Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009"— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009
Ing. Roman Polák Energetický regulační úřad 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

2 Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy OZE v ČR
Technicko - ekonomické parametry OZE a garance podpory Další legislativa k biomase Podpora výroby elektřiny z biomasy 2008 a 2009 Druhotné zdroje Dosáhneme cíle? Statistika OZE Dopady podpory a shrnutí 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

3 Představení ERÚ Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu, vznikl v roce na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb. Základní úlohy ERÚ : podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (od 1. ledna 2005 po novele Energetického zákona) ochrana zájmů spotřebitelů před snahou energetických společností zvyšovat ceny 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

4 Základní principy podpory OZE
Do roku 2005 byly obnovitelné zdroje v ČR podporovány pouze na základě energetického zákona, neexistovala dlouhodobá garance pro investory V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let) předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory výkupní ceny zelené bonusy diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE) 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

5 Způsoby podpory na základě zákona č.180/2005 Sb.
Výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Zaručena doba návratnosti do 15 let U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 % Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti Nelze uplatnit u spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje Větší jistota Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu Legislativně bez zaručené doby návratnosti Možnost vyšších příjmů Větší riziko 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

6 Výkupní ceny x zelené bonusy
Režim výkupních cen : Příjmy = Výkupní ceny finanční platba - výkupní ceny Provozovatel distribuční soustavy Výrobce fyzikální tok elektřiny Režim zelených bonusů: Příjmy = cena za silovou elektřinu + zelené bonusy Obchodník s elektřinou finanční platba – silová elektřina finanční platba – zelené bonusy Provozovatel distribuční soustavy Výrobce fyzikální tok elektřiny 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

7 Zelené bonusy pro vlastní spotřebu
Objem vlastní spotřeby => objem vyrobené elektřiny: Příjmy = „úspora za nenakoupenou elektřinu“ + zelené bonusy finanční platba – zelené bonusy pro vlastní spotřebu Provozovatel distribuční soustavy Výrobce fyzikální tok elektřiny vlastní spotřeba* * Jedná se o tzv. ostatní vlastní spotřebu, do které není zahrnuta technologická spotřeba výroby elektřiny 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

8 Zelené bonusy pro vlastní spotřebu
Objem vlastní spotřeby < objem vyrobené elektřiny: Příjmy = „úspora za nenakoupenou elektřinu“ + cena za silovou elektřinu + zelené bonusy Obchodník s elektřinou finanční platba – silová elektřina za “přebytky do sítě“ finanční platba – zelené bonusy pro vlastní spotřebu + „přebytky“ Provozovatel distribuční soustavy Výrobce fyzikální tok elektřiny „přebytek do sítě“ fyzikální tok elektřiny vlastní spotřeba* * Jedná se o tzv. ostatní vlastní spotřebu, do které není zahrnuta technologická spotřeba výroby elektřiny 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

9 Technicko-ekonomické parametry
Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (novela – č. 364/2007 Sb.) Technicko-ekonomické parametry informují potencionální investory o tom, jaké hodnoty uvažuje ERÚ při nastavení výkupních cen Při dodržení těchto parametrů je zaručena 15tiletá doba návratnosti investic Pro nárok na podporu není nutné parametry dodržet ! Mají informativní charakter a v řadě případů je uvažováno s různými kombinacemi vstupních údajů Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE: 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

10 Garance trvání podpory a úpravy výkupních cen v budoucnosti
Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen § 2, odst. 11 Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny malé vodní elektrárny 30 let spalování čisté biomasy 20 let bioplynové stanice 20 let větrné elektrárny 20 let fotovoltaické systémy 20 let (od ) Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. U nových zdrojů může podle zákona č. 180/2005 Sb. ERÚ snížit meziročně výkupní cenu až o 5 % 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

11 Další legislativa pro biomasu
Vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy,v platném znění Definice zplyňování – termický nebo obdobný fyzikální proces přeměny biomasy na syntézní plyn (dříve def. vysokoteplotního a nízkoteplotního) Zplyňování je zařezeno do kategorie O Od chystaná změna U spalování a zplyňování biomasy drobné změny v zařazení biomasy. Nová kategorizace bioplynu kategorie AF1, stejné jako kategorie bioplynových stanic využívající určenou biomasu kategorie AF2, která zahrnuje veškerou ostatní biomasu. 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

