Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa."— Transkript prezentace:

1 Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa

2 Mezinárodní úmluvy 1) Úmluva o mokřadech (Ramsar 1971, 396/1990 Sb.) 2) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Paříž 1972, 159/1991 Sb.) 3) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washington 1973, 572/1992 Sb.) 4) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn 1979, 127/1994 Sb.) 5) Úmluva o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro 1992) 6) Úmluva o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť (Rada Evropy, Bern 1982)

3 1) Ramsarská úmluva Ramsar 1971, pro ČR závazná od 2. 7. 1990 předmět ochrany: mokřady a vodní ptáci prostředek ochrany –Seznam mezinárodně významných mokřadů –zřizování mokřadních chráněných území, péče o ně –podpora výzkumu a výměna informací –zvyšování stavů vodního ptactva –výchova kvalifikovaných pracovníků –u nás naplňují: zák. 138/1973 Sb. o vodách a 130/1974 o státní správě ve vodním hospodářství zprostředkovaně, 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přímo (VKP)

4 1) Ramsarská úmluva II Ramsar sites –Šumavská rašeliniště –Třeboňské rybníky –Břehyně a Novozámecký rybník –Lednické rybníky –Litovelské Pomoraví –Poodří –Krkonošská rašeliniště –Třeboňská rašeliniště –Mokřady Dolního Podyjí –Mokřady Liběchovky a Pšovky

5 2) Pařížská úmluva Paříž 1972, pro ČR závazná od 15. 2. 1991 uchování, ochrana a snížení ohrožení světového kulturního a přírodního dědictví jako nenahraditelného a jediného vlastnictví předmětem jsou: (a) kulturní a (b) přírodní památky ad (b) přírodní dědictví: –přírodní jevy (fyzické a biologické útvary) –geologické a fyziografické útvary –přírodní lokality garance zák. 20/1987 o památkové péči a 114/1992 Sb. o OPK

6 V ČR zatím přírodní dědictví nenaplněna, návrh zahrnuje –Labské pískovce CHKO, NP –Moravský kras CHKO –Žofínský prales NPR –prales Hojná voda PR –Český kras CHKO Lednicko-valtický areál (kult.) České dědictví UNESCO

7 3) Washingtonská úmluva CITES pro ČR platná od 28.5.1992 předmět ochrany: ohrožené druhy živočichů a rostlin včetně jejich rozpoznatelných částí a výrobků z nich prostředek ochrany: –omezení mezinárodního obchodu prostřednictvím povolení „permit“ potřebných pro vývoz, reexport, dovoz, introdukci –tři kategorie ochrany pro druhy (I) bezprostředně ohrožené vyhubením, (II) potenciálně ohrožené vyhubením, (III) preventivně chráněné –zák. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

8 4) Bonnská úmluva pro ČR závazná od 1. 5. 1994 předmět: ochrana ohrožených druhů ptáků a ostatních migrujících pozemních a mořských živočichů v celém areálu jejich výskytu, zejména však na migračních cestách prostředky ochrany: –zákaz úmyslného zabíjení, poškozování nebo rušení –aktivní ochrana stanovišť, omezení vlivů znesnadňujících migraci –zák. 23/1962 Sb., o myslivosti, 114/1992 o OPK

9 5) Rio de Janeiro 1992 Pro ČR platná od 3. 3. 1994 předmět: ochrana (a) genetické, (b) druhové a (c) ekosystémové biodiverzity prostředky ochrany: –plány ochrany a využití druhového bohatství, průzkum zdrojů, strategické plány rozvoje –zákonná ochrana ohrožených druhů a jejich prostředí –ochrana (1) in situ, (2) ex situ (záchranné chovy a přenosy) –zák. 114/1992 Sb., řeší jen částečně

10 6) Bernská úmluva pro ČR platná od r. 1998 předmět: ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů včetně míst jejich přirozeného výskytu, a to zejména druhů a lokalit, které přesahují hranice států prostředky ochrany: –národní legislativy zohlední ochranu druhů a jejich lokalit, regulují využívání přírody a zakáží nehumánní prostředky lovu a zabíjení –politika ochrany přírody - plánování rozvoje, vzdělávání –podpora mezinárodní spolupráce –vyhl. 395/92 OPK, 134/1996 (myslivecký zákon), 246/1992 Sb, o ochraně zvířat proti týrání

