Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1"— Transkript prezentace:

1 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1
Konkurenceschopnost CZ / /0400 Projektové a ekonomické poradenství pro podnikatele k získání dotací a veřejných zakázek z EU Žadatel: Ing. David Hondlík Partner: Acore Ltd. Kontaktní osoba: David Hondlík mobil: Mail:

2 1 Zaměření projektu I Krátký popis záměru projektu
Projekt zaměřen na vzdělávání především malých a středních podniků v oblasti dotačních projektů (jak připravit projekt, jak ho realizovat, kde žádat, jaké jsou možnosti, jak se hlásit do výběrových řízení). Během 18 měsíců proběhne 20 logicky na sebe navazujících seminářů, které povedou k získání relevantních aktuálních informací o možnostech čerpání prostředků z EU. Část seminářů bude koncipována s ohledem na aktuální vývoj v novém programovacím období a vzhledem ke konkrétním potřebám účastníků projektu.

3 1 Zaměření projektu II Problémy řešené projektem
Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti a dalších odborných znalostí cílových skupin (MSP, OSVČ, sdružení) v možnostech čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU, získávání veřejných zakázek a přípravy a zpracování projektů. Prostřednictvím workshopů bude cílová skupina schopna orientovat se v rozsáhlé problematice dotačních titulů, zpracovat projektovou žádost včetně všech příloh a dalších náležitostí potřebných pro úspěšné přijetí projektu, podávat nabídky do veřejných výběrových řízení v rámci Evropské unie a zpracovávat projektovou dokumentaci. Jedním ze specifických cílů je seznámení s méně využívanými a známými možnostmi a především zvýšení zájmu a povědomí pražské podnikatelské sféry o problematiku čerpání finančních prostředků z EU. Projekt rovněž přispěje k naplnění dalších dílčích cílů, především pak ke zvýšení konkurenceschopnosti všech subjektů. Zvýšení informovanosti a obecného povědomí, odstranění nedůvěry a dalších bariér (nedostatečná znalost všech možností, obava z administrativní náročnosti) při čerpání finančních zdrojů je nezbytným předpokladem k budoucímu úspěšnému čerpání v novém rozpočtovém období. Všechny uvedené cíle budou naplňovány pomocí činností projektu – především pak realizací vzdělávacích aktivit.

4 2 Cílové skupiny I OSVČ Profesní a podnikatelská sdružení
Zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé) Přínosy pro cílovou skupinu Základní činnosti projektu vycházejí z potřeb cílových skupin a reagují na ně. Náplň seminářů je koncipována s ohledem na jejich specifické požadavky, tak jak byly zjištěny při komunikaci v předpřípravné fázi projektu. Konkrétně se jedná především o: vyškolení cílové skupiny v oblasti projektové, tak, aby byli schopni identifikovat a nalézt vhodné dotační tituly a kvalitně připravit projekt a realizovat ho. Praktické příklady a využití zahraničních zkušeností podkladové školící materiály, metodická příručka a internetové stránky jako doprovodná opatření získání aktuálních informací v době přechodu na nové rozpočtové období 2007 – 2013 se kterým bude spojena změna jednotlivých Operačních programů a všech dalších podmínek upravujících přípravu projektů. Cílová skupina tak bude připravena okamžitě reagovat a využít všechny potřebné informace zvýšení kvalifikace vhodné i pro řízení a přípravu projektů v rámci jednotlivých subjektů, obecné školení zařazené na základě konzultací z řad subjektů z cílových skupin (účetnictví, daně atd.)

5 2 Cílové skupiny II Zapojení (motivace) cílových skupin
Již během předpřípravné fáze projektu byla zpracována podrobná analýza cílové skupiny z hlediska jejího konkrétního zapojení do projektu. Výsledkem je zapojení 32 subjektů do projektu. Cílová skupina byla oslovena pomocí ového dotazníku a v případě zájmu o účast v projektu s ní dále bylo komunikováno telefonicky, v některých případech i formou osobní schůzky. Projekt odráží potřeby cílové skupiny zjištěné během vzájemné komunikace (předvším zájem o čerpání dotací z EU, veřejné zakázky v EU, zpracování projektové dokumentace). Doprovodná opatření pro cílové skupiny Občerstvení v rámci seminářů Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2 60 %

