Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

2 Program semináře I.Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí V ýzva č. 2, Zaměření podpory, Vybraná zařízení, Harmonogram administrace projektů II.Praktická část A. Podmínky předkládání žádostí Žádost, Povinné přílohy, Příručka pro žadatele a příjemce, Harmonogram realizace projektu, Monitorovací indikátory B. Monitoring C. Financování v IOP Legislativní rámec, Způsobilé výdaje D. Zakázky Principy a postupy zadávání, administrace zadání zakázky ad. III.Prostor pro dotazy

3 Výzva č. 2 Datum vyhlášení výzvy: 13. července 2009 Zveřejněna na: http://www.mpsv.cz/cs/5498 a www.strukturalni-fondy.cz/iop Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013 Specifický cíl 3.1a) Zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce. Alokovaná částka pro výzvu: 1.338.502.000,- Kč (1.137.726.700,- Kč SF, 200.775.300,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: kraje obce

4 Zaměření podpory V rámci aktivity a) bude podpora zaměřena na: domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro terénní služby, zázemí pro management, humanizaci - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních. Blíže specifikováno v Kritériích transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (dále jen Kritéria transformace).

5 Vybraná zařízení I. Habrovanský zámek, p.o. Srdce v domě, p.o. Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově, p.o. ÚSP Hajnice – barevné domky ÚSP pro mládež Čtyřlístek Domov sociálních služeb Skřivany ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší Domov Sluneční dvůr, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. Marianum, p.o. Harmonie, p.o. Vincentinum – poskytovatel soc. služeb Šternberk, p.o.

6 Vybraná zařízení II. Domov sociálních služeb Slatiňany Domov na rozcestí Svitavy Domov pod Kuňkou Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, p.o. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – DOZP Hliňany Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace Sociální služby Vsetím, příspěvková organizace - DOZP Zašová, p.o. Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Velehrad – Salašská

7 Harmonogram administrace projektů ČinnostiPočet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od předložení projektu Posouzení přijatelnosti projektů 5 od převzetí žádosti 5 Kontrola formálních náležitostí2 7 Hodnocení projektu25 32 Ex-ante analýza rizik5 37 Kontroly ex-ante10 47 Schvalování projektů výběrovou komisí (VK) Minimálně 5x ročně (1.VK 14. října 2009) x Vydání Registračních listů a Podmínek k registračnímu listu akce 2 (od doručení zápisu z výběrové komise) x Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 38 od schválení výběrovou komisí – až max. 1 rok x

8 A. Předkládání žádosti o dotaci Výzva s průběžným příjmem žádostí Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí –1x v tištěné podobě v originále a –1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (viz příloha č. 3 Seznam kontaktních míst).

9 Povinné přílohy předkládané společně s žádostí o podporu Výčet příloh je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Pověření statutárním orgánem Transformační plán Specifické indikátory a indikátor výstupu Investiční záměr Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Doklad o partnerství Čestné prohlášení o využití majetku Přílohy jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií. Přílohy nejsou žadateli navraceny zpět.

10 Povinné přílohy předkládané nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky. (Metodika zadávání zakázek) Výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný dle platného sazebníku. Aktualizovaná vstupní data na formulářích ISPROFIN ( S 05 110 až S 05 160). Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení/úpravy/upřesnění v Registračním listu. Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh. Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci. Harmonogram realizace, včetně platebního kalendáře vyplývající z návrhu smlouvy. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení. Fotodokumentace staveb před zahájením rekonstrukce.

11 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP) Vzor transformačního plánu a jeho příloha Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče Specifické indikátory Vybraná zařízení pro aktivitu 3.1 a) Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7 Manuál pro hodnocení projektů Vzor Registračního listu a návrh Podmínek k registračnímu listu Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek Pravidla propagace a publicity Čestné prohlášení o využití majetku atd.

12 Harmonogram realizace projektu Příprava projektu dle transformačního procesu (návaznost na plnění indikátorů) – rozdělení procesu do etap. Projekt samotný rozložen do etap – nastaveny s ohledem na jejich financování. Etapy by neměly zasahovat do dvou kalendářních let, ale končit vždy s koncem roku. Naplánovat podání projektu a etap dle možností platebního systému – 1. pokyn k nastavení rozpočtového limitu vydáván cca v březnu (možnost proplácení faktur a žádostí o platbu po ukončení 1. etapy). Tzn. u projektů bez výběrových řízení podat projekt v listopadu, u projektů s výběrovým řízením, dle jejich charakteru (září – listopad).

