Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stěhování národů Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stěhování národů Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období."— Transkript prezentace:

1 stěhování národů Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období stěhování národů.

2 Základní pojmy středověk – raný, vrcholný, pozdní dvojpolní systém
úhor polozemnice feudál leník léno poddaný renta naturálie barbaři stěhování národů Hunové Germáni

3 Vymezení středověku 395 – po smrti císaře Theodosia byl odlišný vývoj východní (řecké) a západní (latinské) části římské říše dovršen jejím rozdělením, vznikla říše západořímská (končí rokem 476) a východořímská (pozdější Byzantská říše) 476 – zánik Západořímské říše, poslední císař Romulus svržen germánským velitelem Odoakerem z kmene Skírů 1492 – Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (resp. jeden z Bahamských ostrůvků)

4 Dělení středověku raný, 6. - 11. stol. vrcholný, 11. - 14. stol.
pozdní, (16.) stol.

5 Zápis do sešitu Vymezení středověku Dělení středověku
476 – zánik Západořímské říše 1492 – Kryštof Kolumbus objevil Ameriku Dělení středověku raný, stol. vrcholný, stol. pozdní, (16.) stol.

6 Charakteristika středověku
rozpadá se rodové zřízení a vznikají raně středověké státy zaniká otrokářský systém a vzniká feudální společnost je ryze zemědělská (90 % obyvatel) nástroje jsou dokonalejší – rádlo, pluh, brány sklizeň obilí pomocí srpu, výmlat cepem nebo dobytkem způsob hospodaření = dvojpolní systém (= osetá plocha a úhor), tedy polovina půdy musí ležet ladem, neboť je málo dobytka, a proto i málo hnoje (maximálně se užívá hnojení spálením vegetace) to vedlo k nízkým výnosům a k nebezpečí hladomoru – tehdy velmi často nízké výnosy = málo vesnic a málo lidí vesnice jsou daleko od sebe, doprava je špatná obyvatelé si staví polozemnice (obydlí částečně zapuštěné do země)

7 Zápis do sešitu Charakteristika středověku
zaniká otrokářský systém a vzniká feudální společnost je zemědělská  nástroje dokonalejší – rádlo, pluh, brány, srp, cep dvojpolní systém (= osetá plocha a úhor), tedy polovina půdy leží ladem nízké výnosy, nebezpečí hladomoru stavba polozemnic (obydlí částečně zapuštěných do země)

8 Hierarchie společnosti
světská společnost: v čele stojí panovník – král = nejbohatší feudál, teoretický vlastník veškeré půdy feudálové = leníci  – bývalí členové vojenské družiny, nyní aristokracie – urození, jsou odměňováni za své služby propůjčenou půdou (lénem) a poddanými svobodní rolníci  – odevzdávají dávky z pronajaté půdy (dominikál = půda vrchnosti, rustikál = půda rolníků, obce) církevní společnost učení o trojím lidu, které bylo prý dáno Bohem = 1. duchovní (starost o spásu duše), 2. páni (vládne, bojuje a ochraňuje lid), 3. poddaní (prostý lid, pracuje a poslouchá), lidé si budou rovni po smrti  – útěcha

9 Zápis do sešitu Hierarchie společnosti světská společnost:
v čele král = nejbohatší feudálové = leníci, urození, odměňováni propůjčenou půdou (lénem) a poddanými svobodní rolníci  – odevzdávají dávky z pronajaté půdy církevní společnost učení o trojím lidu = 1. duchovní, 2. páni, 3. poddaní, lidé si budou rovni po smrti  – útěcha

10 Hierarchie společnosti
existují tedy dvě skupiny obyvatel: šlechta = urození, držitelé propůjčené, později dědičné půdy dělí se na vyšší šlechtu (panstvo, žijí na hradech) a nižší šlechtu (zemani, žijí na tvrzích) šlechtic mohl být obdařen titulem rytíř – za statečnost v boji šlechtic měl povinnost být věrný panovníkovi tvoří vrchnost, nepracují, věnují se boji, zábavě poddaní = neurození, pracují na pronajaté půdě a odevzdávají rentu – v naturáliích (část úrody, výrobky), později v úkonech a nakonec v penězích

11 Zápis do sešitu existují tedy dvě skupiny obyvatel:
šlechta = urození, držitelé půdy  vyšší šlechta (panstvo, žijí na hradech) a nižší šlechta (zemani, žijí na tvrzích) šlechtic mohl získat titul rytíř – za statečnost v boji šlechta nepracuje, věnuje se boji, zábavě poddaní = neurození, pracují na pronajaté půdě a odevzdávají rentu

12 Stěhování národů na sever od římské říše žily v prvních staletích našeho letopočtu desítky kmenů, jimž Římané říkali barbaři velká část z nich byly kmeny germánské (Sasové, Bavoři, Frankové, Vandalové, Gótové, na našem území žili Markomani a Kvádové) v roce 375 vpadl do Evropy z asijských stepí kmen Hunů germánské kmeny se jim nedokázaly ubránit, část Germánů se Hunům podrobila, část před nimi ustoupila na západ a na jih došlo k velkému pohybu barbarských kmenů, kterému se říká stěhování národů obr. 1

13 Zápis do sešitu Raný středověk Stěhování národů
barbaři na sever od římské říše většina kmeny germánské (Sasové, Bavoři, Frankové, Vandalové, Gótové, na našem území žili Markomani a Kvádové) v roce 375 vpád Hunů velký pohyb barbarských kmenů = stěhování národů

