Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce dotace z ROP Jihovýchod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce dotace z ROP Jihovýchod"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce dotace z ROP Jihovýchod
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Aktuální stav schválených dotací v ROP Jihovýchod
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

3 Přehled schválených dotací v ROP JV
schváleno 88 žádostí (v dané výzvě se o podporu ucházelo 166 žádostí) Celkově schváleno 287 žádostí Celkový objem schválených dotací 6,6 miliardy korun Celkem registrováno 862 žádostí

4 Čerpání ROP JV (schválené a doporučené projekty) k 7. 10. 2008

5 Plnění pravidla N+3 vzhledem ke schváleným projektům

6 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU
Monitorovací zprávy Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

7 Monitorovací zprávy - obecně
Typy monitorovacích zpráv: Monitorovací hlášení (průběžná monitorovací zpráva bez žádosti o platbu) Etapová monitorovací zpráva (s žádostí o platbu) Závěrečná monitorovací zpráva (s žádostí o platbu) Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Četnost monitorovacích zpráv: Monitorovací hlášení musí být předkládáno každých 6 měsíců. První monitorovací hlášení je předkládáno 6 měsíců po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje projektu nejsou rozhodující pro četnost předkládání monitorovacích hlášení.

8 Monitorovací zprávy - obecně
Periodicita monitorovacích zpráv: Výchozím datem je datum podpisu Smlouvy 30 dnů po uplynutí relevantní lhůty Pokud 30 den připadá na víkend či státní svátek, je rozhodným dnem pro předání MZ následující pracovní den MZ předkládána na příslušném OIP Obsah monitorovacích zpráv: Dodržování harmonogramu Popis aktivit zrealizovaných v daném monitorovacím období a aktivit plánovaných pro další období realizace projektu Realizované výdaje (proplacené faktury) Předpoklad realizovaných výdajů v dalším období Zahájení a ukončení výběrových řízení Naplňování monitorovacích indikátorů

9 Monitorovací zprávy - obecně
Kde najít formuláře monitorovacích zpráv? Ve webové aplikaci BENEFIT7 Příjemce vyplní, vytiskne a doručí společně s přílohami na příslušné OIP Pokud nebudou formuláře v aplikaci funkční, vyplní příjemce formuláře, které jsou přílohami Příručky pro žadatele a příjemce Monitorovací zpráva na OIP: Ověření do 15 dnů od jejího obdržení V případě potřeby vyzvání k doplnění údajů Kontrola: Úplnost údajů Soulad s harmonogramem (časové plnění etap) Soulad s platebním kalendářem (finanční plnění etap)

10 Monitorovací zprávy - typy
Monitorovací hlášení: = průběžná monitorovací zpráva bez žádosti o platbu Předložení na OIP do 30 dnů od konce období, za které je hlášení předkládáno Spadá-li vypracování monitorovacího hlášení na termín jeden měsíc (nebo méně) před etapovou/závěrečnou zprávou (s žádostí o platbu), může OIP na žádost příjemce udělit výjimku → postačí pouze vypracování etapové/závěrečné zprávy

11 Monitorovací zprávy - typy
Etapová/závěrečná monitorovací zpráva: Včetně Žádosti o platbu Čestné prohlášení v originále Ostatní předkládané dokumenty - jedno vyhotovení (kopie) Předkládané dokumenty:

12 Monitorovací zprávy - typy
Předkládané dokumenty: Účetní doklady (zaúčtované), doklady o zaplacení, soupiska faktur Oddělené účetnictví, zvláštní bankovní účet/podúčet se samostatným výpisem Dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy s dodavatelem Doklady o ukončení realizace projektu pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, že do 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání nezakázal, příp. povolení k předčasnému užívání stavby Doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu Doložení původu nákupu použitého zařízení/stavby včetně znaleckého posudku o ceně; kupní smlouvy a prohlášení původního majitele, že zařízení/stavba nebylo v uplynulých 5 letech před registrací žádosti podpořeno dotací

13 Monitorovací zprávy - typy
U „měkkých“ projektů nebo aktivit doklady o uskutečnění aktivit projektu (prezenční listiny, evaluační dotazníky, doklady o účasti na veletrzích¨, doklady o nasazení do vysílání …) U staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku Dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů) Pojistnou smlouvu týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků ROP JV včetně dokladu o zaplacení první splátky (pokud je to relevantní; zpravidla až se závěrečnou žádostí o platbu)

