Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní odpovědnost Et post malam segetem serendum.. I po špatné sklizni nutno sít.. Seneca Trestní odpovědnost liniového managera Dopravní podnik a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní odpovědnost Et post malam segetem serendum.. I po špatné sklizni nutno sít.. Seneca Trestní odpovědnost liniového managera Dopravní podnik a.s."— Transkript prezentace:

1 Trestní odpovědnost Et post malam segetem serendum.. I po špatné sklizni nutno sít.. Seneca Trestní odpovědnost liniového managera Dopravní podnik a.s. Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz sejnost©2010

2 Trestní odpovědnost Právní předpisy Právní předpisy Hmotněprávní Hmotněprávní Procesněprávní Procesněprávní

3 Trestní odpovědnost Právní předpisy Právní předpisy Trestní zákon – č. 40/2009 Sb. trestní zákoník Trestní zákon – č. 40/2009 Sb. trestní zákoník Trestní řád – č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním Trestní řád – č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy – zákon soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy – zákon soudnictví ve věcech mládeže

4 Trestní odpovědnost Právní předpisy Právní předpisy Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů Zákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením Zákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením Zákon č. 209/1997 Sb. o poskytování peněžní pomoci obětem trestných činů Zákon č. 209/1997 Sb. o poskytování peněžní pomoci obětem trestných činů

5 Trestní odpovědnost Právní předpisy Právní předpisy Zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě

6 Trestní odpovědnost Právní předpisy Právní předpisy Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody Zákon č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence Zákon č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

7 Trestní odpovědnost Právní předpisy Právní předpisy Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích Nařízení vlády č. 365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob Nařízení vlády č. 365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob Vyhláška č. 109/1994 Sb. řád výkonu vazby Vyhláška č. 109/1994 Sb. řád výkonu vazby

8 Trestní odpovědnost Kolik bereš.. Kolik bereš.. Nikdo ti nemůže víc dát, než já ti mohu slíbit.. Nikdo ti nemůže víc dát, než já ti mohu slíbit.. Když stále bereš, tak se nediv.. Když stále bereš, tak se nediv.. Když stále dáváš, tak se nerozčiluj.. Když stále dáváš, tak se nerozčiluj..

9 Trestní odpovědnost Základní funkce Základní funkce Ochranná Ochranná Preventivní Preventivní Regulativní Regulativní Represivní Represivní

10 Trestní odpovědnost Základní funkce Základní funkce Ochranná Ochranná Poskytuje ochranu společnosti a jednotlivci Poskytuje ochranu společnosti a jednotlivci Ochraňuje vztahy, upravenými jiným právním odvětvím Ochraňuje vztahy, upravenými jiným právním odvětvím

11 Trestní odpovědnost Základní funkce Základní funkce Preventivní Preventivní Tvoří prostředek k předcházení a snižování trestné činnosti ve společnosti Tvoří prostředek k předcházení a snižování trestné činnosti ve společnosti

12 Trestní odpovědnost Základní funkce Základní funkce Regulativní Regulativní Trestněprávní normy jsou určité Trestněprávní normy jsou určité Efektivně regulují vztahy ve společnosti Efektivně regulují vztahy ve společnosti

13 Trestní odpovědnost Základní funkce Základní funkce Represivní Represivní Vytváření rámce prostředků, zabraňující páchání trestné činnosti Vytváření rámce prostředků, zabraňující páchání trestné činnosti

14 Trestní odpovědnost Obecné principy Obecné principy Zásada demokratismu Zásada demokratismu Zásada humanismu Zásada humanismu Zásada proporcionality Zásada proporcionality Zásada legality Zásada legality Zásada přiměřenosti zájmů celospolečenských a individuálních Zásada přiměřenosti zájmů celospolečenských a individuálních

