Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 6. listopadu 2012, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem 14. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 6. listopadu 2012, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem 14. ročník."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 6. listopadu 2012, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem 14. ročník

2 Pořadatel semináře: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 Tel. 227 217 211 e-mail: pomoztedetem@nros.cz web: www.nros.czpomoztedetem@nros.cz

3 Program semináře 1.jak komunikovat s NROS 2.kontrola naplnění cílů projektu – obsahová část - přestávka 10 minut - 3.harmonogram 4.kontrola čerpání NP – finanční část

4 Komunikace s NROS • e-mail: projektyPD@nros.czprojektyPD@nros.cz nutnost uvádění čísla projektu v korespondenci • tel.: 227 217 254, 227 217 257, 227 217 216 telefonicky konzultovat, preferovat e-mail

5 Změny v průběhu projektu Provádění změn v projektu se řídí pravidly, které určuje Smlouva, článek VI, Změny v projektu Příjemce je povinen oznamovat e-mailem nebo písemně:  změny malého rozsahu  změny velkého rozsahu (povinnost žádat o tuto změnu nejpozději 1 měsíc před její realizací)

6 Změny malého rozsahu Jde o změny, které neovlivní celkový význam projektu. Je potřeba potvrzení ze strany NROS.  změny v rozpočtu (dle stanovených limitů)  změny v harmonogramu  změna kontaktních údajů  změna realizátora/koordinátora  změna čísla účtu

7 Změny velkého rozsahu Změny výrazně ovlivní celkový význam projektu. Nutné požádat 30 dní před uskutečněním změny. ošetřeno Dodatkem ke Smlouvě (vystaví NROS)  změny v rozpočtu (zásadní vliv)  změna identifikačních údajů příjemce (změny názvu, sídla organizace, statutárního orgánu)  změna doby realizace projektu  významné obsahové změny aktivit projektu (zrušení aktivity, změna charakteru aktivity)  změny v rozsahu či vymezení cílové skupiny apod.

8 Zdroje ověření realizace aktivit Každá projektová aktivita musí být doložena zdrojem ověření - dokladem o její realizaci (viz výstupy a ukazatele úspěchu v projektové žádosti).  např. prezenční listiny, interní statistiky (počtů klientů, poskytnutých konzultací apod.), individuální plány, zápisy z jednání s klientem či institucí, dotazníky, fotodokumentace, TZ, pozvánky atd. Realizaci aktivit dokládají i tzv. oficiální výstupy projektu  např. publikace, letáky a jiné propagační/informační materiály

9 Publicita projektu Na všech výstupech, materiálech souvisejících s projektem a na internetových stránkách organizace musí být uvedeno logo projektu. Ideálně doprovázeno odpovídajícím sdělením: „financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

10 Kontrola v průběhu realizace projektu Posouzení NROS, zda projekt probíhá v souladu se smluvními podmínkami a stanoveným harmonogramem. Prezentace dosavadního průběhu projektu (uskutečněné či probíhající aktivity, materiály, výstupy).  Monitorovací dotazník  Příp. vyžádání průběžného vyúčtování projektu  Monitorovací návštěva  provádí pracovníci NROS, odehrává se v místě realizace projektu (přítomen musí být koordinátor a účetní projektu)  případně návštěva na akci realizované příjemcem

11 Závěrečná zpráva Zpracování Závěrečné zprávy je formálně jednotné - formuláře finanční i obsahové části budou vyvěšeny na www.pomoztedetem.cz,www.pomoztedetem.cz • součástí ZZ budou i oficiální výstupy naplňující publicitu projektu a dokládající realizaci projektových aktivit, • závěrečné vyúčtování projektu. Termín odevzdání ZZ je nejpozději 30 dnů po ukončení realizace projektu (Článek V, Informování o Projektu). Doporučení: od začátku projektu průběžně systematicky ukládat a zasílat na projektypd@nros.czprojektypd@nros.cz všechny výstupy z projektu a jejich dokumentaci (tj. budoucí přílohy ZZ).

12 - přestávka - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 Tel. 227 217 254, 227 217 257, 227 217 216 e-mail: projektyPD@nros.cz web: www.pomoztedetem.czprojektyPD@nros.cz

13 Finanční řízení projektů podpořených v rámci VŘ 14. ročníku PD

14 Platby nadačního příspěvku INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY: zálohová platba – 30 dní od počátku období realizace Projektu ve výši 100% nadačního příspěvku ROČNÍ PROJEKTY: zálohová platba - 30 dní od počátku období realizace Projektu ve výši 85% nadačního příspěvku závěrečná platba - po schválení závěrečné zprávy ve výši max. zbylých 15% nadačního příspěvku

15 Závěrečná platba NP • Bude poskytnuta po předložení a schválení závěrečné zprávy • Konečná výše nadačního příspěvku se bude odvíjet od vyúčtování Projektu • Výše nadačního příspěvku, uvedená v článku III.3 Smlouvy, představuje maximální částku, kterou nelze dále navýšit

16 Předfinancování NP pouze u Ročních projektů ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ: • nadační příspěvek – poskytnutá záloha (85% NP) • nadační příspěvek – předfinancování (15% NP) • spolufinancování (pokud relevantní)

17 Oprávněnost nákladů je definována na 2 úrovních: • Pro všechny náklady Projektu – financované z nadačního příspěvku i ze zdrojů spolufinancování (článek VII.1. Smlouvy) • Pro náklady financované z nadačního příspěvku (článek VII.2. Smlouvy)

18 Přímé výnosy Projektu článek VIII.3 Smlouvy • Jedná se o výnosy, které vzniknou jako přímý důsledek realizace aktivit Projektu (tržby za školení, prodej publikací...) • Veškeré přímé výnosy Projektu musí být zaevidovány a použity k financování oprávněných nákladů Projektu (zdroj spolufinancování) - v rámci Projektu nesmí být realizován zisk • Kreditní úroky nepatří mezi přímé výnosy Projektu

19 Účetní evidence projektu musí být vedena odděleným způsobem za: • Celý Projekt • Nadační příspěvek – jako jeden ze zdrojů financování Projektu

20 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 6. listopadu 2012, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem 14. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google