14 Monitorovací zprávy - typy
Pracovní smlouvy, výkazy práce, pracovní náplně a mzdové listy pracovníků u nově vytvořených pracovních míst (pokud již existují) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce podpory Čestné prohlášení o vypořádání veškerých splatných závazků vůči státním fondům a státním institucím k datu předložení žádosti o proplacení Prohlášení, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU

15 Monitorovací zprávy - typy
U projektu v rámci prioritní osy 2 (kde je to relevantní) dokládá žadatel se závěrečnou monitorovací zprávou a s žádostí o platbu podanou žádost o certifikaci. Do jednoho roku po ukončení realizace doložit získanou certifikaci. Doložené dokumenty zůstávají na pracovišti OIP a žadateli se nevrací. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu: 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu Průběžně v období pěti let od ukončení realizace projektu

16 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU
Žádost o platbu Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

17 Žádost o platbu Při podání ŽOP musí být způsobilý výdaj uhrazen ze strany příjemce – doloženo bankovním výpisem (v případě nevyhnutelných plateb v hotovosti pokladním dokladem) Nejpozději 30 kalendářních dnů po ukončení etapy/realizace projektu Společně s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou s přílohami První ŽOP lze po podpisu Smlouvy (bez podmínky intervalu 3 měsíců), následná ŽOP již dle podmínek pro etapu Minimálně požadováno 10 % způsobilých výdajů projektu U projektů nad 10 milionů Kč (kromě nákupu vozidel ve veřejné hromadné dopravě): první ŽOP do 30 kalendářních dní od skončení první etapy projektu, tj. nejpozději do třinácti měsíců od podpisu Smlouvy

18 Žádost o platbu Změna harmonogramu podání ŽOP o více než 30 dnů bez podání žádosti o změnu nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě Změna objemu plánované ŽOP o více než 15 % původní částky bez podání žádosti o změnu nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká

19 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU
Účetnictví projektu Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

20 Účetnictví projektu Zvláštní bankovní účet/podúčet se samostatným výpisem Oddělené účetnictví Dokladování všech operací dle relevantních nařízení ES při následných auditech a kontrolách Uskutečněné příjmy a výdaje analyticky vedeny ve vztahu k projektu → na dokladech registrační číslo a název projektu

21 Účetnictví projektu Uznání validity faktury za provedené stavební práce na základě doložení zjišťovacího protokolu s těmito náležitostmi: Název stavby, číslo projektu Název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru Položky rozpočtu a jejich množství, jednotková cena a cena celkem, která byla odčerpána v rámci jedné etapy, a dále množství a cena celkem za období od zahájení stavby Potvrzení zjišťovacího protokolu: zhotovitel, objednatel ( zjišťovací protokol podepsán zástupcem objednatele, který je na stavbě / faktura podepsaná jeho nadřízeným na stavbě – např. správce stavby), technický dozor Nedoložení zjišťovacího protokolu → neproplacení způsobilých výdajů uvedených na faktuře

22 Účetnictví projektu Soupiska faktur: Náležitosti faktury:
správné, úplné, průkazné, srozumitelné a chronologicky řazené faktury/účetní doklady Náležitosti faktury: dle příslušného zákona o účetnictví název a číslo projektu Obsah projektu pořizovaný z dotace veden v účetnictví min. po dobu udržitelnosti projektu Uchovávání dokladů souvisejících s realizací projektu a jeho financováním: Na jednom místě po dobu min. deseti let od ukončení projektu Zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

23 Účetnictví projektu V průběhu realizace akce nesmí příjemce platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem, s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky). Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. Jeden pokladní doklad přitom může dosahovat maximálně výše 5 000 Kč včetně DPH. Také takto provedené platby se musí promítnout do odděleného účetnictví.