12 Podpora výroby elektřiny z biomasy v roce 2008 - 1
Pro rok 2008 aktualizovány technicko-ekonomické parametry, novela vyhlášky č. 475/2005 Sb. vyhláškou č. 364/2007 Sb. Navýšení měrných investičních nákladů pro čisté spalování biomasy o 50 % 2 letý cyklus vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené bonusy v CR 8/2008 Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Zdroj spalující čistou biomasu < 75 000 Kč/kWe > 5 000 Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy > 5 000 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

13 Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2009 - 2
Předpokládaná cena biomasy na rok 2009 Kategorie 1 – 175 (160) Kč/GJ Kategorie 2 – 120 (110) Kč/GJ Kategorie 3 – (70) Kč/GJ Nárůst ceny silové elektřiny o 20 % (má vliv na výši zeleného bonusu u kategorie O) U kategorií S a P Nárůst ceny uhlí (S, P) Zohlednění emisních povolenek (ve výpočtu uvažováno s 20 €/tCO2) 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

14 Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2009 - 2
Kategorie spalování a druh biomasy Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 4490 (4210) 2950 (2930) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových 3460 (3270) 1920 (1990) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových 2570 (2520) 1030 (1240) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1. lednem 2008 3820 (3540) 2280 (2260) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 3130 (2940) 1590 (1660) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 2480 (2430) 940 (1150) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

15 Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2009 - 3
Kategorie spalování a druh biomasy Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv - 1350 (1390) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv 690 (790) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv 40 (240) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 1620 (1650) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 960 (1050) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 310 (500) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

16 Druhotné zdroje - 1 Kategorizace druhotných zdrojů
Podpora na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb. Prováděcí právní předpis vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., v platné znění Nutné osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů Vydaná osvědčení zejména na degazační plyn, vysokopecní apod. Kategorizace druhotných zdrojů Na základě studie ČVUT z roku 2007 není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

17 Druhotné zdroje - 2 Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů)
příspěvek 600 Kč/MWh (760 Kč/MWh) pokles způsoben nárůstem ceny silové elektřiny o % Ostatní druhotné zdroje jednotný příspěvek ve výši 45 Kč/MWh V závorce je uvedena hodnota příspěvku pro rok 2008 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

18 Současné cíle v oblasti výroby OZE
ČR indikativní cíl 8 %, jeden z nejnižších, avšak i s ním budeme mít problémy 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

19 Podíl OZE na hrubé domácí spotřebě
9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

20 Vývoj výroby elektřiny z OZE 2001-2009
Zdroj: Statistika ERÚ 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

21 Vývoj výroby elektřiny z biomasy 2001 - 2007
Zdroj: Statistika ERÚ 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

22 Výroba elektřiny z OZE – rok 2007
Zdroj: Statistika ERÚ 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

23 Celkové skutečné vícenáklady na podporu OZE
Vícenáklady na fungování nastaveného systému podpory OZE : 2002 0,541 miliard Kč 2003 0,641 miliard Kč 2004 1,102 miliard Kč 2005 1,343 miliard Kč 2006 1,646 miliard Kč 2007 2,100 miliard Kč 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

24 Jak dopadá podpory OZE (ale i KVET a DZ) na konečné zákazníky?
Každý zákazník hradí v ceně distribuce příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ: ,72 Kč/MWh ,04 Kč/MWh ,50 Kč/MWh ,35 Kč/MWh 2006* 28,26 Kč/MWh 2007* 34,13 Kč/MWh 2008* 40,75 Kč/MWh 2009* 53,85 Kč/MWh *jiná metodika výpočtu 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

25 Procentní zastoupení jednotlivých složek v průměrné ceně dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2008
9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

26 Shrnutí Cenové rozhodnutí na rok 2009 č. 8/2008 na webových stránkách ERU Zplyňování je podporovaná technologie, ale v současné době doposud vývoj, nejsou relevantní informace o investičních nákladech a využití Zařazení využívané biomasy ve vyhlášce MŽP V roce 2009 přehodnocování technicko-ekonomických parametrů, výzva pro poskytnutí dat Druhotné zdroje doposud bez kategorizace Na stránkách jsou k dispozici odpovědi na nejčastější otázky k problematice podporyOZE 9. prosince 2008 Elektřina s vůní dřeva

27 Děkuji za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz 9. prosince 2008
Elektřina s vůní dřeva


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google