Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa."— Transkript prezentace:

1 Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa

2 Mezinárodní úmluvy 1) Úmluva o mokřadech (Ramsar 1971, 396/1990 Sb.) 2) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Paříž 1972, 159/1991 Sb.) 3) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washington 1973, 572/1992 Sb.) 4) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn 1979, 127/1994 Sb.) 5) Úmluva o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro 1992) 6) Úmluva o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť (Rada Evropy, Bern 1982)

3 1) Ramsarská úmluva Ramsar 1971, pro ČR závazná od 2. 7. 1990 předmět ochrany: mokřady a vodní ptáci prostředek ochrany –Seznam mezinárodně významných mokřadů –zřizování mokřadních chráněných území, péče o ně –podpora výzkumu a výměna informací –zvyšování stavů vodního ptactva –výchova kvalifikovaných pracovníků –u nás naplňují: zák. 138/1973 Sb. o vodách a 130/1974 o státní správě ve vodním hospodářství zprostředkovaně, 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přímo (VKP)

4 1) Ramsarská úmluva II Ramsar sites –Šumavská rašeliniště –Třeboňské rybníky –Břehyně a Novozámecký rybník –Lednické rybníky –Litovelské Pomoraví –Poodří –Krkonošská rašeliniště –Třeboňská rašeliniště –Mokřady Dolního Podyjí –Mokřady Liběchovky a Pšovky

5 2) Pařížská úmluva Paříž 1972, pro ČR závazná od 15. 2. 1991 uchování, ochrana a snížení ohrožení světového kulturního a přírodního dědictví jako nenahraditelného a jediného vlastnictví předmětem jsou: (a) kulturní a (b) přírodní památky ad (b) přírodní dědictví: –přírodní jevy (fyzické a biologické útvary) –geologické a fyziografické útvary –přírodní lokality garance zák. 20/1987 o památkové péči a 114/1992 Sb. o OPK

6 V ČR zatím přírodní dědictví nenaplněna, návrh zahrnuje –Labské pískovce CHKO, NP –Moravský kras CHKO –Žofínský prales NPR –prales Hojná voda PR –Český kras CHKO Lednicko-valtický areál (kult.)

7 V ČR zatím přírodní dědictví nenaplněna, návrh zahrnuje –Labské pískovce CHKO, NP –Moravský kras CHKO –Žofínský prales NPR –prales Hojná voda PR –Český kras CHKO Lednicko-valtický areál (kult.) České dědictví UNESCO

8 3) Washingtonská úmluva CITES pro ČR platná od 28.5.1992 předmět ochrany: ohrožené druhy živočichů a rostlin včetně jejich rozpoznatelných částí a výrobků z nich prostředek ochrany: –omezení mezinárodního obchodu prostřednictvím povolení „permit“ potřebných pro vývoz, reexport, dovoz, introdukci –tři kategorie ochrany pro druhy (I) bezprostředně ohrožené vyhubením, (II) potenciálně ohrožené vyhubením, (III) preventivně chráněné –zák. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

9 4) Bonnská úmluva pro ČR závazná od 1. 5. 1994 předmět: ochrana ohrožených druhů ptáků a ostatních migrujících pozemních a mořských živočichů v celém areálu jejich výskytu, zejména však na migračních cestách prostředky ochrany: –zákaz úmyslného zabíjení, poškozování nebo rušení –aktivní ochrana stanovišť, omezení vlivů znesnadňujících migraci –zák. 23/1962 Sb., o myslivosti, 114/1992 o OPK

10 5) Rio de Janeiro 1992 Pro ČR platná od 3. 3. 1994 předmět: ochrana (a) genetické, (b) druhové a (c) ekosystémové biodiverzity prostředky ochrany: –plány ochrany a využití druhového bohatství, průzkum zdrojů, strategické plány rozvoje –zákonná ochrana ohrožených druhů a jejich prostředí –ochrana (1) in situ, (2) ex situ (záchranné chovy a přenosy) –zák. 114/1992 Sb., řeší jen částečně

11 6) Bernská úmluva pro ČR platná od r. 1998 předmět: ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů včetně míst jejich přirozeného výskytu, a to zejména druhů a lokalit, které přesahují hranice států prostředky ochrany: –národní legislativy zohlední ochranu druhů a jejich lokalit, regulují využívání přírody a zakáží nehumánní prostředky lovu a zabíjení –politika ochrany přírody - plánování rozvoje, vzdělávání –podpora mezinárodní spolupráce –vyhl. 395/92 OPK, 134/1996 (myslivecký zákon), 246/1992 Sb, o ochraně zvířat proti týrání

