Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 kvalita, spolupráce, důvěra Budoucnost UJEP - kvalita, spolupráce, důvěra Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. projev kandidáta na rektora dne 10. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 kvalita, spolupráce, důvěra Budoucnost UJEP - kvalita, spolupráce, důvěra Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. projev kandidáta na rektora dne 10. listopadu."— Transkript prezentace:

1 1 kvalita, spolupráce, důvěra Budoucnost UJEP - kvalita, spolupráce, důvěra Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. projev kandidáta na rektora dne 10. listopadu 2010

2 Vážení členové akademické obce. Vážení členové akademické obce. Je pro mne velkou ctí, že mohu usilovat o pozici nejvyššího představitele naší univerzity a navázat na vše dobré, co se doposud podařilo předchozímu a současnému vedení uskutečnit. Je pro mne velkou ctí, že mohu usilovat o pozici nejvyššího představitele naší univerzity a navázat na vše dobré, co se doposud podařilo předchozímu a současnému vedení uskutečnit. Při představení budu prezentovat své základní strategické cíle a vizi dalšího vývoje UJEP. Při představení budu prezentovat své základní strategické cíle a vizi dalšího vývoje UJEP. 2

3 Kvalita vzdělávání V této oblasti budu usilovat zejména o: další posilování pozice UJEP jako nejvýznamnější a nezastupitelné vědeckovýzkumné, umělecké a vzdělávací instituce našeho regionu, další posilování pozice UJEP jako nejvýznamnější a nezastupitelné vědeckovýzkumné, umělecké a vzdělávací instituce našeho regionu, stabilizaci struktury studijních programů, které budou respektovat potřeby regionu, praxe, kvalitu související tvůrčí činnosti a diverzifikaci vhodných forem studia a metod vzdělávání, stabilizaci struktury studijních programů, které budou respektovat potřeby regionu, praxe, kvalitu související tvůrčí činnosti a diverzifikaci vhodných forem studia a metod vzdělávání, vytváření vhodných podmínek pro kvalitativní rozvoj lidských zdrojů na UJEP a optimalizaci jejich struktury v souladu s výsledky jejich tvůrčí činnosti i potřeb praxe. vytváření vhodných podmínek pro kvalitativní rozvoj lidských zdrojů na UJEP a optimalizaci jejich struktury v souladu s výsledky jejich tvůrčí činnosti i potřeb praxe. 3

4 Otevřenost a spolupráce Budu podporovat: zvyšování konkurenceschopnosti UJEP v národním i mezinárodním prostředí včetně spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zvyšování konkurenceschopnosti UJEP v národním i mezinárodním prostředí včetně spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, realizaci tvůrčí spolupráce s praxí, realizaci tvůrčí spolupráce s praxí, vytváření dalších forem celoživotního vzdělávání v závislosti na požadavcích současné společnosti, vytváření dalších forem celoživotního vzdělávání v závislosti na požadavcích současné společnosti, co největší dostupnost realizovaného vzdělávání včetně poradenských služeb. co největší dostupnost realizovaného vzdělávání včetně poradenských služeb. 4

5 Financování Budu usilovat o: optimalizaci řízení univerzity zaměřené zejména na snižování provozních nákladů, optimalizaci řízení univerzity zaměřené zejména na snižování provozních nákladů, udržení „v současných podmínkách“ dalšího vývoje Kampusu UJEP, udržení „v současných podmínkách“ dalšího vývoje Kampusu UJEP, zajištění i rozvoj všech činností vedoucích k navýšení mimorozpočtových příjmů. zajištění i rozvoj všech činností vedoucích k navýšení mimorozpočtových příjmů. 5

6 Při naplňování těchto cílů je třeba respektovat současné podmínky, které jsou ovlivněny: ekonomickou krizí, ekonomickou krizí, negativním demografickým vývojem, negativním demografickým vývojem, proměnlivostí strategie rozvoje terciárního vzdělávání, proměnlivostí strategie rozvoje terciárního vzdělávání, stálými změnami v hodnocení V+V, stálými změnami v hodnocení V+V, novými „standardy“ pro akreditační řízení /garanti/. novými „standardy“ pro akreditační řízení /garanti/. 6

7 Vize UJEP KVALITA, KVALITA, SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE, DŮVĚRA. DŮVĚRA. 7

8 Kvalita vzdělávání Ve vzdělávání budu usilovat o kvalitativní růst UJEP. Ve strategii rozvoje studijních oborů umožním co největší samostatnost jednotlivých součástí. Budu současně podporovat využití potenciálu UJEP v rámci spolupráce společných mezifakultních pracovišť. 8

9 Kvalita tvůrčí činnosti Zaměření výzkumu ponechám na strategii a potřebách jednotlivých součástí UJEP, v rámci rektorátu podpořím vznik dalších podmínek pro tuto činnost /včetně ediční a nakladatelské politiky UJEP se vznikem vědeckých časopisů, vydáváním požadovaných monografií, podporou vzniku elektronických publikací atd./. Zaměření výzkumu ponechám na strategii a potřebách jednotlivých součástí UJEP, v rámci rektorátu podpořím vznik dalších podmínek pro tuto činnost /včetně ediční a nakladatelské politiky UJEP se vznikem vědeckých časopisů, vydáváním požadovaných monografií, podporou vzniku elektronických publikací atd./. Současně budu podporovat snahu o získávání finančních prostředků pro tuto činnost /např. granty, zdroje podnikatelských subjektů regionu atd./. Současně budu podporovat snahu o získávání finančních prostředků pro tuto činnost /např. granty, zdroje podnikatelských subjektů regionu atd./. 9

