Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní účty - aplikace Marek Rojíček.  Analyticky významné položky NÚ  Analýza chování domácností  Vládní deficit a dluh  Reálný vývoj x vývoj cenové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní účty - aplikace Marek Rojíček.  Analyticky významné položky NÚ  Analýza chování domácností  Vládní deficit a dluh  Reálný vývoj x vývoj cenové."— Transkript prezentace:

1 Národní účty - aplikace Marek Rojíček

2  Analyticky významné položky NÚ  Analýza chování domácností  Vládní deficit a dluh  Reálný vývoj x vývoj cenové hladiny  Mezinárodní srovnání cenové hladiny a životní úrovně Osnova přednášky

3  Hrubá přidaná hodnota (hrubý domácí produkt)  Čistý provozní přebytek  Čistý disponibilní důchod  Konečná spotřeba  Hrubé/čisté úspory  Čisté půjčky/výpůjčky Klíčové ukazatele NÚ

4 Základní vztahy mezi účty v systému NÚ

5  Domácnosti jako jeden ze sektorů národního hospodářství jsou vymezeny jako sektor spotřebitelů, tzn., že jejich hlavní ekonomickou funkcí je spotřeba.  Spotřebu je však nutné posuzovat v souvislostech s úsporami, neboť domácnosti jsou obecně významným tvůrcem národní úspory a ta je (podle ekonomické teorie) základem ekonomického růstu a prosperity. Analýza chování domácností

6  Domácnosti hrají v ekonomice zastupitelnou roli jako sektor, jehož výsledek hospodaření (vyjádřený v národních účtech saldem jejich nefinančního účtu) je kladný = pozice věřitele.  Naopak stát (vládní instituce) a nefinanční podniky končí téměř bez výjimky v roli dlužníka a výsledek hospodaření finančních institucí bývá sice kladný, ne však příliš významný  Z toho vyplývá, že domácnosti jsou i významným faktorem ovlivňujícím výši zahraniční zadluženosti země.

7 Struktura disponibilního důchodu domácností

8 Struktura KSD podle účelu

9 Sklon domácností ke spotřebě

10 Vývoj míry úspor domácností v ČR

11 Srovnání míry úspor domácností zemí EU

12 Podíl domácností na majetku a závazcích

13 Struktura finančního majetku domácností

14 Zatíženost domácností ve formě úvěrů

15 Existují 2 metodiky vládní statistiky: 1.Vládní finanční statistika 2.Národní účty (standard ESA 95) Vládní deficit a dluh

16 Vládní finanční statistika  Tvůrcem je MMF  Je postavena na bázi peněžních toků  Vládní sektor vymezuje úžeji než ESA95  Nižší náročnost na zdrojová data  Včasnější vytváření fiskálních predikcí  Přímá vazba na státní rozpočet

17 ESA 95  Tvůrcem je EUROSTAT  Je postaven na akruální bázi  Nejširší vymezení vládního sektoru  Přesná data jsou k dispozici až s publikováním sestavy národních účtů  Sleduje také pohledávky a závazky  Je určující pro plnění maastrichtských kritérií dluhu a deficitu

18  Ve vládním deficitu (přebytku) a vládním dluhu se odráží hospodaření všech institucionálních jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí, což jsou organizační složky státu, územní samosprávné celky, některé příspěvkové organizace, státní a jiné mimorozpočtové fondy (Pozemkový fond, Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond a Vinařský fond), Správa železniční dopravní cesty, transformační instituce (ČKA, Konpo, Prisko, Česká inkasní a Česká finanční), PPP Centrum, veřejné vysoké školy a zdravotní pojišťovny, Asociace zdravotních pojišťoven a Centrum mimostátních úhrad. Vládní deficit a dluh dle ESA 95

19  Vládní deficit (přebytek) - EDP B.9 - je výše čistých výpůjček (-) nebo čistých půjček (+) včetně úroků ze swapových operací. Vyjadřuje schopnost sektoru vládních institucí v daném roce financovat (+) jiné subjekty nebo potřebu sektoru vládních institucí být financován (-).  Vládní dluh zahrnuje dle definice závazky sektoru vládních institucí vyplývající z emise oběživa (v ČR nepřichází v úvahu), přijatých vkladů, vydaných úvěrových cenných papírů jiných než účasti (s výjimkou finančních derivátů) a přijatých půjček.

20 Schéma vládního sektoru

21

22

23 Relativní cenová úroveň, rok 2005

24  Platí rovnice: I Q = I q x I p  Index nominálního vývoje ukazatele (např. HDP) lze beze zbytku rozložit na index reálného vývoje a index vývoje cenové hladiny (deflátoru).  K přepočtu do stálých cen se v NÚ využívají tabulky dodávek a užití = teoreticky nejvhodnější metoda Reálný vývoj a vývoj cenové hladiny

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní účty - aplikace Marek Rojíček.  Analyticky významné položky NÚ  Analýza chování domácností  Vládní deficit a dluh  Reálný vývoj x vývoj cenové."

Podobné prezentace


Reklamy Google