Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika integrace cizinců do společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika integrace cizinců do společnosti"— Transkript prezentace:

1 Problematika integrace cizinců do společnosti
Pomoc ze strany neziskových organizací Dita Kostelníková, Katka Vávrová, Petra Hrušovská

2 Rámec pro integraci cizinců v ČR
Stručný historický vývoj Politika integrace Činnost obcí a krajů Financování projektů Pomoc ze strany neziskových organizací Aktivity zaměřené na cizince Aktivity zaměřené na českou společnost Vzdělávání a pracovní integrace cizinců Poradenství Kurzy a školení Projekty

3 Integrace cizinců – stručný historický vývoj I.
1989 – změna spol. systému v ČR a otevření hranic  větší a diverzifikovanější migrační toky 90.léta 20.století – integrace cizinců v gesci MV 1999 – integrace cizinců součástí vládní politiky (usnesení vlády ČR ze dne ) – odpovědnost za realizaci Koncepce integrace cizinců převedena z MV na MPSV 2002 – založení oddělení integrace cizinců na MPSV

4 Integrace cizinců – stručný historický vývoj II.
2003 – založení odboru migrace a integrace cizinců MPSV 2006 – aktualizovaná Koncepce integrace cizinců (usnesení vlády ČR ze dne ) – realizace a koordinace Koncepce integrace cizinců převedena zpět z MPSV na MV; sloučení oddělení integrace cizinců s oddělením migrace MPSV

5 Politika integrace – MV
Cílová skupina – občané třetích zemí pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany; výjimečně též občané EU Hlavní cíle: Podporovat začlenění legálně pobývajících cizinců do společnosti Předcházet problémům ve vztazích imigračních komunit a majority Předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, spol. izolaci a soc. vyloučení

6 Činnost obcí, krajů I. Integrace – proces odehrávající se na regionální a lokální úrovni  MV: podpora zřizování Center na podporu integrace cizinců (Integrační centra) - cíle: poradenství, kurzy, další prevent. činnost permanentní monitoring situace a podpora rozvoje obč. společnosti tvorba regionální poradní platformy pro integraci

7 Činnost obcí, krajů II. MV: realizace emergentních projektů – řešení kritické situace ve městech s vysokým počtem zahr. pracovníků 2009: emergentní projekty – Plzeň, Havl. Brod, Pardubice, Praha 14, Praha 12 2009 Plzeň – 1. celostátní konference statutárních měst řešících integraci cizinců na úrovni samospráv 2011 Pardubice – 2. celostátní konference

8 Financování projektů v oblasti integrace cizinců z fondů EU
ESF – OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost) – prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti EIF (Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí) 2007 – 2013 (všeobecný program Solidarita a řízení migračních toků)

9 Integrace azylantů Azylant, azyl
Státní integrační program (v zákon č. 325/1999 o azylu) – pomoc azylantům v oblasti: bydlení – integrační azylová střediska (MV) výuky českého jazyka – MŠMT, MV, NNO uplatnění na trhu práce

10 Pomoc ze strany neziskových organizací
1) Aktivity zaměřené na cizince Orientační kurzy Poradenství – právní, sociální, psychosoc. Vzdělávání a pracovní integrace Další služby pro cizince Bod 1 – rozveden dále na slidu 3 Poradenství – poskytují nejrůznější neziskové organizace po celé ČR Právní poradenství – usnadnění orientace v právním prostředí ČR; pomoc při podávání žádostí, kontaktu s cizineckou policií, podání k soudu. Dále poradenství a asistence při řízení o mezinárodní ochraně, ale i v dalších životních situacích – sňatky, porušování pracovního práva atd. Sociální poradenství – pomoc při hledání či udržení pracovního místa, informace o právech a povinnostech na pracovním trhu, pomoc s bydlením, zdravotním a soc. pojištěním, vzděláváním atd. Pomoc při jednání na úřadech práce, ve školách či v nemocnicích. Psychosociální poradenství – psychická pomoc v obtížných životních situacích; migranti jsou často oběťmi obchodování, vykořisťování či jiné trestné činnosti.

