Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémově dynamický přístup Jakub Jura Podle Sengeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémově dynamický přístup Jakub Jura Podle Sengeho."— Transkript prezentace:

1 Systémově dynamický přístup Jakub Jura juraj@mail.muni.cz jura@student.fsid.cvut.cz Podle Sengeho

2 Pozitivní zpětná vazba ruské zbraně americké zbraně hrozba američanům potřeba zbrojení v USA potřeba zbrojení v Rusku hrozba Rusům

3 Systém Systém S je neprázdná množina A se souborem s ní definovaných relací ri. S = [A,{ri}] Každý systém se skládá z dvou tříd – z třídy prvků a z třídy vztahů. (Štěpán, 1995)

4 Dynamický systém filosoficky „V systémech tvořících celky jsou rozpory, které znemožňují, aby systém trval v nezměněném stavu. Tyto rozpory vyvolávají v systému změny, které vedou k zániku vzniklých rozporů. Současně jsou však tyto změny zdrojem a příčinou dalších rozporů, které opět vyvolávají změny v systému atd.“

5 Dynamický systém matematicky Dynamický systém je takový systém, jehož jeden z parametrů je plynoucí čas S = (T, X, U, U, Y, Y, f, g) do systému S, který má mimo již zavedených množin prvků A a vztahů r také množinu vstupů U, stavů X a výstupů Y, zavedeme ještě množinu časových okamžiků T. Množina T je uspořádanou podmnožinou R[1].[1] Dále zavedeme přechodovou funkci – funkci pro přechod z jednoho stavu do druhého. Říkejme jí f. Potom se x(t) = f(t, τ, u, x(τ)). Funkce f musí být orientovaná v čase, musí platit identičnost při záměně t a τ a musí platit kauzalita. K přechodové funkci se ještě přidává výstupní funkce, která transformuje stav na výstup, respektive příslušnému stavu přiřazuje výstup. Nazvěme ji g.

6 Model postojové změny Postoj Chování Podnětová situace Persuase Subjektivní norma Záměr Model postojové změny (Fishben, Ajzen, 1975 cit. dle Výrost, 1989)

7 Uzavřená smyčka chování Bludný kruh Deliver What’s Possible dodám možné Shallow Commitment slibotechna Intend Best Effort chci nejlepší Requestor May Not Be Satisfied žadatel není uspokojen Agree To Any Request souhlasit s každým požadavkem Hide One’s Error zakrývání chyb Limited Learning omezená schopnost se učit Gain Private Experience získávání soukromých zkušeností Hoard Lessons Learned hromaděn (skrblení) získaných zkušeností Ward Of Change zabránění změně Agents “Comply“ as Possible Vedoucí vyhoví všemu co jde Irresponsible Interaction nezodpovědné vztahy Situation “dictates” One Course of Action situace určuje jeden směr akce React to Surprises and Blame Others reagují na nenadálé okolnosti a obviňují druhé Leader Limits Possibility space Vedouc omezuje prostor pro změnu Employ Deception Zaměstnávání se intrikami Fear strach Build Fear budovat strach engender Mistrust rodí se nedůvěra Compete with Others soutěžit s ostatními

8 Uzavřená smyčka chování Hypercycles Ensure Fulfillment Zajistit splnění Deep Commitment seriózní závazek Promise to Fulfill Slíbit splnitelné Satisfy Requestor uspokojit žadatele Agree To Any Meaningful Reasonable Request souhlasit s každým smysluplným a splnitelným požadavkem Track Joint Capability Zkoumat společné možnosti Open Learning dobrá schopnost se učit Gain Joint Experience získávání společných zkušeností Share Lessons Learned sdílení získaných zkušeností Evolve Joint Skills rozvíjet společné dovednosti Review the Consequences ( Check ) přezkoumání výsledků jde ( ověř ) Responsible interaction zodpovědné vztahy Perform As Agree ( Do ) udělej s čím souhlasíš ( udělej ) Explore New Possibility Space ( Act ) prozkoumej nové možnosti( jednej ) Agree New Course of Action ( Plan ) dohodni se na nových postupe, či zaměřeních ( naplánuj ) Engage Honestly pracuj otevřeně a poctivě Trust důvěra Collaborate spolupracuj Generate Mutual Respect vytváření vzájemného respektu Engender Trust vytvářej prostředí jistoty a důvěry

9 Model sociální fobie sociální dovednosti společenské aktivity sebevědomí facilitace, či inhibice spol. aktivit Učení se pozitivních, či negativních soc. schopností a návyků ovlivňování sebevědomí z vnějšku (pochvala, pokárání) Další nedostatek je, že takovýto model by se neustálil – kupříkladu by stále rostlo sebevědomí, což by zvyšovalo motivaci účastnit ses na společenských akcích a to by zase vedlo rozvoji sociálních dovedností. Ze zkušenosti však víme, že tomu tak není. Je to proto, že reálné systémy, na rozdíl od ideálních, mají své meze. Společenských aktivit je možné provozovat omezené množství, rozvoj sociálních dovedností se postupně, jak se zlepšujeme, zpomaluje atd.