6 3 Typy činností Typy činností realizované projektem
uspořádání 20ti seminářů poskytování konzultací cílové skupině zřízení webové stránky k projektu tvorba metodické příručky ,,EU Tendry“

7 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy I
Složení realizačního týmu: (7 členů) Žadatel: - manažer projektu, finanční manažer, lektor, odborný konzultant, metodik, administrativní pracovník Partner: zahraniční expert Dosavadní zkušenosti s řízením projektu Realizace projektu probíhá dle plánu a harmonogramu Pravidelné měsíční schůzky realizačního týmu Telefonická a mailová komunikace s partnerem dle potřeby

8 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy II
Popis hlavních rizik, prevence, přijatá opatření a řešení problémů 1) nedostatek zájmu ze strany účastníků projektu - během předpřípravné fáze byla provedena rozsáhlá analýza cílových skupin, jejich oslovení a seznámení s projektem a na základě takto získaných zkušeností zjištěn zájem cílové skupiny. K získání zájmu cílové skupiny přispívá i zajímavá náplň seminářů včetně prezentací externích odborníků. 2) řízení projektu – žadatel má zkušenost s obdobnými činnostmi z předchozího období, má dostatečné kapacity pro úspěšnou realizaci projektu ( individuální zkušenosti vedoucího projektu s projektovým řízením v oblasti lidských zdrojů), odborné zkušenosti lektora a konzultanta s rozsáhlými projekty v oblasti vzdělávání, rozsáhlé zkušenosti partnera 3) nenaplnění ukazatelů (indikátorů projektu) - neustálý monitoring a kontrola v průběhu projektu, vhodný výběr účastníků na počátku projektu, spolupráce s partnerem a dodavateli služeb

9 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu
O projektu informováno na webových stránkách žadatele a zprovozněn web ,který se vztahuje přímo k projektu. Další publicita projektu byla zajištěna zveřejněním inzerátu v MF DNES dne Byly vyrobeny doplňkové učební materiály k seminářům (desky, poznámkové bloky, tužky), na kterých je vlajka EU, logo ESF a informace o tom, že tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jednotlivé powerpointové prezentace k seminářům jsou taktéž opatřeny vlajkou EU a logem ESF.

10 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav
Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni, inovované produkty) Hlavní inovované produkty – webová stránka Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 600 150 ORGANIZACE 30 32 PRODUKTY 3 1

11 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství
Další výstupy/výsledky projektu Výstupy: A Počet podpořených organizací: 33 A Počet podpořených organizací (malé a střední podniky): 32 A Počet podpořených organizací (vzdělávací a poradenské instituce): 1 A Počet podpořených osob – klientů služeb: 150 F Počet podpořených osob – klientů služeb (ženy): 60 A Počet podpořených osob – klientů služeb (zaměstnanci): 144 A Počet podpořených osob – klientů služeb (sebezaměstnaní): 6 A Počet podpořených projektů: 1 A Počet účastníků kurzů – klientů služeb: 150 F Počet účastníků kurzů – klientů služeb (ženy): 60 A Počet účastníků kurzů – klientů služeb (zaměstnanci): 144 A Počet účastníků kurzů – klientů služeb (sebezaměstnaní): 6 A Počet účastníků kurzů – klientů služeb (střednědobých kurzů): 150 Výsledky: A Počet organizací, jejichž pracovníci byli vyškoleni: 32 A Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 1 A Počet vytvořených partnerství: 1 Horizontální témata Aktivity projektu otevřeny všem oprávněným subjektům z řad cílových skupin a jednotlivcům zastupujícím tyto subjekty bez jakýchkoli omezení a diskriminace po celou dobu trvání projektu.

12 5 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
Upřednostnění průběžných výzev Nastavení výběrových kritérií (větší provázanost na kvalitu projektového záměru a vlastního zpracování projektu, větší prostor pro objektivně měřitelné ukazatele) Zlepšení výběru hodnotitelů projektů - neprofesionalita, nedostatečné znalosti (nastavení podrobnějších a propracovanějších kritérií jejich výběru, soustavná práce s vybranými hodnotiteli) Zavedení jednotné metodiky administrace projektů (neexistuje jednotný postup zprostředkujících subjektů v oblasti RLZ) Včasné proplácení uznatelných nákladů


Stáhnout ppt "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1"

Podobné prezentace


Reklamy Google