Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnologie 1. Technologie nauka o výrobních postupech počátek: surovina – konec: výrobek Technologie má dvě oblasti: – Technologie materiálu –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnologie 1. Technologie nauka o výrobních postupech počátek: surovina – konec: výrobek Technologie má dvě oblasti: – Technologie materiálu –"— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnologie 1

2 Technologie nauka o výrobních postupech počátek: surovina – konec: výrobek Technologie má dvě oblasti: – Technologie materiálu – nauka o přírodních vlastnostech materiálu a jeho přetvoření v požadované vlastnosti – Technologie výroby – nauka o výrobních postupech pro výrobky z upravených materiálů ELEKTROTECHNOLOGIE – technologie elektrotechnických výrobků

3 Základní technologické pojmy Surovina Materiál Polotovar Výrobek

4 Řízení vlastností materiálu Makroskopicky – Legování – Dotování – Tepelné zpracování – Mechanické zpracování – Stárnutí materiálu (umělé, přirozené) Mikroskopicky – Molekulární inženýrství (elektrotechnické, chemické, biologické) – Ultraminiaturizované technologie

5 Kvalita výrobku – spolehlivost, životnost Znaky kvality výrobku: – Funkčnost – Vzhled – Spolehlivost – Životnost Spolehlivost výrobku je jeho kvalita během času – Součinitel spolehlivosti: λ=n. (N. t) -1 (1/h) n - počet výrobků jenž selhaly za čas t N - celkový počet výrobků zkoušky Životnost je pravděpodobná doba po které nastane porucha: t = (λ ) -1

6 Stavba hmoty Hmota – označení pro různé látky Látka – typ hmoty (měď, porcelán….) Molekula – nejmenší mechanicky dělitelná částice hmoty Atom – nejmenší chemicky dělitelná částice hmoty – Elektron Záporný elektrický náboj: q = -1,602.10 -19 C Hmotnost v klidu: m o = 9,106.10 -31 kg, za pohybu: m = m o /(1-v 2 /c 2 ) 1/2 kde c = 3.10 8 m/s – Proton Kladný elektrický náboj: q = +1,602.10 -19 C Hmotnost: m = 1836.m o – Neutron Nemá elektrický náboj Hmotnost: m = 1839.m o – U většiny látek převládají protony nad neutrony elektronový mrak proton neutron

7 Iont – neutrální atom po ztrátě (kationt) nebo získání (aniont) elektronů Elektron H. A. Lorentz (19.stol.) – elektron je hmotná kulička o průměru 2,8.10 -15 m s rovnoměrně rozloženým nábojem. A. N. Bohr (poč.20.stol.) – elektron je hmotný bod pohybující se po uzavřené dráze o průměru 10.10 -10 m kolem jádra atomu. Jeho průměr je 5,6.10 -15 m Princip neurčitosti, dráha elektronu je dána pravděpodobností pohybu v prostoru

8 Podle Bohrova modelu obíhají elektrony kolem jádra pouze po kvantovaných diskrétních dráhách, na nichž nevyzařují energii. Při přeskoku elektronu z vyšší na nižší dráhu se příslušný rozdíl energií vyzáří jako kvantum (foton) elektromagnetického záření. Elektron obíhá kolem jádra po stabilní dráze neomezeně dlouho a bez vyzařování, pokud jeho dráha obsahuje celočíselný počet n Broglieho vlnových délek elektronu. Při necelistvém počtu vlnových délek je dráha nestabilní - dochází k vyzáření fotonu a elektron přejde na stabilní dráhu s celočíselným počtem vlnových délek.

9 Energetické hladiny elektronu a)Závislost energie slupky atomu na její vzdálenosti r od jádra b)Řetězec potenciálových jam atomů c)Pásový model atomu sodíku

10 Coulombova přitažlivá síla Permitivita vakua: ε 0 = 8,85.10 -12 F/m Relativní permitivita prostředí: ε r Vzdálenost mezi náboji: r Potenciální energie mezi dvěma náboji

11 Vazby mezi atomy, molekula Atomy se sdružují vazbami do molekul – Elektrostatická vazba – jeden atom odevzdá elektron druhému u něhož se vytvoří elektronový pár první atom se stává kationtem a druhý aniontem – oba se přitahují a vytváří krystalovou mřížku – Valenční vazba (kovalentní, homopolární) – principem je vytváření společných elektronových párů.

12 Symbolické znázornění mechanismu slučování atomů a jejich elektrické vazby v molekulách. Vlevo: Kovalentní vazba dvou atomů způsobená sdílením elektronů. Vpravo: Iontová vazba atomů způsobená předáním elektronu jednoho atomu druhému atomu.

13 – Kovová vazba – princip je pohyb elektronů volně iontovou mřížkou mezi nepohyblivými kationty mřížky kovu, vytváří se elektronový plyn. – Van der Waalsova vazba – slabá elektrostatická vazba z elektrických polí atomových dipólů a nedokonale elektricky vystředěných molekul

14 Vlastnosti látek podle vazeb Sledované vlastnosti látek jsou: Elektrické vlastnosti – vodivost, polárnost, el.pevnost Mechanické vlastnosti – mech.pevnost, tvrdost, pružnost, houževnatost Tepelné vlastnosti – bod tání nebo měknutí, teplotní součinitel, součinitel teplotní roztažnosti


Stáhnout ppt "Elektrotechnologie 1. Technologie nauka o výrobních postupech počátek: surovina – konec: výrobek Technologie má dvě oblasti: – Technologie materiálu –"

Podobné prezentace


Reklamy Google