11 Film „Vítejte v České republice“
Brožura se zákl. informacemi a kontakty Jednodenní kurzy pro cizince Informace o právech a povinnostech cizinců Orientace v českém prostředí Film – základní socio-kulturní orientace formou scének typických pro danou situaci, natočen v ČJ a bude tlumočen do 4 jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny). Dále informace o českých tradicích i o zajímavých místech v ČR. Uvítací kurzy – uvažuje se o zavedení povinných kurzů, nyní dobrovolné. Budou probíhat v centrech na podporu integrace cizinců. Informace o ČR, školství, daňovém systému, pracovních smlouvách, pojištění.

12 B. Poradenství pro cizince
Právní poradenství OPU, PPI, SIMI, SOZE Sociální poradenství CIC, OPU, PPI, SIMI, SOZE Psychosociální poradenství SIMI Pracovní poradenství CIC

13 Pomoc ze strany neziskových organizací
2) Aktivity zaměřené na českou společnost Interkulturní a inkluzívní vzdělávání Multikulturní setkávání Medializace uprchlictví Cílem aktivit zaměřených na veřejnost je rozvíjet toleranci vůči cizincům a potírat xenofobii a rasismus. Například organizace SIMI pořádá přednášky na školách v celé ČR a seznámit studenty s tématem uprchlictví.

14 A. Orientace a integrace cizinců
Projekt „Příští zastávka - ČR“ 30 min. film o ČR + informační brožura Projekt „Základní orientace“ film, brožura, uvítací kurz Projekt „Na ulici“ streetwork projekt Projekt má být připraven koncem roku 2012 – spolupráce Slova 21 s MV ČR, SLOVO 21 – os založeno r – vzdělávací, mediální, kulturní projekty týkající se romské menšiny a integrace cizinců v čr. Zastávka - Předodjezdový balíček pro cizince ze třetích zemí migrujících do České republiky Informace o tom, co je nutné podniknout k tomu, aby si cizinec udržel v ČR legální status. Orientace - film – základní socio-kulturní orientace formou scének typických pro danou situaci, natočen v ČJ a bude tlumočen do 4 jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny). Dále informace o českých tradicích i o zajímavých místech v ČR. Uvítací kurzy – uvažuje se o zavedení povinných kurzů, nyní dobrovolné. Budou probíhat v centrech na podporu integrace cizinců. Informace o ČR, školství, daňovém systému, pracovních smlouvách, pojištění. Ulice – OPU JČ kraj – oslovit cílovou skupinu cizinců formou streetworku a napomoci jejich snazší integraci – komplexní pomoc a poradenství pro migranty.

15 Interkulturní a inkluzivní vzdělávání
Projekt „Inkluzivní škola“ Informační kampaň pro pedagogy „Škola pro všechny“ Projekt „Stereotýpek v nás“ Projekt „Inkluzivní škola“ Informační portál pro školy a pedagogy metodické návody studijní materiály Začlenění žáků-cizinců do českých škol - komplexní pohled na integraci cizinců, důraz na začleňování žáků do českého kolektivu s ohledem na kulturní odlišnosti. Meta dále v rámci služeb pro pedagogy pořádá kurzy zaměření na inkluzivní vzdělávání a to už od úrovně mateřských škol. Škola pro všechny – tipy rozesílané jednou měsíčně do českých škol Stereotýpek v nás – prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ a SOU prostřednictvím interkulturní výchovy s využitám zážitkových metod – semináře, interkulturní dílny, prožitkové kurzy Túra kulturou

16 Mezikulturní setkávání
Mongolský svátek NADAAM Kurdský svátek NEWROZ Afghánský / Běloruský / Balkánský večer Africké dny 18/11/2012 se konal již 9. ročník – cílem projektu je překonávání zažitých stereotypů a předsudků prostřednictvím osobních setkání – jedná se o společný nedělní oběd, který se letos konal v 8 zemích Evropy. V ČR se jej zúčastnilo 110 rodin. RefuFest – určen jak migrantům, tak české veřejnosti – seznamuje návštěvníky s nejrůznějšími kulturami prostřednictvím hudby,tance i divadla. Cílem je odbourávat vzájemné mezikulturní bariéry a stereotypy.

