Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. prosince 2008Elektřina s vůní dřeva 1 Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009 Ing. Roman Polák Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. prosince 2008Elektřina s vůní dřeva 1 Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009 Ing. Roman Polák Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 9. prosince 2008Elektřina s vůní dřeva 1 Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009 Ing. Roman Polák Energetický regulační úřad

2 Elektřina s vůní dřeva2 9. prosince 2008 Obsah prezentace  Stručné představení ERÚ  Základní principy OZE v ČR  Technicko - ekonomické parametry OZE a garance podpory  Další legislativa k biomase  Podpora výroby elektřiny z biomasy 2008 a 2009  Druhotné zdroje  Dosáhneme cíle? Statistika OZE  Dopady podpory a shrnutí

3 Elektřina s vůní dřeva3 9. prosince 2008 Představení ERÚ  Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu, vznikl v roce 2001 na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.  Základní úlohy ERÚ :  podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem  podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (od 1. ledna 2005 po novele Energetického zákona)  ochrana zájmů spotřebitelů před snahou energetických společností zvyšovat ceny

4 Elektřina s vůní dřeva4 9. prosince 2008 Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 byly obnovitelné zdroje v ČR podporovány pouze na základě energetického zákona, neexistovala dlouhodobá garance pro investory  V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory  výkupní ceny  zelené bonusy  diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

5 Elektřina s vůní dřeva5 9. prosince 2008 Způsoby podpory na základě zákona č.180/2005 Sb. Výkupní ceny  Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy  Zaručena doba návratnosti do 15 let  U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 %  Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti  Nelze uplatnit u spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje  Větší jistota Zelené bonusy  Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník  Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu  Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu  Legislativně bez zaručené doby návratnosti  Možnost vyšších příjmů  Větší riziko

6 Elektřina s vůní dřeva6 9. prosince 2008 Výkupní ceny x zelené bonusy Výrobce Provozovatel distribuční soustavy Obchodník s elektřinou Režim výkupních cen : Příjmy = Výkupní ceny Režim zelených bonusů: Příjmy = cena za silovou elektřinu + zelené bonusy fyzikální tok elektřiny finanční platba - výkupní ceny Výrobce Provozovatel distribuční soustavy fyzikální tok elektřiny finanční platba – zelené bonusy finanční platba – silová elektřina

7 Elektřina s vůní dřeva7 9. prosince 2008 Zelené bonusy pro vlastní spotřebu Objem vlastní spotřeby => objem vyrobené elektřiny: Příjmy = „úspora za nenakoupenou elektřinu“ + zelené bonusy Výrobce Provozovatel distribuční soustavy finanční platba – zelené bonusy pro vlastní spotřebu vlastní spotřeba* * Jedná se o tzv. ostatní vlastní spotřebu, do které není zahrnuta technologická spotřeba výroby elektřiny fyzikální tok elektřiny

8 Elektřina s vůní dřeva8 9. prosince 2008 Obchodník s elektřinou Výrobce Provozovatel distribuční soustavy fyzikální tok elektřiny „přebytek do sítě“ finanční platba – zelené bonusy pro vlastní spotřebu + „přebytky“ finanční platba – silová elektřina za “přebytky do sítě“ vlastní spotřeba* * Jedná se o tzv. ostatní vlastní spotřebu, do které není zahrnuta technologická spotřeba výroby elektřiny Zelené bonusy pro vlastní spotřebu Objem vlastní spotřeby < objem vyrobené elektřiny: Příjmy = „úspora za nenakoupenou elektřinu“ + cena za silovou elektřinu + zelené bonusy fyzikální tok elektřiny

9 Elektřina s vůní dřeva9 9. prosince 2008 Technicko-ekonomické parametry Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (novela – č. 364/2007 Sb.)  Technicko-ekonomické parametry informují potencionální investory o tom, jaké hodnoty uvažuje ERÚ při nastavení výkupních cen  Při dodržení těchto parametrů je zaručena 15tiletá doba návratnosti investic  Pro nárok na podporu není nutné parametry dodržet ! Mají informativní charakter a v řadě případů je uvažováno s různými kombinacemi vstupních údajů  Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE:

10 Elektřina s vůní dřeva10 9. prosince 2008 Garance trvání podpory a úpravy výkupních cen v budoucnosti  Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen  § 2, odst. 11  Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny  malé vodní elektrárny 30 let  spalování čisté biomasy 20 let  bioplynové stanice 20 let  větrné elektrárny 20 let  fotovoltaické systémy 20 let (od 1. 1. 2008)  Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.  U nových zdrojů může podle zákona č. 180/2005 Sb. ERÚ snížit meziročně výkupní cenu až o 5 %

11 Elektřina s vůní dřeva11 9. prosince 2008 Další legislativa pro biomasu Vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy,v platném znění  Definice zplyňování – termický nebo obdobný fyzikální proces přeměny biomasy na syntézní plyn (dříve def. vysokoteplotního a nízkoteplotního)  Zplyňování je zařezeno do kategorie O  Od 1. 1. 2009 chystaná změna  U spalování a zplyňování biomasy drobné změny v zařazení biomasy.  Nová kategorizace bioplynu  kategorie AF1, stejné jako kategorie bioplynových stanic využívající určenou biomasu  kategorie AF2, která zahrnuje veškerou ostatní biomasu.

