Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Životní prostředí Důsledky přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Práci začni klávesou F5.

2 Popis materiálu Tento materiál obsahuje úkoly pro aktivní práci žáků na téma přírodní a společenské vlivy na životní prostředí, jejich důsledky a rizika. Obsahuje čtyři části, pro každou je potřeba 10 – 15 minut. Pro ověření znalostí slouží test s deseti otázkami. knihovna Kliknutím na tlačítko získáš základní informace k danému úkolu Kliknutím na tlačítko otevřeš internetový prohlížeč a získáš informace na dané téma na internetu video Kliknutím na tlačítko otevřeš video na internetu Kliknutím na tlačítkopřejdeš na další stránku Potřebujete: PC připojený k internetu + atlas ČR.

3 Obsah Pro vypracování zadaných úkolů klikni na vybrané tlačítko. IV. Úkoly 19 – 20 zajímavosti fotografie, videa I. Úkoly 1 – 5 životní prostředí – definice životní prostředí – definice přírodní a společenské vlivy na životní prostředí přírodní a společenské vlivy na životní prostředí III. Úkoly 12 – 18 znečišťování ovzduší znečišťování ovzduší kyselé deště kyselé deště degradace půd degradace půd odlesňování, odpady odlesňování, odpady II. Úkoly 6 – 11 voda, její zásoby na Zemi voda, její zásoby na Zemi důsledky znečišťování důsledky znečišťování znečišťování oceánů znečišťování oceánů Test 10 otázek

4 I. část: úkoly 1 – 5 zpět na obsah životní prostředí přírodní a společenské vlivy na životní prostředí

5 Úkol č. 1 další úkolknihovna Po nahlédnutí do knihovny doplň do políček vhodná slova: Prostředí = okolí k danému předmětu Je-li předmětem příroda, hovoříme o:prostředí Je-li předmětem živý organismus, hovoříme o: prostředí Je-li předmětem člověk, hovoříme o:

6 Úkol č. 2 další úkol c) Vyhledáním ve slovníku cizích slov porovnej pojmy: enviroment a ekologie. Doplň, v čem je ekologie odlišná: Slovník cizích slov a) Životní prostředí se mezinárodně označuje anglickým slovem environment. Vyhledáním ve slovníku cizích slov na internetu zjisti a napiš výslovnost:, zabývající se problematikou. b) Vyhledej pojem environmentalistika a doplň chybějící slova v její definici: Environmentalistika je

7 Úkol č. 3 další úkol Přírodní vlivy Uveď příklady působení přírodních vlivů na životní prostředí. a) Geologické vlivy (2 – 3 příklady): b) Meteorologické vlivy (2 – 3 příklady): c) Jiné (2 – 3 příklady):

8 Úkol č. 4 další úkol Přírodní vlivy – důsledky na ŽP LavinaPovodněEroze Z uvedených jevů vyber tři a popiš heslovitě jeho důsledky na životní prostředí (na jeho složky). Kliknutím na žluté tlačítko otevřeš webovou stránku na toto téma, kliknutím na červené tlačítko otevřeš video na internetu. Důsledky na životní prostředí: SuchoTsunami Sopečná erupce Písečná bouře Písečná bouře TornádoZemětřesení

9 Úkol č. 5 knihovna Společenské vlivy Kliknutím na prázdné políčko označ vždy 1 – 2 uvedené složky životního prostředí, které jsou podle tvého názoru danou činností postihovány nejvíce: vzhled krajiny voda domácnosti zemědělství doprava energetika průmyslová výroba půdyvzduch společenské vlivy: lesní porosty

10 II. část: úkoly 6 – 11 voda, její zásoby na Zemi důsledky znečišťování nedostatek pitné vody znečišťování oceánů zpět na obsah

11 Úkol č. 6 další úkolknihovna Voda Které oblasti na Zemi mají nedostatek vody? Je na Zemi dostatek vody? Po zjištění údajů (tlačítko i) doplň: Z celkového množství vody na Zemi tvoří sladká voda %. Z tohoto množství tvoří povrchová voda pouze % (hlavně jezera, řeky, potoky). Právě řeky a jezera jsou každodenními hlavními zdroji vody pro většinu lidí.