11 6) Bernská úmluva II Program SMARAGD (EMERALD) iniciuje Rada Evropy identifikace ohrožených druhů vyžadujících záchranné programy a plány obnovy vymezují se ASCI (Areas of Special Conservation Interest) k ochraně –druhů vyžadujících opatření na ochranu jejich stanovišť –ohrožených přírodních stanovišť vyžadujících opatření –tažných druhů vyžadujících opatření na ochranu stanovišť –druhů, jejichž hnízdiště a místa odpočinku vyžadují opatření projekt CORINE biotopy => typy přír. stanovišť územní působnost: celá Evropa a severní Afrika realizace programu Smaragd na území členských států = Natura 2000 (92/43/EEC, 79/409/EEC)

12 79/409/EEC „Birds Directive“ Směrnice o ochraně volně žijících ptáků přijata 2. 4. 1979, v platnost vstoupila 6. 4. 1981 obecná ochrana všech druhů ptáků s přirozeným výskytem na území členských zemí EU ptáci, vejce, hnízda a stanoviště (článek 1) ochrana, řízená péče (management) a regulace zahrnuje vytváření CHÚ, management, obnova zničených a vytváření nových biotopů (článek 1,3) nejvhodnější oblasti ochrany SPA (Special Protection Areas) pro období rozmnožování, pelichání, přezimování a tahové zastávky (článek 4)

13 Birds Directive II výběr nejvhodnější oblasti podle kritérií výběru IBA (Important Birds Areas) a podle tzv. endemických ptačích území IBA v ČR: 16 území, 6279 km2, kandidáti pro SPA –NP a CHKO: Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Křivoklátsko, Poodří, Pálava, Beskydy, Jeseníky –MCHÚ: Řežabinec, Žehuňský rybník, Lednické rybníky –bez ochrany: Dehtář, Soutok Moravy a Dyje, Doupovské vrchy, Heřmanský stav-Stružka, Střední nádrž Nové mlýny –http://www.birdlife.net/sites/index.cfm

14 92/43/EEC „Habitats Directive“ Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin přijata 21. 5. 1992 souvislá ekologická soustava zvláštních oblastí ochrany SAC (Special Areas of Conservation) Natura_2000 Ochrana druhů (část Směrnice): –zákaz všech forem úmyslného zabíjení, odchytu, vyrušování, ničení vajec a míst rozmnožování, chov, prodej (článek 12) –zákaz vyrývání, sběru, vyřezávání, ničení, držení, pěstování, prodej rostlin (článek 13) –výjimka - management, záchranné přenosy, repatriace, výzkum (článek 16)

15 Natura 2000 Postup budování soustavy Natura 2000

16 Cites Podle statistik je využívání divoké přírody pro účely mezinárodního obchodu druhou nezávažnější příčinou ubývání druhů na naší planetě, a to hned za ničením přirozených stanovišť. Na ochranu těchto druhů ohrožených obchodem podepsalo 117 zemí Washingtonskou úmluvu tzv. CITES - Úmluva o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících rostlin a živočichů (ČR přistoupila k úmluvě v únoru 1992). Mezinárodní seznam ohrožených druhů uložený v Ženevě, neustále doplňovaný novými listy, se stal příliš těžký, než aby ho uzvedl jeden člověk. Logo

17 = Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů ► Největší společenství pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. ► Cílem IUCN je ochrana přírody v globálním měřítku a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů. ► Červená kniha eviduje 16 119 živočichů a rostlin. IUCN Stupně ohrožení Červené knihy

18 WWF = Světový fond na ochranu přírody ► Má podporu téměř 5 milionů jednotlivců na pěti kontinentech v 90 zemích. ► Od založení 1985 a od té doby investovala přes 1165 mil. dolarů na více než 11 000 projektů ve 130 zemích světa. ► Financovaný z darů lidí a také sponzorských darů velkých firem. Vývoj loga WWF

19 Vývozní oblasti Střední a Jižní Amerika, Afrika, Asie Dovozní oblasti Severní Amerika, Evropa, Dálný východ (Japonsko, Korea, Čína), Střední východ a Austrálie Obchodní artikl živá zvířata a rostliny jejich části (kůže a kožešiny,kaviár, kosti, žluč, mušle …) výrobky (kabelky, léčiva …)

20 Nejvyšší zaznamenané ceny organismů v ČR a ve světě A/ ve světe (v USD) vycvičený sokol200 000 jihoamerický papoušek40 000 1 kg rohu nosorožce60 000 asijská akvarijní rybka5 000 motýl z Peru3 000 asijský druh orchideje2 000 vzácný kaktus7 000 tygr usurijský (1993)10 000 B/ v ČR (v Kč) papoušek ara hyacintový200 000 papoušek kakadu40 000 sokol stěhovavý30 000 opička outloň malý6 000


Stáhnout ppt "Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google