24 ROP JV – REALIZACE PROJEKTU
Žádost o změnu u projektu Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

25 Žádost o změnu 30 dnů před uskutečněním změny (pokud je to možné) na základě písemné Žádosti o provedení změny informovat příslušné OIP Posouzení žádosti o změnu, písemné vyjádření OIP: povolení změny: souhlas poskytovatele, případně vyhotovení dodatku ke Smlouvě zamítnutí změny: změna v rozporu s podmínkami ROP JV nebo významným způsobem zasahuje do projektu

26 Žádost o změnu Změna výstupů, výsledků či dopadů projektu
Podstatné změny → dodatek ke Smlouvě: Změna výstupů, výsledků či dopadů projektu Změna cílů projektu Změna obsahu a zaměření projektu Změna délky trvání projektu Významná změna rozpočtu projektu –přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami v první/druhé úrovni (záleží na typu projektu), kdy se cílová či zdrojová položka mění o více než 15 %

27 Žádost o změnu Změna adresy pro doručování
Nepodstatné změny → nutné oznámení na OIP (NE dodatek ke Smlouvě): Změna adresy pro doručování Změna statutárního zástupce příjemce Změna harmonogramu, která nemá vliv na datum ukončení realizace projektu Změna kontaktní osoby

28 Žádost o změnu Dojde-li ke změně, kterou příjemce nemohl očekávat, je povinen ji oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne,kdy se o ní dověděl Pokud příjemce provede změny, aniž by informoval OIP, vyhrazuje si VRR právo odstoupit od Smlouvy, pokud to uzná za vhodné Nebudou povoleny takové změny Smlouvy, které by svou povahou byly podstatné a vedly k odchýlení projektu od původně stanovených cílů

29 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013
Veřejné zakázky Červen Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

30 Pokyny ROP JV jsou veřejně přístupné na součást příručky pro žadatele jsou zvláštními pravidly pro případy nepokryté podrobnými postupy zákona, tedy platí pro: - podnikatele (ne pro dotovaného zadavatele dle § 2 odst.3 zákona) - pro zadavatele podle zákona pro zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principy zákona, vycházejí z metodiky MMR část obecná a část zvláštní žadatel se musí pro úspěch svého projektu seznámit s těmito Pokyny a se zákonem!

31 Hlavní zásady Pokynů vždy je nutno dodržovat principy § 6 zákona:
transparentnost, rovné zacházení, nediskriminace nejste-li si jisti využijte úpravu zákona, jestliže vnitřní pravidla příjemce stanovují přísnější postupy, může se příjemce řídit vlastními pravidly, pokud nejsou v rozporu s těmito Pokyny bez dodržení těchto Pokynů nemohou být způsobilé výdaje považovány za způsobilé a nemůže za ně být proplacena dotace na nezpůsobilé výdaje (je-li část zakázky oddělitelná) se pokyny nevztahují

32 Hlavní zásady Pokynů předpokládaná hodnota zakázky vychází z ceny bez DPH příjemce nesmí účelově dělit zakázku s cílem volnějšího režimu zadávání možné dělení na funkčně ucelené části (např. stavba, vnitřní vybavení, venkovní úpravy), metodický pokyn 10/2008 EX příjemce je povinen zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek a doložit jej (vlastní www stránky, úřední deska, komerční servery, u zakázek s předpokládanou hodnotou na služby a dodávky nad 2 miliony Kč a na stavební práce nad 6 milionů Kč je příjemce povinen zveřejnit svou poptávku na

33 Hlavní zásady Pokynů při navýšení ceny je příjemce povinen v dokumentaci z VŘ zdůvodnit nezbytnost navýšení pro realizaci projektu a zdůvodnit, že i přes navýšení zůstává vybraná nabídka nejvýhodnější existuje-li pro daný předmět zakázky pouze jeden možný dodavatel, je zadavatel povinen tuto skutečnost zdůvodnit a doložit. o průběhu VŘ musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu, ze strany RR RR je oprávněna kontrolovat dodržování těchto pokynů a zákonného postupu při VŘ povinnost poskytnout zadávací dokumentaci i v elektronické podobě

34 Hlavní zásady Pokynů příjemce je povinen zaslat alespoň em a sedm kalendářních dní předem OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá – li toto zasedání po registraci projektu (u zakázek od 2 mil.+6 mil) Hodnotící kriteria: doporučujeme vždy dle zákona, tj. ekonomická výhodnost nabídky, případně cena. Není vhodné jako kriterium užívat kvalifikační předpoklady (praxe, vzdělání, zkušenosti). Příjemce je povinen uvést ve výzvě k podání nabídek a v uzavírané smlouvě s dodavatelem skutečnost, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Upozornění: pro výzvy vyhlašované od platí nová metodika MMR