12 Úkol č. 7 další úkolknihovna Znečišťování vod a) Uveď příklady biologického znečišťování vod: b) Uveď příklady chemického znečišťování vod: c) Urči, o jaký druh fyzikálního znečišťování se jedná:  ukládání radioaktivního odpadu a těžba radioaktivních surovin:  eroze půdy:  odpadní teplo z elektráren: d) Z atlasu ČR (vodstvo) zjisti a napiš:  příklady řek v ČR se silně znečištěnou vodou:  příklady řek v ČR s čistou vodou:

13 Úkol č. 8 další úkolknihovna Důsledky znečišťování vod b) Zjisti a popiš příčiny a důsledky znečišťování nejhlubšího jezera na světě: příčiny: důsledky: a) Jaké jsou důsledky znečištění pro sladkovodní ekosystémy? knihovna c) Co je hlavní příčinou znečištění vodních toků v rozvojových státech? d) Co způsobuje pití nekvalitní infikované vody? e) Proč mnoho lidí na Zemi pije vodu z jezer a řek, často znečištěnou a infikovanou?

14 Úkol č. 9 další úkol Nedostatek pitné vody – globální problém lidstva c) Porovnej oblasti světa, které nemají problémy s pitnou vodou, a oblasti nedostatkem pitné vody. Co podle tebe způsobuje rozdíl? d) Proč v některých oblastech Afriky více jak polovina obyvatelstva nemá přístup ke kvalitní pitné vodě? Na základě přečtení druhé části článku nebo shlédnutí videa zjisti a stručně zdůvodni příčinu. Odhaduje se, že pětina lidstva trpí nedostatkem pitné vody. Kliknutím na tlačítko i otevřeš článek na internetu s mapou, která znázorňuje přístup lidí k pitné vodě ve světě. Z mapy zjisti a doplň: b) Uveď dva státy Asie, ve kterých má přístup k pitné vodě méně než 30 % populace. a) Které oblasti Afriky trpí největším nedostatkem pitné vody? video

15 Úkol č. 10 další úkol knihovna Spotřeba vody c) Které datum je Světovým dnem vody? a) Kolikanásobně více vody přibližně spotřebuje denně průměrný Američan oproti člověku žijícímu v rozvojové zemi? b) Odhadem spočítej svoji denní spotřebu vody (pití, umývání, úklid, splachování WC…) v litrech: Porovnej s údajem v knihovně. knihovna Doplňující úkoly (dobrovolné ):

16 Úkol č. 11 Znečišťování oceánů Heslovitě popiš důsledky znečištění: Kliknutím na tlačítko otevřeš mapu, znázorňující znečištění oceánů. Podle mapy napiš tři oblasti, které jsou nejvíce postiženy znečištěním (vážná devastace): knihovna Z článku v knihovně zjisti, čím jsou oceány nejvíce znečišťovány: Co jsou to mrtvé zóny?

17 III. část: úkoly 12 – 18 znečišťování ovzduší kyselé deště degradace půd odlesňování, odpady zpět na obsah

18 Úkol č. 12 další úkolknihovna Uveď příklady přírodních vlivů, které způsobují znečištění ovzduší: Znečišťování ovzduší, jeho důsledky Uveď příklady společenských vlivů, které způsobují znečištění ovzduší:  složenina městského a průmyslového kouře s mlhou = Jak smog působí na lidský organismus?  znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací= Smog vzniká společně působením přírodních a společenských vlivů. Doplň, o jaké druhy smogu se jedná: smog Smog

19 Úkol č. 13 další úkolknihovna Kyselé deště Přečti úvodní dva odstavce textu ve Wikipedii (tlačítko i) a doplň:  Jaké pH mají srážky označované jako kyselý déšť?  Čím je způsobena jeho vyšší kyselost? Kyselé deště narušují zdraví, snižují produkci rostlin, poškozují lesy, zvyšují korozi. Z atlasu ČR (životní prostředí) zjisti a doplň, které oblasti mají silně poškozené lesy exhalacemi (soubory znečišťujících látek): Nižší než:4,7 5,6 6,0 Oxidy síry (spalováním fosilních paliv, sopečná činnost ) Oxidy dusíku (např. z automobilů) Oxidy draslíku Oxidy uhlíku (spalování fosilních paliv) Rozptýlené oxidy v atmosféře reagují s vodou a vznikají: hydroxidykyseliny