12 6) Bernská úmluva II Program SMARAGD (EMERALD) iniciuje Rada Evropy identifikace ohrožených druhů vyžadujících záchranné programy a plány obnovy vymezují se ASCI (Areas of Special Conservation Interest) k ochraně –druhů vyžadujících opatření na ochranu jejich stanovišť –ohrožených přírodních stanovišť vyžadujících opatření –tažných druhů vyžadujících opatření na ochranu stanovišť –druhů, jejichž hnízdiště a místa odpočinku vyžadují opatření projekt CORINE biotopy => typy přír. stanovišť územní působnost: celá Evropa a severní Afrika realizace programu Smaragd na území členských států = Natura 2000 (92/43/EEC, 79/409/EEC)

13 Evropská unie nadnárodní útvar vytvořený Maastrichtskou smlouvou 1993, zahrnuje 15 členských států tři společné pilíře: –evropská společenství (ES) - hospodářské propojení členských zemí (ES mají právní subjektivitu, zákonodárnou iniciativu) –společná zahraniční a bezpečnostní politika –spolupráce v oblasti vnitra a soudnictví legislativa a orgány ES –vynutitelné právní normy vydává Rada EU (tvořená zplnomocněnými zástupci členských zemí, např. rezortními ministry) –Evropský parlament –Evropská komise (výkonný orgán, „vláda“), 20 komisařů

14 Evropská unie II Závazné předpisy ES –1) Směrnice (directives) určuje cíle a cesty jejich naplnění, každý stát musí naplnit, ale může implementovat podle vlastních právních tradic, formou národních zákonů –2) Nařízení (regulations) jsou přímo závazné a nahrazují národní zákony, pokud jsou s nařízením v rozporu, nepřevádí se do národní legislativy –3) Rozhodnutí (decisions) jsou závazné pro adresáta vynutitelnost: Evropský soudní dvůr

15 79/409/EEC „Birds Directive“ Směrnice o ochraně volně žijících ptáků přijata 2. 4. 1979, v platnost vstoupila 6. 4. 1981 obecná ochrana všech druhů ptáků s přirozeným výskytem na území členských zemí EU ptáci, vejce, hnízda a stanoviště (článek 1) ochrana, řízená péče (management) a regulace zahrnuje vytváření CHÚ, management, obnova zničených a vytváření nových biotopů (článek 1,3) nejvhodnější oblasti ochrany SPA (Special Protection Areas) pro období rozmnožování, pelichání, přezimování a tahové zastávky (článek 4)

16 Birds Directive II výběr nejvhodnější oblasti podle kritérií výběru IBA (Important Birds Areas) a podle tzv. endemických ptačích území IBA v ČR: 16 území, 6279 km2, kandidáti pro SPA –NP a CHKO: Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Křivoklátsko, Poodří, Pálava, Beskydy, Jeseníky –MCHÚ: Řežabinec, Žehuňský rybník, Lednické rybníky –bez ochrany: Dehtář, Soutok Moravy a Dyje, Doupovské vrchy, Heřmanský stav-Stružka, Střední nádrž Nové mlýny –http://www.birdlife.net/sites/index.cfm kompletní návrh SPA koncem r. 2001

17 Birds Directive III Přílohy Směrnice Příloha 1: Seznam chráněných druhů a poddruhů –181 taxonů (123 zjištěno v ČR) –bude nutné doplnit seznam druhů ve vyhl. 395/92 Sb. Příloha 2: Seznam taxonů, které mohou být za určitých podmínek podle národní legislativy loveny –část 1 - 24 druhy, které lze v EU lovit –část 2 - 55 druhů, které lze lovit jen na základě nár. legislativy v jednotlivých členských státech Příloha 3: Druhy, které lze uvést na trh Příloha 4: Seznam zařízení, mechanismů a dopravních prostředků, které nelze k lovu použít Příloha 5: národní seznamy apod.

18 92/43/EEC „Habitats Directive“ Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin přijata 21. 5. 1992 souvislá ekologická soustava zvláštních oblastí ochrany SAC (Special Areas of Conservation) Natura_2000 Ochrana druhů (část Směrnice): –zákaz všech forem úmyslného zabíjení, odchytu, vyrušování, ničení vajec a míst rozmnožování, chov, prodej (článek 12) –zákaz vyrývání, sběru, vyřezávání, ničení, držení, pěstování, prodej rostlin (článek 13) –výjimka - management, záchranné přenosy, repatriace, výzkum (článek 16)

19 Habitats Directive II Příloha 1: Přírodní stanoviště (následující přednáška) Příloha 2: Druhy v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC –ohrožené (biologicky, nikoliv geograficky) –zranitelné –vzácné –endemické –220 druhů a poddruhů živočichů a přes 300 taxonů cévnatých rostlin a 29 mechorostů + 124 Makaronésie) Příloha 3: Kritéria pro výběr lokalit

20 Habitats Directive III Příloha 4: Druhy vyžadující přísnou ochranu –nezřizují se pro ně SAC, ale musí být chráněny Příloha 5: Druhy, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem opatření Příloha 6: Zakázané metody a prostředky odchytu a zabíjení a zakázané prostředky dopravy

