Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora sociálně vyloučených romských lokalit Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora sociálně vyloučených romských lokalit Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Informace pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora sociálně vyloučených romských lokalit Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

2 Osnova prezentace Co Vás nyní čeká… Příručka pro žadatele a příjemce a její přílohy Registraci akce Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) Kontroly projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

3 Co Vás nyní čeká: Realizace výběrových řízení a jejich kontrola na CRR Dodání všech povinných příloh před Rozhodnutím Přijetí podmínek Rozhodnutí a vydání Rozhodnutí Zahájení realizace projektu Financování přes UCB Zprávy o realizaci projektu Komunikace probíhá zejména s CRR (vyjma dokladů vyžádaných MPSV a kontrol) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

4 Příručka pro žadatele a příjemce (PŽP) Je součástí výzvy – je pro příjemce závazná PŽP má 24 příloh K dispozici včetně příloh zde: http://www.mpsv.cz/cs/7613 Příjemce je povinen sledovat aktualizace PŽP a řídit se aktuálním zněním Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

5 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP) Relevantní přílohy pro příjemce: Vzor Registrace akce a návrh podmínek k registraci akce Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek včetně příloh Pravidla propagace a publicity Pro administraci projektu: Vzor Hlášení o pokroku Vzor Monitorovací zprávy Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce Oznámení příjemce o změnách Zjednodušená žádost o platbu atd. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Registrace akce + Podmínky Pokud je projekt schválen VK, je vydán Registrace akce a připraven návrh Podmínek, který je zaslán příjemci pro informaci a ke kontrole v něm uvedených dat. Registrace akce obsahuje základní podmínky pro realizaci projektu a podklady, které je příjemce povinen doložit pro vydání Rozhodnutí Údaje obsažené v Registrace akce jsou podkladem pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel by proto měl věnovat kontrole Registrace akce a návrhu Podmínek patřičnou pozornost, vyhne se tím případným pozdějším problémům vyplývajícím z chybně uvedených údajů. Údaje ke kontrole: název a adresa žadatele, výše monitorovacích indikátorů; harmonogram projektu; struktura financování

7 Povinné přílohy předkládané nejpozději před vydáním RoD Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky. (Metodika zadávání zakázek) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele Aktualizovaná vstupní data na formulářích EDS. Výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný dle platného sazebníku. Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení / úpravy / upřesnění v rozhodnutí stanovených podmínek. Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh. Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci. Harmonogram realizace, v případě stavebních prací včetně platebního kalendáře vyplývající z návrhu smlouvy. Stavební povolení Fotodokumentace staveb před zahájením rekonstrukce. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Podmínek zveřejněn zde: http://www.mpsv.cz/cs/7616 Zadávání zakázek – část III, odst. 2 Předkládání monitorovacích zpráv – část III, odst. 3 Ohlašování změn – část III, odst. 4 a 5 Zákaz souběhu dotací – část III., odst.15 Publicita projektu – část III, odst. 17 Ukončení projektu – část III, odst. 8 Období udržitelnosti projektu - část III, odst. 9, 10, 11 Žádost o platbu - část III, odst. 7 Účetní doklady - část III, odst. 12,14

9 Zakázky Principy zadávání zakázek Transparentnost – zpracování písemných záznamů o všech postupech zadavatele, jednoznačně a v dostatečném předstihu stanovit hodnotící kritéria, rozhodnutí opatřit dostatečným zdůvodněním; Rovné zacházení – stejný přístup ke všem uchazečům a zájemcům; Nediskriminace – neuzavírat přístup k zakázce z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

10 Určení druhu zakázky Zakázky na dodávky (= předmětem je pořízení věci zejména formou koupě, včetně služby spočívající v umístění, montáži či uvedení do provozu) Zakázky na stavební práce (= předmětem je provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost) Zakázky na služby (≠ zakázka na dodávky či stavební práce) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

11 Postupy zadávání zakázek Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují  Metodika MPSV pro zadávání zakázek (příloha č. 16 Příručky pro žadatele a příjemce) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

12 Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity. Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky, předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky. Předpokládaná hodnota je výše peněžitého závazku bez DPH. Pracovníci CRR poskytují při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace. Doporučujeme s nimi již nyní začít konzultovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

