Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejný ochránce práv M. Horáková. Obecná charakteristika, právní zakotvení Působnost VOP Činnost VOP Práva a povinnosti VOP Rozsah tématu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejný ochránce práv M. Horáková. Obecná charakteristika, právní zakotvení Působnost VOP Činnost VOP Práva a povinnosti VOP Rozsah tématu."— Transkript prezentace:

1 Veřejný ochránce práv M. Horáková

2 Obecná charakteristika, právní zakotvení Působnost VOP Činnost VOP Práva a povinnosti VOP Rozsah tématu

3 Obecná charakteristika VOP Ombudsman nezávislá a nestranná osoba volená parlamentem, která na základě stížností nebo z vlastní iniciativy neformálně šetří namítanou protiprávnost nebo jiná pochybení v jednání VS a není k dispozici jiný účinný právní prostředek, výsledkem je nevynutitelné doporučení, kterým iniciuje nápravu V ČR Veřejný ochránce práv Z.č. 349/1999 Sb., o vop, ve znění pozdějších předpisů

4 „Klady“ Jednoduchost a neformálnost řízení Rychlost a operativnost jednání Bezplatnost Široká přístupnost i právním laikům Zaměření i na věci soudem nepřezkoumatelné

5 VOP jako záruka zákonnosti ve VS Specifický nezávislý monokratický státní orgán Stojí mimo veřejnou správu, není správním orgánem Nemá pravomoc autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech FO nebo PO Kontroluje a dohlíží nad činností VS

6 Zákonné vymezení VOP Působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, i před jejich nečinností Doplňková instituce k ochraně základních práv a svobod Nekonkuruje správnímu či ústavnímu soudnictví

7 Trocha historie… JUDr. Otakar Motejl JUDr. Pavel Varvařovský Mgr. Anna Šabatová

8 Ustanovení do funkce Volen PS P ČR Funkční období: 6 let, pouze dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období 2 kandidáty navrhuje Prezident ČR, 2 S P ČR Podmínka: volitelnost do Senátu

9 Výkon funkce 1/3 Slib do rukou předsedy PS P ČR VOP vykonává funkci nezávisle a nestranně Odpovídá PS P ČR Neslučitelnost funkcí (prezidenta republiky, poslance, senátora, soudce a činností ve VS) Také jiná výdělečná činnost (s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké – pokud není na újmu výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu

10 Výkon funkce 2/3 VOP nesmí být členem politické strany nebo hnutí Zástupce jej zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, může být pověřen výkonem části působnosti VOP Veřejná funkce Sídlem je Brno

11 Výkon funkce 3/3 VOP nelze trestně stíhat bez souhlasu PS P ČR, ta může souhlas odepřít Povinnost mlčenlivosti o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce, platí i pro zaměstnance Kanceláře VOP, povinnosti může zprostit předseda PS P ČR

12 Zánik funkce VOP uplynutím funkčního období Zánik volitelnosti do Senátu Vzdání se funkce Odsouzení za úmyslný trestný čin Inkompatibilita funkcí

13 Odpovědnost VOP PS P ČR 1x ročně souhrnnou písemnou zprávu, současně S P ČR, prezidentu ČR, vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům Vhodným způsobem ji zveřejňuje

14 Působnost K ochraně osob před jednáním úřadů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy (i nečinnost) a přispívá k ochraně základních práv a svobod Ministerstva a jiné spr. úřady s působností celé ČR, spr. Úřady jim podléhající, ČNB (jako spr. úřad), RRTV, orgány ÚSC při výkonu přenesené působnosti, Policii ČR, Armádu ČR, Hradní stráž, Vězeňskou službu ČR, zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, zabezpečovací detence, veřejné zdravotní pojišťovny

15 VOP navštěvuje Místa, kde se nachází nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči Posiluje ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením

16 Působnost se vztahuje na Zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení nebo zabezpečovací detence Další místa, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí (policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců, azylová zařízení) Místa, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči (zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí

17 Další působnost Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací Provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění Je oprávněn podat návrh na zahájení řízení podle zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a zúčastnit se tohoto řízení

18 Zvláštní působnost Podle z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění § 66 odst.3 Žaloba k ochraně veřejného zájmu VOP prokazuje závažný veřejný zájem

19 Působnost se nevztahuje na Parlament Prezidenta republiky a vládu NKÚ Zpravodajské služby OČTŘ Soudy a státní zastupitelství (s výjimkou orgánů správy soudů a státních zastupitelství)

20 Činnost VOP Jednání Povinnost součinnosti subjektů Zjištění

21 Jednání VOP Na základě podnětu FO nebo PO Na základě podnětu FO nebo PO postoupeného poslancem nebo senátorem Na základě podnětu FO nebo PO postoupeného komorou Parlamentu ČR Z vlastní iniciativy

22 Podnět Každý Písemný nebo ústní do protokolu Nesmí být podroben úřední kontrole Bez poplatku

23 Náležitosti podnětu Vylíčení podstatných okolností věci Označení úřadu, údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká Doklad o tom, že úřad byl neúspěšně vyzván k nápravě Identifikace „stěžovatele“ Stejnopis rozhodnutí, je-li napadáno

24 Odložení věci Věc nespadá do působnosti VOP Netýká se stěžovatele Nebyly splněny náležitosti podnětu Podnět je zjevně neopodstatněný Uplynula doba více než 1 rok od PM rozhodnutí nebo od opatření či události Věc je projednávána soudem nebo byla rozhodnuta Již byla věc VOP přešetřena a nebyly uvedeny nové skutečnosti

25 Poučení o správném postupu Podnět je  Opravným prostředkem  Žalobou  Opravným prostředkem ve správním soudnictví  Ústavní stížností

26 Šetření VOP Nahlížení do spisů Kladení otázek jednotlivým zaměstnancům Rozmluva s osobami umístěnými v zařízení bez přítomnosti jiných osob Provádění důkazů

27 Povinnost úřadů Poskytnout informace a vysvětlení Předložit spisy a písemnosti Sdělit písemné stanovisko ke skutkovým a právním otázkám Provést důkazy a úkony dozoru

28 Výsledek šetření Nezjistí-li porušení právních předpisů či jiná pochybení, oznámí úřadu a stěžovateli Porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad ve lhůtě 30 dnů k vyjádření Úřad provádí opatření k nápravě a VOP to shledává dostatečným, vyrozumí stěžovatele, jinak písemně sdělí závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli, součástí je návrh opatření k nápravě

29 Opatření k nápravě Zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li zahájit ex offo Provedení úkonu k odstranění nečinnosti Zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení Zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt Poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody Povinnost úřadu do 30 dnů sdělit jaká opatření provedl

30 Nesplnění povinnosti úřadem VOP vyrozumí nadřízený úřad, není-li, vládu Může informovat veřejnost

31 Potírání diskriminace Metodická pomoc obětem diskriminace Provádí výzkum Zveřejňuje zprávy a vydává doporučení


Stáhnout ppt "Veřejný ochránce práv M. Horáková. Obecná charakteristika, právní zakotvení Působnost VOP Činnost VOP Práva a povinnosti VOP Rozsah tématu."

Podobné prezentace


Reklamy Google