14 Barbarské říše jejich vznik souvisí s vpádem Hunů do Evropy a následným stěhováním národů existence přibližně v stol. n. l. tvořeny zejména germánskými kmeny obr. 2

15 Říše Anglosasů v polovině 5. století příchod Anglů, Sasů a Jutů na britské ostrovy během 6. století vzniklo sedm anglosaských království (na území původních Keltů) byla rozdrobena do počátku 9. století; od 8. století nájezdy Normanů

16 Říše Franků mocná říše na půdě bývalé římské provincie Galie
jako jediná přetrvala, rozvíjela tradice antiky postupně ovládala celý západogermánský svět

17 Říše Burgundů z území dnešního Dánska přesun Burgundů k Visle, dále na západ po nájezdu Hunů ústup na jih do jihovýchodní Francie (součástí Galie) kolem roku 530 pod nadvládou Franků

18 Říše Vizigótů po nájezdu Hunů posun z území dnešního Rumunska do Řecka a Itálie v roce 410 dobyli Řím pokus založit stát v jihozápadní Francii (s centrem v Toulouse) pod tlakem Franků (Chlodvík) pronikli až na Pyrenejský poloostrov (tzv. Toledánská říše s centrem v Toledu) v 8. století poraženi Araby

19 Říše Vandalů postupovali z Jutska do oblasti mezi Odrou a Vislou, pak na západ do Galie a Hispánie roku 429 založili v severní Africe nezávislé království s centrem v Kartágu konflikty s Římem (provincie Africa), dobyli Sicílii a Korsiku roku 455 vyplenili Řím (proto vandalové) jejich říše rozkvétala a prosperovala boje s Byzancí (za císaře Justiniána byla říše Vandalů roku 534 dobyta vojevůdcem Belisarem)

20 Říše Ostrogótů původní sídla u Černého moře a na Krymu zničena Huny
ústup do Panonie a na Balkán král Theodorich porazil Odoakara (tím ovládli Itálii) – vytvořili zde novou říši s centrem v Ravenně útočil na ně byzantský císař Justinián po bitvě u Vesuvu (553) se říše rozpadla, ovládla ji Byzantská říše

21 Říše Langobardů původní sídla na dolním Labi, v 5. století posun na jih, prošli Čechami a Moravou v 6. století ovládli Itálii (porazili Byzantince), vytvořili zde království splynuli s místním obyvatelstvem (nazývá se po nich kraj v Itálii – Lombardie) roku 774 dobyl říši Langobardů franský král Karel Veliký

22 Zápis do sešitu Barbarské říše
vznik díky vpádu Hunů a stěhování národů stol. zejména germánské kmeny Anglosasové, Frankové, Burgundi, Vizigóti, Vandalové, Ostrogóti, Langobardi…

23 OPAKOVÁNÍ Raný středověk Vymezení středověku Stěhování národů
476 – zánik Západořímské říše 1492 – Kryštof Kolumbus objevil Ameriku Dělení středověku raný, stol. vrcholný, stol. pozdní, (16.) stol. Charakteristika středověku zaniká otrokářský systém a vzniká feudální společnost je zemědělská  nástroje dokonalejší – rádlo, pluh, brány, srp, cep dvojpolní systém (= osetá plocha a úhor), tedy polovina půdy leží ladem nízké výnosy, nebezpečí hladomoru stavba polozemnic (obydlí částečně zapuštěných do země) Hierarchie společnosti světská společnost: v čele král = nejbohatší feudálové = leníci, urození, odměňováni propůjčenou půdou (lénem) a poddanými svobodní rolníci  – odevzdávají dávky z pronajaté půdy církevní společnost učení o trojím lidu= 1. duchovní, 2. páni, 3. poddaní, lidé si budou rovni po smrti  – útěcha existují tedy dvě skupiny obyvatel: šlechta = urození, držitelé půdy  vyšší šlechta (panstvo, žijí na hradech) a nižší šlechta (zemani, žijí na tvrzích) šlechtic mohl získat titul rytíř – za statečnost v boji šlechta nepracuje, věnuje se boji, zábavě poddaní = neurození, pracují na pronajaté půdě a odevzdávají rentu Raný středověk Stěhování národů barbaři na sever od římské říše většina kmeny germánské (Sasové, Bavoři, Frankové, Vandalové, Gótové, na našem území žili Markomani a Kvádové) v roce 375 vpád Hunů velký pohyb barbarských kmenů = stěhování národů Barbarské říše vznik díky vpádu Hunů a stěhování národů stol. zejména germánské kmeny Anglosasové, Frankové, Burgundi, Vizigóti, Vandalové, Ostrogóti, Langobardi

24 Otázky a úkoly Která událost vymezuje začátek středověku, která jeho konec? Na jaká období středověk rozdělujeme? Jak fungoval dvojpolní systém? Jak bys charakterizoval/a šlechtu? Co znamená pojem učení o trojím lidu? Uvaž, jaký to mělo důvod. Kdo to byli barbaři? Proč došlo ke stěhování národů a jaký důsledek to na Evropu mělo? Které kmeny se objevily na území dnešní České republiky?

25 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – stěhování národů obr. 2 – barbarské říše


Stáhnout ppt "Stěhování národů Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vymezením pojmu středověk, pojmy a informacemi o období."

Podobné prezentace


Reklamy Google