Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. PaedDr. J. Šindelářová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. PaedDr. J. Šindelářová, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc. PaedDr. J. Šindelářová, CSc.
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy doc. PaedDr. J. Šindelářová, CSc.

2 Žáci-cizinci v české základní škole děti občanů ze států Evropské unie
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy Čl. I Žáci-cizinci v české základní škole žák-cizinec („žák s odlišným mateřským jazykem“): žáci, jejichž rodiče mají jiné občanství než české děti občanů ze států Evropské unie děti cizinců s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany děti ostatních cizinců (ze třetích zemí)

3 Povinná školní docházka žáků-cizinců
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy Čl. II Povinná školní docházka žáků-cizinců týká se všech dětí cizinců pobývajících na území ČR déle jak 90 dnů (s  mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany, ze zemí EU i ze třetích zemí) k přijetí do ZŠ nemusejí předkládat oprávnění k pobytu na našem území právo na školní stravování a zájmové vzdělávání poskytované školou ZŠ mohou navštěvovat nejdéle do konce školního roku, v němž dosáhnou sedmnáctého roku věku (event. podle § 55 školského zákona do osmnáctého roku)

4 Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy
Čl. III Třídy pro jazykovou přípravu od – podle § 20 odst. 5 a 6 školského zákona ke vzdělávání všech žáků-cizinců v ZŠ se přistupuje stejným způsobem bezplatná příprava - zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáka-cizince zajišťují (včetně vyškolení pedagogických pracovníků) příslušné krajské úřady (podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy) Podle novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. od určí podle § 10 krajský úřad (ve spolupráci se zřizovateli) školy, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná příprava. Seznam těchto škol je dostupný na webových stránkách krajských úřadů; také např. na:

5 Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy
třídu nebo třídy pro jazykovou přípravu zřizuje ředitel školy má povinnost informovat rodiče žáků-cizinců (nebo jiného zákonného zástupce žáka-cizince) o možnosti navštěvovat třídu pro jazykovou přípravu, a to do jednoho týdne po přijetí žáka do základní školy ředitel školy, ve které je zřízena třída pro jazykovou přípravu a do níž žák-cizinec projevil zájem docházet, musí žáka do třídy s jazykovou přípravou zařadit, a to do třiceti dnů od podání žádosti

6 třída pro jazykovou přípravu:
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy podle § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb. třída pro jazykovou přípravu: nejvyšší počet žáků 10 celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného RVP pro ZV o absolvování jazykové přípravy vydá škola žákovi osvědčení

7 Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy
Na ZŠ v ČR se ve školním roce 2013/14 vzdělávalo žáků-cizinců. Přestože u těchto žáků jazykové dovednosti ve vyučovacím jazyce nikdo plošně nezjišťuje, zkušenosti pedagogů, poradenských zařízení, univerzit i neziskových organizací ukazují, že velký počet z nich má vyučovací jazyk osvojen v omezené míře nebo vůbec, a proto potřebuje jazykovou podporu. Jazyková podpora však zatím v případě žáků-cizinců není řešena centrálně ani koncepčně. Některé školy si samy vytvářejí výukové materiály, jiné nikoli, pro výuku však není jasně definován vzdělávací obsah.

8 Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy
Přestože má každý žák-cizinec plnící si povinnou školní docházku podle ŠZ nárok na jazykovou přípravu, dostává se jí jen omezenému počtu žáků (v roce 2013 si školy žádaly o jazykovou podporu pro 1800 žáků z více než ). Školy si na jazykovou přípravu žádají finance prostřednictvím tří rozvojových programů: 1. Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků 2. Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany (osob „s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany“), žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců 3. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

9 Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy
Tento způsob financování jazykové přípravy je problematický zejména pro školy, kterým žáci bez znalosti češtiny přijdou během školního roku, případně školy, ve kterých je malý počet žáků cizinců. Zajištění této bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání upravuje vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (probíhá ve třídách s kurzy českého jazyka v rozsahu nejméně 70 hodin, v délce 6 měsíců). Tato hodinová dotace je pro osvojení češtiny na úroveň, aby mohl být žák bezproblémově začleněn do základního vzdělávání, nedostatečná.

10 Vzdělávání žáků-cizinců v ZŠ
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy Čl. IV Vzdělávání žáků-cizinců v ZŠ skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami děti cizinců s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany (§ 16 školského zákona) žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (§ 1 odst. 6, vyhláška MŠMT č. 147/2011 Sb. s účinností od )

11 skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využití speciálních pedagogických metod a postupů poskytnutí individuální podpory v rámci výuky a její přípravy využití poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení individuální vzdělávací plán (na základě žádosti rodiče žáka-cizince nebo jeho zákonného zástupce a s písemným doporučením školského poradenského pracoviště ) služby asistenta pedagoga (pozici zřizuje ředitel školy se souhlasem krajského úřadu)

12 Hodnocení žáků-cizinců
Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy Čl. V Hodnocení žáků-cizinců (§ 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.) Úroveň znalosti českého jazyka se považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka-cizince. zejména v počátečním období hodnocení: slovní klasifikací klasifikací doplněnou slovním hodnocením (s hodnocením klíčových kompetencí vymezených RVP ZV) Na konci školního roku musí být žák-cizinec klasifikován ze všech vyučovacích předmětů, tedy i z předmětu český jazyk.

13 Začleňování žáků-cizinců do středních škol podle současné legislativy

14 Začleňování žáků-cizinců do českých středních škol podle současné legislativy
ve škol. roce 2013/14 – žáků-cizinců ve škol. roce 2012/13 – žáků-cizinců ve škol. roce 2011/12 – žaků-cizinců Přijímací řízení: neexistuje jednotný systém, jak postupovat při přijímání žáka-cizince

15 Začleňování žáků-cizinců do českých středních škol podle současné legislativy
Školsky zákon k přijímání žáků, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole: “Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se jim promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem”. Neexistuje ovšem kritérium, podle něhož by ředitel školy ověřil znalost češtiny a byl schopen vyhodnotit, zda žák učivo školy zvládne (chybí jazykově diagnostický nástroj). nízká úroveň ČJ (zejm. psané podoby)

16 Začleňování žáků-cizinců do českých středních škol podle současné legislativy
Pokud má žák-cizinec bez znalosti češtiny ukončenou povinnou školní docházku v zemi jeho původu, řeší tuto situaci: přijetím znovu do 9. ročníku ZŠ přihlášením na učiliště (SŠ) bez přijímacích zkoušek absolvováním kurzu pro doplnění základního vzdělání Na českých SŠ žáci-cizinci na jazykovou podporu nárok nemají.

17 Začleňování žáků-cizinců do českých středních škol podle současné legislativy
Maturitní zkouška z ČJ Podle novelizované vyhlášky 177/2009 Sb. mohou žáci, kteří v ČR pobývají po dobu kratší než dva roky, požádat o prodloužení doby konání didaktického testu a písemné práce o použití slovníku. dílčí šetřeni METY: v roce 2012 neuspělo u maturity z ČJL 26 % žáků-cizinců ze 140 SŠ pro SŠ: dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR (v roce 2014 podala žádost jen 1 SŠ)

18 Začleňování žáků-cizinců do českých základních škol podle současné legislativy
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "doc. PaedDr. J. Šindelářová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google