Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Název školy"— Transkript prezentace:

1 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Stěhování národů Označení DUM VY_32_INOVACE_10_3_01 Autor Mgr. Radek Šipula Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh Středověk Ročník 2. ročník, kvinta - sexta

2 VYSVĚTLENÍ POJMU: pojmem STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ se označují rozsáhlé pohyby obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly na KONCI STAROVĚKU a POČÁTKU STŘEDOVĚKU jejich hlavní příčinou byly: 1. DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY (především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života, kromě toho primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování) 2. SOCIÁLNÍ DŮVODY kmeny, jejichž počet členů rostl, začaly hledat novou půdu často ji nacházely na území ŘÍMSKÉ ŘÍŠE, která se v té době již nacházela v hluboké krizi, hranice říše navíc nebyly dostatečně chráněné na území říše tak bylo možné získat bohatou kořist, je zřejmé, že impérium se v pozdně antickém období stalo lákavým cílem nájezdů BARBARSKÝCH KMENŮ muži, kteří na takové výpravě uspěli, získali nejen kořist a novou půdu, ale také vážnost a prestiž u svého kmene - to patřilo mezi SOCIÁLNÍ PŘÍČINY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

3 MAPA ROZDĚLENÉ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE:
1]

4 MAPA - STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ:
2]

5 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ: na přelomu 4. a 5. století ztrácely ŘÍMSKÉ PROVINCIE svůj význam a jejich moc výrazně zeslábla řada okolních kmenů se v té době dala do pohybu, který označujeme jako STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ je proces, v průběhu kterého se daly do pohybu zejména germánské kmeny (SASOVÉ, FRANKOVÉ, BURGUNDI, LANGOBARDI, VANDALOVÉ, VIZIGÓTI a OSTROGÓTI) důsledkem tohoto procesu byl nakonec i zánik říše ZÁPADOŘÍMSKÉ (476) kreslené video: STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ - Dějiny udatného českého národa (2:55)

6 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ: za počátek STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ je pokládán rok 375, kdy došlo pod náporem HUNŮ (kočovníci ze středoasijských stepí) z východu ke zhroucení říše germánských OSTROGÓTŮ pohyb HUNŮ vyvolal přesuny dalších kmenů na velkém území EVROPY z území ČECH a MORAVY tak odešli MARKOMANI i KVÁDOVÉ a jejich místo zaujaly jiné germánské kmeny (DURYNKOVÉ a později LANGOBARDI) vedle vpádu HUNŮ do EVROPY měla nemalý vliv na pohyb kmenů také možnost získání kořisti na území římské říše

7 HUNOVÉ: HUNOVÉ představovali kočovný kmen či kmenový svaz (původem z ASIE) , který se podílel na STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ a výrazně přispěl k zániku ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE ačkoliv víme, že přišli z Asie, dodnes není úplně jisté, odkud přesně největší moci dosáhli pod vedením ATTILY za jeho vlády jejich říše zahrnovala území od VOLHY až k římským hranicím na RÝNU po ATTILOVĚ smrti se však říše rozpadla a její území obsadily germánské kmeny, které předtím byly v hunském područí MAPA - INVAZE HUNŮ

8 HUNOVÉ: HUNOVÉ trávili většinu svého života v koňském sedle
v jízdě na koni byli cvičeni už od útlého dětství a své koně uměli dokonale ovládat, jezdili na podivných malých koních, které pravděpodobně vyšlechtili z divokých prakoní díky svým válečnickým dovednostem se stali postrachem celé tehdejší evropské civilizace měli také vynikající zbraně jejich jezdecké dovednosti jim na rozdíl od protivníků dovolovaly používat luky i na koni, hrůzu budily také jejich dvousečné meče kromě toho však jejich nepřátelům naháněly strach i jiné věci, například zápach, který je doprovázel (HUNOVÉ totiž považovali vodu za posvátnou a vykoupat se v ní by znamenalo její znesvěcení, proto se vůbec nemyli) živili se hlavně syrovým masem a zvířecí krev používali k pomazání svých obličejů před bojem, z toho pak vznikaly pověsti o tom, že požívají krev svých poražených nepřátel tváře většiny bojovníků navíc pokrývalo množství jizev, které si přiváželi z bojů nebo se tak "zdobili" sami, jedním z hunských zvyků bylo pořezat chlapcům obličej a rány zasypat popelem, což zamezilo úplnému zhojení jizvy, mladí HUNOVÉ také rádi podnikali vražedné hony na civilní obyvatelstvo HUNOVÉ 1, HUNOVÉ 2, HUNOVÉ 3

9 ATTILA - BIČ BOŽÍ: v překladu „TATÍČEK“ (obrázek) 3]
byl to nejmocnější hunský král pocházel z vysokých kruhů hunské společnosti na trůn nastoupil společně se svým bratrem, ale ambice ho záhy dohnaly k bratrovraždě, čímž sjednotil vládu nad HUNY ve svých rukou toužil po ovládnutí území celé EVROPY, vedl řadu velkých nájezdů, jejich účelem bylo drancování a vymáhání stálých plateb v roce 451 jeho invazi do GALIE zastavil římský vojevůdce FLAVIUS AETIUS (jeho spojencem byl především vizigótský král THEODORICH) rozhodující bitva se udála na KATALAUNSKÝCH POLÍCH během dalšího tažení propukly v hunském vojsku nakažlivé nemoci a snad z tohoto důvodu uzavřel ATTILA s papežem mír stárnoucí ATTILA se v roce 453 rozhodl oženit s germánskou dívkou ILDIKÓ, která se měla stát jeho již sedmnáctou manželkou, po svatební noci byl však nalezen mrtev v kaluži krve po jeho smrti se hunská říše rychle rozpadla zbylí HUNOVÉ odešli do černomořských stepí a dvě desítky let poté se zcela vytratili z historických pramenů.