20 Úkol č. 14 další úkol Kvalita ovzduší v ČR Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (informace o kvalitě ovzduší v ČR) zjisti: Podle atlasu ČR (životní prostředí) doplň oblasti se silně znečištěným ovzduším. Porovnej údaje zjištěné z internetu a z atlasu. a) jakou aktuální hodnotu má index kvality ovzduší v oblasti tvého bydliště b) které oblasti České republiky vykazují nejhorší hodnoty znečištění Stručně zdůvodni příčinu znečištění v uvedených oblastech: knihovna

21 Úkol č. 15 další úkolknihovna Degradace půd  opakované zpracování půdy ve stejné hloubce a množstvím přejezdů těžkou zemědělskou technikou po povrchu půdy, které vede ke snížení pórovitosti a propustnosti půdy:  rozrušení půdy vodou, větrem, sněhem:  procesy, kterými půda ztrácí obsah humusu vrstvu a není schopna zadržet živiny:  cizorodé chemické látky nebo odpady v půdě: Z údajů v knihovně vyber správné označení pro procesy, které k degradaci půd přispívají, a doplň:  stručně popiš, co je to dezertifikace (nápověda: tlačítko i):  uveď příklady přírodních a společenských vlivů, jejichž důsledkem dochází k dezertifikaci:  napiš dva konkrétní příklady dezertifikace:

22 Úkol č. 16 další úkol knihovna Odlesňování Společenské vlivy:Přírodní vlivy: Uveď alespoň dva příklady přírodních a tři příklady společenských vlivů, které způsobují odlesňování:

23 Úkol č. 17 další úkol Důsledky odlesňování Po přečtení části článku o odlesňování amazonského deštného pralesa (tlačítko i) uveď heslovitě důsledky: a) na teplotu v atmosféře: b) na půdy: c) na koloběh vody, srážky: d) na živočichy: Fotografie a dokument o odlesňování : úkol č. 19úkol č. 19

24 Úkol č. 18 Komunální a průmyslový dopad a) Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce tun odpadu? Důsledky b) Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce tun nebezpečného odpadu? knihovna Prohlédni si fotografie ve Wikipedii (tlačítko i) a stručně formuluj důsledky produkce odpadu na životní prostředí: Produkce odpadu Z údajů v knihovně zjisti: Co hrozí?

25 IV. část: úkoly 19 – 20 zajímavosti fotografie, videa zpět na obsah

26 Úkol č. 19 další úkol Fotografie z Madagaskaru (problémy způsobené civilizací): Fotografie: odlesňování deštných pralesů: Dokument odlesňování v Tasmánii (6 minut): video Zajímavosti

27 Úkol č. 20 Zajímavosti  Víš, co je to světelné znečištění?Satelitní snímek:  Víš, co způsobil meteorit, který dopadl asi před 65,5 milionu let do oblasti poloostrova Yucatán? knihovna  Hrozí Zemi srážka s meteoritem? video  Co by se stalo? Prohlédni si video se simulací dopadu meteoritu na Zemi: test zpět na obsah

28 KNIHOVNA lidé ovzduší lidské výtvory lidé vodareliéfživočichové půda rostlinstvo Životní prostředí živý organismus ovzduší lidské výtvory lidévodareliéfživočichovépůdarostlinstvo Životní prostředí lidské společnosti Okolní prostředí tvoří živé a neživé přírodní složky

29 KNIHOVNA Znečišťování vod v životním prostředí biologickéchemickéfyzikální mechanickétepelnéradioaktivní Znečišťování vod v životním prostředí Znečišťovatelé zemědělstvídoprava průmyslová výroba těžbaslužby přirozené zdroje (např. sopečná činnost)

30 KNIHOVNA Rizika  hladina podzemní vody na všech kontinentech se stále snižuje  zvyšuje se míra znečištění vody  snižuje se biodiverzita (biologická rozmanitost) sladkovodních ekosystémů  v rozvojových zemích je 80 % nemocí způsobeno nedostatkem nebo špatnou kvalitou pitné vody  miliarda lidí nemá přístup k dostupným zdrojům pitné vody

