Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Seminář pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Seminář pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Seminář pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz I.Co Vás nyní čeká… II.Příručka pro žadatele a příjemce a její přílohy III.Registraci akce IV.Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) V.Kontroly projektu Osnova prezentace

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz I. Co Vás nyní čeká: Realizace výběrových řízení a jejich kontrola na CRR Dodání všech povinných příloh před Rozhodnutím Přijetí podmínek Rozhodnutí a vydání Rozhodnutí Zahájení realizace projektu Financování přes UCB Zprávy o realizaci projektu Komunikace probíhá zejména s CRR (vyjma dokladů vyžádaných MPSV a kontrol)

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz II. Příručka pro žadatele a příjemce (PŽP) součást výzvy je pro příjemce závazná včetně všech příloh příjemce je povinen sledovat aktualizace PŽP a řídit se aktuálním zněním k dispozici včetně příloh na http://www.mpsv.cz/cs/7391

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce (PŽP) Seznam kontaktních míst Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek včetně příloh Pravidla propagace a publicity Vzor Hlášení o pokroku včetně přílohy Vzor Monitorovací zprávy včetně přílohy Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce včetně příloh Oznámení příjemce o změnách Zjednodušená žádost o platbu Hlášení o udržitelnosti Přepočet finanční mezery

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz III. Registrace akce Pokud je projekt schválen výběrovou komisí, je na celou uznanou částku vydána Registrace akce a připraven návrh Podmínek k Registraci akce. Obsahuje základní podmínky pro realizaci projektu a podklady, které je příjemce povinen doložit pro vydání Rozhodnutí. Údaje obsažené v Registraci akce jsou podkladem pro Rozhodnutí, proto jsou zaslány žadateli ke kontrole. Kontrole těchto dokumentů byste měli věnovat patřičnou pozornost, vyhnete se tím případným pozdějším problémům vyplývajícím z chybně uvedených údajů. Údaje v Registraci akce: název a identifikační údaje žadatele, základní harmonogram projektu, parametry akce a monitorovací indikátory, struktura financování. Údaje nemusí být totožné s projektovou žádostí (změny ze strany žadatele či na základě hodnocení a kontroly CRR a MPSV).

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz IV. Rozhodnutí - povinné přílohy Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky (Metodika zadávání zakázek) Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci Výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný podle platného sazebníku Stavební povolení s vyznačením o nabytí právní moci Harmonogram realizace, v případě stavebních prací včetně platebního kalendáře vyplývající z návrhu smlouvy Aktualizovaná vstupní data na formulářích EDS

8 Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení / úpravy / upřesnění v rozhodnutí stanovených podmínek Fotodokumentace staveb před zahájením rekonstrukce Čestné prohlášení příjemce o dodatečném neuplatnění nároku na odpočet DPH Vše odevzdáte na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) Po kontrole dokumentace, pokud je vše v pořádku, je Rozhodnutí vydáno MPSV a skrze CRR zasláno příjemci Maximální lhůta pro dodání dokumentů mezi vydání Registrace akce a Rozhodnutím může být maximálně 1 kalendářní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Rozhodnutí - povinné přílohy

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Aktualizovaná vstupní data na formuláři EDS Po vydání Registrace akce budete realizovat výběrové řízení a kompletovat podklady nutné pro vydání Rozhodnutí. Pro vydání Rozhodnutí je vždy nezbytné dodat formulář EDS, ve kterém je rozepsána celková částka požadovaná pro dané Rozhodnutí. Náklady, které nejsou podloženy smlouvami (není požadována v daném Rozhodnutí) je uvedena v řádcích 5170 a 6170. Zdroje jsou vyplněny kompletně za celý projekt. U druhého a každého dalšího Rozhodnutí je zapotřebí vedle dodání formuláře EDS zažádat o změnu Rozhodnutí na formuláři Oznámení příjemce o změnách v projektu.

10 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Důležitá ustanovení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Podmínek zveřejněn na http://www.mpsv.cz/cs/7393 Zadávání zakázek – část III, odst. 2 Monitorovací zprávy/hlášení a ŽoP – část III, odst. 3 a 6 Ohlašování změn – část III, odst. 4 Odstoupení od projektu – část III, odst. 5 Období udržitelnosti projektu - část III, odst. 7-11 Účetní doklady - část III, odst. 12, 13 Zákaz souběhu dotací – část III., odst.14 Publicita projektu – část III, odst. 16 Závěrečné vyhodnocení akce – část V

11 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Zadávání zakázek Metodika zadávání zakázek pro IOP (příloha č. 9 PŽP + příloha č. 9a) Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují.

12 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Povinností příjemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím: - etapových a závěrečných monitorovacích zpráv (MZ), - hlášení o pokroku (HoP). MZ/HoP je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu. MZ/HoP předkládá příjemce v elektronické a tištěné verzi. Elektronickou verzi vyplňuje v IS Benefit7. Monitoring

13 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Monitorovací zprávy/Hlášení o pokroku Monitorovací zprávy a Hlášení o pokroku obsahují: –finanční plán (MZ/HoP) –popis uskutečněných a plánovaných aktivit (MZ), –naplňování předepsaných indikátorů (MZ/HoP), –informace o výběrových řízeních (MZ/HoP), –enviromentální kriétria (MZ), –popis publicity (MZ).

