Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMStěhování národů Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_01 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 VYSVĚTLENÍ POJMU:  pojmem STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ se označují rozsáhlé pohyby obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly na KONCI STAROVĚKU a POČÁTKU STŘEDOVĚKU  jejich hlavní příčinou byly:  1. DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY (především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života, kromě toho primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování)  2. SOCIÁLNÍ DŮVODY  kmeny, jejichž počet členů rostl, začaly hledat novou půdu  často ji nacházely na území ŘÍMSKÉ ŘÍŠE, která se v té době již nacházela v hluboké krizi, hranice říše navíc nebyly dostatečně chráněné  na území říše tak bylo možné získat bohatou kořist, je zřejmé, že impérium se v pozdně antickém období stalo lákavým cílem nájezdů BARBARSKÝCH KMENŮ  muži, kteří na takové výpravě uspěli, získali nejen kořist a novou půdu, ale také vážnost a prestiž u svého kmene - to patřilo mezi SOCIÁLNÍ PŘÍČINY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

3 MAPA ROZDĚLENÉ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE: 1]

4 MAPA - STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ: 2]

5 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ:  na přelomu 4. a 5. století ztrácely ŘÍMSKÉ PROVINCIE svůj význam a jejich moc výrazně zeslábla  řada okolních kmenů se v té době dala do pohybu, který označujeme jako STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ  STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ je proces, v průběhu kterého se daly do pohybu zejména germánské kmeny (SASOVÉ, FRANKOVÉ, BURGUNDI, LANGOBARDI, VANDALOVÉ, VIZIGÓTI a OSTROGÓTI)  důsledkem tohoto procesu byl nakonec i zánik říše ZÁPADOŘÍMSKÉ (476)  kreslené video: STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ - Dějiny udatného českého národa (2:55)STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

6 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ:  za počátek STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ je pokládán rok 375, kdy došlo pod náporem HUNŮ (kočovníci ze středoasijských stepí) z východu ke zhroucení říše germánských OSTROGÓTŮ  pohyb HUNŮ vyvolal přesuny dalších kmenů na velkém území EVROPY  z území ČECH a MORAVY tak odešli MARKOMANI i KVÁDOVÉ a jejich místo zaujaly jiné germánské kmeny (DURYNKOVÉ a později LANGOBARDI)  vedle vpádu HUNŮ do EVROPY měla nemalý vliv na pohyb kmenů také možnost získání kořisti na území římské říše

7 HUNOVÉ:  HUNOVÉ představovali kočovný kmen či kmenový svaz (původem z ASIE), který se podílel na STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ a výrazně přispěl k zániku ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE  ačkoliv víme, že přišli z Asie, dodnes není úplně jisté, odkud přesně  největší moci dosáhli pod vedením ATTILY  za jeho vlády jejich říše zahrnovala území od VOLHY až k římským hranicím na RÝNU  po ATTILOVĚ smrti se však říše rozpadla a její území obsadily germánské kmeny, které předtím byly v hunském područí  MAPA - INVAZE HUNŮ MAPA - INVAZE HUNŮ

8 HUNOVÉ:  HUNOVÉ trávili většinu svého života v koňském sedle  v jízdě na koni byli cvičeni už od útlého dětství a své koně uměli dokonale ovládat, jezdili na podivných malých koních, které pravděpodobně vyšlechtili z divokých prakoní  díky svým válečnickým dovednostem se stali postrachem celé tehdejší evropské civilizace  měli také vynikající zbraně  jejich jezdecké dovednosti jim na rozdíl od protivníků dovolovaly používat luky i na koni, hrůzu budily také jejich dvousečné meče  kromě toho však jejich nepřátelům naháněly strach i jiné věci, například zápach, který je doprovázel (HUNOVÉ totiž považovali vodu za posvátnou a vykoupat se v ní by znamenalo její znesvěcení, proto se vůbec nemyli)  živili se hlavně syrovým masem a zvířecí krev používali k pomazání svých obličejů před bojem, z toho pak vznikaly pověsti o tom, že požívají krev svých poražených nepřátel  tváře většiny bojovníků navíc pokrývalo množství jizev, které si přiváželi z bojů nebo se tak "zdobili" sami, jedním z hunských zvyků bylo pořezat chlapcům obličej a rány zasypat popelem, což zamezilo úplnému zhojení jizvy, mladí HUNOVÉ také rádi podnikali vražedné hony na civilní obyvatelstvo  HUNOVÉ 1, HUNOVÉ 2, HUNOVÉ 3 HUNOVÉ 1HUNOVÉ 2HUNOVÉ 3