13 Limity zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce Zadávání zakázky 1. kategorie do 200do 600 min. 2 dodavatelé, písemná nebo elektronická forma (internet) 2. kategorie200 – 800600 – 3 000 min. 3 dodavatelé, písemná forma 3. kategorie800 – 2 000 3 000 – 6 000 min. 3 dodavatelé, písemná forma 4. kategorienad 2 000nad 6 000 min. 5 (resp. 9) dodavatelů, písemná forma Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

14 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Informace o výběrovém řízení musí být nad rámec zákona zveřejněna na stránkách MPSV (min. 10 pracovních dní před zveřejněním povinnost předložit P-CRR zadávací dokumentaci) Příjemce zve zástupce zprostředkujícího subjektu (P-CRR) na jednání hodnotící komise jako pozorovatele (min. 5 pracovních dnů před jednáním). Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny – § 78, odst. 1, písm. b). Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

15 Nejčastější pochybení při zadávacím řízení nedodržování předepsaných lhůt neúplné dokladování jednotlivých úkonů složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá Metodice pro zadávání zakázek; nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky a druhu zadavatele nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami (= Příjemce, dodavatelé a partneři příjemce jsou povinni řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů.) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Změny v projektu veškeré změny, které příjemce očekává či plánuje musí sdělit na CRR předem, jinak není možné změnu schválit výjimka – změny, které nelze předem očekávat veškeré změny hlásit s dostatečným předstihem před koncem etapy, ve které má být změna schválena odevzdává formulář Oznámení příjemce o změnách v projektu (příloha PŽP)

17 Zákaz souběhu dotací Příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího dotačního titulu nebo programu. Každý způsobilý výdaj, patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady, lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v žádném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

18 Monitorování postupu projektů Povinností příjemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím –etapových a závěrečných monitorovacích zpráv (MZ) –a hlášení o pokroku (= redukovaná monitorovací zpráva). Monitorovací zprávy obsahují: –žádost o platbu (kromě Hlášení o pokroku), –dále popis uskutečněných a plánovaných aktivit, –čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu, –naplňování předepsaných indikátorů. Nenaplnění či neudržení indikátorů po dobu udržitelnosti má za následek finanční sankce ze strany MPSV (100% získané dotace). Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

19 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Monitorovací zprávy/Hlášení o pokroku Monitorovací zprávy a Hlášení o pokroku obsahují: –finanční plán (MZ/HoP) –popis uskutečněných a plánovaných aktivit (MZ), –naplňování předepsaných indikátorů (MZ/HoP), –informace o výběrových řízeních (MZ/HoP), –enviromentální kriétria (MZ), –popis publicity (MZ).

20 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Přílohy Monitorovací zprávy/ Hlášení o pokroku Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu monitorovací zprávy (MZ/HoP) Soupiska faktur (MZ) Kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele (MZ/HoP) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (MZ/HoP) Kopie účetních dokladů k soupisce faktur (MZ) Kopie výpisů z účtů, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP nebo výpis z elektronického bankovnictví opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví (MZ) Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu IOP (MZ)

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Přílohy Monitorovací zprávy/ Hlášení o pokroku Kopie protokolu o předání a převzetí díla (MZ) Soupiska faktur (MZ) Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně, výkazy práce (timesheety) a rekapitulace mezd nových zaměstnanců či zaměstnanců vyčleněných pro činnost pro projekt (MZ) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (MZ) Čestné prohlášení (MZ/HoP) Informace o správních, trestních a jiných řízeních (MZ/HoP) Informace o skutečné výši příjmů projektu (MZ) Žádost o platbu (MZ)

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Ukončení projektu a období udržitelnosti Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2021 (10 let od ukončení projektu). Příjemce po tuto dobu zajistí také neustálou dostupnost dokladů pro účely kontrol. Doba udržitelnosti je 5 let po ukončení realizace projektu. Hlášení o udržitelnosti podává příjemce každý rok do konce období udržitelnosti. Doba využití majetku 5 let navazující po ukončení doby udržitelnosti.