10 Panická úzkostná porucha tělesný příznak zhodnocení příznaku jako ohrožující strach, stres, úzkost tento model sestaven reprezentuje představu čisté panické úzkostné poruchy a prostorový graf tří stavových proměnných: [tělesný příznak, zhodnocení příznaku jako ohrožující, strach, stres, úzkost] vytváří atraktor této poruchy – jakýsi vír, který stahuje vše k sobě. V tomto případě by byla traktorem uzavřená křivka (nejspíše prostorový elipsoid), eventuelně jiný šišoid.

11 Rabínův dar. Příběh se týká kláštera, který v těžké době upadal. Kdysi byl sídlem velkého řádu, ten však v důsledku řady příčin spěl k zániku. Řád postupně přišel o všechny ostatní kláštery a byl zdecimován natolik, že v rozpadajícím se sídle zůstalo pouze pět mnichů, opat a čtyři další, všichni více než sedmdesátiletí. Bylo jasné, že řád umírá. V hlubokých lesích, obklopujících klášter, byla malá chatrč, kterou čas od času užíval rabín z blízkého města coby poustevny. Opata, který se trápil nad bezprostředně hrozící zkázou řádu, jednou napadlo poustevnu navštívit a požádat rabína o radu, jak klášter zachránit. Rabín přivítal opata ve své chatrči. Když ale opat vysvětlil důvod své návštěvy, rabín s ním mohl jen soucítit. "Vím, jaké to je" horlil, "duchovno z lidí odešlo. V našem městě je to úplně stejné. Do synagogy už skoro nikdo nechodí". A tak starý rabín a starý opat bědovali spolu. Pak si četli tóru a potichu mluvili o závažných filozofických věcech. Čas ubíhal a opat musel odejít. Objali se a opat se ještě jednou zeptal: "Není opravdu nic, co bys mi mohl říct? Ani náznak rady, která by mohla spasit můj umírající řád?" "Ne, je mi vás líto" odpověděl rabín, "neporadím ti. Jediné, co ti mohu říci je, ze Mesiáš je jeden z vás". Když se opat vrátil do kláštera, shromáždili se kolem něj druzi a ptali se, co rabín řekl. "Nemůže nám pomoci" odpověděl opat. "Jen jsme bědovali a četli tóru. Jediné, co mi řekl, když jsem odcházel, bylo něco tajemného. Řekl, že Mesiášem je jeden z nás. nevím co tím myslel". V následujícím čase o tom mniši hodně přemýšleli a ptali se sami sebe po možném významu rabínových slov. Mesiášem je jeden z nás? Potom ale kdo? Může jít o opata? Ano, pokud tím chtěl na někoho ukázat, tak určitě na opata. Byl naším vůdcem po celou generaci. Na druhé straně mohl myslet také na bratra Tomáše. Každý ví, ze bratr Tomáš je mužem světla. Jistě nemohl myslet bratra Elreda. Elred je čím dál tím vrtošivější. Ale když tak o tom člověk přemýšlí, přesto, že je Elred lidem trnem v oku, má vlastně vždy pravdu. Někdy velkou pravdu. Možná, že rabín myslel na bratra Elreda. Ele jistě ne na bratra Filipa. Filip je pasivní, opravdová nicka. jenže on má jakýsi téměř nadpřirozený dar být vždy tam, kde je ho potřeba. Prostě se zázračně objeví po tvém boku. Možná, že Mesiášem je Filip. Samozřejmě že rabím nemyslel mne. Jsem obyčejný člověk. A co když myslel? Já přece nemohu pro Boha tolik znamenat. Nebo snad ano? Když takto přemítali, začali se staří mniši, s ohledem na možnost, že jeden z nich je mesiáš, k sobě chovat s mimořádnou úctou. A taky se každý tak choval sám k sobě, jelikož i on mohl být Mesiáš. Klášter se nacházel v krásnem lese a tak se stávalo, že se tam lidé čas od času zastavovali. Aniž si to uvědomovali, cítili auru mimořádné úcty, která teď staré mnichy obklopovala a postupně prostupovala celé toto místo. A i když nevěděli proč, začali se do kláštera vracet a přiváděli také své přátele a ti přivedli své přátele... Pak se stalo, že někteří z mladých mužů mluvili s mnichy více a více. Po nějaké době jeden z nich požádal, zda by se k nim mohl připojit. A pak další a další. Tak se klášter stal opět mohutným centrem osvícenosti a duchovna v říši.

12 Jak bude vypadat dynamický model?

13 Jak by jste popsali interakci vědy a společnosti? Slovně –Množství slovních druhů v popisu Dynamickým X strukturním modelem

14 Metaforická vyjádření v psychologii Jung – krajina duše Psychoanalýza - energie Kur Lewin – síly a napětí J. Mill – mentální chemie Piaget – algebraické struktury Teorie FACET – metodologie (kartézský součin) Systemici – kybernetické modely + soc. porod Seberegulace – termostat


Stáhnout ppt "Systémově dynamický přístup Jakub Jura Podle Sengeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google