31 KNIHOVNA Voda Znečišťující faktory - patogenní organizmy - netoxické organické látky - nadměrný obsah živin - toxické kovy - toxické organické látky - vysoká kyselost - pevné látky - zvyšování teploty odpadním teplem - radioaktivita Problémy hospodaření s vodou - nerovnoměrná distribuce zásob - kvalita vody používané k pití a průmyslové znečištění podzemních a povrchových vod (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) - znečištění oceánů (průmysl, zemědělství – splašky, těžba, havárie) - nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení)

32 KNIHOVNA 1.1,1 miliardy lidí v rozvojových zemích nemá dostatečný přístup k vodě a 2,6 miliardám lidí chybí alespoň základní hygienické zařízení. 2.Za posledních 10 let zemřelo na průjmová onemocnění více dětí, než kolik činily veškeré lidské ztráty v ozbrojených konfliktech od konce druhé světové války. 3.Polovina lůžek v nemocnicích po celém světě je zaplněna pacienty, kteří trpí nemocemi souvisejícími se špatnou kvalitou vody. 4.Každý den umírá na průjmová onemocnění (včetně cholery) 1,8 milionu lidí; 88 % všech průjmových nemocí je připisováno dodávkám nekvalitní vody, nízké úrovni sanitárního vybavení a nedostatečné hygieně. 5.Průměrná vzdálenost, kterou musí ženy v Africe a Asii ujít, aby nabraly vodu, je 6 kilometrů. 6.Odhadem 25 % lidí z měst v rozvojových zemích nakupuje vodu od obchodníků za mnohem vyšší cenu než vodu z vodovodu. V některých případech za cenu, která představuje více než čtvrtinu příjmů jejich domácnosti. 7.Člověk žijící v rozvojové zemi spotřebuje za den v průměru téměř 10 litrů vody. Průměrná spotřeba vody ve Velké Británii činí 135 litrů za den a osobu. Průměrný Američan spotřebuje denně 375 až 660 litrů. 8.Zásoby vody se snižují, zatímco poptávka dramaticky roste neudržitelným tempem. Očekává se, že v příštích 20 letech průměrná celosvětová zásoba vody na osobu klesne o celou třetinu. 9.Odhady hovoří o tom, že 90 % odpadních vod v rozvojových státech je vypouštěno bez jakýchkoli úprav rovnou do řek a dalších vodních toků. Zdroj: (2)(2) Nedostatek pitné vody: globální problém lidstva

33 KNIHOVNA koupání ve vaně120 až 160 litrů sprchování50 až 80 litrů čištění zubů pod tekoucí vodou5 až 7 litrů holení pod tekoucí vodou25 litrů spláchnutí na WCúsporné 3 nebo 6 litrů, jinak 9 litrů Kolik spotřebujeme vody při různých činnostech? průměrná denní spotřeba vody na osobu: 90 až 130 litrů Zdroj: (3)(3)

34 KNIHOVNA Vodní zdroje Země Struktura vodních zásob na Zemi (v km 3 ) oceány: 1 348 000 000 sníh a ledovce: 29 000 000 podzemní voda: 8 000 000 řeky a jezera: 200 000 atmosférická vlhkost: 13 000 Celkem přibližně 1,4 miliardy km 3. Pouze asi 3 % tohoto objemu tvoří voda sladká, vázaná především v ledovcích (zejména v Antarktidě).

