Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Náplň vybraných vrstev topografické databáze odvozením z geoprostorových databází větší podrobnosti Ing. et Mgr. Otakar Čerba Ing. Karel Jedlička Katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Náplň vybraných vrstev topografické databáze odvozením z geoprostorových databází větší podrobnosti Ing. et Mgr. Otakar Čerba Ing. Karel Jedlička Katedra."— Transkript prezentace:

1 1 Náplň vybraných vrstev topografické databáze odvozením z geoprostorových databází větší podrobnosti Ing. et Mgr. Otakar Čerba Ing. Karel Jedlička Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni /16

2 2 ?

3 3 Geodata v ČR Katastr nemovitostí ZABAGED Správce a poskytovatel ČÚZK Převod některých datových vrstev ? /16

4 4 Cíle Nalézt algoritmy pro tvorbu hrubého datového modelu, který bude následně využitelný pro kartografa při tvorbě mapy. Provedení rešerše algoritmů počítačové generalizace. Posouzení vhodnosti vybraných algoritmů pro konkrétní nasazení do procesu tvorby hrubého geoprostorového modelu topografické mapy odvozením z mapy katastrální. Náš příspěvek si neklade za úkol:  Tvorbu plnohodnotné topografické mapy pouze z dat DKM (Pro její tvorbu jsou nutné další datové zdroje – výškopis, ortofoto, místní šetření, …). Vytvoření postupu plně automatické generalizace až do kartografického modelu. /16

5 5 Topografická a kartografická generalizace Topografická generalizace se uplatňuje přímo při topografickém mapování, kdy se pro jednotlivé krajinné prvky určuje způsob jejich zobrazení v modelu a volí se výrazové prostředky. Kartografickou generalizací rozumíme proces probíhající mezi kartografickými modely různých měřítek (Lauermann). /16

6 6 Geoprostorová generalizace Geoprostorovou generalizací označujeme proces, který probíhá mezi dvěma modely většinou různých měřítek, jehož výsledkem je geoprostorový model. Geoprostorový model chápeme jako model, který (ve svém vztažném měřítku) nedeformuje geometrickou pozici a tvar prvků. /16

7 7 Postup generalizace z katastrální mapy do topografické databáze Kartografická generalizace v tomto případě neprobíhá mezi různou podrobností datových modelů, ale pouze v měřítku výsledného kartografického modelu. Jedná se především o odsuny prvků, řešení konfliktů, atd., tedy o obtížně algoritmizovatelné operace. Geoprostorový model je modelem, který nedeformuje geometrickou polohu prvků jinak, než že při přechodu z větší do menší podrobnosti zjednodušuje jejich tvar tak, aby byly zobrazitelné ve výsledném měřítku. Neřeší nastalé konflikty mezi prvky jejich odsunem. Kartografický model zohledňuje a řeší konflikty mezi jednotlivými prvky tak, aby bylo možné provést tisk kartografického díla v daném měřítku.

8 8 Základní generalizační techniky Geoprostorová generalizace VýběrKlasifikace Geometrická generalizace Operace s plochami Generalizace atributové složky Prostorová redukce /16

9 9 Příklady generalizačních algoritmů a metod  Eliminace blízkých bodů (délkový test)  Eliminace bodů s malým úhlovým rozdílem (úhlový test)  Langův algoritmus (založený na porovnávání minimálních kolmých vzdáleností)  Reumann-Witkamův algoritmus (tvorba obalového koridoru okolo generalizované linie)  Visvalingam-Whyattův algoritmus  Douglas-Peuckerův algoritmus  Metoda nejmenších čtverců  Metoda výpočtu os polygonu  Triangulace ploch /16

10 10 Návrh postupu generalizace budov /16

11 11 Návrh postupu generalizace vodních toků /16

12 12 Návrh postupu generalizace železnic /16

13 13 Výhody využití datových vrstev DKM pro ZABAGED DKMZABAGED Možnost kontroly správnosti ZABAGED díky využívání více podkladových zdrojů. Výběrová aktualizace ZABAGED na základě změnových záznamů vedených v Katastru nemovitostí ČR. Vícenásobné využití datového modelu pro KN ČR. Zlevnění pořizování vstupních dat do datového modelu ZABAGED ? /16

14 14 XML & generalizace Podmínkou snadné implementace poloautomatické generalizace je objektově orientovaný databázový model  jednou z cest je aplikace XML. –GML - XML platforma pro práci s geodaty. –XSL - základní transformační a formátovací jazyk. –XPath - jazyk pro dotazování XML dokumentů. –DOM - jedno ze dvou základních prostředí pro práci s XML dokumenty, které jsou reprezentovány ve formě stromové struktury. /16

15 15 Katastrální mapa klasifikovaná podle druhu pozemku

16 16 Použitá literatura ČADA, Václav, MILDORF, Tomáš. Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu (koncept článku). Internal material of West Bohemian University, 2004 [cit. 7.11.2004]. HARDY, Paul. Active Objects and Dynamic Topology for Spatial Data Re-engineering and Rich Data Modelling [online]. Dagstuhl Seminar 011910 – May 2001 – Computational Cartography and Spatial Modelling, 2001 [cit. 25.10.2004]. http://www.hardy.34sp.com/papers/2001_dagstuhl_pgh.pdf HAŠEK, Aleš. Soubor topografických map pro služební potřebu. Výzkumná zpráva č. 344. 1st edition. Praha: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 1969. HOJOVEC, Vladislav, DANIŠ, Michal, HÁJEK, Milan, VEVERKA, Bohuslav. Kartografie. 1st edition. Praha: Geodetický a kartografický podnik v Praze n.p., 1987. 660 p. LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl 1. 1st edition. Brno: Vojenská akademie Antonína Zápotockého, 1975. 346 p. MONMONIER, Mark. How to Lie with Maps. 2nd edition. Chicago: University of Chicago Press, 1996. 222 p. ISBN 0226534219. ROBINSON, Arthur H., MORRISON, Joel L., MUEHRCKE, Philip C., KIMERLING, A. Jon, GUPTIL, Stephen C. Elements of Cartography. 6th edition. Wiley, 1995. 688 p. ISBN 0471555797. VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 2nd edition. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 202 p. ISBN 80-01-01245-X. Děkujeme za pozornost /16


Stáhnout ppt "1 Náplň vybraných vrstev topografické databáze odvozením z geoprostorových databází větší podrobnosti Ing. et Mgr. Otakar Čerba Ing. Karel Jedlička Katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google