Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro administrátory programu SOMOPRO II 8.1. 2015 Finanční část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro administrátory programu SOMOPRO II 8.1. 2015 Finanční část."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro administrátory programu SOMOPRO II 8.1. 2015 Finanční část

2 Srovnání SoMoPro I. a SoMoPro II. Financované projekty Celková částka v €Podíl JMK v € Počet podpořených projektů Počet podpořených „člověko-roků“ Průměrná délka projektu (roky) SoMoPro I. 3 584 494,65 2.150.696,792756,52,13 SoMoPro II.4.766.562,272.859.937,362663,52,5

3 SoMoPro II. Celkem projektů: 3. výzva: MU 10 projektů VUT 2 projekty 4. výzva:MU 11 projektů VUT 3 projekty Celkem v programu SoMoPro II. podpořeno 26 projektů.

4 3. výzva Celkem vyplaceno (70% záloh): 1.565.985,12 € = 41.632.516,12 Kč Podíl 60% JMK - 24.979.509,67 Kč Podíl 40% EK -16.653.006,45 Kč

5 3. výzva 1. průběžná zpráva2. průběžná zprávaZávěrečná zpráva + ŽoP 20149 projektů-- 20153 projekty7 projektů2 projekty 2016-3 projekty7 projektů 2017--3 projekty

6 4. výzva Celkem vyplaceno (70% záloh): 1.568.790,3 € = 43.210.016,38 Kč Podíl 60% JMK – 25.926.009,83Kč Podíl 40% EK – 17.284.006,55 Kč

7 4. výzva 1. průběžná zpráva2. průběžná zprávaZávěrečná zpráva + ŽoP 201513 projektů 20161 projekt12 projektů3 projekty 2017- 11 projektů

8 Rozpočet projektu a platby Vyplácení MTA – 2 způsoby 1.Po předložení relevantních dokladů. 2.Součást mzdy – zde je nutné počítat s odvodem, MTA se přičte ke mzdě, částka bude jako superhrubá mzda a bude ponížena o odvod SP a ZP.

9 Rozpočet projektu a platby RCC -Příloha A smlouvy o poskytnutí dotace – závazný slovní popis položek RCC = nutné striktně dodržovat. -V případě změny – žádost o nepodstatnou změnu (JCMM). -Závazná celková výše prostředků na RCC. -Bankovní poplatky – pokud nejsou uvedeny ve slovním popisu položky RCC = neuznatelný výdaj.

10 Rozpočet projektu a platby Příspěvek na režijní výdaje (10%) – nutné čerpat průběžně dle Příručky čl. 8.13, dále dle čl. 8.14 musí příjemce po vyzvání prokázat, že náklady byly skutečně vynaloženy.

11 Rozpočet projektu a platby Vše platit ze zvláštního projektového účtu. Na tomto účtu nesmí být evidovány platby, které nesouvisí s projektem. V případě refundace za kalendářní čtvrtletí – do 15 pracovních dní od konce takového kalendářního čtvrtletí. Veškeré výdaje týkající se projektu SoMoPro II. musí být vyplaceny z projektového účtu, v případě plateb z běžného účtu a následné refundace z projektového účtu budeme požadovat doložení obou účtů.

12 Rozpočet projektu a platby Výpisy z účtů a veškeré doklady související s konkrétním projektem musí být označeny registračním číslem projektu a uvedením textu „program SoMoPro II.“

13 Rozpočet projektu a platby Platby v hotovosti jsou povoleny pouze ve výjimečných případech (viz. Příručka čl.8.5). V případě drobných nákupů využít platební kartu. DPH – neuznatelný výdaj.

14 Rozpočet projektu a platby Výplata mezd -Pouze bezhotovostně – v případě hotovostní platby = neuznatelný výdaj. -Příjemce není oprávněn zadržovat hostujícímu vědci žádné platby, dle Smlouvy o poskytnutí dotace je povinen vyplatit hostujícímu vědci mzdu v plné výši dle finančního plánu.

15 Změny projektu 1.Nepodstatné -Písemná žádost administrátorovi. -Souhlas/nesouhlas administrátora do 30 pracovních dnů. -Žádost možné podat kdykoliv před ukončením projektu. -Např. snížení úvazku vědce, změna popisu položek RCC,…

16 Změny projektu 2.Podstatné -Písemná žádost administrátorovi. -Žádost schvaluje poskytovatel – formou písemného dodatku ke smlouvě (do 90 pracovních dnů ode dne doručení žádosti). -Příjemce je oprávněn podat žádost o podstatnou změnu nejpozději 90 pracovních dnů před ukončením projektu. -Např. změna cílů projektu, přerušení projektu z důvodů mateřské/rodičovské dovolené, pobyt mimo JMK,…

17 Změny projektu Včas informovat o veškerých změnách v rámci projektu, není možné pouze zpětně reportovat v průběžné zprávě! – nejde o krátkodobý proces (především u podstatných změn projektu) – změnu možné realizovat až po schválení/podpisu dodatku Žádost v anglickém i českém jazyce.

18 Průběžná zpráva Odevzdání průběžných zpráv –Do 30 kalendářních dnů od uplynutí období, za něž je průběžná zpráva předkládána. ( Čl.3.8 Smlouvy o poskytnutí dotace ) 3 části: -Průběžná zpráva o projektu -Průběžná zpráva o finančním řízení projektu -Potvrzení o pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů 1x listinná, 1x elektronická forma

19 Závěrečná zpráva Odevzdání do 30 kalendářních dní od ukončení projektu. Poskytovatel závěrečnou zprávu schválí do 60 pracovních dnů, do 30 kalendářních dnů od schválení závěrečné zprávy vyplacení zbývající části dotace. 4 části: -Závěrečná zpráva o projektu -Závěrečná zpráva o finančním řízení projektu -Žádost o platbu -Potvrzení o pravdivosti, úplnosti a správnosti údajů 1x listinná, 1x elektronická forma

20 Průběžná a závěrečná zpráva Musí obsahovat následující doklady: fotokopie výpisu z bankovního účtu projektu za předmětné období, doklady k převodu finančních prostředků mezi projektovým účtem a účtem běžným, pracovní smlouvu s hostujícím vědcem, doklad o odděleném zaúčtování účetních operací za předmětné období, doklad ke způsobu výpočtu režijních výdajů, kopie článků odevzdaných k publikaci.

21 Průběžná a závěrečná zpráva Poskytovatel/administrátor je oprávněn požádat příjemce o doplnění či změnu průběžné/závěrečné zprávy nebo o doložení dalších relevantních dokladů a podkladů (Příručka čl. 9.6). Příjemce je povinen do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti požadované doklady dodat. U všech průběžných i závěrečných zpráv budeme mimo výše zmíněné doklady vždy požadovat doložení veškerých relevantních výpisů z účtů, všech faktur, mzdových a docházkových listů apod.

22 Ostatní Při mailové/písemné komunikaci vždy žádáme o uvádění čísla a názvu projektu. Metodické dohlídky -V průběhu roku 2015 budou provedeny metodické dohlídky na místě u všech projektů. -Musí být přítomen projektový manažer a hostující vědec. -Z naší strany 1 pracovník JMK a 1 pracovník JCMM.

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Seminář pro administrátory programu SOMOPRO II 8.1. 2015 Finanční část."

Podobné prezentace


Reklamy Google