17 Medializace tématu integrace
Web Projekt „Flexi in Security“ (2011) Výstava dokumentárních fotografií a příběhů migrantů v různých evropských zemích -web a fórum MKC Praha, které mapuje celkovou situaci v oblasti migrace, vč. azylové politiky a poskytuje prostor pro kritickou diskusi; informuje o projektech nejrůznějších organizací. podílí se na organizaci nejrůznějších projektů. -Flexi - Výstava dokumentárních fotografií a příběhů migrantů v různých evropských zemích

18 Vzdělávání a pracovní integrace cizinců
Poradenství ve vzdělávání (od asistence při zápisu na školu po zprostředkování doučování či pomoc při nostrifikaci diplomů) Pracovní poradenství (od orientace na trhu po doprovod na úřady nebo vyhledání kurzů) Zprostředkování zaměstnání Informační semináře a školení pro cizince personálně-právní minimum (psaní životopisu, nácvik přijímacího pohovoru apod.) – META školení pro rodiče dětí studujících v ČR – META Poradenství ve vzdělávání - např. META nabízí asistenci při zápisu na základní a střední školu, zprostředkování komunikace mezi klientem příp. jeho rodiči a školou či dalšími relevantními institucemi a organizacemi, doprovod sociálních pracovníků (případně dobrovolníka/-ce) do škol nebo na úřady, pomoc při procesu nostrifikace dosaženého vzdělání, zajištění tlumočení na konzultaci, ve škole, při nostrifikačních zkouškách pro cizince ze 3. zemí, poradenství při výběru střední školy (SŠ), vyšší odborné školy (VOŠ), vysoké školy (VŠ), informace o přijímacích zkouškách, přípravných kurzech, podání přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ, zprostředkování dobrovolníka při studiu na základní a střední škole (doučování v různých předmětech, pomoc s přípravou na přijímací zkoušky), informace o dalších vzdělávacích aktivitách (např. kurzy českého jazyka pro cizince, další jazykové kurzy), pomoc při řešení problémů spojených se samotným studiem, vyhledávání informací o ubytování (domovy mládeže, vysokoškolské koleje), podávání žádosti o udělení stipendia apod., zprostředkování kontaktu na související služby (např. pedagogicko-psychologické poradny, právní poradenství apod.) Pracovní poradenství – např. volba vhodného zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst, tvorba životopisu, příprava na vstupní pohovor se zaměstnavatelem, komunikace se zaměstnavateli, úřady práce a dalšími relevantními institucemi, informování o legislativních podmínkách zaměstnávání a podnikání v ČR, zvyšování kvalifikace (pomoc při vyhledávání vhodných rekvalifikačních kurzů)

19 Zdokonalovací nebo rekvalifikační kurzy
Doučování, příprava na přijímací zkoušky, ale i volnočasové aktivity (poznávací výlety, divadelní kroužky…) Kurzy češtiny (Dle novely zákona č. 326/1999 Sb. je od nutné k žádosti o povolení k trvalému pobytu doložit Osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni A1, které cizinci vydá příslušná škola po úspěšném vykonání zkoušky.) Pro žáky ZŠ a SŠ (včetně přípravných kurzů) Zdokonalovací se zaměřením na jednotlivé oblasti pracovního trhu (pohostinství, cestovní ruch, zdravotnictví…) Další specializované kurzy: např. META – Čeština pro účetnictví (2012), CIC – Čeština do práce, Příprava na zkoušku z češtiny k trvalému pobytu A1 Kurzy cizích jazyků (InBáze – placené kurzy angličtiny) Kurz komunitního tlumočení (META)

20 Kurzy pro veřejnost Kurzy a semináře pro sociální pracovníky (např. OPU) Kurzy pro pedagogické pracovníky (např. META – kurzy asistenta pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Další služby pro pedagogy (výukové materiály, asistence, poradenství) Vysokoškolské kurzy: Sociální práce s uprchlíky – odborný předmět UK (ASCV 00003), pořádá OPU ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK Praha Další služby pro pedagogy – viz např.

