Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01/0009 Senzory a biosenzory pro biotechnologii, lékařskou diagnostiku a životní prostředí VIDIA spol. s r.o. MFF UK, VŠCHT, URE AV ČR,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01/0009 Senzory a biosenzory pro biotechnologii, lékařskou diagnostiku a životní prostředí VIDIA spol. s r.o. MFF UK, VŠCHT, URE AV ČR,"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01/0009 Senzory a biosenzory pro biotechnologii, lékařskou diagnostiku a životní prostředí VIDIA spol. s r.o. MFF UK, VŠCHT, URE AV ČR, UMCH AV ČR, Inova Pro s.r.o., Safibra s.r.o. Ing. Michaela Poláková, polakova@vidia.cz www.sbb.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu Rozvoj trhu biotechnologií Vznik nových a rozvoj stávajících firem Zavedení nových technologií Zlepšení kvalifikace pracovníků Internet Semináře a konference Zpětná vazba absolventů - VŠ Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů Spolupráce VaV institucí s VŠ a firmami Transfer technologie (senzory) Provedené série kurzů, seminářů a workshopů Zprovoznění školících středisek Nové společné projekty Webové stránky projektu a partnerů Hodnocení účastníky Záznamy o akcích Skripta, pracovní materiály Informační materiály Legislativní podmínky Patenty, licence Jiné směry ve VaV

3 3 Komplexní program vzdělávání na VŠ Program dalšího vzdělávání zaměstnavatelů i zaměstnanců Školící střediska Počet a kvalita kurzů, počet absolventů seminářů a kurzů, stážistů, diplomantů… VŠ, prezenční listy hodnocení Mezioborová spolupráce Motivace Propagace Aktivity – pořadí nehraje v podstatě roli Semináře a kurzy odborného zaměření Semináře a kurzy podpory k podnikání Důkladně vyškolený personál- cca 50%prostředků Technické zázemí (laboratoře, technické místnosti, zázemí, přístrojové vybavení) cca 25% Provozní náklady Webové stránky projektu, jednotlivých partnerů Monitorovací zprávy Podpora poskytovatele Motivace

4 4 2 Cílové skupiny Přímá podpora - stravování Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2 nesledován Nejpočetnější cílovou skupinou jsou studenti (43 %), z převážné většiny studenti vysokých škol - hlavně VŠCHT a Matematicko- fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Přes 40 % účastníků některé z akcí projektu představují zaměstnanci výzkumných ústavů nebo vysokých škol. Zhruba každý desátý účastník byl zaměstnancem malého či středního podniku.

5 5 3 Typy činností Typy činností realizované projektem semináře (celosemestrální i krátkodobé) praktické kurzy workshopy panelové diskuze stáže

6 6 4 Vnitřní postupy řízení Projekt je operativně řízen manažerem projektu, plánování, realizaci a hodnocení odborných aktivit řídí Rada projektu – zástupci jednotlivých partnerů. Každý z partnerů je garantem jedné nebo více aktivit. Rada projektu se schází v půlročních intervalech, průběžně probíhají pracovní schůzky k jednotlivým aktivitám. Na pravidelných schůzkách partnerů projektu se hodnotí proběhlé a probíhající aktivity, probírají se plány dalšího období, požadavky administrativy, diskutují se případné potíže, popř. se přijímají a hodnotí nápravná opatření Případné průběžné změny harmonogramu, lokální problémy atd. řeší garant pro příslušnou aktivitu, o potřebě a způsobu řešení informuje manažera projektu a členy Rady. V případě větších změn zasahujících i do dalších aktivit projektu člen Rady, kde požadavek vznikl, svolá schůzku Rady, popř. dalších osob. Tato schůzka může být (v závislosti na typu problému) řešená internetovou komunikací.

7 7 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu webové stránky, tiskové konference, konference a semináře, články v tisku, zpravodaj, letáky… Webové stránky - informace o projektu průběžné informace o připravovaných aktivitách, možnost přihlášky on-line, archiv možnost stažení výukových materiálů odkazy na partnery projektu

8 8 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Projekt umožnil spolupráci dříve nespolupracujících špičkových pracovišť – v jeho rámci dochází k propojení oborů jako je chemie, imunologie, molekulární genetika, fyzika a elektronika, které společně tvoří podstatu biotechnologie, umožňuje tak obsáhnout multidisciplinární oblast a propojit ji s informacemi o využívání výsledků VaV a inovačního podnikání. Dotace ESF umožnila mj. přenos zahraničních zkušeností s podnikáním v biotechnologiích a transferem technologií a přenos těchto zkušeností do prostředí VŠ, vědeckých institucí a MSP ; Školení a semináře projektu přinášejí jednotlivým účastníkům poznatky nutné pro zakládání spin-off firem, což napomůže dalšímu rozvoji v oblasti; Dochází k nastartování oborové a mezioborové spolupráce mezi vysokými školami různých typů, výzkumnými ústavy a komerční sférou, což povede k efektivnějšímu využívání veřejných zdrojů a podnítí vytváření dalších specificky orientovaných projektů vedoucích k prakticky využitelným výsledkům, transferům technologií a know-how….

9 9 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Udržitelnost činností projektu? V dalším období budou pokračovat semestrální kurzy nově zavedené na VŠ, pokračovat budou i odborné teoreticko-praktické kurzy na VŠ a při školících centrech a semináře a kurzy inovačního podnikání. Po ukončení projektu bude pokračovat i odborná spolupráce jednotlivých partnerů projektu, jednak formou společných grantů VaV, jednak pokračováním stáží a řešení diplomových prací studentů VŠ ve firemním prostředí. Navazovat budou i programy školících středisek Synergie a návaznost projektu? Předpokládáme návaznost dalších i vzdělávacích projektů v souvislosti s technologií SPR

10 10 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (inovované produkty) Hlavní inovované produkty – nové semestrální kurzy na VŠ, praktické kurzy a semináře, skripta a výukové materiály Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 0998568 ORGANIZACE0207 PRODUKTY02037

11 11 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu? transfer technologie, nové projekty výzkumu a vývoje Horizontální témata? V rámci projektu je přímo podporován rozvoj informační společnosti – praktické aktivity přispívají ke schopnosti účastníků využívat ICT, podporován je rovný přístup k aktivitám projektu (absolventi, ženy). Technologie, jejíž transfer je součástí projektu pak podporuje udržitelný rozvoj jednak tím, že se při ní pracuje s recyklovatelnými materiály a jednak předpokládaným dalším využitím pro diagnostiku v životním prostředí Partnerství? V rámci přípravy nových grantových projektů VaV budou vytvořena nová partnerství nad rámec projektu (stávající i noví partneři)

12 12 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Jasná a stabilní pravidla pro příjemce Vyšší hranice pro vyhlášení veřejné soutěže pro nákup zboží/služeb Zjednodušení finančního výkaznictví – přenesení dohledu nad doklady na jednotlivé partnery + audit (systém běžný v projektech VaV) Rychlejší zpětná vazba


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01/0009 Senzory a biosenzory pro biotechnologii, lékařskou diagnostiku a životní prostředí VIDIA spol. s r.o. MFF UK, VŠCHT, URE AV ČR,"

Podobné prezentace


Reklamy Google