Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav a další vývoj RÚIAN Jiří Formánek. Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav a další vývoj RÚIAN Jiří Formánek. Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co."— Transkript prezentace:

1 Současný stav a další vývoj RÚIAN Jiří Formánek

2 Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co je obsahem RÚIAN?  Praktické dopady spuštění RÚIAN  Poskytování údajů z RÚIAN  Další vývoj RÚIAN  Závěr 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

3 Základní registry ČR  Projekt základních registrů je v právním řádu ČR zakotven zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech.  Registr obyvatel (ROB)  Registr osob (ROS)  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)  Registr práv a povinností (RPP)  Systému základních registrů byl spuštěn 1. 7. 2012.  V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

4 Základní registry ROBROS RPP RÚIAN editace ROB editace ROS editace RPP editace RÚIAN státní správa samospráva open data

5 Referenční údaje Referenční údaj – záznam vedený v základním registru, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách veřejné správy.  Za zapsané referenční údaje je zodpovědný editor.  Editor zapíše referenční údaj do základního registru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.  Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak.  V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný, údaj má poté pouze informativní charakter. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

6 RÚIAN  V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách.  Obsahem RÚIAN jsou popisné a lokalizační údaje o:  územních prvcích a územně evidenčních jednotkách,  účelových územních prvcích,  adresách,  vzájemných vazbách.  V ostatních registrech se vedou odkazy na adresní místa vedená v RÚIAN.  RÚIAN je veřejným seznamem. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů http://vdp.cuzk.cz

7 Stavební objekt Adresní místo Obec MO/MČ Správní obvod Prahy Část obce Parcela Městský obvod Prahy Ulice Katastrální území Volební okrsek 1.1.2014 2 910 000 4 010 000 80 500 21 050 000 15 070 6 253

8 Aktualizace údajů v RÚIAN  Prvotní naplnění ISÚI/RÚIAN bylo provedeno zdrojovými daty ze systémů: ISKN, RSO, UIR-ADR, DDM a REKOS.  Editace údajů RÚIAN probíhá pomocí dvou AIS:  Informační systém územní identifikace (ISÚI),  Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).  Editory údajů v ISÚI jsou:  obce, stavební úřady a ČSÚ,  ČÚZK.  Aktualizace údajů RÚIAN probíhá on-line. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

9 RÚIAN ISÚI ISKN Stavební úřadyČSÚČÚZKObce VDPZákladní registry http://vdp.cuzk.cz

10 Stavební objekty v RÚIAN  Podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje: (a) dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky (b) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

11 Zápisy stavebních objektů  Do RÚIAN probíhá zápis údajů o stavebním objektu na základě § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.  Stavební úřad zapisuje prostřednictvím ISÚI:  identifikační údaje o stavebním objektu,  údaje o vazbách stavebního objektu,  údaje o typu stavebního objektu,  způsob využití,  technicko-ekonomické atributy (TEA),  definiční bod stavebního objektu. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

12 Zápisy stavebních objektů 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

13 Zápisy stavebních objektů  ČÚZK zapisuje prostřednictvím ISKN:  hranici stavebního objektu evidovanou v KN,  druh a způsob využití pozemku,  typ a způsob ochrany nemovitosti.  Pokud je do RÚIAN zapisován stavební objekt, kterému je přiděleno číslo domovní, tak společně s ním vzniká adresní místo.  V případě, že stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona, je editorem údajů o stavebním objektu obec, na jejímž k.ú. se stavební objekt nachází. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

14 Praktické dopady spuštění RÚIAN  Konstitutivnost zápisů do RÚIAN  Zápisy adresních míst  Způsob zápisu adresy  Anomálie v územní identifikaci  Volební okrsky v RÚIAN 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

15 Konstitutivnost zápisu do RÚIAN Některé zápisy do RÚIAN mají konstitutivní charakter.  ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN.  k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN. 6. 6. 201411. Setkání geodetů Ulice Část obce Stavební objekt

16 Zápisy adresních míst  Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu přiřadit adresu.  Zápis údajů o adresním místě do RÚIAN probíhá v souladu s § 44 odst. 1 a 2 zákona o základních registrech.  Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do RÚIAN editor těchto údajů, kterým je příslušná obec.  Obce a stavební úřady jsou jediným místem vzniku, zániku a také provádění oprav údajů o adresních místech a stavebních objektech v RÚIAN. 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

17 Táboritská Chelčického Lupáčova Žižkov č.p. 1200 Chelčického č.p. 1200/18 Žižkov 130 00 Praha 3 Lupáčova č.p. 1200/3 Žižkov 130 00 Praha 3 Lupáčova č.p. 1200/1 Žižkov 130 00 Praha 3 Táboritská č.p. 1200/21 Žižkov 130 00 Praha 3 6. 6. 201411. Setkání geodetů

18 Způsob zápisu adresy  Prvním právním předpisem, který upravuje způsob zápisu adresy, je vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. VDP: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/5927765http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/5927765 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů Nám. M.Poštové 49 Beroun-Město 266 01 Beroun Ulice Stavební objekt Adresní místo Část obce Obec MOP

19 Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN  ČÚZK pravidelně provádí kontroly údajů vedených v ISÚI, ISKN a RÚIAN.  Kontrolní a rozdílové sestavy jsou vytvářeny v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.,  „V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v ZR, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v ZR se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.“  Kontroly a územní anomálie vystaveny na www.ruian.czwww.ruian.cz 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

20 Praktické dopady – územní anomálie 11. Setkání geodetů6. 6. 2014

21 Praktické dopady – územní anomálie 11. Setkání geodetů6. 6. 2014

22 Praktické dopady – územní anomálie 11. Setkání geodetů6. 6. 2014

23 Volební okrsky v RÚIAN 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů  Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky.  Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do RÚIAN starosta (obce, městského obvodu/části).  Editace volebních okrsků je realizována prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI).  ČÚZK v současné době analyzuje možnosti zavedení dalších účelových územních prvků do RÚIAN.

24 11. Setkání geodetů6. 6. 2014

25 11. Setkání geodetů6. 6. 2014

26 Jak získat údaje RÚIAN?  Publikačními službami na vnějším rozhraní ISZR:  popis na stránkách SZR http://www.szrcr.cz/vyvojarihttp://www.szrcr.cz/vyvojari  katalog eGON služeb, verze 7.06  služby jsou přístupné pouze registrovaným AIS  data poskytovaná přes eGON služby mají referenční charakter  Webovou aplikací Veřejný dálkový přístup (VDP)  adresa aplikace je http://vdp.cuzk.czhttp://vdp.cuzk.cz  výměnný formát RÚIAN (VFR)  data poskytovaná přes VDP nejsou referenční 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

27 Budoucnost RÚIAN 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů  Rozvoj modelu sdílení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé typy údajů v územní identifikaci (RÚIAN).  Zavádění nových účelových územních prvků do RÚIAN:  údaje o ochraně nemovitosti,  údaje o bonitových půdně ekologických jednotkách (BPEJ),  údaje o příslušnosti k souboru lesních typů (SLT),  údaje o zastavěných a zastavitelných území.  Příprava kontrol údajů vedených v RÚIAN pro potřeby zkvalitňování datového fondu externími editory.

28 Závěr www.ruian.cz  podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN  metodika pro obce a stavební úřady  první kroky uživatelů ISÚI  uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK)  poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV)  uživatelská podpora – podpora@cuzk.czpodpora@cuzk.cz 6. 6. 2014 11. Setkání geodetů

29 Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Současný stav a další vývoj RÚIAN Jiří Formánek. Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co."

Podobné prezentace


Reklamy Google