Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ocenění elektřiny z KVET, druhotných a obnovitelných zdrojů v souvislosti s otvíráním trhu s elektřinou a plynem Martin Koďousek Energetický regulační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ocenění elektřiny z KVET, druhotných a obnovitelných zdrojů v souvislosti s otvíráním trhu s elektřinou a plynem Martin Koďousek Energetický regulační."— Transkript prezentace:

1 Ocenění elektřiny z KVET, druhotných a obnovitelných zdrojů v souvislosti s otvíráním trhu s elektřinou a plynem Martin Koďousek Energetický regulační úřad AEM6. 12. 2005

2 Obsah prezentace Podpora výroby elektřiny z KVET Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů Podpora obnovitelných zdrojů energie Ekonomické souvislosti stanovení výše podpory elektřiny z KVET, druhotných a obnovitelných zdrojů

3 Kogenerace – podmínky I Podpora je určena § 32 energetického zákona (aplikace směrnice 2004/8/ES) Zákon určuje jako formu podpory pouze příspěvky k ceně elektřiny Příspěvky k tržní ceně, tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z KVET u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy Podrobnosti určení množství elektřiny, na které se vztahuje podpora, stanovuje vyhláška MPO č. 439/2005 Sb. Příspěvky stanovuje Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005

4 Kogenerace – podmínky II Příspěvek Předávání údajů o výrobě příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy pro všechny kategorie KVET řeší vyhláška MPO (předání ročního množství) Příspěvky k tržní ceně, tj. pevné ceny, je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z KVET u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy Prodej silové elektřiny Smluvní vztah mezi provozovatelem KVET a obchodníkem s elektřinou nebo konečným zákazníkem – nutnost vyřešit ze strany výrobce odpovědnost za odchylku

5 Kogenerace princip stanovení příspěvků I V příspěvcích pro rok 2006 je zahrnuto meziroční zvýšení ceny vstupních paliv (zemní plynu a uhlí) Vývoj prodejních cen zemního plynu pro střední odběr v období I/05 - IV/05 V příspěvcích respektován nejen meziroční nárůst ceny silové elektřiny, ale také uvažovány reálné možnosti výrobců z jednotlivých kategorií KVET uplatnit svoji elektřinu na trhu Pro rok 2006 zavedeno celkem 5 kategorií KVET

6 Kogenerace princip stanovení příspěvků II 1. Krok - stanovení „minimální výkupní ceny“ pro zdroje do 5 MW e zdroje do 1 MW e : 1480 Kč/MWh (1240 Kč/MWh) zdroje od 1MW e do 5 MW e : 1400 Kč/MWh (1170 Kč/MWh) 2. Krok - stanovení „tržní ceny elektřiny“ pro zdroje do 5 MW e tržní cena z malé KVET nižší oproti většině OZE (biomasa, bioplyn, MVE, geotermální energie) – pro KVET není povinnost výkupu průměrná cena: 900 Kč/MWh pásmo VT v délce 8 hodin: 1200 Kč/MWh pásmo NT v délce 16 hodin: 750 Kč/MWh 3. Krok - stanovení výše příspěvku pro jednotlivé kategorie KVET zdroje do 1 MW e : 580 Kč/MWh pásmo VT v délce 8 hodin: 1740 Kč/MWh zdroje od 1MW e do 5 MW e : 500 Kč/MWh pásmo VT v délce 8 hodin: 1500 Kč/MWh

7 Kogenerace princip stanovení příspěvků III zdroje od 5 MW e do 10 MW e spalující zemní plyn příspěvek: 130 Kč/MWh zdroje nad 5 MW e příspěvek: 45 Kč/MWh zdroje KVET bez rozlišení instalovaného výkonu spalující obnovitelné zdroje nebo degazační plyn příspěvek: 45 Kč/MWh

8 Druhotné zdroje Podpora je určena § 32 energetického zákona Zákon určuje jako formu podpory příspěvky k ceně elektřiny Příspěvky stanovuje Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 V roce 2006 zavedeny 2 kategorie druhotných zdrojů Druhotné zdroje mimo degazační plyn – příspěvek 45 Kč/MWh - příspěvek kryje vícenáklady na palivo Degazační plyn – příspěvek 1030 Kč/MWh - příspěvek kryje investiční a palivové náklady

9 Obnovitelné zdroje energie Změny při výpočtech výkupních cen z obnovitelných zdrojů –ekonomická návratnost 15 let –diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů –diferencované ceny podle roku uvedení do provozu –zachování podpory na 15 let se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců (u výkupních cen) –meziroční změna výkupních cen na max. 95% již dnes aplikováno změny dle nového zákona Podpora dle zákona č. 180/2005 Sb. Výkupní ceny a zelené bonusy stanovuje Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005