15 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada ekonomie práva – ultima ratio Zásada ekonomie práva – ultima ratio Zásada vyloučení trestného činu bez zákona Zásada vyloučení trestného činu bez zákona Zásada vyloučení trestu bez zákona Zásada vyloučení trestu bez zákona Zásada zákazu analogie Zásada zákazu analogie Zásada zákazu retroaktivity Zásada zákazu retroaktivity Zásada subjektivní odpovědnosti Zásada subjektivní odpovědnosti Zásada zákazu dvojího hodnocení Zásada zákazu dvojího hodnocení

16 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada ekonomie práva – ultima ratio Zásada ekonomie práva – ultima ratio Trestní právo nastupuje tehdy, když mimotrestní prostředky nepostačují Trestní právo nastupuje tehdy, když mimotrestní prostředky nepostačují

17 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada vyloučení trestného činu bez zákona Zásada vyloučení trestného činu bez zákona Zásada vyloučení trestu bez zákona Zásada vyloučení trestu bez zákona Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege – žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege – žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona Zákon stanoví, co je trestným činem Zákon stanoví, co je trestným činem Zákon určuje, jaký trest za spáchání trestného činu se vyměří Zákon určuje, jaký trest za spáchání trestného činu se vyměří

18 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada zákazu analogie Zásada zákazu analogie Použití normy na jiný skutkový děj Použití normy na jiný skutkový děj Aplikace analogie nesmí ztížit postavení pachatele Aplikace analogie nesmí ztížit postavení pachatele Analogie se může použít pouze ve prospěch pachatele Analogie se může použít pouze ve prospěch pachatele

19 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada zákazu retroaktivity Zásada zákazu retroaktivity Zpětná platnost normy Zpětná platnost normy Zákaz, aby později přijaté normy byly aplikovány zpětně na pachatele k jeho tíži Zákaz, aby později přijaté normy byly aplikovány zpětně na pachatele k jeho tíži Retroaktivitu lze použít pouze ve prospěch pachatele Retroaktivitu lze použít pouze ve prospěch pachatele

20 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada subjektivní odpovědnosti Zásada subjektivní odpovědnosti Pachatelem trestného činu může být pouze fyzická osoba Pachatelem trestného činu může být pouze fyzická osoba Zavinění fyzické osoby je subjektivní povahy Zavinění fyzické osoby je subjektivní povahy

21 Trestní odpovědnost Zvláštní principy Zvláštní principy Zásada zákazu dvojího hodnocení - ne bis in idem Zásada zákazu dvojího hodnocení - ne bis in idem Pachateli trestného činu nemůže být přičítána dvakrát konkrétní skutečnost Pachateli trestného činu nemůže být přičítána dvakrát konkrétní skutečnost Protiprávní jednání a současně i přitěžující okolnost Protiprávní jednání a současně i přitěžující okolnost

22 Trestní odpovědnost Prameny trestního práva Prameny trestního práva Ústava ČR Ústava ČR Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy Zákony Zákony Normy trestního práva hmotného Normy trestního práva hmotného

23 Trestní odpovědnost Prameny trestního práva Prameny trestního práva Normy trestního práva procesního Normy trestního práva procesního Normy, upravující organizaci soudnictví Normy, upravující organizaci soudnictví Nařízení vlády Nařízení vlády

24 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen

25 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak

26 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat co nejrychleji a s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána Trestní věci musí projednávat co nejrychleji a s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána

27 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení Při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení K obsahu petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí K obsahu petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí

28 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu

29 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede

30 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí

31 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení

32 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává státní zástupce Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává státní zástupce Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce

33 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech a výslovně stanovených v zákoně Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech a výslovně stanovených v zákoně

34 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Jednání před soudy je ústní Jednání před soudy je ústní Důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají Důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají

35 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce

36 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá

37 Trestní odpovědnost Principy trestního řízení Principy trestního řízení Záruka zájmového sdružení Záruka zájmového sdružení - za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno - za převýchovu odsouzeného - za dovršení nápravy odsouzeného

38 Trestní odpovědnost Nepřípustnost trestního stíhání Nepřípustnost trestního stíhání Trestní stíhání nelze zahájit nebo musí být zastaveno Nařídí-li to prezident republiky z důvodu milosti nebo amnestie Nařídí-li to prezident republiky z důvodu milosti nebo amnestie

