - odvozen ze zdrojového identifikátoru, - nelze z něj odvodit zdrojový identifikátor, - každá agenda má svůj AIFO ZIFO … zdrojový identifikátor fyzické osoby - nelze z něj dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, správce ÚOOÚ: - vytváří ZIFO i AIFO a vede jejich seznamy, - zajišťuje převod AIFO v jedné agendě na AIFO jiné agendy

56

57

58 žlutě - ČÚZK

59 RUIAN - obsah Územní prvky:
Území státu Region soudržnosti Vyšší územně správní celek – VÚSC Obec s rozšířenou působností – ORP Obec s pověřeným obecním úřadem – POU Obec (nebo vojenský újezd) Kraj (dle definice z roku 1960) Okres Správní obvod Městský obvod nebo městská část -MOMC Katastrální území Parcela Stavební objekt Adresní místo Územně evidenční jednotky (nemají hranice): Ulice (nebo jiné veřejné prostranství) Část obce

60 RUIAN - obsah ISKN ISUI ISKN/ISUI

61 RUIAN – editoři Správce RUIAN – ČUZK Obecní a městské úřady (obce)
Stavební úřady ČSÚ

62 Projekt RUIAN - termíny
duben 2009 – vybrán architekt prosinec 2009 – akceptována detailní analýza RUIAN – smlouva s firmou NESS ostatní registry – smlouvy s vybranými firmami očekávány v dubnu 2010 ?  Termíny: pilotní provoz – od ostrý provoz – od projekt prodloužen o 1 rok (týká se spíš ostatních registrů), problém napojení na ISZR

63

64 Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů!


Stáhnout ppt "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google