14 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Přílohy Monitorovací zprávy/ Hlášení o pokroku Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu monitorovací zprávy (MZ/HoP) Soupiska faktur (MZ) Kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele (MZ/HoP) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (MZ/HoP) Kopie účetních dokladů k soupisce faktur (MZ) Kopie výpisů z účtů, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP nebo výpis z elektronického bankovnictví opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví (MZ) Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu IOP (MZ)

15 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Přílohy Monitorovací zprávy/ Hlášení o pokroku Kopie protokolu o předání a převzetí díla (MZ) Soupiska faktur (MZ) Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně, výkazy práce (timesheety) a rekapitulace mezd nových zaměstnanců či zaměstnanců vyčleněných pro činnost pro projekt (MZ) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (MZ) Čestné prohlášení (MZ/HoP) Informace o správních, trestních a jiných řízeních (MZ/HoP) Informace o skutečné výši příjmů projektu (MZ) Žádost o platbu (MZ)

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Změny v projektu veškeré změny, které příjemce očekává či plánuje musí sdělit na CRR předem, jinak není možné změnu schválit výjimka – změny, které nelze předem očekávat veškeré změny hlásit s dostatečným předstihem před koncem etapy, ve které má být změna schválena odevzdává formulář Oznámení příjemce o změnách v projektu (příloha PŽP)

17 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Zákaz souběhu dotací Zákaz souběhu dotací Příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího dotačního titulu nebo programu. Každý způsobilý výdaj, patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady, lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v žádném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP.

18 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Ukončení projektu a období udržitelnosti Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení. Příjemce v této době také zajistí archivaci dokumentace a neustálou dostupnost dokladů pro účely kontrol. Doba udržitelnosti je 5 let po ukončení realizace projektu. Hlášení o udržitelnosti podává příjemce každý rok do konce období udržitelnosti na CRR (aktuální formulář uveřejněn na webu CRR). 15 let od ukončení doby udržitelnosti – majetek pro sociální služby

19 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Příjemce je zavázán k plnění 3 indikátorů:  Alternativní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením  Kapacita nově vzniklých či humanizovaných služeb Tyto indikátory musí být naplněny nejpozději do předložení závěrečného vyhodnocení akce. Další indikátory, ke kterým se příjemce zavazuje jsou:  Naplnění kapacity sociálních služeb  Zařízení realizující transformaci Indikátor naplnění kapacity sociálních služeb musí být naplněn u ambulantních a terénních služeb nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu, a to nejméně ze 70%, a u pobytových služeb a denních programů do 12 měsíců od ukončení realizace projektu, a to nejméně z 80%. Indikátor zařízení realizující transformaci musí být naplněn nejpozději do předložení závěrečného vyhodnocení akce. Monitorovací indikátory

20 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Způsob financování v IOP na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV uvolní finanční prostředky do banky na celou etapu nebo, pokud etapa překračuje kalendářní rok, do konce kalendářního roku spolupracující bankou je UniCredit Bank (zaslány z MPSV všechny finanční prostředky na etapu/kalendářní rok) příjemce si po přijetí pokynu k nastavení rozpočtového limitu („limitka“ na způsobilé výdaje proplácené formou ex-ante) otevře účet na kterékoliv pobočce UCB, případně na pobočkách České pojišťovny

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Ex-ante platba příjemce předloží fakturu/kupní smlouvu CRR ke kontrole a odpisu pověřená banka provede platbu úhrady zkontrolovaných způsobilých výdajů na faktuře/kupní smlouvě na účet dodavatele, příjemce hradí nezpůsobilé výdaje Ex-post platba platby uhrazené příjemcem (výdaje bez faktury či před vydáním Rozhodnutí) si příjemce vyžádá v rámci žádosti o platbu MPSV prostřednictvím příkazu k převodu finančních prostředků, zašle požadované finanční prostředky na účet příjemce, který příjemce MPSV nahlásil

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Účetní doklady Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tedy uvedete:  Registrační číslo projektu (CZ…../02.06633 * ),  Evidenční číslo EDS (113D34B00-xxxx*) a  Název projektu („Transformace zařízení xxxxx“) Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu (v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Dokladování probíhá podle Pravidel způsobilých výdajů pro programy financované ze SF (www.strukturalni-fondy.cz). * poslední 4-číslí z registračního čísla projektu

23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Publicita projektu Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou PŽP. Dodržování publicity je sledováno a ověřováno v rámci monitorování projektu a kontrol. Blíže viz příloha č.10 Příručky pro žadatele a příjemce (http://www.mpsv.cz/cs/7393).

24 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz V. Kontroly projektu příjemce, dodavatel i partner jsou povinni umožnit kontrolu projektu a všech dokumentů s ním spojených provádí zejména CRR a MPSV forma: - administrativní (př. VŘ, oznámení o změně, monitorovací zprávy, ŽoP, HoP, HoU) - na místě (ověřování skutečného stavu, soulad s RoD a souvisejícími předpisy – často veřejnosprávní kontrola), - monitorovací návštěva (zjištění stavu realizace projektu – výstup může být podklad pro VSK)

25 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Průběh kontroly oznámení kontroly (může být až na místě) zahájení kontroly provedení kontroly (administrativní/na místě/monitorovací návštěva) protokol/zápis z kontroly námitky kontrolované osoby nápravná opatření (dodání v průběhu x po ukončení kontroly) stanoveny práva a povinnosti kontrolovaných osob

26 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Kontakty  Kontaktní místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR oddělení implementace ESF a IOP (801) Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Kontaktní osoby pro danou výzvu: Ivana Příhonská, 221 923 922, ivana.prihonska@mpsv.cz Jana Solověvová, 221 923 963, jana.solovevova@mpsv.cz  internetové stránky http://www.mpsv.cz/cs/7390


Stáhnout ppt "Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Seminář pro příjemce oblast intervence 3.1 Služby v."

Podobné prezentace


Reklamy Google