39 Trestní odpovědnost Nepřípustnost trestního stíhání Nepřípustnost trestního stíhání Je-li trestní stíhání promlčeno Je-li trestní stíhání promlčeno Jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení Jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení Nebyl dán souhlas osoby, jejíž souhlas je podle zákona nutný k zahájení trestního stíhání Nebyl dán souhlas osoby, jejíž souhlas je podle zákona nutný k zahájení trestního stíhání

40 Trestní odpovědnost Nepřípustnost trestního stíhání Nepřípustnost trestního stíhání Jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná Jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná Proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého Proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého

41 Trestní odpovědnost Nepřípustnost trestního stíhání Nepřípustnost trestního stíhání Proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno Proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno

42 Trestní odpovědnost Nepřípustnost trestního stíhání Nepřípustnost trestního stíhání Proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím o postoupení věci s podezřením, že skutek je přestupkem, jiným správním deliktem nebo kárným proviněním, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno Proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím o postoupení věci s podezřením, že skutek je přestupkem, jiným správním deliktem nebo kárným proviněním, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno

43 Trestní odpovědnost Nepřípustnost trestního stíhání Nepřípustnost trestního stíhání Je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět Je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět Stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána Stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána

44 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Časová Časová Místní Místní Osobní Osobní

45 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Časová Časová Trestnost činu se posuzuje podle zákona, účinného v době, kdy byl čin spáchán Trestnost činu se posuzuje podle zákona, účinného v době, kdy byl čin spáchán Výjimka pouze u retroaktivity Výjimka pouze u retroaktivity

46 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Místní Místní Územní rámec, v němž se uplatňuje trestní zákon na trestné činy v něm spáchané Územní rámec, v němž se uplatňuje trestní zákon na trestné činy v něm spáchané

47 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip teritoriality Princip teritoriality Princip vlajky Princip vlajky

48 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip personality Princip personality Princip ochrany Princip ochrany Princip univerzality Princip univerzality

49 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip teritoriality Princip teritoriality Za trestný čin se považuje i jednání pachatele, Za trestný čin se považuje i jednání pachatele, spáchané mimo území ČR spáchané mimo území ČR pokud účinky ohrožení nastaly na území ČR pokud účinky ohrožení nastaly na území ČR spáchané na území ČR spáchané na území ČR pokud účinky ohrožení nastaly v cizině pokud účinky ohrožení nastaly v cizině

50 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip vlajky Princip vlajky Trestné činy spáchané Trestné činy spáchané na palubě lodi, registrované v ČR na palubě lodi, registrované v ČR na palubě letadla, registrovaného v ČR na palubě letadla, registrovaného v ČR

51 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip personality Princip personality Trestné činy spáchané Trestné činy spáchané Občany ČR s trvalým pobytem v ČR Občany ČR s trvalým pobytem v ČR Občany s trvalým pobytem v ČR Občany s trvalým pobytem v ČR Osoby bez státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR Osoby bez státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR Posuzování podle zákonů ČR, ač byl trestný čin spáchán kdekoliv – zákaz vydávání občanů ČR Posuzování podle zákonů ČR, ač byl trestný čin spáchán kdekoliv – zákaz vydávání občanů ČR

52 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip ochrany Princip ochrany Trestné činy spáchané Trestné činy spáchané proti republice proti republice proti orgánům veřejné správy proti orgánům veřejné správy proti útokům na veřejné činitele proti útokům na veřejné činitele Jejich trestnost se posuzuje bez ohledu na státní příslušnost nebo pobyt v ČR Jejich trestnost se posuzuje bez ohledu na státní příslušnost nebo pobyt v ČR