9 ATTILA - BIČ BOŽÍ:  v překladu „TATÍČEK“ (obrázek) 3]obrázek  byl to nejmocnější hunský král  pocházel z vysokých kruhů hunské společnosti  na trůn nastoupil společně se svým bratrem, ale ambice ho záhy dohnaly k bratrovraždě, čímž sjednotil vládu nad HUNY ve svých rukou  toužil po ovládnutí území celé EVROPY, vedl řadu velkých nájezdů, jejich účelem bylo drancování a vymáhání stálých plateb  v roce 451 jeho invazi do GALIE zastavil římský vojevůdce FLAVIUS AETIUS (jeho spojencem byl především vizigótský král THEODORICH)  rozhodující bitva se udála na KATALAUNSKÝCH POLÍCH  během dalšího tažení propukly v hunském vojsku nakažlivé nemoci a snad z tohoto důvodu uzavřel ATTILA s papežem mír  stárnoucí ATTILA se v roce 453 rozhodl oženit s germánskou dívkou ILDIKÓ, která se měla stát jeho již sedmnáctou manželkou, po svatební noci byl však nalezen mrtev v kaluži krve  po jeho smrti se hunská říše rychle rozpadla  zbylí HUNOVÉ odešli do černomořských stepí a dvě desítky let poté se zcela vytratili z historických pramenů.

10 ZAJÍMAVOST - ATTILŮV HROB:  o ATTILOVĚ hrobě koluje množství pověr  údajně byl pohřben v hrobce s obrovskými poklady  jeho tělo pak bylo uloženo do trojité rakve, přičemž první byla ze zlata, druhá byla stříbrná a třetí železná  kde se hrob nachází, není známo, neboť prý přes něj byla svedena řeka (aby byl uchráněn možných zneuctění, nejčastěji je řeč o TISE)  všichni otroci, kteří hrob stavěli, byli do jednoho pobiti  o nalezení hrobu se pokoušelo mnoho hledačů pokladů, pátrali na řadě míst v RUMUNSKU, MAĎARSKU, SRBSKU, dokonce i v NÁKLE u OLOMOUCE  po hrobu však není ani stopy  případné nálezce má odradit nápis FULGUR CONDITUM - zakopaný hrom, varující před temnou silou strážící hrobku

11 NĚKTERÉ GERMÁNSKÉ KMENY:  GÓTOVÉ - podle historických tradic pocházejí ze SKANDINÁVIE, což je však podle moderních výzkumů přinejmenším sporné  na přelomu letopočtu sídlili v oblasti ústí řeky VISLY (dnešní Polsko), odkud odešli ve 2. století směrem k ČERNÉMU MOŘI, a zapříčinili tak první větší stěhování národů (vytlačili VANDALY a MARKOMANY na jih)  na přelomu 3. a 4. století se rozdělili do dvou skupin - ZÁPADNÍ GÓTY a VÝCHODNÍ GÓTY  MAPA MAPA