35 KNIHOVNA Znečištění oceánů OSN: Počet i rozloha "mrtvých zón" v oceánech stoupá V mořích a oceánech na celém světě se v současné době nachází nejméně 200 oblastí, kde je antropogenní znečištění natolik vysoké, že ohrožuje ryby a další mořské živočichy. Tyto tzv. mrtvé zóny se rozprostírají na tisících čtverečních kilometrech zemského povrchu. Hlavními zdroji znečištění jsou chemické látky používané v zemědělství, odpadní vody a atmosférická depozice jakožto důsledek spalování fosilních paliv. Takový je ve stručnosti obsah zprávy zveřejněné 19. října 2006 na mezinárodní konferenci v Pekingu. Oproti stavu v roce 2004, kdy vědci z Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) napočítali 149 zasažených lokalit, se počet mrtvých zón zvýšil o 34 procent. Mrtvých zón bez kyslíku je v oceánech čím dál víc Oslo – Počet mořských oblastí, kde voda nemá dostatek kyslíku, rychle roste. Má to negativní vliv na populace mořských ryb a korýšů, píše agentura Reuters. Podle vědecké studie publikované v magazínu Jednání Národní akademie věd, z níž agentura Reuters citovala, mohou být tyto „mrtvé zóny“ hrozbou pro pobřežní ekosystémy po celém světě. Takové zóny se nacházejí od Mexického zálivu po Baltské moře. V těchto oblastech znečištěných umělými hnojivy splavovanými z polí, odpadní vodou z kanalizace a škodlivými látkami ze spalování fosilních paliv se nadměrně rozšířily mořské řasy a spotřebovávají více kyslíku. Zdroj: (5)(5) Zdroj: (4)(4)

36 KNIHOVNA  Hlavní plynné škodliviny - skleníkové plyny (CO 2, metan, NO 2, CFC) - oxidy síry (SO 2 ) - oxidy dusíku (NO x, zejm. NO 2 ) - uhlovodíky (součást automobilových zplodin) - sirovodík (H 2 S), čpavek (NH 3 ) - freony  Pevné částice - popílek - prach - saze  Tepelné znečištění atmosféry  Radioaktivita (z jaderného odpadu, havárií, pokusných jaderných výbuchů) Terminologie: emise – látky jsou uvolňovány – emitovány do atmosféry imise – látky jsou přítomny v atmosféře exhalace – soubor znečišťujících látek

37 KNIHOVNA zemědělství domácnosti energetika doprava průmysl prachhlučnost pevný průmyslový odpad (skládky) posyp komunikací havárie exhalace výfukové plyny vliv na zvěř kapalný průmyslový odpad (do řek) zábor půdy (průmyslové stavby) nadměrné hnojení degradace půd odlesňování chemické ošetřování rostlin odvodňování zvyšování eroze nevhodnou činností produkce SO 2, CO 2, popílek těžba a distribuce uhlí, ropy, zemního plynu pro energetický průmysl - vliv na krajinu - možné havárie přenosové soustavy v krajině komunální odpad exhalace při topení tuhými palivy spotřeba vody, její znečištění zábor půdy (průmyslové stavby)

38 KNIHOVNA Kyselé deště  mohou porušovat voskovitý povrch na listech a strom je tím náchylnější k mrazu, houbám a hmyzu  mohou zpomalit růst kořenů, což má za následek málo výživy pro strom  uvolňují toxické ionty v půdě a ty užitečné jsou vyluhovány pryč

39 KNIHOVNA Procesy degradace půd:  eroze  podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování)  zasolení (zavlažováním)  chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, ropné produkty)  okyselení (kyselé deště)  zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím)  zábor (např. rozptýlenou zástavbou, komunikacemi)  dezertifikace Proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy. Degradace půd

40 KNIHOVNA Produkce odpadů v ČR v roce 2008 (v tis. tun): celkemz toho nebezpečné z podniků22 2441505 z toho odvětví: zemědělství a lesnictví2577 dolování a těžba16729 zpracovatelský průmysl5756676 energetika192028 stavebnictví9747142 doprava 273 21 obce362513 z toho komunální odpad31766 Údaje v tabulce použity ze zdroje č. 1.č. 1.

41 KNIHOVNA Obrovský impaktní kráter, který vznikl po dopadu velkého meteoritu (rozměr 6 – 10 km) do oblasti poloostrova Yucatán v Mexickém zálivu asi před 65,5 milionu let. Kráter je široký kolem 180 kilometrů, z větší části je dnes v moři, menší část je na pevnině, kde dnes leží mexické město Chicxulub, podle něhož je kráter pojmenován. Dopadem se uvolnila obrovská energie, což mělo za následek: požáry zemětřesení tsunami srážka byla pravděpodobně příčinou klimatické změny a vyhynutí mnoha živočišných druhů, včetně dinosaurů Chicxulubský kráter