53 Trestní odpovědnost Působnost trestního zákona Působnost trestního zákona Princip univerzality Princip univerzality Určité trestné činy, spáchané kdekoliv jsou stíhatelné i orgány činnými v trestním řízení v ČR Určité trestné činy, spáchané kdekoliv jsou stíhatelné i orgány činnými v trestním řízení v ČR Úmluva o otroctví Úmluva o otroctví Mezinárodní úmluva o potírání obchodu se ženami a dětmi Mezinárodní úmluva o potírání obchodu se ženami a dětmi Evropská úmluva o vydávání Evropská úmluva o vydávání Jednotná úmluva o omamných látkách Jednotná úmluva o omamných látkách

54 Trestní odpovědnost Kontrolní otázka Kontrolní otázka Jak se nazývají účastníci v přípravném trestním řízení ? Jak se nazývají účastníci v přípravném trestním řízení ? Poškozený a obžalovaný Poškozený a obžalovaný Odsouzený a poškozený Odsouzený a poškozený Obviněný a poškozený Obviněný a poškozený

55 Trestní odpovědnost Přípravné trestní řízení Přípravné trestní řízení Orgány, činné v trestním řízení Orgány, činné v trestním řízení Soud Soud Státní zástupce Státní zástupce Policejní orgán Policejní orgán

56 Trestní odpovědnost Přípravné trestní řízení Přípravné trestní řízení Oznamovatel Oznamovatel Oznamuje orgánům, činných v trestním řízení svoje podezření, že došlo ke spáchání trestného činu Oznamuje orgánům, činných v trestním řízení svoje podezření, že došlo ke spáchání trestného činu

57 Trestní odpovědnost Přípravné trestní řízení Přípravné trestní řízení Podezřelá osoba Podezřelá osoba Prověřovaná osoba orgány, činnými v trestním řízení zda se dopustila spáchání trestného činu Prověřovaná osoba orgány, činnými v trestním řízení zda se dopustila spáchání trestného činu

58 Trestní odpovědnost Přípravné trestní řízení Přípravné trestní řízení Obviněný Obviněný Po vydání usnesení o zahájení trestního stíhání orgány, činnými v trestním řízení Po vydání usnesení o zahájení trestního stíhání orgány, činnými v trestním řízení Musí zde být velká pravděpodobnost, že se tato osoba dopustila spáchání trestného činu Musí zde být velká pravděpodobnost, že se tato osoba dopustila spáchání trestného činu

59 Trestní odpovědnost Přípravné trestní řízení Přípravné trestní řízení Poškozený Poškozený Osoba, které byla způsobena újma nebo byla jednáním obviněného poškozena Osoba, které byla způsobena újma nebo byla jednáním obviněného poškozena

60 Trestní odpovědnost Přípravné trestní řízení Přípravné trestní řízení Zúčastněná osoba Zúčastněná osoba Osoba, které má procesní postavení Osoba, které má procesní postavení

61 Trestní odpovědnost Etapy trestního řízení Etapy trestního řízení Trestní řízení Trestní řízení Řízení podle trestního řádu Řízení podle trestního řádu

62 Trestní odpovědnost Etapy trestního řízení Etapy trestního řízení Přípravné řízení Přípravné řízení Řízení od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení do podání obžaloby nebo jiného rozhodnutí Řízení od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení do podání obžaloby nebo jiného rozhodnutí

63 Trestní odpovědnost Etapy trestního řízení Etapy trestního řízení Trestní stíhání Trestní stíhání Řízení od zahájení trestního stíhání do právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí Řízení od zahájení trestního stíhání do právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí

64 Trestní odpovědnost Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je adhezní řízení? Co to je adhezní řízení? a) Řízení o přestupcích b) Řízení o trestu c) Řízení o náhradě škody

65 Trestní odpovědnost Trestný čin Trestný čin Čin pro společnost nebezpečný, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Čin pro společnost nebezpečný, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Trestným činem je i příprava k němu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc Trestným činem je i příprava k němu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc

66 Trestní odpovědnost Trestný čin Trestný čin Objekt Objekt Subjekt Subjekt Objektivní stránka Objektivní stránka Subjektivní stránka Subjektivní stránka