12 GERMÁNI - MAPA: 4]

13 OSTROGÓTI A VIZIGÓTI  OSTROGÓTI - většina poražených VÝCHODNÍCH GÓTŮ upadla pod nadvládu HUNŮ (až do ATTILOVY smrti), poté vytáhli na BALKÁN  v roce 489 je THEODORICH VELIKÝ na návrh východořímského císaře ZENONA zavedl do ITÁLIE  tam porazili a zabili ODOAKERA, který tu vládl po abdikaci ROMULA AUGUSTA, posledního západořímského císaře  THEODORICH byl formálně závislý na císaři v KONSTANTINOPOLI, ve skutečnosti však vládl zcela neomezeně (nikdy si však neodvážil přivlastnit titul císaře západu)  VIZIGÓTI - uprchli přes DUNAJ do ŘÍMSKÉ ŘÍŠE  v roce 378 porazili ŘÍMANY v bitvě u ADRIANOPOLE  na konci 4. století pod vedením náčelníka ALARICHA protáhli celým Balkánem a Peloponésem a na začátku 5. století přišli do ITÁLIE  v roce 410 pak dobyli a vyplenili ŘÍM

14 VANDALOVÉ A FRANKOVÉ:  VANDALOVÉ - původně byli vytlačeni GÓTY na území mezi VISLOU a ODROU  na sklonku roku 406 překročili zamrzlý RÝN a vpadli do GALIE  v roce 409 dosáhli PYRENEJSKÉHO poloostrova, odkud je však po několika letech vytlačili VIZIGÓTI  pod vedením náčelníka GEISERICHA se po této porážce přesunuli přes STŘEDOZEMNÍ moře do AFRIKY, kde válčili dalších deset let  v roce 439 dobyl GEISERICH KARTÁGO a založil říši VANDALŮ  VANDALOVÉ byli jediným germánským kmenem, který dokázal vytvořit ohromnou námořní sílu  ze severní AFRIKY vedli tažení do ITÁLIE a v roce 455 dobyli a vydrancovali ŘÍM  teprve v roce 534 zničil jejich říši východořímský vojevůdce BELISAR  FRANKOVÉ - v roce 486 odstranili FRANKOVÉ vedení králem CHLODVÍKEM zbytky římské vlády v severozápadní GALII  do roku 534 pak porazili Alamany, Vizigóty a Burgundy a vytvořili tak velký státní celek, který se měl stát nejvíce životaschopnou říší, vzniklou v období stěhování národů.

15 GERMÁNI - NÁLEZY NA NAŠEM ÚZEMÍ: 5]

16 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Vysvětlete, co označuje sousloví STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ.  Připojte také, kdo byl jeho hlavním iniciátorem.  Uveďte, které epochy lidstva nám STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ odděluje.  Odkud přišli do EVROPY HUNOVÉ? Jak se jmenoval jejich náčelník?  Vyjmenujte některé germánské kmeny, které byly součástí stěhování národů.

17 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  rozsáhlé pohyby obyvatelstva, které probíhaly na KONCI STAROVĚKU a POČÁTKU STŘEDOVĚKU  HUNOVÉ - GERMÁNSKÉ KMENY  STAROVĚK a STŘEDOVĚK  východní ASIE, ATTILA  SASOVÉ, FRANKOVÉ, BURGUNDI, LANGOBARDI, VANDALOVÉ, VIZIGÓTI či OSTROGÓTI

18 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justinien_527-565.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justinien_527-565.svg  2] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_stahovania_narodov.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_stahovania_narodov.png  3] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attila_01.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attila_01.jpg  4] Nicomède. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germáni_a_Galie_(kolem_300).png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germáni_a_Galie_(kolem_300).png  5] KOZUCH. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prehistoric_Times_of_Bohemia,_Mora via_and_Slovakia_-_NM_Prague_33.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prehistoric_Times_of_Bohemia,_Mora via_and_Slovakia_-_NM_Prague_33.JPG

19 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68  BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Stěhování národů. Praha: Vyšehrad, 2007. Elektronická kniha, 414 normostran. EAN: EK167714


Stáhnout ppt "STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google