Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Monitorovací zprávy Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Monitorovací zprávy Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Monitorovací zprávy Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Monitorovací zprávy - obecně Typy monitorovacích zpráv: Monitorovací hlášení (průběžná monitorovací zpráva bez žádosti o platbu)Monitorovací hlášení Etapová monitorovací zpráva (s žádostí o platbu)Etapová monitorovací zpráva žádostí o platbu Závěrečná monitorovací zpráva (s žádostí o platbu)Závěrečná monitorovací zpráva žádostí o platbu Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Četnost monitorovacích zpráv: Monitorovací hlášení musí být předkládáno každých 6 měsíců. První monitorovací hlášení je předkládáno 6 měsíců po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje projektu nejsou rozhodující pro četnost předkládání monitorovacích hlášení.

3 Monitorovací zprávy - obecně Periodicita monitorovacích zpráv: Výchozím datem je datum podpisu Smlouvy 30 dnů po uplynutí relevantní lhůty Pokud 30 den připadá na víkend či státní svátek, je rozhodným dnem pro předání MZ následující pracovní den MZ předkládána na příslušném OIP Obsah monitorovacích zpráv: Dodržování harmonogramu Popis aktivit zrealizovaných v daném monitorovacím období a aktivit plánovaných pro další období realizace projektu Realizované výdaje (proplacené faktury) Předpoklad realizovaných výdajů v dalším období Zahájení a ukončení výběrových řízení Naplňování monitorovacích indikátorů

4 Monitorovací zprávy - obecně Kde najít formuláře monitorovacích zpráv? Ve webové aplikaci BENEFIT7 Příjemce vyplní, vytiskne a doručí společně s přílohami na příslušné OIP Pokud nebudou formuláře v aplikaci funkční, vyplní příjemce formuláře, které jsou přílohami Příručky pro žadatele a příjemcePříručkyžadatele příjemce Monitorovací zprávaMonitorovací zpráva na OIP: Ověření do 15 dnů od jejího obdržení V případě potřeby vyzvání k doplnění údajů Kontrola: –Úplnost údajů –Soulad s harmonogramem (časové plnění etap) –Soulad s platebním kalendářem (finanční plnění etap)

5 Monitorovací zprávy - typy Monitorovací hlášení: = průběžná monitorovací zpráva bez žádosti o platbu Předložení na OIP do 30 dnů od konce období, za které je hlášení předkládáno Spadá-li vypracování monitorovacího hlášení na termín jeden měsíc (nebo méně) před etapovou/závěrečnou zprávou (s žádostí o platbu), může OIP na žádost příjemce udělit výjimku → postačí pouze vypracování etapové/závěrečné zprávy

6 Monitorovací zprávy - typy Etapová/závěrečná monitorovací zprávaEtapová/závěrečná monitorovací zpráva: Včetně Žádosti o platbuŽádosti o platbu Čestné prohlášení v originále Ostatní předkládané dokumenty - jedno vyhotovení (kopie) Předkládané dokumenty:

7 Monitorovací zprávy - typy Předkládané dokumenty: –Účetní doklady (zaúčtované), doklady o zaplacení, soupiska fakturÚčetní doklady (zaúčtované)doklady o zaplacenísoupiska faktur –Oddělené účetnictví, zvláštní bankovní účet/podúčet se samostatným výpisemOddělené účetnictvízvláštní bankovní účet/podúčet se samostatným výpisem –Dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy s dodavatelemDokumentyzadávacímu řízení včetně smlouvy s dodavatelem –Doklady o ukončení realizace projektuDoklady o ukončení realizace projektu pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, že do 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání nezakázal, příp. povolení k předčasnému užívání stavby Doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu –Doložení původu nákupu použitého zařízení/stavby včetně znaleckého posudku o ceně; kupní smlouvy a prohlášení původního majitele, že zařízení/stavba nebylo v uplynulých 5 letech před registrací žádosti podpořeno dotací

8 Monitorovací zprávy - typy –U „měkkých“ projektů nebo aktivit doklady o uskutečnění aktivit projektu (prezenční listiny, evaluační dotazníky, doklady o účasti na veletrzích¨, doklady o nasazení do vysílání …) –U staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníkuzápisy z kontrolních dnů stavebního deníku –Dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)Dodržení publicity projektu fotodokumentacivzory propagačníchjiných materiálů –Pojistnou smlouvu týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků ROP JV včetně dokladu o zaplacení první splátky (pokud je to relevantní; zpravidla až se závěrečnou žádostí o platbu)

