Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Konstrukční spojování dílců a součástí ze dřeva a dřevních materiálů - 03

2 4.6 Rámy, druhy rámů Rámy jsou obvodově uzavřené konstrukce, nejčastěji pravoúhlého tvaru. Patří k nejstarším truhlářským konstrukcím a používaly se při výrobě nábytku jako základ plošných dílců již v období gotiky. V truhlářských výrobcích se rámy vyskytují v různých funkcích: tvoří základ konstrukčních desek (voštinové desky), tvoří nosnou konstrukci výrobků (sedadlové rámy, rámy tvořící základ lehací plochy, apod.), tvoří konstrukci stavebně truhlářských výrobků (okna, dveře, zárubně, rámové obložení stěn, dělící příčky, apod.).

3 Rámy, druhy rámů Rámy jsou obvykle nosnými konstrukčními prvky, proto se nesmějí deformovat. Z toho důvodu je potřebné používat pro výrobu rámů středové řezivo s rovnými vlákny, pokud možno bez suků (odklon vláken kolem suků může zapříčinit nežádoucí deformaci rámu). Boční řezivo s větším sklonem k borcení není pro výrobu rámových vlysů vhodné. Podle vztahu tloušťky materiálu k tloušťce rámu rozlišujeme ploché a krabicové rámy (obr – viz obrázek na následující straně).

4 Rámy, druhy rámů Obr. 4.16. Konstrukce rámů a – plochý rám,
b – krabicový rám, c – rám s příčkou, d – rám s výplní v polodrážce, e – rám s výplní v drážce, f – rám oplášťovaný jednostranně, g – rám oplášťovaný oboustranně

5 Rámy, druhy rámů Ploché rámy jsou konstruovány tak, že tloušťka materiálu je zároveň tloušťkou rámu. Jsou vyrobeny obvykle z vlysů, které se spojují rámovými spoji (čep a rozpor, čep a dlab, atd.). Viditelné rámy na předních plochách nábytku, například rámová dvířka skříněk, mohou být různě profilované a tvořit tak ozdobný prvek nábytku. Krabicové rámy jsou zhotoveny obvykle ze širších materiálů - z řeziva nebo konstrukčních desek a jejich šířka je tloušťkou rámu (například zásuvka, sokl, apod.). Spojují se konstrukčními spoji používanými ke spojování plošných dílců (ozuby, kolíky, lamely, atd.). Ploché rámy jsou tvořeny obvodovými vlysy, složitější rámy mají ještě příčky.

6 Rámy, druhy rámů Podle konstrukce můžeme rámy rozdělit nejednoduché, s výplní a oplášťované. a) Rámy jednoduché nemají výplň ani plášť. Mohou být bez příček nebo s příčkami. b) Rámy s výplní mohou být bez příček nebo s příčkami. Vnitřní plochu rámu tvoří výplň, která může být vsazená do drážky, do polodrážky, anebo může být oboustranně upevněná lištami. c) Oplášťované rámy mají na jedné nebo obou plochách plášť z konstrukční desky: jednostranně oplášťovaný rám má obvykle několik příček a plášť připevněný na lícové ploše (například základ lehací plochy lůžkového nábytku pod čalounění volnými polštáři); oboustranně oplášťovaný rám má plášť připevněný na obou plochách. Nemá obvykle příčky a vnitřní prostor je vyplněn papírovými voštinami, proužky vlnité lepenky, nebo mřížkou z pásků dřevovláknité desky. Výplň zabraňuje prohýbání pláště dovnitř rámu (například plné hladké dveře).

7 4.6.1 Rámové spoje Rámové spoje dělíme podle umístění v rámu na rohové a středové Rohové spoje vznikají spojením konců obvodových vlysů. Konce obvodových vlysů se mohou k sobě spojovat některým z těchto způsobů: - na tupo, - na čep a rozpor, - na čep a dlab, - na kolíky, - přeplátováním, - na pokos.

