Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace cizinců na území ČR v gesci MŠMT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace cizinců na území ČR v gesci MŠMT"— Transkript prezentace:

1 Integrace cizinců na území ČR v gesci MŠMT
Ladislav BÁNOVEC Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení mezinárodních vztahů

2 Cizinci na školách v ČR (výkonové ukazatele)
V roce 2011/12 navštěvovalo v ČR: Základní školy cizinců z celkového počtu žáků (z toho 5565 Evropa mimo EU 27; třetí země – nejvíce Ukrajina, Vietnam, Rusko; 212 azylantů) Střední školy 8 852cizinců z celkového počtu žáků (z toho Evropa mimo EU 27; třetí země – nejvíce Vietnam, Ukrajina, Rusko; 46 azylantů) Vysoké školy cizinců z celkového počtu studentů, z toho třetí země (nejpočetněji): Rusko, Ukrajina, Vietnam, Kazachstán

3 Základní vzdělávání: žáci-cizinci podle státního občanství (2011/12)

4 Vzdělávání ve středních školách: žáci-cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství (2011/12)

5 Studenti – cizinci (mimo SK) na veřejných vysokých školách v ČR v roce 2011 (prezenční studium):

6 Studenti – cizinci (mimo SK) na soukromých vysokých školách v ČR v roce 2011 (prezenční studium)

7 Právní rámec – zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Povinná školní docházka se vztahuje na všechny cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky po dobu delší než 90 dní Občané EU – přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR Občané třetích zemí – přístup k základnímu vzdělávání (vč. vzdělávání při výkonu ústavní a ochranné výchovy); střední a vyšší vzdělávání za podmínek oprávněnosti pobytu na území ČR Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky je pro účely školského zákona sociálním znevýhodněním => více možností při vyrovnávání speciálních vzd. potřeb MŠMT V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ ÚZCE SPOLUPRACUJE S OAMP MV ČR a dále spolupracuje s MZV ČR (např. studentská migrace)

8 Aktivity resortu školství v oblasti integrace cizinců
Spolupráce na plnění úkolů z usnesení vlády č.6/2012 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2012 Vzdělávání osob se statusem mezinárodní ochrany (azylanti a doplňková ochrana) – kurzy: ČJ, sociálně-kulturního a právního minima Rozvojové programy na podporu vzdělávání dětí – cizinců ve školách Dotační program Podpora integrace cizinců na území ČR

9 Rozvojové programy na podporu vzdělávání dětí-cizinců ve školách
Finanční prostředky školám prostřednictvím 3 programů v roce 2012: Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání (děti stát. přísl. EU) – podpořeno 12 škol, celkem rozděleno Kč Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplň.ochr., žadatelů o udělení mezinár. ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců – 12 škol, rozděleno Kč Bezplatná výuka českého jazyka zaměřená na potřeby dětí–cizinců ze třetích zemí – 91 škol, rozděleno Kč

10 Dotační program Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2012
Vzdělávací aktivity dětí-cizinců ze třetích zemí (NE pro děti azylantů – viz rozvojové programy): jazyková výuka a mimoškolní aktivity (doučování, volnočasové aktivity – festivaly, sportovní hry, výlety apod.) Důraz: integrace cizinců do kulturního a sociálního prostředí výchova dětí z majoritní společnosti k přijímání cizinců podpora interkulturní výchovy Hodnocení a výběr projektů: MŠMT, ČŠI, MV ČR, MPSV Podpořeno 12 projektů (z 15 přihlášených) částkou ve výši Kč

11 Projekty ESF (OP VK) Podpořeno 10 projektů – 53 184 200 Kč
Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Severomoravský kraj, Střední Čechy Zaměřeny na začleňování dětí-cizinců bez znalosti ČJ do vzdělávacího procesu metodická podpora pedagogů zlepšení atmosféry ve školách odstraňování komunikačních problémů podpora výukového asistenta provoz odpoledního výukového klubu individuální doučování zvýšení jazykové kompetence žáků umožnění přístupu k učivu elektronickou cestou zvýšení jazykových a odborných kompetencí pedagogů vztahy žáků v třídních kolektivech mezi žáky s migrační minulostí a bez této zkušenosti

12 Návrh integračních opatření 2013
Zajistit podporu výuky českého jazyka nad rámec běžné výuky v předškolním a zákl. vzdělávání V programech na podporu výuky ČJ pro cizince klást důraz na: základní komunikační dovednosti v běžných životních situacích, vícejazyčný kontext-multikulturní výchovu, specifickou roli pedagoga v multikult. třídě, respektování interkulturních postojů Další vzdělávání učitelů ČJ a vzdělávání ostatních pedagogů v oblasti VaV cizincůjako jedna z priorit DVPP Podpora zvyšování interkulturních kompetencí pedagogů v rámci DVPP Sjednocení výuky azylantů – v současné době 2 poskytovatelé kurzů ČJ (MŠMT a Správa uprchlických zařízení) – zajistit prostupnost mezi vzděl. systémy a operativní spolupráci obou poskytovatelů

13 Systém výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince
Od června 2008 provozuje Národní ústav pro vzdělávání (dříve VÚP) z pověření MŠMT Portál zaměřen na zkoušku z ČJ pro trvalý pobyt v České republice Povinnost prokazování znalosti češtiny (na úrovni A1) pro získání povolení k trvalému pobytu jako jedné z podmínek ukládá od 1. ledna 2009 zákon o pobytu cizinců Pro učitele i zkoušející: Jak (se) připravit, jaká jsou pravidla, kde zkoušku složit Česká a anglická verze (ev. další jazykové mutace)

14 Děkuji Vám za pozornost!
tel.:


Stáhnout ppt "Integrace cizinců na území ČR v gesci MŠMT"

Podobné prezentace


Reklamy Google