9 Monitorovací zprávy - typy –Pracovní smlouvy, výkazy práce, pracovní náplně a mzdové listy pracovníků u nově vytvořených pracovních míst (pokud již existují)výkazy práce –Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce podpory –Čestné prohlášení o vypořádání veškerých splatných závazků vůči státním fondům a státním institucím k datu předložení žádosti o proplacení –Prohlášení, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU

10 Monitorovací zprávy - typy –U projektu v rámci prioritní osy 2 (kde je to relevantní) dokládá žadatel se závěrečnou monitorovací zprávou a s žádostí o platbu podanou žádost o certifikaci. Do jednoho roku po ukončení realizace doložit získanou certifikaci. –Doložené dokumenty zůstávají na pracovišti OIP a žadateli se nevrací. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu: 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu Průběžně v období pěti let od ukončení realizace projektu

11 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Žádost o platbu Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

12 Žádost o platbu Při podání ŽOP musí být způsobilý výdaj uhrazen ze strany příjemce – doloženo bankovním výpisem (v případě nevyhnutelných plateb v hotovosti pokladním dokladem)bankovním výpisem Nejpozději 30 kalendářních dnů po ukončení etapy/realizace projektu Společně s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou s přílohamis přílohami První ŽOP lze po podpisu Smlouvy (bez podmínky intervalu 3 měsíců), následná ŽOP již dle podmínek pro etapu Minimálně požadováno 10 % způsobilých výdajů projektu U projektů nad 10 milionů Kč (kromě nákupu vozidel ve veřejné hromadné dopravě): první ŽOP do 30 kalendářních dní od skončení první etapy projektu, tj. nejpozději do třinácti měsíců od podpisu Smlouvy

13 Žádost o platbu Změna harmonogramu podání ŽOP o více než 30 dnů bez podání žádosti o změnu nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě Změna objemu plánované ŽOP o více než 15 % původní částky bez podání žádosti o změnu nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká

14 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Účetnictví projektu Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

15 Účetnictví projektu Zvláštní bankovní účet/podúčet se samostatným výpisem výpisem Oddělené účetnictví Dokladování všech operací dle relevantních nařízení ES při následných auditech a kontrolách Uskutečněné příjmy a výdaje analyticky vedeny ve vztahu k projektu → na dokladech registrační číslo a název projektuna dokladech registrační číslo a název projektu

16 Účetnictví projektu Uznání validity faktury za provedené stavební práce na základě doložení zjišťovacího protokolu s těmito náležitostmi:zjišťovacího protokolu −Název stavby, číslo projektuNázev stavby, číslo projektu −Název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboruNázev a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru −Položky rozpočtu a jejich množství, jednotková cena a cena celkem, která byla odčerpána v rámci jedné etapy, a dále množství a cena celkem za období od zahájení stavbyPoložky rozpočtu a jejich množstvíjednotková cena a cena celkemkterá byla odčerpána v rámci jedné etapydále množství a cena celkem za období od zahájení stavby −Potvrzení zjišťovacího protokolu: zhotovitel, objednatel ( zjišťovací protokol podepsán zástupcem objednatele, který je na stavbě / faktura podepsaná jeho nadřízeným na stavbě – např. správce stavby), technický dozorPotvrzení zjišťovacího protokolu: zhotovitel, objednatel ( zjišťovací protokol podepsán zástupcem objednatele, který je na stavbě / faktura podepsaná jeho nadřízeným na stavbě – např. správce stavby), technický dozor −Nedoložení zjišťovacího protokolu → neproplacení způsobilých výdajů uvedených na faktuře

17 Účetnictví projektu Soupiska faktur:Soupiska faktur správné, úplné, průkazné, srozumitelné a chronologicky řazené faktury/účetní dokladysprávné, úplné, průkazné, srozumitelné a chronologicky řazené faktury/účetní doklady Náležitosti faktury: −dle příslušného zákona o účetnictví −název a číslo projektunázev a číslo projektu Obsah projektu pořizovaný z dotace veden v účetnictví min. po dobu udržitelnosti projektu Uchovávání dokladů souvisejících s realizací projektu a jeho financováním: −Na jednom místě po dobu min. deseti let od ukončení projektuNa jednom místě po dobu min. deseti let od ukončení projektu −Zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

18 Účetnictví projektu V průběhu realizace akce nesmí příjemce platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem, s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky). Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. Jeden pokladní doklad přitom může dosahovat maximálně výše 5 000 Kč včetně DPH. Také takto provedené platby se musí promítnout do odděleného účetnictví.