42 Zdroje: 1.Český statistický úřad: Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2008. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/produkce_vyuziti_a_odstraneni_odpadu_v_roce_2 008http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/produkce_vyuziti_a_odstraneni_odpadu_v_roce_2 008. 2.Portál Hyperbola.cz. Dostupné z: http://www.hyperbola.cz/index.php/Nedostatek- pitne-vody-je-celosvetovy-problem.http://www.hyperbola.cz/index.php/Nedostatek- pitne-vody-je-celosvetovy-problem 3.Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.: Kolik se spotřebuje vody při každodenních činnostech. Dostupné z: http://www.vak-km.cz/dokum2/RADY.htm.http://www.vak-km.cz/dokum2/RADY.htm 4.Kukliš, L.: Počet i rozloha "mrtvých zón" v oceánech stoupá. [On line]. 2006 [cit. 2009-09-09]. Dostupné z: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006100012.http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006100012 5.Králová, V.: Aktuálně.cz. Mrtvých zón bez kyslíku je v oceánech čím dál víc. [On line]. 2008 [cit. 2009-09-09]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=618285. http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=618285

43 Získané znalosti si ověř v následujícím testu. Na papír si znač počet správných odpovědí a na závěr vypočítej svoji procentuální úspěšnost. TEST Test zpět na obsah

44 Environmentalistika je: Otázka č. 1 věda, zabývající se problematikou životního prostředí věda, zabývající se problematikou ekologie literatura o životním prostředí literatura o ekologii Test

45 Správně! další otázka Test

46 Proces přeměny území na poušť, polopoušť se nazývá: Otázka č. 2 dezertifikace dezercederatizace dekontaminace Test

47 Správně! další otázka Test

48 Vyber správné tvrzení: Otázka č. 3 Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 0,3 % je voda povrchová (jezera, řeky). Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 30 % je voda povrchová (jezera, řeky). Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 0,3 % je voda podzemní. Sladká voda tvoří 3 % objemu vody na Zemi. Z toho pouze 30 % je voda podzemní (jezera, řeky). Test

49 Správně! další otázka Test

50 Ve kterém z uvedených asijských států má méně než 30 % obyvatelstva přístup k pitné vodě? Otázka č. 4 Afghánistán Japonsko Jižní Korea Vietnam Test

51 Správně! další otázka Test

52 „Mrtvé zóny“ v oceánech je označení pro: Otázka č. 5 oblasti s vysokým antropogenním znečištěním oblasti s koncentrací uhynulých ryb v důsledku znečištění oblasti, na jejichž dno je vyvážen odpad oblasti bez mořských živočichů Test

53 Správně! další otázka Test

54 Vyber správné tvrzení, které vysvětluje vznik kyselých dešťů: Otázka č. 6 Oxidy síry a dusíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a dusíkaté kyseliny. Oxidy síry a dusíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a dusíkaté hydroxidy. Oxidy síry a draslíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a draselné hydroxidy. Oxidy síry a draslíku rozptýlené v atmosféře reagují s vodou a vznikají sirné a draselné kyseliny. Test

55 Správně! další otázka Test

56 Složenina městského a průmyslového kouře s mlhou je: Otázka č. 7 redukční (zimní) smog hydratační (letní) smogreprodukční (zimní) smog oxidační (letní) smog Test

57 Správně! další otázka Test

58 Otázka č. 8 Proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti a využitelnosti půdy, nazýváme: degradace půd rekultivace půdregradace půd regrese půd Test

59 Správně! další otázka Test

60 K největším úbytkům lesních ploch dochází: Otázka č. 9 v severní Africe na Sibiřiv Kanadě v Amazonii Test

61 Správně! další otázka Test

62 Které odvětví průmyslu v ČR vyprodukuje nejvíce odpadu? Otázka č. 10 těžební průmyslenergetika stavebnictvídoprava Test

63 NE Test

64 Správně! Vyhodnocení testu Test

65 Úspěšnost v testu: počet správných odpovědí:úspěšnost: 00 % 110 % 220 % 330 % 440 % 550 % 660 % 770 % 880 % 990 % 10100 % Můj výsledek (v %): Na začátek testu Test zpět na obsah


Stáhnout ppt "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google