8 Rámové spoje Středové spoje se uplatňují při spojování příček s obvodovými vlysy rámu nebo při vzájemném spojování příček. Příčky se spojují s obvodovými vlysy nejčastěji: - zadlabanými čepy, - kolíky, - u větších dílců dřevěných konstrukcí se používá středové přeplátování. Vzájemně se příčky spojují křížovým přeplátováním nebo zadlabáním.

9 Spojení vlysů na tupo Konce vlysů jsou k sobě přiloženy a rohový spoj tvoří pouze sponky (obr – viz obrázek na následující straně). Předpokladem pro těsné spojení na sebe přiléhajících částí musí být čela a boky vlysů řezány a hladce ohoblovány do pravého úhlu s plochami. Tento způsob spojení lze použít u oboustranně oplášťovaných rámů, pro neoplášťované rámy není vzhledem k menší pevnosti vhodný.

10 Spojení vlysů na tupo Obr. 4.17 Spojení vlysů na tupo

11 4.6.1.2 Spojení vlysů na čep a rozpor
Spojení na čep a rozpor je nejpoužívanějším rohovým spojením rámů. Čep a rozpor může být jednoduchý nebo dvojitý. Při spojování na jednoduchý čep a rozpor se tloušťka vlysů rozdělí na tři díly, u dvojitého čepu a rozporu na pět dílů (obr – viz následující strana). Čepy a rozpory se rýsují tvrdou tužkou, jejich délky se rýsují podle úhelníku. U stojatých rámů se rozpory zhotovují na svislých vlysech, čepy na vodorovných. Řezání rozporu se provádí od narýsované čáry směrem dovnitř (tloušťka řezné spáry je v části dřeva, které uvnitř rozporu odstraňujeme). Čep se řeže naopak od narýsované čáry směrem ven (rovněž v části dřeva, kterou odstraňujeme). Tím se zajistí potřebná těsnost spoje.

12 Spojení vlysů na čep a rozpor
Obr Spojení vlysů na čep a rozpor a – jednoduchý čep a rozpor, b – dvojitý čep a rozpor

13 Spojení vlysů na čep a rozpor
Vnitřní část rozporu se odstraňuje dlabáním. Nejvhodnější k tomuto účelu je dláto stejně široké jako dlabaný rozpor.Nejdříve se dláto zasekne kolmo na směr vláken dovnitř od narýsované čáry (dovnitř rozporu), čímž se příčně přeseknou dřevní vlákna. Dlabe se asi do poloviny šířky vlysu, potom se z opačné strany stejným způsobem vydlabe druhá polovina. Při dlabání celé šířky až na druhou stranu by se na opačné straně při dodlabávání vyštípala vlákna a spoj by byl znehodnocen. Čepy se osazují osazovačkou nebo čepovkou s jemným ozubením. Na přesnosti osazení čepu závisí kvalita spoje.

14 Spojení vlysů na čep a rozpor
Mají-li být do rámu vsazeny výplně, zhotovují se drážky nebo polodrážky pro výplň před zhotovením rohových spojů. U rámů, které budou na výrobku viditelné, například rámová dvířka skříněk, se provádí spojení na čep a rozpor s jednostranným pokosem. Rozpory na přední viditelné ploše rámu jsou zkosené pod úhlem 45°.

15 4.6.1.3 Spojení vlysů na čep a dlab
Spojení na čep a dlab se používá u rámů se širokými vlysy, například při výrobě rámových dveří. Rýsování a zhotovení spoje se provádí podobně jako při spojení na čep a rozpor, dlab se však neprořezává až k čelnímu konci vlysu (obr – viz následující strana), ale dlabe se jako otvor. Pro zajištění co nejpevnějšího spojení má být čep co nejdelší, proto bývá průběžný přes celou šířku vlysu. V tom případě je spoj na vnější straně rámu viditelný. Při takovém spojení čelního dřeva s podélným mohou při seschnutí čelního dřeva-šířky čepu vzniknout nežádoucí viditelné spáry, proto se čep z vnější strany zajišťuje klíny. Šířka čepu činí asi dvě třetiny šířky vlysu. Pro zpevnění spoje je čep osazen tak, že tvoří pero, které zapadá do průběžné drážky vybíhající z dlabu k čelnímu konci vlysu. Pero zvětšuje styčnou lepenou plochu a tím zvyšuje pevnost spoje.

