Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etické kodexy Rady Evropy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etické kodexy Rady Evropy"— Transkript prezentace:

1 Etické kodexy Rady Evropy

2 Úvodem etické kodexy RE navazují na souborný dokument nazvaný Principy správního práva týkající se vztahů mezi úřady a soukromými osobami z roku 1996 nezávazná doporučení adresovaná členským státům RE konečným destinatářem jsou národní správní úředníci 2 klíčové dokumenty Doporučení (2000) 6 o postavení veřejných úředníků Doporučení (2000) 10 Výboru ministrů o pravidlech chování veřejných úředníků + Modelový etický kodex chování úředníka

3 Doporučení o postavení veřejných úředníků
vztahuje se na veřejné úředníky, které zaměstnává stát a jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu nevztahuje se na výkon volených funkcí zásada rovného přístupu k místům ve veřejném sektoru cíl – aby zvítězil nejlepší kandidát výběr uchazečů podle zásad věcné, spravedlivé a otevřené soutěže a bez jakékoliv diskriminace, výjimky musejí být náležitě odůvodněny jasně stanovená pravidla otevřenost a transparentnost právní ochrana uchazečů ochranu citlivých údajů možnost opravných prostředků proti rozhodnutí o výběru uchazeče.

4 Doporučení o postavení veřejných úředníků - pokračování
překládání veřejných úředníků bez souhlasu možné pouze ve veřejném zájmu a v zájmu dobré veřejné správy nesmí mít povahu sankce úředník má právo požádat o přezkum povyšování se má řídit věcnými kritérii možnost omezení výkonu občanských a politických práv úředníků v nezbytném rozsahu zákaz diskriminace členské státy odpovídají za sociální zabezpečení veřejných úředníků

5 Doporučení o postavení veřejných úředníků - pokračování
odměňováním veřejných úředníků prostředek k zajištění organizačních cílů odměny mají odpovídat funkci a povinnostem a mají být dostatečné povinnosti veřejných úředníků dodržování právních předpisů oddanost demokratickým institucím uvážení, neutralita a nestrannost respektování služební hierarchie zdvořilost ve vztahu k veřejnosti odpovědnost.

6 Doporučení o postavení veřejných úředníků - pokračování
možnost omezení dalších zaměstnání a jiných činností – zabránit střetu zájmů disciplinární odpovědnost veřejných úředníků pro porušení povinnosti může být zahájeno disciplinární řízení úředník může být zastoupen právo na opravné prostředky školení veřejných úředníků právní ochrana veřejných úředníků ve vztahu k zaměstnavateli - právo domáhat se ochrany svých práv u soudu nebo jiné nezávislé instituce ve vztahu ke třetím osobám - ochrana v případech, kdy se úředník pro zákonné plnění povinností stane obětí nezákonných činů nebo nepodložených nároků

7 Modelový etický kodex chování úředníka
3 základní cíle definovat standardy chování veřejných úředníků, napomáhat jim s jejich dodržováním a informovat veřejnost o tom, jaké jednání veřejných úředníků je oprávněna očekávat veřejní úředníci se=všichni zaměstnanci veřejných úřadů členské státy mohou ustanovení kodexu vztáhnout též na zaměstnance soukromého sektoru, pokud vykonávají veřejnou službu kodex se nevztahuje na výkon volených funkcí, členy vlády a soudce

8 Modelový etický kodex chování úředníka - pokračování
základní povinnosti veřejných úředníků dodržování právních předpisů, zákonných pokynů nadřízených a etických pravidel neutralita loajalita čestnost, nestrannost, využívání všech svých schopností zdvořilosti nestrannost, zohledňování výhradně relevantní faktory, nikoho svévolně nepoškozovat důvěra veřejnosti služební tajemství vyhýbat se jakémukoliv střetu zájmů a nevyužít svého úřadu k získání neoprávněné výhody.

9 Modelový etický kodex chování úředníka - pokračování
oznamovací povinnosti veřejný úředník musí oznámit když se po něm chce, aby jednal nezákonně, nevhodně nebo neeticky porušení kodexu jiným úředníkem veškerá podezření z nezákonné či trestné činnosti, jakož i veškeré důkazy pokud odezva na jeho oznámení není dostačující, může záležitost písemně předložit vedoucímu příslušného správního úřadu nikomu nesmí být na újmu, že splnil oznamovací povinnost.

10 Modelový etický kodex chování úředníka - pokračování
střet zájmů případy, kdy má veřejný úředník soukromý zájem, který ovlivňuje nebo může ovlivnit jeho nestrannost a objektivitu, zahrnuje i výhodu, kterou by získali členové jeho rodiny, jiní blízcí příbuzní, přátelé anebo osoby či organizace, se kterými udržuje obchodní či politické styky základních povinností veřejných úředníků rozpoznávat různá nebezpečí střetu zájmů, snažit se těmto střetům vyhnout, oznamovat nadřízeným každý střet zájmů, jakmile se o něm dozví, podrobit se každému konečnému rozhodnutí, jež má nastalý střet zájmů vyřešit, a kdykoliv na požádání učinit prohlášení o střetu zájmů. pravidelná prohlášení o střetu zájmů se mají požadovat od veřejných úředníků zastávajících funkce, u kterých je střet zájmů pravděpodobný

11 Modelový etický kodex chování úředníka - pokračování
další aktivity veřejných úředníků základní pravidlo – zákaz aktivit neslučitelných s řádným plněním jejich povinností při pochybnostech povinnost poradit se s nadřízeným vnitrostátní právo může požadovat souhlas zaměstnavatele pro výkon určitých aktivit politické aktivity veřejných úředníků mohou podléhat omezením, aby nebyla ohrožena důvěra veřejnosti a zaměstnavatele

12 Modelový etický kodex chování úředníka - pokračování
úplatky základní pravidlo - nepřijmout jakýkoliv dar, pozornost nebo jinou výhodu, pro sebe nebo pro členy své rodiny, jiné blízké příbuzné, přátele či osoby a organizace, se kterými udržuje obchodní či politické styky, pokud to mohlo ohrozit jeho nestrannost při výkonu funkce v pochybnostech povinnost poradit se s nadřízeným povinnosti při nabídnutí úplatku nabídku odmítnout, identifikovat toho, kdo nabídku učinil, neudržovat s tím, kdo nabídku učinil, nadále kontakty pokud dar nelze vrátit, uchovat jej a nemanipulovat s ním, o všem pořídit písemný záznam, vše oznámit nadřízeným a pokračovat v normálním plnění služebních povinností

13 Modelový etický kodex chování úředníka - pokračování
zákaz zneužití úředního postavení nakládání s úředními informacemi povinnost zachovávat bezpečnost a důvěrnost nezadržovat informace určené k poskytnutí neposkytovat vědomě nepravdivé či zkreslené informace povinnosti řídících pracovníků – odpovídají za podřízené odchod úředníků z veřejné správy zákaz zneužití úředního postavení pro získání možnosti pracovat mimo veřejnou správu nepřipustit konflikt zájmů nadřízenému oznamovat každou nabídku zaměstnání, jež by takový konflikt založit mohla po určitou dobu zákaz jednání pro určitou osobu zákaz zneužití důvěrných informací


Stáhnout ppt "Etické kodexy Rady Evropy"

Podobné prezentace


Reklamy Google