19 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Žádost o změnu u projektu Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

20 Žádost o změnu 30 dnů před uskutečněním změny (pokud je to možné) na základě písemné Žádosti o provedení změny informovat příslušné OIPŽádosti o provedení změny Posouzení žádosti o změnu, písemné vyjádření OIP: povolení změny: souhlas poskytovatele, případně vyhotovení dodatku ke Smlouvě zamítnutí změny: změna v rozporu s podmínkami ROP JV nebo významným způsobem zasahuje do projektu

21 Žádost o změnu Podstatné změny → dodatek ke Smlouvě: −Změna výstupů, výsledků či dopadů projektu −Změna cílů projektu −Změna obsahu a zaměření projektu −Změna délky trvání projektu −Významná změna rozpočtu projektu –přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami v první úrovni, kdy se cílová či zdrojová položka mění o více než 15 %

22 Žádost o změnu Nepodstatné změny → nutné oznámení na OIP (NE dodatek ke Smlouvě): −Změna adresy pro doručování −Změna statutárního zástupce příjemce −Změna harmonogramu, která nemá vliv na datum ukončení realizace projektu −Změna kontaktní osoby

23 Žádost o změnu Dojde-li ke změně, kterou příjemce nemohl očekávat, je povinen ji oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne,kdy se o ní dověděl Pokud příjemce provede změny, aniž by informoval OIP, vyhrazuje si VRR právo odstoupit od Smlouvy, pokud to uzná za vhodné Nebudou povoleny takové změny Smlouvy, které by svou povahou byly podstatné a vedly k odchýlení projektu od původně stanovených cílů

24 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky Červen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

25 Pokyny ROP JV jsou veřejně přístupné na www.jihovychod.cz, v příručce pro žadatelev příručce pro žadatele jsou zvláštními pravidly pro případy nepokryté podrobnými postupy zákona, tedy platí pro: - podnikatele - pro zadavatele podle zákona pro zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principy zákona, vycházejí z metodiky MMR část obecná a část zvláštní žadatel se musí pro úspěch svého projektu seznámit s těmito Pokyny a se zákonem!

26 Hlavní zásady Pokynů vždy je nutno dodržovat principy § 6 zákona: transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace nejste-li si jisti, využijte úpravu zákona jestliže vnitřní pravidla příjemce stanovují přísnější postupy, může se příjemce řídit vlastními pravidly, pokud nejsou v rozporu s těmito Pokyny bez dodržení těchto Pokynů nemohou být způsobilé výdaje považovány za způsobilé a nemůže za ně být stanovena dotace na nezpůsobilé výdaje (je-li část zakázky oddělitelná) se pokyny nevztahují

27 předpokládaná hodnota zakázky vychází z ceny bez DPH příjemce nesmí účelově dělit zakázku s cílem volnějšího režimu zadávání možné dělení na funkčně ucelené části (např. stavba, vnitřní vybavení, venkovní úpravy) příjemce je povinen zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek a doložit jej (vlastní www stránky, úřední deska, komerční servery, www.centralniadresa.cz.) u zakázek s předpokládanou hodnotou na služby a dodávky nad 2 miliony Kč a na stavební práce nad 6 milionů Kč je příjemce povinen zveřejnit svou poptávku na www.centralniadresa.cz. Hlavní zásady Pokynů

28 při navýšení ceny je příjemce povinen v dokumentaci z VŘ zdůvodnit nezbytnost navýšení pro realizaci projektu a zdůvodnit, že i přes navýšení zůstává vybraná nabídka nejvýhodnější existuje-li pro daný předmět zakázky pouze jeden možný dodavatel, je zadavatel povinen tuto skutečnost zdůvodnit a doložit. o průběhu VŘ musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany RRo průběhu VŘ musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany RR RR je oprávněna kontrolovat dodržování těchto pokynů a zákonného postupu při VŘ povinnost poskytnout zadávací dokumentaci i v elektronické podobě

29 Hlavní zásady Pokynů příjemce je povinen zaslat alespoň e-mailem a sedm kalendářních dní předem OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá–li toto zasedání po registraci projektu (u zakázek od 2 mil.+6 mil) Hodnotící kritéria: doporučujeme vždy dle zákona, tj. ekonomická výhodnost nabídky, případně cena. Není vhodné jako kritérium užívat kvalifikační předpoklady (praxe, vzdělání, zkušenosti). Příjemce je povinen uvést ve výzvě k podání nabídek a v uzavírané smlouvě s dodavatelem skutečnost, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

