Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo trestní 1 Pojem a druhy správních deliktů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo trestní 1 Pojem a druhy správních deliktů."— Transkript prezentace:

1 Správní právo trestní 1 Pojem a druhy správních deliktů.
Přestupky: pojem a základy právní úpravy

2 Správní právo trestní - úvod
Správní x soudní trestání Kritéria: objekt, závažnost, intenzita společenské difamace, povaha trestů, společenská škodlivost, formulace skutkových podstat, propracovanost procesní úpravy, povaha orgánů Správní právo trestní – subsystém SP

3 Ústavně a mezinárodněprávní požadavky na správní trestání
LZPS – čl.39 a 40 – neplyne výslovně, ale judikatura ÚS a NSS dovozuje povinnost tyto principy vztahovat i na správní delikty R NSS č.1338/2007 – „trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů“. Obdobně nález ÚS č.75/2002, sv.26, nález ÚS č.38/2004, sv.32

4 Mezinárodněprávní úprava
Mez. pakt o občanských a pol. právech Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – čl.6/1 Doporučení Výboru ministrů RE R (91) 1, o správních sankcích Rezoluce Výboru ministrů RE (77) 31, o ochraně jednotlivce ve vztahu ke správním aktům Judikatura ESLP

5 Zásady správního trestání
princip zákonnosti (nullum crimen……) zákaz retroaktivity analogie v neprospěch pachatele vyloučena subsidiarita tr. postihu, význam prevence rovnost před zákonem základní procesní principy – princip řádného zákonného procesu, ne bis in idem, presumpce neviny, in dubio pro reo

6 Správní delikt Není legálně definován
SD - protiprávní jednání (FO nebo PO), jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního práva SD = protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za něž správní orgán ukládá zákonem stanovený trest (R NSS č.1338/2007)

7 Pojmové znaky SD Zákonné vyjádření skutkové podstaty Protiprávnost
Škodlivost Znaky skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka Trestnost Zákonem stanovený procesní postup Uplatnění v rámci veřejné správy

8 Členění správních deliktů
Přestupky Diciplinární správní delikty Pořádkové správní delikty Jiné správní delikty: jiné delikty FO, jiné delikty PO, delikty podnikajících FO a PO (smíšené delikty)

9 Přestupky Zvláštní zákony – přestupkový zákon (z.č.200/1990 Sb.) – správní řád Čl.36 až 40 LZPS, čl. 6/1 Evropské úmluvy Jde o formálně-materiální pojetí správního deliktu Legální definice – zákon o přestupcích Založena na kombinaci mater. a form. znaků a pozit. a negat. vymezení

10 Přestupky - pojem Jde o „zaviněné jednání, které porušuje či ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přest. či jiném zákoně, nejde-li o jiný SD postižitelný podle zvl. pr. předpisů anebo o tr.čin“ - § 2 přest. z. Celní zákon – samost.definice

11 Přestupky – skutková podstata
Objekt – spol. zájmy a vztahy zákonem chráněné; obecný/druhový/individuální. Objektivní stránka – protiprávní jednání (konání i opomenutí), následek, příčinná souvislost Subjektivní stránka – zavinění – psychický vztah pachatele k jednání; úmysl x nedbalost

12 Přestupky – skutková podstata
Subjekt – fyzická osoba, deliktně způsobilá – 15 let + příčetnost, vyloučen postih PO, mladistvý (osoba 15 – 18 let), pachatelem každá FO (i cizinec apod.) – urč. výjimky: osoby požívající výsad a imunit dle mez.práva; poslanci a senátoři – možnost volby Tzv. speciální subjekt (např. účastník shromáždění)

13 Přestupky Přestupkový zákon – působnost: časová, teritoriální, osobní
Okolnosti vylučující protiprávnost Skutečnosti mající za následek zánik trestnosti

14 Přestupky – sankce a ochranná opatření
nulla poena sine lege napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci neznáme tresty spojené se zásahem do osobní svobody Ochranná opatření: nutno odlišovat od sankcí (zejm. co do účelu + neobsahuje mor.odsouzení)