21 Knihovna nebo studovna s počítači (a internetem)
Rozcestník – užitečné informace a odkazy (státní a neziskové organizace; školské, vzdělávací a informační portály)

22 Současné projekty META
Cizinci jako komunitní tlumočníci ( – ), Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky- cizinci IV. (1. červenec 2012 – 30. červen 2013), Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění (1. červenec 2012 – 30. červen 2013) Cizinci jako asistenti pedagogů (1. března června 2013) Posilování mládeže z řad cizinců: modely integrace a prevence vyloučení (iYOUTH) (1. září 2011 – 28. února 2013) Nejste na to sami! (1. leden – 31. prosinec 2012) Práce, to je integrace! (1. červenec 2011 – 30. červen 2012)

23 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
Zahraniční zaměstnanci na trhu práce (10. leden 2012 – 30. září 2014) Práva neregulérních migrantů ve střední Evropě (1. září 2012 – 31. prosinec 2014) Rovné šance na prahu českých domácností (1. červenec 2012 – 30. červen 2014) Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice (1. leden 2011 – 31. prosinec 2012) CIC (Centrum pro integraci cizinců) Nová perspektiva (usnadnit dlouhodobě nezaměstnaným vstup (návrat) na trh práce) PUSH UP (jak efektivně hledat práci, zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového)

24 PIP (Poradna pro integraci)
Např. multikulturní programy a projektové dny pro školy (O holiči a barvíři (pro MŠ), Je to nezvyk!, Uprchlíci, Nemluva? Výmluva!, Ochutnejte Vietnam, Mongolsko, Interkulturní komunikace) Tvoříme spolu (červenec – prosinec 2012) SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) Češtinou proti xenofobii (workshopy pro žáky druhého stupně ZŠ) + činnost dalších organizací: OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) InBáze Berkat Charita Česká republika Tvoříme spolu - děti díky spolupráci s umělci a profesionály měly možnost vytvářet komiksy týkající se společenských témat multikulturality, sociální solidarity a občanské angažovanosti a přitom zdokonalovat své komunikační dovednosti Češtinou proti xenofobii - interaktivní workshopy pro žáky druhého stupně ZŠ; cílem je naučit žáky kriticky vnímat a zpracovávat podněty přijímané z médií, druhá část je zaměřena na sociální média, jejich nebezpečí a využití pro pozitivní změnu; součástí projektu je i metodické zaškolení pedagogů, jak k těmto tématům přistupovat

25 Integrační centrum Praha
(1. červen 2012 – 31. březen 2013) – financuje Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí; realizují Integrační centrum Praha, Sdružení pro integraci a migraci, Poradna pro integraci, Inbáze Berkat, Organizace pro pomoc uprchlíkům. Projekt „Integrační centrum Praha“ (ICP), navazuje na deset regionálních integračních center, které postupně vznikly na území CR od roku Na realizaci projektu ICP se podílí několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci. Hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné integraci cizinců za třetích zemí do české společnosti na území hlavního města Prahy. Sdružení pro integraci a migraci jako partnerská organizace bude poskytovat právní a sociální poradenství a kurzy českého jazyky především cizincům žijícím na území Prahy 1,5,6 a 13. Součástí projektu jsou dále i kurzy sociokulturní orientace a práce s rodinami cizinců.

26 Cizinci jako komunitní tlumočníci
(1. červenec 2012 – 31. prosinec 2013) – financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí s trvalým pobytem z Prahy, Karlovarského, Královéhradeckého kraje. V rámci projektu bude podpořeno celkem 100 klientů a budou vytvořena pracovní místa sociálních tlumočníků v rámci migračních NNO. Celá cílová skupina získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, v odůvodněných případech bilanční diagnostika, individuální a skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností). Skupině 30 osob bude nabídnut rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami a následné dovzdělání v oblastech běžného života v ČR. Kritérium pro zapojení do kurzu bude především znalost češtiny adekvátní pro výkon tlumočníka. Klienti projektu, kteří nebudou podpořeni rekvalifikačním kurzem KT, budou mít možnost absolvovat jiný rekvalifikační kurz a bude jim věnována intenzivní individuální podpora v rámci Job klubu s cílem najít a udržet si pracovní uplatnění. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění a zároveň faktu, že pro NNO je obtížné zajistit jejich klientům bezplatného tlumočníka při styku s úřady.


Stáhnout ppt "Problematika integrace cizinců do společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google