Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.3/0397 SPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODPORUJÍCÍ ZAVÁDĚNÍ ICT DO PRAXE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.3/0397 SPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODPORUJÍCÍ ZAVÁDĚNÍ ICT DO PRAXE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0397 SPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODPORUJÍCÍ ZAVÁDĚNÍ ICT DO PRAXE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

2 ZAMĚŘENÍ PROJEKTU Obecný cíl: Vybudování specializovaného poradenského centra zaměřeného především na malé podniky a drobné podnikatele. Služby centra tvoří poradenství a pomoc ve 3 oblastech:  zavádění ICT do praxe  řízení těchto projektů, včetně požadavků na lidské zdroje  možnosti spolufinancování projektů ze Strukturálních fondů Rozpočet projektu: 2 598 050 Kč Finanční prostředky jsou určeny na vybavení centra, vyškolení pracovníků, vytvoření informačního portálu, tvorbu e-learningového kurzu, tvorbu metodik a informačních materiálů, sběr dat a informací, založení systému vzdělávání, navázání kontaktů a síťování s dalšími subjekty a kontaktní seminář pro podnikatele. Na vybavení centra je vynaloženo cca 210 000 korun, ostatní prostředky tvoří investice do rozvoje lidských zdrojů. Veřejné prostředky podpoří proces vzdělávání a rozvoje managementu MSP a umožní rozšířit nabídku služeb společnosti Alia Complete, spol. s r.o. o veřejně prospěšnou aktivitu, kterou by z vlastních zdrojů obtížně financovala.

3 CÍLOVÉ SKUPINY PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA: ŽADATEL  Vybudování poradenského centra, vyškolení pracovníků, vytvoření metodik a informačních materiálů přispěje výrazným způsobem k rozšíření nabídky služeb žadatele. SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA: MANAGEMENT MSP  Vedoucí pracovníci těchto podniků získají možnost dalšího profesního rozvoje, zlepší se jejich přístup k informacím v oblasti zavádění ICT do praxe a budou mít možnost konzultovat své záměry, kvalitně připravit své projekty a eliminovat možná rizika. MOTIVACE CÍLOVÝCH SKUPIN  Alia Complete, spol. s r.o jako realizátor projektu má zájem na jeho úspěšné realizaci.  Management MSP projevil zájem již v přípravné fázi projektu a v současné době využívá možnost internetové poradny na webu žadatele.

4 TYPY ČINNOSTÍ PORADENSKÉ CENTRUM  kvalitní zázemí  vyškolení pracovníci  dostatek informačních materiálů KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ PLATFORMA  přehled používaných ICT  propagace úspěšných open source projektů  internetový marketing  internetová poradna  e-learningový kurz  příklady úspěšných projektů  informace o možnostech vzdělávání v této oblasti VÝVOJ METODIK A INFORMAČNÍ BROŽURY  internet a internetový marketing  intranet a extranet  řízení a financování projektů INFORMAČNÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ  pracovní setkání pro cca 16 účastníků, zpětná vazba na realizované aktivity

5 VNITŘNÍ POSTUPY ŘÍZENÍ PROJEKTU REALIZAČNÍ TÝM  vedoucí projektu  3 konzultanti, IT specialisté a programátoři  ekonom ŘÍZENÍ A ADMINISTRACE PROJEKTU  malý tým, bezproblémová komunikace  dobré zkušenosti s projektovým řízením  pracovní schůzky 1x měsíčně, v případě potřeby 1x týdně  kontrola harmonogramu a rozpočtu 1x měsíčně  dodávky služeb jsou využívány v oblasti grafických prací a školení RIZIKA A PROBLÉMY  nedostatek financí na personální zajištění kvalifikovaných pracovníků  časová náročnost zpracování velkého množství informací do podoby publikovatelné v tisku a na internetu  časová náročnost prací souvisejících s administrací projektu

6 ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU  PR články v odborném tisku (Moderní řízení, Ekonom, Prosperita, …)  propagační kampaň poradenského centra na informačních serverech na internetu  informace o realizaci projektu v regionálním tisku (Listy hl.m. Prahy, …)  informační tabule na objektu poradenského centra  informační plakáty v prostorách centra  zveřejnění informací o projektu na internetových stránkách žadatele  vytvoření a propagace samostatných stránek střediska

7 VÝSTUPY A VÝSLEDKY  Podpořena bude organizace žadatele a pracovníci podílející se na realizaci projektu a v rámci kontaktního semináře také management minimálně 16 dalších MSP.  Z plánovaných produktů probíhají práce na informačním webovém portálu. VÝCHOZÍ HODNOTAPLÁNOVANÁ HODNOTASOUČASNÝ STAV PORDPOŘENÉ OSOBY0202 ORGANIZACE0171 PRODUKTY071

8 SPECIFIKACE DALŠÍCH VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ  3 metodiky (internetový marketing, firemní intranet a řízení a financování projektů)  webový portál (informační a komunikační platforma pro management MSP)  e-learningový kurz zaměřený na využívání ICT  brožura s nabídkou služeb, radami a doporučeními  kontaktní seminář pro management MSP

9 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  Projekt je zaměřen na převážně malé podniky, kterým dosud nebyla věnována taková pozornost. Projekt bude propagovat open-source řešení, která jsou finančně dostupná pro všechny subjekty. Webový portál bude navržen tak, aby umožnil přístup osobám zdravotně postiženým. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST  Projekt svým zaměřením podporuje zavádění ICT do praxe, čímž pozitivně ovlivňuje rozvoj informační společnosti. UDRŽITELNÝ ROZVOJ  V rámci projektu budou realizovány aktivity s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí. MÍSTNÍ INICIATIVY  Projekt předpokládá navázání spolupráce s řadou profesních sdružení a dalšími organizacemi. V rámci kontaktního semináře budou předávány příklady dobré praxe.

10 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ Z našeho pohledu předkladatele a realizátora projektu se nám jeví jako prospěšná pomoc dalším potencionálním žadatelům hlavně v těchto oblastech: Zvýšení informovanosti a poradenství potencionálním žadatelům  zveřejnění úspěšných projektů v jednotlivých Opatřeních  zveřejnění vzorů žádostí  zveřejnění přehledů o schválených projektech pro zamezení duplicitních projektů  bližší vysvětlení monitorovacích ukazatelů  detailnější a jednotný výklad jednotlivých položek rozpočtu jejich zařazení  přiblížení pravidel pro čerpání veřejné podpory Z hlediska časové úspornosti bychom navrhovali upravit tyto postupy:  umožnit podávání žádosti v elektronické formě  sjednotit pravidla uváděná v příručce pro žadatele a v příručce pro příjemce  zjednodušit administrativu při zpracovávání monitorovacích zpráv

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.3/0397 SPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODPORUJÍCÍ ZAVÁDĚNÍ ICT DO PRAXE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google