30 Přehled jednotlivých způsobů zadání zakázek malého rozsahu Tabulka – výběrová řízení dle pokynů ROP JV – výzva 17. 12. 2007Tabulka – výběrová řízení dle pokynů ROP JV – výzva 17. 12. 2007 Tabulka – výběrová řízení dle pokynů ROP JV – aktuální stavTabulka – výběrová řízení dle pokynů ROP JV – aktuální stav

31 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Hlavní povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace Červen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

32 Harmonogram uzavírání smlouvy Smlouva je kromě příručky pro příjemce a metodik základním dokumentem v době realizace a udržitelnosti projektu Po schválení projektů probíhají kontroly ex-ante Lhůta 80 dnů od schválení projektu pro předložení všech požadovaných podkladů, dalších 20 dnů na kompletaci a zajištění podpisů obou smluvních stran Podpis příjemce proveden buď přímo na ÚRR nebo úředně ověřen, podepisuje statutární orgán nebo pověřená osoba

33 Základní údaje ve smlouvě Obsahuje data o projektu převzatá z žádosti BENEFIT7 Dojde – li ke změně skutečností oproti žádosti ještě před podpisem smlouvy je nutné bezodkladně informovat OIP, aby údaje byly změněnyinformovat OIP Změny projektu po podpisu smlouvy se v některých případech stávají důvodem ke změně smlouvy prostřednictvím dodatku (viz. prezentace Žádost o změnu)

34 Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od nabytí platnosti smlouvy Realizovat projekt dle žádosti ve stavu ke dni uzavření smlouvy, včetně naplnění monitorovacích ukazatelů a udržet je po stanovenou dobu (doba udržitelnosti 5 let) Použít dotaci pouze na způsobilé výdaje projektu, financování pro nezpůsobilé výdaje (např. vícepráce) je povinen zajistit z jiných zdrojů Dodržet povinnosti spojené s předkládáním žádostí o platbupředkládáním žádostí o platbu Dodržet datum ukončení projektu Oznamovat změny projektu a neprovádět je bez souhlasu poskytovatele (výjimky: harmonogram, změny rozpočtu do 15 % mezi hlavními položkami, některé změny finančního plánu)Oznamovat změny projektu Základní povinnosti

35 Platby Platební termín je stanoven na 75 dnů ode dne předložení bezchybné žádosti o platbu Uhrazeny budou pouze vynaložené a prokázané výdaje; v hotovosti je možné platit výdaje pouze do výše 5 000 Kč včetně DPH pro jednotlivou platbu Skutečně vyplacená částka se snižuje o příjmy projektu, které je nutné uvést nejpozději v poslední žádosti o platbu

36 Ostatní důležité povinnosti Dodržovat pravidla pro zadávání zakázek Dohodnout se svými dodavateli fakturační podmínky vypovídající podrobně o předmětu faktury Poskytovat součinnost a umožnit kontrolu Uchovávat originály veškeré dokumentace k projektuoriginály veškeré dokumentace Zákaz zatížit majetek získaný z dotace nebo jeho části zástavním právem pro jiné účely než k zajištění pohledávky sloužící k financování projektu. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu Zákaz převést majetek po dobu udržitelnosti na jinou osobu bez souhlasu poskytovatele Možnost pronajmout či vypůjčit majetek pouze se souhlasem poskytovatele a na základě výběrového řízení (výjimka pro tzv. inhouse provozovatele)

37 Ostatní důležité povinnosti Pojistit majetek pořízený z dotace Zákaz čerpat na úhradu způsobilých výdajů projektu prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv. Příjemce může přijmout účelovou dotaci od územních samosprávných celků či státu nad rámec spolufinancování určený v ROP JV, pokud jeho projekt nezakládá veřejnou podporu a pouze s písemným souhlasem poskytovatele

38 Porušení smlouvy Porušení povinností ze smlouvy může znamenat nevyplacení části či celé dotace, popř. postihy spojené s prokázáním porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Porušení rozpočtové kázně - jednání příjemce, které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem

39 Ukončení smlouvy Je vždy až krajním prostředkem řešení Ukončení smlouvy vždy předchází vrácení prostředků dotace, které byly již vyplaceny Dohoda smluvních stran Výpověď ze strany příjemce – ve výjimečných případech, podáním písemné výpovědi na ORP Odstoupení ze strany poskytovatel – má sankční povahu

40 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel. 532 193 511 sargankova@jihovychod.cz Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal vedoucí Odboru řízení ROP tel. 532 193 555 zatloukal@jihovychod.cz Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "ROP JV – REALIZACE PROJEKTU Monitorovací zprávy Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google