Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů VY_32_INOVACE_24-01.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů VY_32_INOVACE_24-01."— Transkript prezentace:

1 Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů VY_32_INOVACE_24-01

2 Časové vymezení pojmu STŘEDOVĚK  Počátek středověku : zánik Západořímské říše roku 476  Konec středověku : a) 1492 – objevení Ameriky + dobytí poslední arabské pevnosti Granada na Pyrenejském pol. b) 1453 – pád Východořímské říše a ovládnutí Byzantské říše Turky c) 1526 – v českém prostředí – konec vlády Jagellonců a počátek vlády Habsburků

3 Stěhování národů  Rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů) koncem starověku a počátkem středověku.  Pohyb germánských a slovanských kmenů začínající ve 4.století a končící koncem 7. století.

4 Příčiny stěhování národů  Primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání.  Demografické změny – růst počtu obyvatelstva, pastevectví nahrazeno zemědělstvím.  Sociální příčiny – kmeny hledají nový životní prostor i na území říše římské, bojovníci vysoká prestiž ve vlastních kmenech.  Tlak jiných kmenů na jejich stávající území.

5 Mapa stěhování národů Autor: Neznámý, Název: Mapa stahovania narodov.png Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_stahovania_narodov.png

6 Hunové a počátek stěhování národů  Od pol. 4. století se tlačili Hunové ze stepí střední Asie do jižního Ruska, čímž způsobili pohyb četných germánských kmenů.  V roce 375 podlehli Hunům nejprve východní Gótové.  Tato událost je tradičně označována jako začátek stěhování národů.

7 Hunové a Attila  Podíleli se nejvýznamněji na stěhování národů a výrazně přispěli k zániku Západořímské říše.  Původně asi z Mongolska – nájezdy na Čínu, Góty, Balkán a taky do centra Evropy.  Největší moc za vládce Attily = Bič boží.  Za jeho vlády říše zahrnovala území od Volhy až k římským hranicím na Rýnu.  Po jeho smrti rozpad říše. Velká porážka na Katalaunských polích roku 451.

8 Říše Hunů v době jejího největšího rozsahu Autor: Neznámý, Název: Huns empire.png Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Huns_empire.png

9 Zajímavosti ze života Hunů  Většinu života trávili v koňském sedle.  Dokonale ovládali své koně, učili se od dětství.  Postrachem celé Evropy pro své dokonalé jezdecké umění a střelbě z luku za jízdy.  Celý život se nemyli a ohromně zapáchali.  Voda byla posvátná, umýt se v ní by znamenalo její zneuctění.  Čím více jizev na obličeji, tím větší vážnost.

10 Gótové  Gótové západní – Vizigóti východní – Ostrogóti

11 Ostrogóti  Roku 375 přivodil jejich posun vpád kočovných Hunů od černomořských stepí. Bojovníci Ostrogótů byli na hlavu poraženi.  Poté začali Ostrogóti, kteří přece jen přežili, ustupovat před tlakem Hunů na západ.  Zájem o Itálii – vojevůdce Odoaker vyvrátil Řím roku 476.  Krátká existence Ostrogótské říše, etnikum rozptýleno.

12 Ostrogótské království Autor:Geuiwogbil, Název: Ostrogothic Kingdom.png Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrogothic_Kingdom.png

13 Vizigóti  Vizigótská říše je označení zaniklé barbarské říše, ta na území rozpadajícího se římského impéria v Galii (dnešní Francie), postupně se rozšířila na Pyrenejský poloostrov do Hispánie.  Říše existovala jen mezi lety 419 – 711.  Roku 711 se vylodili na jihu muslimové z Afriky, Vizigóti jim nebyli schopni čelit.  Barbarská říše zanikla obsazením území Araby.

14 Vizigótská říše Autor:ru:User:Asta, Název:Visigoth migrations.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Visigoth_migrations.jpg

15 Vandalové  Jejich sídla jsou doložena v 1. století n. l. mezi Odrou, horní Vislou a pohořím Sudety, především na území dnešního Slezska.  Složitá cesta na sever Afriky, zde barbarská říše Vandalů ( ? 406 - ? 533 vyvrátili Byzantinci).  Ataky na Řím 455, pojem vandalismus.  Vandalové neznali písemnictví, nic se písmem po nich nedochovalo.

16 Anglové, Sasové  Anglové - západogermánský kmen, v 1. stol. původní sídla na území severního Německa a části Dánska.  Část Anglů v původních sídlech, část spolu se Sasy a dalšími kmeny pronikali na Britské ostrovy, podrobili si domácí keltské obyvatele a v 6. a 7. století vytvořili první státní celky.  Vytvořili jednotný stát se Sasy, nazvali jej Anglie a sami sebe pak Anglosasy.

17 Říše římská a barbarské kmeny Autor:Andrei nacu, Název: Roman Empire 125.svg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Roman_Empire_125.svg

18 Frankové  Frankové - od 3. stol. volný svaz západogermánských kmenů, stabilní územní pozice.  Ve 4. století se obnovily vpády Franků do římské říše, ti je nebyli schopni odrazit, proto vyjednávali.  Franská říše nejstabilnější ze všech barbarských říší.

19 Franská říše 481 - 814 Autor:Sémhur, Název:Frankish Empire 481 to 814-de.svg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frankish_Empire_481_to_814-de.svg

20 Na závěr :  Ve výkladu jsme se zabývali vymezením pojmu STŘEDOVĚK a příčinami stěhování národů.  Sledovali jsme trasy a vývoj jednotlivých etnik (barbarských států ). Byli to : a) Hunové d) Vandalové b) Ostrogóti e) Anglové, Sasové c) Vizigóti f) Frankové

21 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů VY_32_INOVACE_24-01."

Podobné prezentace


Reklamy Google