Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013"— Transkript prezentace:

1 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013
Oldřich JAN Energetický regulační úřad SVSE - Brno říjen 2012

2 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2013 Regulované ceny přenosu Cena za činnost OTE Regulované ceny distribuce Podporované zdroje Předpokládané změny v cenových rozhodnutích

3 Faktory ovlivňující regulované ceny I
Faktory ovlivňující regulované ceny I. POZN: takto označený faktor : () … zvyšuje nárůst cen ()… snižuje nárůst cen Inflační faktory v oblasti nákladů () index cen podnikatelských služeb 100,7 % ,1 % 101,2 % index spotřebitelských cen 102,6 % ,8 % 100,6 % Výsledná hodnota eskalačního faktoru 101,57 % 100,21 % 101,32% Plošný faktor efektivity () – snížení provozních nákladů o 9,75 % za 5 let, tj. roční hodnota 2,0310 % Změny v predikci spotřeby mezi roky 2013 a 2012 VVN 97,9 % VN 102,5 % NN 95,5 %

4 Předpokládaná spotřeba v roce 2013

5 Změna míry výnosnosti (WACC) ()
Každoroční upřesňování některých parametrů Změna bezrizikové míry výnosu – pokles výnosů 10-ti letých dluhopisů za 12 měsíců Náklady na cizí kapitál – pokles aktuálních úrokových sazeb WACC se v průběhu regulačního období mění pouze, pokud je změna větší jak ± 0,2 %

6 Faktory ovlivňující regulované ceny III.
Vývoj ceny elektřiny na velkoobchodním trhu ( ) celková cenová úroveň produktů roku 2013 za sledované období klesla Předběžně se uvažuje pokles cen silové elektřiny pro produkty o 5 – 6 % Obrázek neaktualizovaný

7 Vývoj cen elektřiny na trhu (EEX)
Produkt Cena [€ / MWh] Průměrný roční forwardový kurz  na 2013 [Kč / €] Cena  2013   [Kč / MWh] Cena 2012 [Kč / MWh] Změna ceny produktu 2013/2012 [%] EEX BL CAL 13 50,61 25,35 1 282,96 1 381,81 -7,15% EEX PL CAL 13 62,56 1 585,90 1 660,00 -4,46%

8 Přenos elektřiny I Rezervace kapacity
Stálé náklady klíčovány podle průměrů maxim bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky zpětně Vliv na změnu ceny: Pokles WACC , pokles eskalačního faktoru nákladů , faktor efektivity  Snížení vyrovnání výnosů z aukcí a salda ITC do ceny z - 0,7 mld. Kč na - 0,4 mld. Kč  (dříve až +1,3 mld. Kč) Cena na rok 2013 = Kč/MW (102,9 %) Podíly plátců RK PS

9 Přenos elektřiny II Cena za použití sítí 2013
Pokles ceny silové elektřiny na krytí ztrát: -9,5 %  (1440 Kč/MWh) Nárůst míry ztrát (zejména vliv neplánovaných toků ze zahraničí)  Předpokládaný mírný nárůst odběru z přenosové soustavy  Cena za použití sítě: 39,73 Kč/MWh

10 Systémové služby Operátor trhu
Náklady na nákup PpS v podobné úrovni – drobný pokles  Nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek bez změny (370 mil. Kč) Výrazný korekční faktor za rok 2011  Nepatrný pokles v predikované spotřebě na SyS z 56,4 na 56,0 TWh  Cena za konečnou spotřebu 144,00 132,19 Kč/MWh Cena odváděná za lokální spotřebu 54,15 49,63 Kč/MWh Operátor trhu Včetně navržených nákladů spojených s administrací podpory dle zákona č. 165/2012 Sb. Uplatněna platba na zajištění činnosti ERÚ ve výši 2 Kč/MWh Předpokládaná cena 5,56 Kč/MWh + 2 Kč/MWh = 7,56 Kč/MWh

11 Distribuce elektřiny I
Rezervace kapacity Vliv na změnu ceny: Pokles WACC Vliv na náklady – změna faktorů: Index spotřebitelských cen Index cen podnikatelských služeb Faktor efektivity Korekční faktory za rok 2011 Změna technických jednotek: Rezervovaná kapacita: na VVN nižší o cca 26 MW na VN vyšší o cca 51 MW