16 Spojení vlysů na čep a dlab
Hloubka drážky je asi o 1 mm větší než délka pera. Má-li být z estetických důvodů čep neprůběžný, je tak dlouhý, že se z opačné strany vlysu ponechává jen minimální krytí. Čep s perem a dlab se nejvíce používá pro spojení noh s luby při výrobě sedacího a stolového nábytku. Je to velmi pevné spojení a zajišťuje dostatečnou pevnost a tuhost spoje i při jeho značném namáhání. Šířka čepu činí asi tři čtvrtiny šířky vlysu. Dlab se rýsuje a zhotovuje do nohy z obou stran tak, aby z estetických důvodů vnější plocha lubu nelícovala s vnější plochou nohy. Čep má být co nejdelší, proto se na konci šikmo seřízne na pokos.

17 4.6.1.4 Spojení vlysů na kolíky
Spojení na kolíky se používá v sériové výrobě poměrně často. Je velmi jednoduché, nejméně pracné a méně náročné na spotřebu materiálu než ostatní rohové spoje. Délka vlysu je o délku čepu menší než u spoje na čep a rozpor nebo čep a dlab (ušetří se tak délka čepu, což se projeví zejména při výrobě větších sérií rámových konstrukci). Čepové spoje jsou však pevnější než kolíkové. Podle šířky spojovaných vlysů se spojení provádí jedním, dvěma nebo více kolíky (obr. 4.20). Používají se kolíky o průměru 10 a l2 mm. Délka koliku má být co největší (asi pětinásobek průměru).

18 Spojení vlysů na kolíky
Pro přesné umístění kolíků se vyznačují osy vrtaných otvorů. Nejdříve se vyznačí podélná osa pomocí rejsku a na ni se pomocí úhelníku tužkou vyznačí příčné osy, kterými se vymezí středy vrtaných otvorů. Pro přesné nasazení a vedení vrtáku se středy otvorů předvrtají špičákem nebo truhlářským šídlem. Otvory jsou mm hlubší než délka kolíku, aby se zajistila těsnost spoje. Do vyvrtaných otvorů se nanáší lepidlo a kolíky se zarážejí truhlářskou paličkou do čel spojovaných vlysů. Spojení na kolíky se používá i při spojování noh stolů s luby. Kolíky se zarážejí do čel lubů. Spojení se provádí zpravidla nejméně třemi kolíky, pouze u úzkých lubů mohou být kolíky dva.

19 4.6.1.5 Spojení vlysů přeplátováním
Je to nejjednodušší rohové spojení rámů (obr ). Používá se pouze u rámů, které se budou plášťovat, případně budou kryté dekorací (výstavní panely, divadelní dekorace anebo u velmi tenkých rámů například na sítě proti hmyzu do oken). Na čela vlysů se v polovině tloušťky narýsuje přímka. Na plochách vlysů se orýsuje šířka vlysu. Vyznačené poloviny tloušťky se odříznou rámovou pilou. Řez se vede z té strany narýsované čáry, která bude odstraněna. Při spojování rámu se vlysy přeloží odříznutými částmi přes sebe a slepí se. Pevnost spoje je velmi malá, proto se zpevňuje hřebíky. Obvykle se použijí čtyři hřebíky umístěné ve střídavé výšce. Vysoké pevnosti se dosáhne použitím delších hřebíků a zahnutím jejich hrotů na opačné ploše rámu.