15 Přestupky – sankce a ochranná opatření
omezující opatření a zabrání věci Ukládání sankcí: zásady zákonnosti, spravedlnosti, individualizace a přiměřenosti sankci lze uložit samostatně či společně s jinou, nelze však uložit současně napomenutí a pokutu správní uvážení, zákony zpravidla stanoví kritéria

16 Přestupky – sankce a ochranná opatření
možnost upuštění od uložení sankce možnost prominutí či snížení pravomocně uložené sankce (pouze u zákazu činnosti) souběh – zásada absorpční

17 Přestupkové řízení Zvláštní druh správního řízení
Zvláštní zákony – přestupkový zákon – správní řád Příslušnost: věcná (obecně platí, že přestupek má projednat ten orgán, v jehož oboru působnosti byl spáchán), místní (určena místem, kde byl přestupek spáchán), funkční (komise dle přest.z., komise rady obce dle zákona o obcích, odbor obecního úřadu)

18 Přestupkové řízení Účastníci:
Obviněný z přestupku – jakmile je vůči němu učiněn první procesní úkon, presumpce neviny Poškozený – FO nebo PO, jíž byla způsobena majetková škoda + výslovně nárok uplatnila (tzv. adhezní řízení) Vlastník věci Navrhovatel

19 Přestupkové řízení - průběh
Zahájení řízení – v převaze oficialita + dále legalita, § 68/1 přest. z. – tzv. návrhové přestupky Obligatorní ústní jednání, neveřejné Dokazování Smír – přestupek urážky na cti x smír dle SŘ Adhezní řízení

20 Přestupkové řízení - průběh
Rozhodnutí o přestupku – ind.spr.akt, povahy současně deklaratorní i konstitutivní Výrok (§77 přest.z. + SŘ), odůvodnění, poučení Správní uvážení – sankce a jejich ukládání Přezkum – opravné prostředky, zákaz reformatio in peius, nelze vyloučit suspenzivní účinek

21 Přestupkové řízení – zkrácená řízení
A) Blokové řízení - rozhodnutí o uložení pokuty na místě - přestupek spolehlivě zjištěn, bez ústního jednání a důkazního řízení - nestačí domluva + ochota pokutu zaplatit - sankce – výlučně pokuta - nelze u návrh.přestupků, nelze uložit ochr.opatření, pov. náhrady nákladů ani náhrady škody

22 Přest.řízení – zkrácená řízení
- rozhodnutí ihned nabývá PM, nelze se odvolat - jde o rozhodnutí v materiálním pojetí, nelze se však domáhat soudního přezkumu – R NSS čj. 6 As 49/ - odmítne – klasické řízení B) Příkazní řízení - vydání rozhodnutí bez ústního jednání a dokazování

23 Přest.řízení – zkrácená řízení
- vydá se tzv. příkaz – písemná forma, náležitosti - podmínky – není pochyb, že se dopustil, věc nebyla vyřízena v blokovém ř., není omezena svéprávnost, nejde o návrh.přestupek nebo o mladistvého - sankce – napomenutí nebo pokuta - opravný prostředek – odpor – ex lege se příkaz ruší – pokračuje klasické řízení

24 Přest.řízení – zkrácená řízení
- nelze uložit ochran.opatření, ani povinnost k náhradě nákladů či náhradě škody - jde o spec.úpravu k úpravě příkazu dle §150 SŘ

25 Přestupky – výkon rozhodnutí
Může se týkat sankce, ochr.opatření či jiné povinnosti uložené v rozhodnutí (př. náhrada škody, náhrada nákladů) Postup dle správního řádu (z.č.500/2004 Sb.) a daňového řádu (/z.č.280/2009 Sb.), popř. zákona č.219/2000 Sb. (ve vztahu k propadnutí či zabrání věci)

26 Přestupky – soudní přezkum
- dle soudního řádu správního (z.č.150/2002 Sb.) - žaloba proti rozhodnutí SO dle §65 a násl., kasační stížnost, popř. ústavní stížnost, ESLP Lze se domáhat zrušení rozhodnutí (pro nezákonnost či vady řízení), vyslovení nicotnosti, či v rámci tzv. moderačního práva upuštění nebo snížení trestu (podmínky)


Stáhnout ppt "Správní právo trestní 1 Pojem a druhy správních deliktů."

Podobné prezentace


Reklamy Google