23 Naplnění monitorovacích indikátorů Doložení do závěrečného vyhodnocení akce:  Počet nových sociálních služeb a aktivit  Kapacita nových sociálních služeb a aktivit -rozhodnutím o registraci služby (u sociálních služeb a fakultativních činností), -čestným prohlášením o zahájení provozování činnosti, a to do 30 dnů od předložení závěrečného vyhodnocení akce (u komunitních center nebo činností, které nejsou fakultativními činnostmi). Na vyžádání:  Naplnění kapacity -nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu minimálně z 60 %, po dobu udržitelnosti alespoň z 85% -písemnými smlouvami poskytovatelů s uživateli služeb, evidencí uživatelů služeb -evidencí klientů/kontaktů/intervencí, jimž byly poskytnuty vybrané druhy činnosti nebo evidencí akcí/činností Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

24 Vykazování monitorovacích indikátorů Počet nových sociálních služeb a aktivit - počet zařízení sociálních služeb, v nichž jsou poskytovány sociální služby a další aktivity ve prospěch sociálně vyloučených příslušníků romských lokalit Kapacita nových sociálních služeb a aktivit - pobytové sociální služby – počet lůžek - ambulantní a terénní služby – počet potenciálních uživatelů/kontaktů/intervencí služby - ostatní činnosti – počet klientů / počet akcí / počet činností dle volby uživatele a povahy činnosti Naplnění kapacity - počet uživatelů/klientů využívajících sociální službu/aktivitu v jednom okamžiku ke stanovené kapacitě zařízení (počet akcí/činností/kontaktů/intervencí ku kapacitě) - Min 85 % naplnění kapacity – bez sankcí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

25 Způsob financování v IOP - průběžné platby V podmínkách IOP oblast intervence 3.1: Na základě RoD MPSV uvolní finanční prostředky do banky na celou etapu nebo daný kalendářní rok Ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, tzv. „limitky“ Příjemce si po přijetí „limitky“ otevře účet na kterékoliv pobočce UCB Financování ex-ante = průběžné předkládání originálních faktur na pobočku Centra pro regionální rozvoj (P-CRR) ke kontrole Příjemce předá ověřenou a podepsanou fakturu pověřené bance (UniCredit Bank), která provádí úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

26 Způsob financování v IOP – ex post platby Platby uhrazené příjemcem (výdaje bez faktury a platby uhrazené příjemcem v době před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace), budou refundovány formou ex-post platby při předložení žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy (do 20 pracovních dnů po ukončení realizace etapy/projektu) MPSV prostřednictvím příkazu k převodu finančních prostředků zašle požadované finanční prostředky na účet příjemce, který příjemce MPSV nahlásil Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

27 Způsobilé výdaje z hlediska způsobilosti musí být výdaje přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti musí být řádně doloženy průkaznými doklady musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

28 Účetní doklady Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tedy uvedete:  Registrační číslo projektu (CZ…../03.06284 * ),  Evidenční číslo EDS (11334B-xxxx * ) a  Název projektu („Technická kapacita služeb Centrom“) Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu (v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví), během období realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace. Dokladování probíhá podle Pravidel způsobilých výdajů pro programy financované ze SF (www.strukturalni-fondy.cz)www.strukturalni-fondy.cz *poslední 4 číslí z registračního čísla projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

29 Publicita projektu Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou PŽP. Blíže viz příloha č.17 Příručky pro žadatele a příjemce (http://www.mpsv.cz/cs/7616) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

30 Kontroly projektů –příjemce, dodavatel i partner jsou povinni umožnit kontrolu projektu a všech dokumentů s ním spojených –provádí zejména CRR a MPSV Formy kontrol: administrativní (př. VŘ, oznámení o změně, monitorovací zprávy, ŽoP, HoP, HoU) na místě (ověřování skutečného stavu, soulad s RoD a souvisejícími předpisy – často veřejnosprávní kontrola), monitorovací návštěva (zjištění stavu realizace projektu – výstup může být podklad pro VSK) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

31 Průběh kontroly –oznámení kontroly (může být až na místě) –zahájení kontroly –provedení kontroly (administrativní/na místě/monitorovací návštěva) –protokol/zápis z kontroly –námitky kontrolované osoby –nápravná opatření (dodání v průběhu x po ukončení kontroly) –stanoveny práva a povinnosti kontrolovaných osob Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

32 Kontakty  Kontaktní místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Kontaktní osoba pro danou výzvu: Ing. Michaela Obrhelová oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 928, e-mail: michaela.obrhelova@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz

33 Přejeme úspěšnou realizaci projektu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Informace pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora sociálně vyloučených romských lokalit Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google