10 ZAJÍMAVOST - ATTILŮV HROB:
o ATTILOVĚ hrobě koluje množství pověr údajně byl pohřben v hrobce s obrovskými poklady jeho tělo pak bylo uloženo do trojité rakve, přičemž první byla ze zlata, druhá byla stříbrná a třetí železná kde se hrob nachází, není známo, neboť prý přes něj byla svedena řeka (aby byl uchráněn možných zneuctění, nejčastěji je řeč o TISE) všichni otroci, kteří hrob stavěli, byli do jednoho pobiti o nalezení hrobu se pokoušelo mnoho hledačů pokladů, pátrali na řadě míst v RUMUNSKU, MAĎARSKU, SRBSKU, dokonce i v NÁKLE u OLOMOUCE po hrobu však není ani stopy případné nálezce má odradit nápis FULGUR CONDITUM - zakopaný hrom, varující před temnou silou strážící hrobku

11 NĚKTERÉ GERMÁNSKÉ KMENY:
GÓTOVÉ - podle historických tradic pocházejí ze SKANDINÁVIE, což je však podle moderních výzkumů přinejmenším sporné na přelomu letopočtu sídlili v oblasti ústí řeky VISLY (dnešní Polsko), odkud odešli ve 2. století směrem k ČERNÉMU MOŘI, a zapříčinili tak první větší stěhování národů (vytlačili VANDALY a MARKOMANY na jih) na přelomu 3. a 4. století se rozdělili do dvou skupin - ZÁPADNÍ GÓTY a VÝCHODNÍ GÓTY MAPA

12 GERMÁNI - MAPA: 4]

13 OSTROGÓTI A VIZIGÓTI OSTROGÓTI - většina poražených VÝCHODNÍCH GÓTŮ upadla pod nadvládu HUNŮ (až do ATTILOVY smrti), poté vytáhli na BALKÁN v roce 489 je THEODORICH VELIKÝ na návrh východořímského císaře ZENONA zavedl do ITÁLIE tam porazili a zabili ODOAKERA, který tu vládl po abdikaci ROMULA AUGUSTA, posledního západořímského císaře THEODORICH byl formálně závislý na císaři v KONSTANTINOPOLI, ve skutečnosti však vládl zcela neomezeně (nikdy si však neodvážil přivlastnit titul císaře západu) VIZIGÓTI - uprchli přes DUNAJ do ŘÍMSKÉ ŘÍŠE v roce 378 porazili ŘÍMANY v bitvě u ADRIANOPOLE na konci 4. století pod vedením náčelníka ALARICHA protáhli celým Balkánem a Peloponésem a na začátku 5. století přišli do ITÁLIE v roce 410 pak dobyli a vyplenili ŘÍM

14 VANDALOVÉ A FRANKOVÉ: VANDALOVÉ - původně byli vytlačeni GÓTY na území mezi VISLOU a ODROU na sklonku roku 406 překročili zamrzlý RÝN a vpadli do GALIE v roce 409 dosáhli PYRENEJSKÉHO poloostrova, odkud je však po několika letech vytlačili VIZIGÓTI pod vedením náčelníka GEISERICHA se po této porážce přesunuli přes STŘEDOZEMNÍ moře do AFRIKY, kde válčili dalších deset let v roce 439 dobyl GEISERICH KARTÁGO a založil říši VANDALŮ VANDALOVÉ byli jediným germánským kmenem, který dokázal vytvořit ohromnou námořní sílu ze severní AFRIKY vedli tažení do ITÁLIE a v roce 455 dobyli a vydrancovali ŘÍM teprve v roce 534 zničil jejich říši východořímský vojevůdce BELISAR FRANKOVÉ - v roce 486 odstranili FRANKOVÉ vedení králem CHLODVÍKEM zbytky římské vlády v severozápadní GALII do roku 534 pak porazili Alamany, Vizigóty a Burgundy a vytvořili tak velký státní celek, který se měl stát nejvíce životaschopnou říší, vzniklou v období stěhování národů.

15 GERMÁNI - NÁLEZY NA NAŠEM ÚZEMÍ:
5]

16 NĚCO K ZAMYŠLENÍ: Vysvětlete, co označuje sousloví STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ.
Připojte také, kdo byl jeho hlavním iniciátorem. Uveďte, které epochy lidstva nám STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ odděluje. Odkud přišli do EVROPY HUNOVÉ? Jak se jmenoval jejich náčelník? Vyjmenujte některé germánské kmeny, které byly součástí stěhování národů.

17 ODPOVĚDI NA OTÁZKY: rozsáhlé pohyby obyvatelstva, které probíhaly na KONCI STAROVĚKU a POČÁTKU STŘEDOVĚKU HUNOVÉ - GERMÁNSKÉ KMENY STAROVĚK a STŘEDOVĚK východní ASIE, ATTILA SASOVÉ, FRANKOVÉ, BURGUNDI, LANGOBARDI, VANDALOVÉ, VIZIGÓTI či OSTROGÓTI

18 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
1] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4] Nicomède. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5] KOZUCH. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:

19 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Stěhování národů. Praha: Vyšehrad, Elektronická kniha, 414 normostran. EAN: EK167714


Stáhnout ppt "STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google