12 Elektřina s vůní dřeva12 9. prosince 2008 Podpora výroby elektřiny z biomasy v roce 2008 - 1  Pro rok 2008 aktualizovány technicko-ekonomické parametry, novela vyhlášky č. 475/2005 Sb. vyhláškou č. 364/2007 Sb.  Navýšení měrných investičních nákladů pro čisté spalování biomasy o 50 %  2 letý cyklus vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů  Výkupní ceny a zelené bonusy v CR 8/2008 Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kW e ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kW e ] Zdroj spalující čistou biomasu< 75 000 Kč/kW e > 5 000 Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy< 75 000 Kč/kW e > 5 000

13 Elektřina s vůní dřeva13 9. prosince 2008 Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2009 - 2  Předpokládaná cena biomasy na rok 2009  Kategorie 1 – 175 (160) Kč/GJ  Kategorie 2 – 120 (110) Kč/GJ  Kategorie 3 – 70 (70) Kč/GJ  Nárůst ceny silové elektřiny o 20 % (má vliv na výši zeleného bonusu u kategorie O) U kategorií S a P  Nárůst ceny uhlí (S, P)  Zohlednění emisních povolenek (ve výpočtu uvažováno s 20 €/tCO 2 )

14 Elektřina s vůní dřeva14 9. prosince 2008 Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2009 - 2 Kategorie spalování a druh biomasy Výkupní ceny elektřiny Kč/MWh Zelené bonusy Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 4490 (4210)2950 (2930) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 3460 (3270)1920 (1990) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 2570 (2520)1030 (1240) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1. lednem 2008 3820 (3540)2280 (2260) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1. lednem 2008 3130 (2940)1590 (1660) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1. lednem 2008 2480 (2430)940 (1150) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008

15 Elektřina s vůní dřeva15 9. prosince 2008 Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2009 - 3 Kategorie spalování a druh biomasy Výkupní ceny elektřiny Kč/MWh Zelené bonusy Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv -1350 (1390) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv -690 (790) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv -40 (240) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv -1620 (1650) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv -960 (1050) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv -310 (500) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008

16 Elektřina s vůní dřeva16 9. prosince 2008 Druhotné zdroje - 1  Podpora na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.  Prováděcí právní předpis vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., v platné znění  Nutné osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů  Vydaná osvědčení zejména na degazační plyn, vysokopecní apod.  Kategorizace druhotných zdrojů  Na základě studie ČVUT z roku 2007 není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální  ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti

17 Elektřina s vůní dřeva17 9. prosince 2008 Druhotné zdroje - 2  Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů)  příspěvek 600 Kč/MWh (760 Kč/MWh)  pokles způsoben nárůstem ceny silové elektřiny o 18 - 20 %  Ostatní druhotné zdroje  jednotný příspěvek ve výši 45 Kč/MWh V závorce je uvedena hodnota příspěvku pro rok 2008

18 Elektřina s vůní dřeva18 9. prosince 2008 Současné cíle v oblasti výroby OZE ČR indikativní cíl 8 %, jeden z nejnižších, avšak i s ním budeme mít problémy

19 Elektřina s vůní dřeva19 9. prosince 2008 Podíl OZE na hrubé domácí spotřebě

20 Elektřina s vůní dřeva20 9. prosince 2008 Vývoj výroby elektřiny z OZE 2001-2009  Zdroj: Statistika ERÚ

21 Elektřina s vůní dřeva21 9. prosince 2008 Vývoj výroby elektřiny z biomasy 2001 - 2007  Zdroj: Statistika ERÚ

22 Elektřina s vůní dřeva22 9. prosince 2008 Výroba elektřiny z OZE – rok 2007  Zdroj: Statistika ERÚ

23 Elektřina s vůní dřeva23 9. prosince 2008 Celkové skutečné vícenáklady na podporu OZE  Vícenáklady na fungování nastaveného systému podpory OZE :  20020,541 miliard Kč  20030,641 miliard Kč  20041,102 miliard Kč  20051,343 miliard Kč  20061,646 miliard Kč  20072,100 miliard Kč

24 Elektřina s vůní dřeva24 9. prosince 2008 Jak dopadá podpory OZE (ale i KVET a DZ) na konečné zákazníky?  Každý zákazník hradí v ceně distribuce příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ:  2002 8,72 Kč/MWh  200319,04 Kč/MWh  200441,50 Kč/MWh  200537,35 Kč/MWh  2006*28,26 Kč/MWh  2007*34,13 Kč/MWh  2008*40,75 Kč/MWh  2009*53,85 Kč/MWh *jiná metodika výpočtu

25 Elektřina s vůní dřeva25 9. prosince 2008 Procentní zastoupení jednotlivých složek v průměrné ceně dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2008

26 Elektřina s vůní dřeva26 9. prosince 2008 Shrnutí  Cenové rozhodnutí na rok 2009 č. 8/2008 na webových stránkách ERU  Zplyňování je podporovaná technologie, ale v současné době doposud vývoj, nejsou relevantní informace o investičních nákladech a využití  Zařazení využívané biomasy ve vyhlášce MŽP  V roce 2009 přehodnocování technicko-ekonomických parametrů, výzva pro poskytnutí dat  Druhotné zdroje doposud bez kategorizace  Na stránkách www.eru.cz jsou k dispozici odpovědi na nejčastější otázky k problematice podporyOZEwww.eru.cz

27 9. prosince 2008Elektřina s vůní dřeva 27 Děkuji za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "9. prosince 2008Elektřina s vůní dřeva 1 Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009 Ing. Roman Polák Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google