10 Obnovitelné zdroje princip stanovení výkupních cen I Základním kritériem pro rozhodování investora je čistá současná hodnota (NPV) všech výdajů a příjmů souvisejících s projektem za dobu hodnocení. CF t hotovostní tok v t-tém roce hodnoceného období [Kč] T h doba hodnocení [roky] r n nominální diskont[-] t t-tý rok hodnoceného období [-] P t příjmy v t-tém roce hodnoceného období [Kč] c mint minimální cena jednotky produkce v t-tém roce [Kč/jed.produkce] Q t prodej elektřiny v MWh, prodej V t výdaje v t-tém roce hodnoceného období [Kč]

11 Obnovitelné zdroje princip stanovení výkupních cen II Při výpočtech minimální výkupní ceny se vychází z : –objektivního stanovení investičních a provozních nákladů, –technických a provozních parametrů (např. doby využití, ceny biomasy), –požadavku zajistit návratnost vložených prostředků do stanovené doby, která musí respektovat skutečnou technickou životnost zařízení, – požadavku investorů na přiměřený výnos z vloženého kapitálu (stanovení diskontu). Energetický regulační úřad vychází při výpočtech z údajů: – ČEA, – MŽP, – Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, – Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, – informací od jednotlivých subjektů, – ze zahraničních materiálů.

12 Obnovitelné zdroje princip stanovení zelených bonusů – při výpočtech je počítáno s vyšším rizikem uplatnění produkce v případě volby podpory formou zelených bonusů – tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE musí respektovat charakter výroby daného druhu OZE a je závislá na vývoji ceny silové elektřiny – podporu formou zelených bonusů lze uplatnit od 1. 1. 2006 (§ 11 Zákona) – formu podpory (bonus x výkupní cena) je nutné oznámit do 31. 12. 2005 – v případě společného a paralelního spalování biomasy a fosilních paliv je podpora možná pouze formou bonusů C ZB cena zeleného bonusu [Kč] C MIN minimální výkupní cena elektřiny z OZE [Kč] C TR tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE [Kč] Cena zeleného bonusu vychází z následující rovnice:

13 Příklad 1: KVET do 1 MW e spalující druhotný zdroj mimo degazačního plynu silová elektřina + příspěvek na KVET do 1 MW e (580 Kč/MWh) + příspěvek na DZ (45 Kč/MWh) Příklad 2: KVET do 1 MW e uvedený do provozu před 1. lednem 2004 spalující bioplyn Rozhodování: silová elektřina + příspěvek na KVET do 1 MW e (580 Kč/MWh) < silová elektřina + zelený bonus (1650 Kč/MWh) + příspěvek na KVET pro OZE (45 Kč/MWh) Kombinace podpory pro KVET, druhotné zdroje (DZ) a obnovitelné zdroje (OZE)

14 Příspěvek na KVET, DZ a OZE 20028,72 Kč/MWh (OZE+KVET) 20037,01 Kč/MWh KVET + 12,03 Kč/MWh OZE ~ 19,04 Kč/MWh) 20048,46 Kč/MWh KVET + 29,04 Kč/MWh OZE ~ 41,50 Kč/MWh včetně korekčního faktoru 20057,70 Kč/MWh KVET + 28,92 Kč/MWh OZE ~ 39,45 Kč/MWh včetně korekčního faktoru) Předpoklad v 2005: - 1,74 TWh elektřiny z podporovaných OZE - 9 TWh elektřiny z KVET - celkové vícenáklady cca 2,2 mld. Kč 20067,63 Kč/MWh KVET (+DZ), pro OZE ponechána rezerva na přechod do systému zelených bonusů ~ 28,26 Kč/MWh včetně korekčního faktoru (záporný)

15 Vztah ERÚ k podpoře KVET, druhotných a obnovitelných zdrojů Systém podpory by měl být optimální z hlediska: –dopadů do cen konečných zákazníků, –bezpečnosti a spolehlivosti dodávek v soustavě, –naplnění indikativního cíle (OZE) s co nejmenšími náklady, –přiměřené míry jistoty pro výrobce a investory, –zamezení možnosti spekulací.

16 Děkuji Vám za pozornost martin.kodousek@eru.cz


Stáhnout ppt "Ocenění elektřiny z KVET, druhotných a obnovitelných zdrojů v souvislosti s otvíráním trhu s elektřinou a plynem Martin Koďousek Energetický regulační."

Podobné prezentace


Reklamy Google