20 Spojení vlysů na pokos Tento způsob spojování rámů se používá tam, kde z estetických důvodů nemá být na bočních stranách rámu viditelná část čelního dřeva. Čelní dřevo jinak sesychá, špatně se opracovává i povrchově upravuje a na bocích rámu zůstává znatelný rozdíl čelního a podélného dřeva. Spoj na pokos je velmi náročný na přesnost a přesného lícování v rozích se dosahuje velmi obtížně. Na konce vlysů se pomocí pokosníku naměří a narýsují úhly 45° a konce se seříznou. Pokosy malých tenkých rámečků se mohou zpevnit sponkami nebo zaražením vlnitých plišků kolmo na pokosovou spáru. U větších rámů se do seříznutých konců frézují drážky pro vložená pera, lamely, dlabou se otvory pro čepy, vrtají otvory pro kolíky, nebo se zhotovují rybinové drážky pro plastové rybiny. Při spojování pokosů kolíky mají být spoje zajištěny nejméně dvěma kolíky (obr. 4.22).

21 Spojení na čep a dlab Středové spojení na čep a dlab se provádí v podstatě stejným způsobem jako u rohových spojů (obr. 4.23). Čep může být průběžný nebo krytý (neprůběžný). Průběžný čep prochází celou šířkou obvodového vlysu a je na vnější straně rámu viditelný. Krytý čep neprochází celou šířkou vlysu, z vnější strany rámu se nechává krytí asi 5 mm (u tvrdých dřevin může být krytí ještě menší - až 3 mm).

22 Spojení na čep a dlab Rýsování čepů a dlabů se provádí stejným způsobem jako u rohových spojů. Tloušťka vlysů se rozdělí na třetiny. Čep se řeže z vnější strany narýsované čáry. Průběžný dlab se rýsuje z obou stran, neprůběžný ze strany čepu (vnitřní strany rámu). Čep u krytého spoje je o 1 mm kratší než hloubka dlabu (technologická spára pro zajištění těsnosti spojení). Dlab se zhotovuje pomocí čepovního dláta o šířce odpovídající šířce dlabu. Průběžný otvor se dlabe z obou stran. Ve strojní výrobě se otvory zhotovují dlabacími vrtáky a v tom případě je nutno boky čepů zaoblit

23 Spojení na kolíky Spojení příček s obvodovými vlysy rámu na kolíky je stejné jako rohové spojení vlysů. Je důležité přesné vyměření poloviny tloušťky vlysů a vyznačení středů vrtaných otvorů, aby plocha příčky lícovala s plochou rámu. Počet kolíků ve spoji závisí na šířce příček. Kolíky se zarážejí do čel příček. Otvory jsou o 1-2 mm hlubší než je délka kolíků.

24 4.6.1.9 Středové přeplátování
Je to spoj podobný čepu a rozporu. Do vodorovného dílce se zhotoví rozpor. Na svislý dílec se orýsuje šířka vodorovného dílce. Tloušťka svislého dílce se rozdělí na třetiny. Vnější třetiny se po nařezání vydlabou. Dlabe se vždy z jedné strany do poloviny a potom z druhé strany (obr. 4.24).

25 4.6.1.10 Vzájemné spojení příček
Dvě příčky vzájemně kolmé se obvykle spojují křížovým přeplátováním. Stejně jako u rohového přeplátování je spoj velmi jednoduchý. V místě spoje se na obou příčkách vyznačí polovina tloušťky . Na přiléhajících plochách se narýsuje šířka příček. Obě příčky se naříznou do poloviny tloušťky. Řez se vede uvnitř vyznačené plochy . Otvor se potom vydlabe nejdříve do poloviny šířky potom z druhé strany a příčky se přes sebe přeloží. Místo křížového přeplátování lze do svislé příčky z obou stran zadlabat vodorovné příčky. Čepy se na čelech obou vodorovných příček zhotovují stejným způsobem jako při spojení na čep a dlab. Dlaby jsou průběžné přes celou šířku svislé příčky a zhotovují se rovněž stejným způsobem jako průběžné dlaby středového spoje rámu.

26


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google