12 Distribuce II Cena za použití sítí
Pokles ceny silové elektřiny na krytí ztrát o cca 6 % Míra ztráty na stejné poměrné úrovni jako v předchozím období Obnovení příspěvku na decentrální výrobu Plánovaná spotřeba zákazníků nižší o 0,9 TWh v celé ČR

13 Podpora decentrální výroby
Znovuzavedena zákonem č. 165/2012 Sb. Určena pro zdroje připojené do distribuční soustavy – regionální i lokální Není možný souběh podpory DV s podporou výroby formou výkupní ceny § 42 – Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny (2) Úřad stanoví výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny (a) s ohledem na napěťovou hladinu, do které je dodávána elektřina z výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, a (b) s ohledem na předpokládanou úsporu nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy v porovnání se stavem, pokud by do distribuční soustavy nebyla dodávána elektřina ze všech výroben elektřiny aktuálně připojených k distribuční soustavě, a (c) tak, aby byla zahrnuta do ceny za distribuci nejvýše polovina předpokládané úspory nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy stanovená podle písmene b). Jiná hlediska (charakter dodávky zdroje) nebudou zatím zohledněna. Předběžný rozsah podpory: VVN 12 Kč/MWh VN 14 Kč/MWh NN 28 Kč/MWh Příspěvek zákazníků (v ceně za použití sítě) 4,73 Kč/MWh, jednotný na všech napěťových hladinách, jednotný v celé ČR.

14 Podporované zdroje Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora tepla je zavedena až od roku 2013 a to pouze okrajově V roce 2011 jsme ve výrobě elektřiny dosáhli podílu 10,28 % na konečné hrubé spotřebě elektřiny Výše vícenákladů na podporu POZE v roce 2012 dosáhla 38,4 mld. Pro rok 2013 očekáváme vícenáklady až 44,47 mld. Kč. Korekční faktory za rok 2011 a část rozloženého korekčního faktoru z roku 2010 je ve výši 4,47 mld. Kč. Výše státní dotace na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z POZE je ve výši 9,6 mld.Kč. Složka ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou výroby elektřiny z POZE je ve výši 619 Kč/MWh

15 Obnovitelné zdroje, KVET a druhotné zdroje
Předpokládaná podporovaná výroba v roce 2013: z OZE 8,63 TWh (z toho FVE 2,25 TWh) z KVET 8,75 TWh Z DZ 1,23 TWh Největší nárůsty v předpokládané výrobě jsou u VTE +37%, BIOP +33%, BIOMčistá +22%. FVE +12%.

16 Obnovitelné zdroje, KVET a druhotné zdroje
Největší nárůsty v předpokládané výrobě jsou u VTE +37%, BIOP +33%, BIOMčistá +22%. FVE +12%.

17 Podíly výroby a výše příspěvku za 2011
Předpoklady: Modrá křivka: Rozdělení KF za roky i-2 do dvou let pro stanovení cen na roky 2012 – 2014. Uplatnění dotace ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld.Kč Červená křivka: Promítnutí celého KF za roky i-2. Bez uplatnění státní dotace ve výši 11,7 mld. Kč. Zelená křivka: Rozdělení KF za roky i-2 do dvou let pro stanovení cen na roky 2012 – Bez uplatnění státní dotace ve výši 11,7 mld. Kč.

18 Obnovitelné zdroje, KVET a druhotné zdroje
Vývoj příspěvku na podporu OZE-KVET-DZ, nyní 619 Kč/MWh při dotaci ze státního rozpočtu 9,6 mld. Kč

19 Změna průměrných cen dodávky
Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro zákazníky v roce 2013 Informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro zákazníky v roce 2013

20

21

22

23 Změny v cenových rozhodnutích
Vrací se decentrální výroba Nejsou uzavřeny ceny produktů silové elektřiny Úpravy ve vazbě na zákon k POZE Změna počtu pásem pro penalizaci účiníku Sazby NN pro nabíjení elektromobilů Návrhy CR ve veřejném konzultačním procesu

24 Vyhlášky ERÚ k zákonu č.165/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doba životnosti OZE vyhl. č. 347/2012 Sb (od ve sbírce, nabývá účinnosti) Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu vyhl. č. 346/2012 Sb (od ve sbírce, nabývá účinnosti) Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu (LRV ) Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (LRV ) Vyhláška o pravidlech trhu s plynem (LRV ) Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen vyhl. č. 348/2012 Sb ( od ve sbírce, nabývá účinnosti)

25 Vyhlášky ERÚ k zákonu č.165/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doba životnosti OZE Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o pravidlech trhu s plynem Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google