Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář SoMoPro II. Právní část – nezpůsobilé výdaje, porušení rozpočtové kázně a odvody, možnosti promíjení, nejčastější pochybení Mgr. Benišová/1258.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář SoMoPro II. Právní část – nezpůsobilé výdaje, porušení rozpočtové kázně a odvody, možnosti promíjení, nejčastější pochybení Mgr. Benišová/1258."— Transkript prezentace:

1 Seminář SoMoPro II. Právní část – nezpůsobilé výdaje, porušení rozpočtové kázně a odvody, možnosti promíjení, nejčastější pochybení Mgr. Benišová/1258 08.01.2015

2 Nezpůsobilé výdaje Způsobilé výdaje – def. v části 8.10. Příručky – nutné kumulativní splnění všech podmínek Nezpůsobilé výdaje – část 8.12 Příručky – demonstrativní výčet, - příspěvek na režijní náklady přesahující povolených 10%

3 Porušení rozpočtové kázně Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů. § 22 - neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku Režim ex ante (zálohové platby) – neoprávněným použitím je porušení jakékoliv povinnosti stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Režim ex post - porušení povinnosti stanovené smlouvou o poskytnutí dotace,, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá.

4 Porušení rozpočtové kázně NE: nezpůsobilý výdaj, který nebyl poskytovatelem dotace proplacen. Zadržení peněžních prostředků - porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu. Odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace Možnost snížených odvodů – čl. 8.3 smlouvy – taxativní výčet případů a procentního rozmezí.

5 Porušení rozpočtové kázně V případě neproplacení nezpůsobilých výdajů se odvod nevymáhá. Penále – za prodlení s odvodem, počítá se ode dne porušení rozpočtové kázně do dne úhrady odvodu na účet poskytovatele dotace. Nevyměřuje se: do 1.000,- Kč, u neproplaceného nezpůsobilého výdaje.

6 Možnosti promíjení orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl (ZJMK), na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň (lhůta jednoho roku od PM platebního výměru), z důvodů zvláštního zřetele. Platební výměr musí být v právní moci. Neexistuje jednotný sazebník úlev schválený (akceptovaný) EK pro jednotlivá pochybení (PRK).

7 Nejčastější pochybení Výplata mezd/ jiných výdajů v hotovosti (čl. 8.6. Příručky). Nesplnění pravidel publicity (čl. 5. Příručky). Úhrada DPH, kurzové ztráty. Překročení hranice 10% na příspěvek na režii (čl. 8.13 Příručky) Úhrada výdajů v době přerušení projektu ( čl. 8.12. písm. t) Příručky). Úhrada výdaje, který není v příčinné vazbě s projektem (čl. 8.10. písm. g) Příručky). Neprovedení podstatné změny projektu.


Stáhnout ppt "Seminář SoMoPro II. Právní část – nezpůsobilé výdaje, porušení rozpočtové kázně a odvody, možnosti promíjení, nejčastější pochybení Mgr. Benišová/1258."

Podobné prezentace


Reklamy Google