67 Trestní odpovědnost Objekt trestného činu Objekt trestného činu Konkrétní hodnoty, vztahy a zájmy, které jsou obecně státem chráněné Konkrétní hodnoty, vztahy a zájmy, které jsou obecně státem chráněné Rozlišení podle stupně obecnosti Rozlišení podle stupně obecnosti Rodový Rodový Druhový Druhový Individuální Individuální

68 Trestní odpovědnost Objektivní stránka trestného činu Objektivní stránka trestného činu Charakterizována způsobem spáchání trestného činu a následkem takového jednání Charakterizována způsobem spáchání trestného činu a následkem takového jednání Obligatorní znaky Obligatorní znaky Fakultativní znaky Fakultativní znaky

69 Trestní odpovědnost Objektivní stránka trestného činu Objektivní stránka trestného činu Obligatorní znaky Obligatorní znaky Jednání Jednání Následek Následek Příčinný vztah Příčinný vztah

70 Trestní odpovědnost Objektivní stránka trestného činu Objektivní stránka trestného činu Fakultativní znaky Fakultativní znaky Místo Místo Čas Čas Způsob spáchání trestného činu Způsob spáchání trestného činu

71 Trestní odpovědnost Subjekt trestného činu Subjekt trestného činu Pachatel trestného činu Pachatel trestného činu Spolupachatel Spolupachatel Účastník Účastník

72 Trestní odpovědnost Subjekt trestného činu Subjekt trestného činu Osoba pachatele trestného činu Osoba pachatele trestného činu Věk Věk Příčetnost Příčetnost Způsobilost Způsobilost Polehčující i přitěžující okolnosti Polehčující i přitěžující okolnosti

73 Trestní odpovědnost Subjektivní stránka trestného činu Subjektivní stránka trestného činu Posuzuje vnitřní postoje a psychické rozpoložení pachatele Posuzuje vnitřní postoje a psychické rozpoložení pachatele Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky je zavinění Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky je zavinění

74 Trestní odpovědnost Subjektivní stránka trestného činu Subjektivní stránka trestného činu Základní formy zavinění Základní formy zavinění Úmysl Úmysl Nedbalost Nedbalost

75 Trestní odpovědnost Znaky skutkové podstaty Znaky skutkové podstaty Vymezuje se rámec kriminalizovaného jednání a trestání za toto jednání Vymezuje se rámec kriminalizovaného jednání a trestání za toto jednání Trestným činem je i příprava k němu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc Trestným činem je i příprava k němu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc

76 Trestní odpovědnost Znaky skutkové podstaty Znaky skutkové podstaty Základní skutková podstata Základní skutková podstata Obecně znaky běžného typu trestného činu Obecně znaky běžného typu trestného činu Kvalifikovaná skutková podstata Kvalifikovaná skutková podstata Kvalifikace pro vyšší společenskou nebezpečnost Kvalifikace pro vyšší společenskou nebezpečnost Privilegovaná skutková podstata Privilegovaná skutková podstata Kvalifikace pro menší společenskou nebezpečnost Kvalifikace pro menší společenskou nebezpečnost

77 Trestní odpovědnost Znaky skutkové podstaty Znaky skutkové podstaty Jednoduchá skutková podstata Jednoduchá skutková podstata Všechny prvky trestného činu jediným znakem Všechny prvky trestného činu jediným znakem Složitá skutková podstata Složitá skutková podstata Spojení znaků dvou a více skutkových podstat Spojení znaků dvou a více skutkových podstat

78 Trestní odpovědnost Znaky skutkové podstaty Znaky skutkové podstaty Složitá skutková podstata Složitá skutková podstata Kumulativní – všechny znaky musí být splněny Kumulativní – všechny znaky musí být splněny Alternativní – postačí některý se znaků Alternativní – postačí některý se znaků

79 Trestní odpovědnost Omyly v trestním právu Omyly v trestním právu Skutkový Skutkový Negativní – neví, že něco objektivně existuje Negativní – neví, že něco objektivně existuje Positivní – neví, že něco objektivně neexistuje Positivní – neví, že něco objektivně neexistuje Právní Právní Trestní odpovědnost Trestní odpovědnost

