Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení."— Transkript prezentace:

1 Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení

2 Vyhláška č. 195/2005 Sb. Podmínky pro p ř edcházení vzniku a ší ř ení infek č ních onemocn ě ní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických za ř ízení a ústav ů sociální pé č e

3 Část první Hlášení vzniku a ší ř ení infek č ních onemocn ě ní Nov ě zjišt ě ná TBC Dispenzarizovaná TBC Pohlavní nemoci Ostatní infek č ní onemocn ě ní Hlášení registrujícímu léka ř i Infek č ní onemocn ě ní u nichž hrozí ší ř ení – akutní resipa č ní onemocn ě ní, konjuktivitida, mastitida, kožní zán ě tlivá a mykotická onemocn ě ní, stomatitida, zavšivení Izolace – hepatitidy, antrax, dengue, hemorhagické hore č ky, cholera, infekce CNS mezilidsky p ř enosné, mor, paratyfus, syfilis, d ě tská obrna atd.

4 Část první Zp ů sob hlášení nemocni č ních nákaz Seznam infek č ních onemocn ě ní u nichž se na ř izuje izolace Léka ř ské prohlídky u fyzických osob vykonávající č innosti epidemiologicky závažné

5 Část první Zásady pro odb ě r a vyšet ř ení biologického materiálu Ur č ená místnost pro odb ě r biologického materiálu Používají se sterilní pom ů cky a jednorázové rukavice a to vždy pro jednu odebíranou osobu Nutný okamžitý transport Náležitosti žádanky Preanalytická fáze vyšet ř ení biologického materiálu §6 Vybavení laborato ř í pro testování HIV

6 Část druhá Hygienické požadavky na provoz zdravotnických za ř ízení a Ústavu sociální pé č e §7 P ř íjem a ošet ř ování fyzických osob ve zdravotnických za ř ízeních a ÚSP P ř íjmová místnost, vyšet ř ovna Od ě v ani obuv se na JIP nesmí skladovat na pokojích pacient ů

7 Část druhá §7 odst. 5 písm. a)- l) Nenosit šperky, hodinky a um ě lé nehty na rukou Mytí rukou, dezinfekce, jednorázové ru č níky Principy bariérové ošet ř ovatelské pé č e, individualizace pom ů cek (teplom ě ry, podložní mísy apod.) Parenterální p ř ístupy – zásadn ě sterilní Endoskopie – vyšší stupe ň dezinfekce Jeden pacient jedna jehla a jedna st ř íka č ka

8 Část druhá Opera č ní výkony – sterilní poopera č ní ochranný od ě v, sterilní pom ů cky, resterilizovatelné pom ů cky odkládat ihned po výkonu a individualizovat po pacientovi Dekontaminace virucidními prost ř edky Jednorázové jehly a st ř íka č ky se likvidují bez odd ě lení, k odd ě lení m ů že sloužit speciální pom ů cka p ř ístroj bez ru č ního odd ě lení, nasazování krytu na jehlu je nep ř ípustné Optimalizovat délku hospitalizace (NN) Prevence NN u osob rizikových

9 Část druhá Dohled nad hygienickou pé č í pacient ů P ř ed výkony a operacemi musí být zajišt ě ř ádná hygienická o č ista Odd ě lená hospitalizace osob z epidemiologického hlediska O návšt ě vách rozhoduje léka ř Na JIP, chirurgii, a gynekologii nesmí být kv ě tiny, návšt ě vy používají ochranný od ě v a obuv na JIP nebo ARO Manipulace s jídlem – samostatný p ř edpis Novorizenci - kredeizace

10 Část druhá Sterilizace, vyšší stupe ň dezinfekce, dezinfekce Opakovaná sterilizace jednorázových pom ů cek je zakázána

11 Část druhá Sterilizace P ř edsteriliza č ní p ř íprava – dle výrobce Monitorování a záznam steriliza č ního cyklu, nebiologické a biologické indikátory Kvalita páry Servis pouze certifikované osoby P ř edsteriliza č ní p ř íprava – všechny pom ů cky se považují za kontaminované, ihned po použití se dekontaminují v my č kách nebo ru č n ě

12 Část druhá Dezinfekce termicky v rámci p ř edsteriliza č ní p ř ípravy 90 °C a vyšší po dobu 10 minut Termochemicky – 60°C 20 minut Fyzikální a chemické testy, bioindikátory – dle výrobce nejmén ě 1x týdn ě Ru č ní mytí probíhá po dezinfekci ve virucidním prost ř edku Oplach vodou

13 Druhá část Ultrazvuk – 35 kHz k dopln ě ní ru č ního nebo strojového mytí Poslední fází p ř edsteriliza č ní p ř ípravy je vložení do obalu Pln ě ní sterilizátoru do 75%

14 Druhá část Sterilizace – fyzikální Pára pod tlakem Nástroje ve styku s CJN – nesterilizovat, ni č it Validace Horký vzduch s cirkulací Plazma Radiací

15 Druhá část Sterilizace chemická Formaldehyd Ethylenoxid

16 Druhá část Obaly Vždy test Papír. Polyamid, kombinovaný obal Široký svár Ozna č ení sterilního materiálu Primární obal Sekundární obal

17 Druhá část Obaly a transport vysterilizovaného materiálu Uzav ř ené sk ř ín ě Odd ě lení voln ě nebo ve sk ř íních Pro dlouhodobou expiraci sekundární obal Expirace sterilního materiálu Kontrola sterilizace – ov ěř ené osoby, písemná dokumentace Vakuový test, Bowie-Dick Monitorování sterilizace – zabudované reg. p ř ístroje, zapisova č, tiskárna Kontrola ú č innosti – biologické, fyzikální, validace, kontrola sterility, autoriza č ní sety