35 Přehled jednotlivých způsobů zadání zakázek malého rozsahu
Tabulka – výběrová řízení dle pokynů ROP JV – aktuální stav

36 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013
Hlavní povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace Červen Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

37 Harmonogram uzavírání smlouvy
Smlouva je kromě příručky pro příjemce a metodik základním dokumentem v době realizace a udržitelnosti projektu Po schválení projektů probíhají kontroly ex- ante Lhůta 80 dnů od schválení projektu pro předložení všech požadovaných podkladů, dalších 20 dnů na kompletaci a zajištění podpisů obou smluvních stran Podpis příjemce proveden buď přímo na ÚRR nebo úředně ověřen, podepisuje statutární orgán nebo pověřená osoba

38 Základní údaje ve smlouvě
Obsahuje data o projektu převzatá z žádosti BENEFIT7 Dojde – li ke změně skutečností oproti žádosti ještě před podpisem smlouvy je nutné bezodkladně informovat OIP, aby údaje byly změněny Změny projektu po podpisu smlouvy se v některých případech stávají důvodem ke změně smlouvy prostřednictvím dodatku (viz. prezentace Žádost o změnu)

39 Základní povinnosti Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od nabytí platnosti smlouvy Realizovat projekt dle žádosti ve stavu ke dni uzavření smlouvy, včetně naplnění monitorovacích ukazatelů a udržet je po stanovenou dobu (doba udržitelnosti 5 let),pozor zejména u projektů VP Použít dotaci pouze na způsobilé výdaje projektu, financování pro nezpůsobilé výdaje (např. vícepráce) je povinen zajistit z jiných zdrojů

40 Základní povinnosti Dodržet povinnosti spojené s předkládáním žádostí o platbu Dodržet datum ukončení projektu Oznamovat změny projektu a neprovádět je bez souhlasu poskytovatele (výjimky: harmonogram, změny rozpočtu do 15 % mezi položkami, některé změny finančního plánu)

41 Platby Platební termín je stanoven na 75 dnů ode dne předložení bezchybné žádosti o platbu Uhrazeny budou pouze vynaložené a prokázané výdaje; v hotovosti je možné platit výdaje pouze do výše Kč včetně DPH pro jednotlivou platbu Skutečně vyplacená částka se snižuje o příjmy projektu, které je nutné uvést nejpozději v poslední žádosti o platbu

42 Ostatní důležité povinnosti
Dodržovat pravidla pro zadávání zakázek Dohodnout se svými dodavateli fakturační podmínky vypovídající podrobně o předmětu faktury Poskytovat součinnost a umožnit kontrolu Uchovávat originály veškeré dokumentace k projektu

43 Ostatní důležité povinnosti
Možnost zatížit majetek získaný z dotace nebo jeho části zástavním právem pouze ve prospěch zajištění úvěru pro realizaci projektu (metodický pokyn 3/2008EX). Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu Zákaz převést majetek po dobu udržitelnosti na jinou osobu bez souhlasu poskytovatele

44 Ostatní důležité povinnosti
Možnost pronajmout či vypůjčit majetek pouze se souhlasem poskytovatele a na základě výběrového řízení (výjimka pro tzv. inhouse provozovatele) Pojistit majetek pořízený z dotace Zákaz čerpat na úhradu způsobilých výdajů projektu prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv. Příjemce může přijmout účelovou dotaci od územních samosprávných celků či státu nad rámec spolufinancování určený v ROP JV, pokud jeho projekt nezakládá veřejnou podporu a pouze s písemným souhlasem poskytovatele

45 Porušení smlouvy Porušení povinností ze smlouvy může znamenat nevyplacení části či celé dotace, popř. postihy spojené s prokázáním porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Porušení RK- jednání příjemce, které má za následek neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem

46 Ukončení smlouvy Je vždy až krajním prostředkem řešení
Ukončení smlouvy vždy předchází vrácení prostředků dotace, které byly již vyplaceny Dohoda smluvních stran Výpověď ze strany příjemce – ve výjimečných případech, podáním písemné výpovědi na ORP Odstoupení ze strany poskytovatel – má sankční povahu

47 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz
Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal vedoucí Odboru řízení ROP tel Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce dotace z ROP Jihovýchod"

Podobné prezentace


Reklamy Google