21 Natura 2000 Postup budování soustavy Natura 2000

22 Další směrnice a nařízení Nařízení o ochraně druhů … regulací obchodu těmito druhy CITES 97/338/EEC –nutnost novelizovat zákon č. 16/1997 Sb. Nařízení zakazující používání nášlapných pastí a dovoz kožešin a výrobků z určitých druhů 91/3254/EEC Nařízení o pravidlech importu velryb a produktů z kytovců 81/348/EEC Směrnice o ZOO 99/22/EEC –nutno připravit nový zákon o zoologických zahradách –udělování licencí ZOO a kontrola dodržování licenčních podmínek Směrnice o dovozu kůží mláďat tuleňů a z nich odvozených výrobků 83/129/EEC

23 Legislativa ČR - 114/92 Sb. § 2: obecná ochrana všech druhů a zvláštní ochrana druhů vzácných či ohrožených § 5: podmínky obecné ochrany –všechny druhy jsou chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení na bytí nebo degeneraci –při zemědělských, lesnických a stavebních pracích je povinnost postupovat tak, aby nedošlo k nadměrnému úhynu druhů či ničení jejich biotopů –záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu lze vykonat jen s povolením orgánu ochrany přírody –dtto záměrné křížení

24 114/92 Sb. II § 8: povolení kácení dřevin –ke kácení dřevin je třeba povolení orgánu OP –není třeba z důvodů pěstebních za účelem obnovy porostu a pro probírku - povinnost ohlašovací 15 dní předem –není třeba na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob u stromů do 80 cm obvodu (průměr 25 cm) či keřové plochy do 40 m 2 –není třeba z důvodů ohrožení zdraví či majetku - povinnost oznamovací do 15 dnů po zásahu –provádí se v období vegetačního klidu, zpravidla od 1.11. do 31.3.

25 114/92 Sb. III § 46: památné stromy –vyhlašuje orgán ochrany přírody, ochranné pásmo zahrnuje kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene ve 130 cm § 48-50: zvláště chráněné rostliny a živočichové –členění na kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené –ochrana biotopu těchto druhů –výjimka, jsou-li v běžně obhospodařované kultuře, jsou pěstovány či pocházejí z dovozu (v případě kriticky a silně ohrožených druhů nutný souhlas OP § 67: biologické hodnocení –investor povinen na své náklady zajistit hodnocení vlivu záměru na rostliny a živočichy, pokud to požaduje OP

26 114/92 Sb. IV § 76: působnost obce (mimo ZCHÚ) –povoluje kácení dřevin –vyhlašuje památné stromy § 77: působnost OkÚ (mimo VCHÚ) –vyhrazená působnost obce –zbytková působnost § 78: působnost správ NP a CHKO –dtto na území NP a CHKO § 79: působnost MŽP –zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů –záchranné programy kriticky ohrožených druhů –výjimky kriticky a silně ohrožených druhů –souhlas k vývozu a dovozu mezinárodně chráněných druhů

27 114/92 Sb. V § 87-88: přestupky a pokuty –do 5000 Kč: mění stav památného stromu zasahuje do vývoje zvláště chráněných druhů nesplní ohlašovací povinnost podle zákona –do 10000 Kč (fyzická os) a do 500000 Kč (právnická): zničí zvláště chráněný druh poškodí či pokácí dřevinu rostoucí mimo les –do 50000 Kč (fyzická) a do 1 mil. (právnická os.): poškodí či zničí památný strom zničí kriticky nebo silně ohrožený druh poškodí či pokácí skupinu dřevin rostoucí mimo les nedovoleně obchoduje s jedinci druhů chráněných podle mezinárodních smluv

28 EIA 100/01 Sb. novelizace zák. č. 244/92 Sb. součást EIA je posuzování vlivů záměru na rostliny a živočichy –zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů –návrhy opatření k předejití nebo minimalizaci negativních vlivů záměry podle přílohy I se posuzují vždy, podle přílohy II až po zjišťovacím řízení VŽDY na území ZCHÚ, pokud se dotýkají charakteru krajiny majících význam pro druhy v příloze 8 zákona (výběr druhů z 92/43/EEC Habitats Directive)

29 Literatura Hora J. a kol. 1998: Legislativa EU a ochrana přírody. Česká společnost ornitologická, Praha, 96 pp Hora J., Kučera T., Plesník J. 1999: Ochrana přírody v Evropské unii, Česká společnost ornitologická, Praha. Zákony č. 114/92 Sb., 395/92 Sb., 244/92 Sb., 100/01 Sb. Časopis Ochrana přírody


Stáhnout ppt "Ochrana druhové diverzity Mezinárodní úmluvy, Evropská unie, národní legislativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google