18 Druhá část Vyšší stupe ň dezinfekce Dezinfekce Fyzikální, chemická, fyzikáln ě chemická Mechanická o č ista

19 Část druhá §9 Manipulace s prádlem Vým ě na l ů žkovin nejmén ě 1x týdn ě, vždy po kontaminaci a po opera č ním výkonu Na pokrytí vyšet ř ovacích stol ů a lehátek se používá jednorázový materiál

20 Druhá část Manipulace s prádlem Materiály, které p ř icházející do styku s ránou se nesmí klasifikovat jako prádlo Nemíchá se zdravotnické a nezdravotnické prádlo Infek č ní – biologický materiál, TBC, laborato ř e Opera č ní – opera č ní sály, GP, NOV, JIP a CHIP Ostatní Prádlo kontaminované zá ř i č i

21 Druhá část Manipulace s prádlem Zacházení s použitým prádlem Smlouva T ř íd ě ní, nepo č ítá se, po č ítání a kontrola p ř ítomnosti cizích p ř edm ě t ů – zvláštní místnost, ochranné pom ů cky, nerozt ř epává se Obaly Pravidla pro manipulaci s použitým prádlem Prádlo s parazity – insekticidy Kontejnery pro transport

22 Část druhá §10 Úklid prostor za ř ízení lé č ebn ě preventivní pé č e a ústav ů sociální pé č e 1x denn ě na vlhko P ř ed za č átkem programu a vždy po každém výkonu Odb ě rové místnosti, laborato ř e, JIP – 3x denn ě Na standardních odd ě leních pouze b ě žné detergenty Chirurgie, gynekologie, sály, JIP, koupelny, WC, laborato ř e – detergenty + dezinfek č ní prost ř edky s virucidním ú č inkem

23 Manipulace s odpady Odpady se odstra ň ují denn ě Nebezpe č ný odpad speciální spalitelné nádoby, ostré p ř edm ě ty do pevných obal ů Doba likvidace – léto 48, zima 72 hodin Biologické zbytky se likvidují jako nebezpe č ný odpad Malování – JIP, op. sály 1x ro č n ě ; ostatní 1x za dva roky Úklid sanitních vozidel; p ř i pot ř ísn ě ní vždy Infek č ní p ř evoz – po každém p ř evozu

24 II.1. Fyzikální sterilizace II.1.1. Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní parou) v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace: ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------- Sterilizační teplota Tlak Přetlak Doba expozice Pozn á mka ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- °C kPa bar kPa bar min ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121 205 2,05 105 1,05 20 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 304 3,04 204 2,04 4 Pouze pro nebalen é kovov é n á stroje k okamžit é mu použit í sterilizovan é v př í stroj í ch, kde se prov á d í vakuový a BD test a kter é dosahuj í ve f á zi odvzdu š ňov á n í tlaku alespoň 13 kPa. Nepouž í v á se v CS a SC. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 304 3,04 204 2,04 7 Pouze v př í stroj í ch, kde se prov á d í vakuový a BD test a kter é dosahuj í ve f á zi odvzdu š ňov á n í tlaku alespoň 13 kPa. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 304 3,04 204 2,04 10 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 134 304 3,04 204 2,04 60 Pro inaktivaci prionů ve spojen í s alkalickým myt í m* ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Sterilizace proud í c í m horkým vzduchem - je určena pro zdravotnick é prostředky z kovu, skla, porcel á nu, keramiky a kameniny. Horkovzdu š n á sterilizace se prov á d í v př í stroj í ch s nucenou cirkulac í vzduchu při parametrech: ---------------------------------------------------------- Teplota Čas (st. C) (min.) --------------------------------------------------------------- 160 60 --------------------------------------------------------------- 170 30 --------------------------------------------------------------- 180 20 ---------------------------------------------------------------

26 Obaly s vysterilizovaným materi á lem se přev á ž í v uzavřených přepravk á ch nebo skř í n í ch, aby byly chr á něny před po š kozen í m a zneči š těn í m. Přepravn í obal (transportn í ) - ČSN EN 868-1/3.14: obal obsahuj í c í jednu nebo v í ce jednotek prim á rn í ch a/nebo sekund á rn í ch obalů určených k poskytnut í potřebn é ochrany při dopravě a skladov á n í IV. Exspirace steriln í ho materi á lu Obaly pro jednotliv é způsoby sterilizace a jim odpov í daj í c í exspirace --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Druh obalu Způsob sterilizace Exspirace pro materi á l -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PS1) HS2) PLS3) FS4) ES5) Volně Chr á něný uložený --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kazeta - + - - - 24 hod. 48 hod. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontejner + +* +** - - 6 dnů 12 týdnů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pap í r/př í řez# + - - - - 6 dnů 12 týdnů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pap í r-f ó lie + - - + + 6 dnů 12 týdnů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polyamid - + - - - 6 dnů 12 týdnů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polypropylen - - + - - 6 dnů 12 týdnů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tyvek - - + + + 6 dnů 12 týdnů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Netkan á textilie + - - *** *** 6 dnů 12 týdnů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dvojitý obal## 12 týdnů 6 měs í ců ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dvojitý obal 1 rok 1 rok a skladovac í obal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * kontejner s filtrem z termostabiln í ho materi á lu ** speci á ln í kontejner podle doporučen í výrobce steriliz á torů # vždy dvojit é balen í do př í řezů ## uzavř í t sv á rem či lepen í m obě vrstvy

27


Stáhnout ppt "Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google