13 Monitorovací indikátory V žádosti se uvádí indikátor výsledku:  Alternativní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením V příloze žádosti Specifické indikátory a indikátor výstupu  Kapacita nově vzniklých či humanizovaných služeb  Naplnění kapacity sociálních služeb  Zařízení realizující transformaci Indikátor výsledku má minimální hodnotu 1; specifické indikátory jsou vzájemně provázány; indikátor výstupu určuje konkrétní zařízení, jehož uživatelů se daný projekt dotkne. Indikátory musí být udrženy od doložení po celou dobu udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu).

14 Naplnění monitorovacích indikátorů Doložení do závěrečného vyhodnocení akce:  Alternativní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením  Kapacita nově vzniklých či humanizovaných služeb  Zařízení realizující transformaci -rozhodnutím o registraci služby, popisem realizace poskytované služby či jiný interní dokumentem Na vyžádání:  Naplnění kapacity sociálních služeb -u AS a TS nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu ze 70 %, u PS nejpozději do 12 měsíců od ukončení realizace projektu z 80% -písemnými smlouvami poskytovatelů s uživateli služeb

15 B. Monitorování postupu projektů Povinností příjemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím –etapových a závěrečných monitorovacích zpráv (MZ) a –hlášení o pokroku (= redukovaná monitorovací zpráva). Monitorovací zprávy obsahují: –žádost o platbu, –dále popis uskutečněných a plánovaných aktivit, –čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu, –změny v projektu, –informace o výběrových řízeních, –naplňování předepsaných indikátorů.

16 C. Financování projektů v IOP Legislativní rámec Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 13: -Program: soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí; věcné, časové a finanční ukazatele se evidují v informačním systému -Systém programového financování zahrnuje národní prostředky i prostředky EU

17 Systém programového financování ►REGISTRAČNÍ LIST AKCE ►ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ►ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

18 V podmínkách IOP oblast intervence 3.1: Ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, pověřená banka provádí po prověření platby zprostředkujícím subjektem úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele, pokyn k nastavení rozpočtového limitu se vydává až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

19 každá faktura předávaná pověřené bance musí být ověřena a podepsána zprostředkujícím subjektem, platby uhrazené příjemcem v době do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a platby, na které nebudou vystavovány faktury, budou refundovány formou ex-post platby při předložení první žádosti o platbu.

20 Způsobilé výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí výdaje být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

21 Způsobilé výdaje (2) musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008), musí být řádně doloženy průkaznými doklady,

22 Způsobilé výdaje (3) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků),

23 Způsobilé výdaje (4) náklady na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření, mzda projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše mzdy na 1 úvazek je 45 000,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele,

24 Způsobilé výdaje (5) Výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí 90 000,- Kč měsíčně (platí i při kombinaci nákupu služeb a mzdových výdajů) daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Další limity a podmínky jsou uvedeny v Kritériích transformace a v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS (2007-2013).

25 Formuláře ISPROFIN Bilance finančních potřeb a zdrojů Popis řádků finančních bilancí, vazba na informační systém BENEFIT

26 D. Zakázky Principy zadávání zakázek Transparentnost – zpracování písemných záznamů o všech postupech zadavatele, jednoznačně a v dostatečném předstihu stanovit hodnotící kritéria, rozhodnutí opatřit dostatečným zdůvodněním, Rovné zacházení – stejný přístup ke všem uchazečům a zájemcům, Nediskriminace – neuzavírat přístup k zakázce z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky.

27 Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky Předmětem jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Předpokládaná hodnota je výše peněžitého závazku bez DPH. Předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky.

28 Určení druhu zakázky Zakázky na dodávky Zakázky na služby Zakázky na stavební práce

29 Postupy zadávání zakázek Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují.

30 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Informace o výběrovém řízení musí být nad rámec zákona zveřejněna na stránkách MPSV. Příjemce zve zástupce zprostředkujícího subjektu na jednání hodnotící komise jako pozorovatele. Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny (§ 78, odst.1, písm.b), zákona).

31 Kontakty  Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č. 3 Příručky pro žadatele  Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz  Kontaktní osoba pro danou výzvu: Mgr. Ivana Příhonská, oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 922, e-mail: ivana.prihonska@mpsv.cz

32 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám hodně úspěchu při předkládání projektové žádosti!


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google