Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 PROJEKT PUTUJE … příprava, hodnocení a realizace projektu Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

3 Kde vzít informace? Na www.jihovychod.cz, dotaz@jihovychod.cz V dokumentech: –Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod –Prováděcí dokument ROP NUTS 2 Jihovýchod –Příručka pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod Při konzultacích na Úřadu Regionální rady

4 Konzultace

5

6 Kde nás najdete? Úřad Reg. rady Jihovýchod Odbor implementace projektů Brno, Kounicova 13

7 Kde nás najdete? Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 Úřad Reg. rady Jihovýchod

8 Příprava projektu Tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené na webové adrese programu BENEFIT7 se shodným kódem jako elektronická verze, žádost předkládáte ve 2 výtiscích (originál, kopie) Patří k ní povinné (i nepovinné) přílohy, například: –finanční a ekonomická analýza (eCBA) – Studie proveditelnosti je její součástí –Zajištění zdrojů spolufinancování projektu –Podrobný rozpočet projektu –Stavební dokumentace –Územní rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení –Doklady prokazující finanční zdraví žadatele

9 Na co si dát pozor Možný příjemce Typ projektu (jiný program) Veřejná podpora Zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let) Financování Stavební a technická dokumentace Analýza poptávky IPRM v krajských městech Termíny

10 Časté nedostatky projektů v ukončených kolech výzvy Chybějící příloha Neověřené dokumenty – daňová přiznání Obecná fotodokumentace Nepravdivé údaje v příloze Finanční zdraví Finanční zdraví prokazované za roky 2007, 2008 x doložena daňová přiznání za roky 2006, 2007 Nedoložené stavební řízení k informačním cedulím, jejichž velikost přesahuje 0,6m 2 ; včetně vypořádání majetkoprávních vztahů Nadhodnocené údaje v systému eCBA

11 Časté nedostatky projektů v ukončených kolech výzvy Nedostatky v rozpočtu (podrobný položkový rozpočet neodpovídá rozpočtu v BENEFITU7 a naopak, chybí některé části rozpočtu) Málo podrobný rozpočet – chybí detailní rozpis a zdůvodnění nestavebních položek rozpočtu a služeb Překročený limit způsobilých výdajů v rozpočtu projektu u položek: −hlavní výdaje 90% a doplňkové výdaje 10% celkových způsobilých výdajů −projektová dokumentace 5-10% V rozpočtu nejsou uvedené a rozepsané nezpůsobilé výdaje

12 Časté nedostatky projektů v ukončených kolech výzvy Projekt není provázaný – rozporné údaje v Žádosti Benefit7, eCBA, rozpočtu Kopírovaní údajů z veřejných statistik a veřejně dostupných strategií – stačí odkaz na webovou stránku. Data se musí vztahovat pouze k danému místu realizace a dopadu projektu Kopírování technické zprávy do Studie proveditelnosti Žadatel do projektu nezahrnul informace potřebné pro hodnocení

13 Úspěšný projekt je ten, který má: Reálnou a odůvodněnou potřebu Jasnou vizi a promyšlený způsob realizace Kvalitní řízení Finanční krytí Zvládnutá rizika

14 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů Žadatel konzultuje projekt na Oddělení hodnocení projektů (v Jihlavě či Brně) Žadatel předá připravený projekt Oddělení hodnocení projektů (OHP) Pracovníci OHP kontrolují formální náležitosti, zjistí-li drobný nedostatek, požádají o nápravu do 7 dnů OHP kontroluje přijatelnost projektu – např. žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory

15 Hodnocení projektu Posudek na technickou část u projektů nad 50 mil. Kč celkových nákladů provádí expertní hodnotitelé Hodnotí se pomocí bodů, maximum je 100 bodů. Hodnotí se: –zkušenosti žadatele –kvalita a proveditelnost projektu –potřeba a udržitelnost projektu –horizontální kritéria (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti) Hodnotící kritéria jsou zveřejněna na www.jihovychod.cz

16 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů s externími hodnotiteli přidělí projektům body Výbor Regionální rady rozhodne o přijetí projektů, zařazení mezi náhradní nebo vyřazení Projekt je na nejlepší cestě k realizaci a proto přechází do pravomoci Oddělení realizace projektů Žadatel doloží zbylé dokumenty a předseda Výboru Regionální rady s ním uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace

17 Smlouva o poskytnutí dotace Po zasedání Výboru Regionální rady má žadatel 3 měsíce na podpis Smlouvy Před podpisem Smlouvy žadatel doloží: –zajištění finančního krytí projektu nejméně na první dvě etapy –stavební povolení –smlouvu o zřízení samost. bankovního účtu (podúčtu) pro projekt Vzor Smlouvy je zveřejněn na www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz Ustanovení Smlouvy závazná po celou dobu realizace projektu: –oddělené účetnictví –pravidla pro zadávání veřejných zakázek (hlásit týden dopředu) –pravidla pro publicitu projektu

18 Projekt putuje… Oddělení realizace projektů Žadatel se stane příjemcem… Po každé etapě (nejméně tříměsíční) může podat žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou nebo jen monitorovací zprávu o průběhu projektu Závěrečnou zprávou to nekončí. Jednou ročně je třeba podat zprávu o udržitelnosti projektu Oddělení hodnocení projektů a realizace projektů tvoří Odbor implementace projektů

19 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel. 532 193 511 sargankova@jihovychod.cz Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal vedoucí Odboru řízení ROP tel. 532 193 555 zatloukal@jihovychod.cz Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD Duben 2009 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google