10 Kvalita – akademičtí pracovníci Erudovaní, spokojení, odborně se dále vzdělávající pracovníci jsou základem každé dobře fungující instituce. Každý i „možná nyní ekonomicky zdůvodňovaný“ krok v personální politice by měl být posuzován vždy velice citlivě. Ač podporuji co největší samostatnost jednotlivých součástí i v této oblasti, jistě nebudu nakloněn propouštění pedagogů a snižování mezd. Naopak se domnívám, že musíme v tomto období nejen udržet současnou personální vzdělávací kapacitu UJEP, ale dále ji stimulovat a podporovat v její činnosti. 10

11 Budu v této oblasti usilovat: zejména o průhlednost provozních nákladů rektorátu a jejich snižování, o podporu zlepšení kvality života zaměstnanců formou dalších možných, např. sociálních benefitů /projekt Univerzitní mateřské školy, rekondiční, poradenské či zdravotnické služby/. 11

12 Kvalita – studenti Chci navázat na ideje a úspěchy současného vedení v budování Kampusu UJEP. Učiním všechny možné kroky, které podpoří myšlenku rozvoje Kampusu UJEP, jako místa „studentského žití“, protože jej vnímám nejen jako prostředí pro zabezpečení výuky, ale místo pro celodenní aktivity studentů. 12

13 Rozvoj Kampusu – kulturní a společenský život akademické obce Vedle plánovaného Technologického centra mládeže budu usilovat o vytvoření kulturního a společenského univerzitního centra. Atraktivní podmínky pro zájmové a volnočasové aktivity studentů jistě budou také významným motivačním faktorem pro potencionální zájemce o studium na UJEP. 13

14 Kulturní a společenské univerzitní centrum, Mendělejevova ul. a okolí Formou mimorozpočtových prostředků, grantů /také ve spolupráci s městem, krajem, soukromým sektorem/ postupně vytvářet podmínky pro vznik: a) Místa pro setkávání studentů - vysokoškolské zájmové kluby, - vysokoškolské zábavné kluby, - stravovací jednotka/občerstvení, - „odpočinková“ místa, - pódiové kulturní prostranství, - jednoduchá sportoviště. b) Zdravotně rekondičního zázemí pro zaměstnance, Univerzitní mateřská škola, atd. 14

15 Spolupráce Důležitá není pouze spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. Budu iniciovat a podporovat všechny formy spolupráce také uvnitř univerzity mezi pracovišti, kolektivy i jednotlivci. Domnívám se, že výzkumná témata multioborových týmů jsou efektivní a právě současná multioborovost UJEP je její velkou výhodou. Významný přínos pro další období lze spatřovat také v ještě užší spolupráci s aplikační sférou našeho regionu a zejména s vedením kraje a města Ústí nad Labem. Domnívám se, že ve spolupráci s krajem a městem můžeme získat další prostředky např. v oblasti regionální politiky /např. výdaje EU pro roky 2007–2013 představují částku 350 miliard EUR/. 15

16 Důvěra Zde na akademické půdě musí být vždy zachovány a podporovány základní mechanizmy akademických svobod a ideálů svobodné tvůrčí činnosti, včetně obyčejné lidské důvěry, které jsou potřebné pro lepší budoucnost naší univerzity. Kvalitní týmová práce řídících pracovníků musí být současně otevřena i názorům všech členů akademické obce, včetně studentů. Poučme se z předchozího období, nebojme se diskutovat, konkretizovat možné problémy a prezentujme je široké veřejnosti tak, abychom si získali její co největší důvěru. 16

17 17 Závěr - budoucnost UJEP Věřím, že při dalším vývoji naší Alma mater, zaměřeném na kvalitu, spolupráci a důvěru, nejen stabilizujeme, ale zajistíme její další kvalitativní rozvoj. Svou případnou budoucnost ve vedení vnímám jako každodenní úsilí, službu akademické obci, která je založena na týmové práci a fungujících kontrolních mechanizmech. Vedení, které podléhá samosprávnému působení Akademického senátu UJEP a je otevřeno názorům všech členů akademické obce.

18 Mé úsilí bude zaměřené zejména na podporu: rozvoje silných, samostatných, kvalitativně se rozvíjejících součástí, dalšího budování Kampusu UJEP, zabezpečení odpovídajících, tedy zejména mzdových podmínek pro akademické pracovníky, zlepšení kvality života studentů, akademiků i neakademických pracovníků. 18

19 Vážení členové akademické obce. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval současnému vedení UJEP, v čele s paní rektorkou doc. Ing. Ivou Ritschelovou, CSc., za dosažené úspěchy. V případě svého zvolení bych v tomto směru velice rád pokračoval. Děkuji Vám za pozornost 19


Stáhnout ppt "1 kvalita, spolupráce, důvěra Budoucnost UJEP - kvalita, spolupráce, důvěra Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. projev kandidáta na rektora dne 10. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google