80 Trestní odpovědnost Zánik trestnosti Zánik trestnosti Zánik společenské nebezpečnosti Zánik společenské nebezpečnosti Účinná lítost Účinná lítost Promlčení trestního stíhání Promlčení trestního stíhání

81 Trestní odpovědnost Okolnosti vylučující protiprávnost Okolnosti vylučující protiprávnost Jednání, které má všechny znaky trestného činu není trestným činem Jednání, které má všechny znaky trestného činu není trestným činem Nutná obrana Nutná obrana Krajní nouze Krajní nouze Promlčení trestního stíhání Promlčení trestního stíhání

82 Trestní odpovědnost Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Krádež peněženky v autobuse směřuje proti Krádež peněženky v autobuse směřuje proti a) Životu a zdraví b) Majetku c) Občanskému soužití

83 Trestní odpovědnost Okolnosti vylučující protiprávnost Okolnosti vylučující protiprávnost Oprávněné použití zbraně Oprávněné použití zbraně Výjimka – těhotné, děti a staré lidi Výjimka – těhotné, děti a staré lidi Výkon práv, povinností a plnění rozkazu Výkon práv, povinností a plnění rozkazu Souhlas poškozeného Souhlas poškozeného

84 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Čl. 7 an. Listiny základních práv a svobod Čl. 7 an. Listiny základních práv a svobod Zákaz ukládání nelidských nebo ponižujících trestů Zákaz ukládání nelidských nebo ponižujících trestů Soud rozhoduje o vině a trestu Soud rozhoduje o vině a trestu Jen zákon stanoví, co je trestný čin a jaký trest se může uložit Jen zákon stanoví, co je trestný čin a jaký trest se může uložit

85 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Účel trestu Účel trestu Ochrana společnosti před pachateli trestných činů Ochrana společnosti před pachateli trestných činů Zábrana pachateli v dalším páchání trestné činnosti Zábrana pachateli v dalším páchání trestné činnosti Výchova pachatele k řádnému životu Výchova pachatele k řádnému životu Výchovné působení na členy společnosti Výchovné působení na členy společnosti

86 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Druhy trestů Druhy trestů Hlavní Hlavní Vedlejší Vedlejší S náhradou S náhradou Bez náhrady Bez náhrady

87 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Tresty majetkové Tresty majetkové Propadnutí majetku Propadnutí majetku Peněžitý trest Peněžitý trest Propadnutí věci Propadnutí věci

88 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Tresty spojené s odnětím nebo omezením svobody Tresty spojené s odnětím nebo omezením svobody Nepodmíněné odnětí svobody Nepodmíněné odnětí svobody Domácí vězení Domácí vězení Zákaz činnosti Zákaz činnosti

89 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Tresty spojené s odnětím nebo omezením svobody Tresty spojené s odnětím nebo omezením svobody Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

90 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Ochranná opatření Ochranná opatření Ochranné léčení Ochranné léčení Zabrání věci Zabrání věci

91 Trestní odpovědnost Tresty a ochranná opatření Tresty a ochranná opatření Ochranná opatření Ochranná opatření Zabezpečovací detence Zabezpečovací detence Ochranná výchova Ochranná výchova

92 Trestní odpovědnost Právní pojmy Právní pojmy Zánik trestu Zánik trestu Zahlazení odsouzení Zahlazení odsouzení Promlčení výkonu trestu Promlčení výkonu trestu Recidiva Recidiva

93 Trestní odpovědnost DISKUZE

94 Volný výběr trestných činů Volný výběr trestných činů Majetkové trestné činy Majetkové trestné činy Trestné činy pro jednotlivci a skupině Trestné činy pro jednotlivci a skupině Trestné činy obecné Trestné činy obecné

95 Trestní odpovědnost Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Trestní odpovědnost Et post malam segetem serendum.. I po špatné sklizni nutno sít.. Seneca Trestní odpovědnost liniového managera Dopravní podnik a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google