Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost."— Transkript prezentace:

1 Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost v přednášce

2 Osnova – „Zamračeno“?

3 Evidence based medicine Medicína založená na důkazech je nejlepší možné sloučení –výsledků výzkumu (důkazy) –s klinickými zkušenostmi –a hodnotami pacienta. EBM je pozorné, jasné a uvážlivé použití současných nejlepších důkazů (faktů) při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta

4 Faktory ovlivňující rozhodnutí klinika constraints = přinucení

5 Evidence = důkazy = výsledky výzkumu Jak co nejjednodušeji převést výsledky medicínského výzkumu do klinického rozhodování/chování? Knowledge Translation Research –Studuje jak jsou organizovány, kde lze získat, jak hodnotit, jak rozšiřovat, jak zjednodušit informace z klinického výzkumu –…study of the organization, retrieval, appraisal, refinement, dissemination, and uptake of knowledge (eg, important new knowledge from health research)

6 “Knowledge is the enemy of disease” The application of what we know will have a bigger impact on health and disease than any single drug or technology likely to be introduced in the next decade. Sir Muir Gray, Director, NHS National Knowledge Service

7 Evoluce EBM PreEBM: pasivní difúze (publikuj a klinik si to přečte) „Časná“ EBM: podpora pasivní difúze (naučte klinika jak hodnotit literaturu a vzbuďte jeho zájem o ni) Současná EBM: facilitovaná difúze (specialista přečte literaturu, zhodnotí význam, udělá syntézu, zkrátí ji, zpřehlední ji a zašlete klinikovi) Budoucnost EBM: individualizace na další 2 faktory: pacient, „tlaky“ (např. úhrady apod.)

8 1 – výsledky klinického výzkumu, 2 – syntéza, přehledy, výtahy na základě studií primárního výzkumu 3 – standardizace péče, léková politika výzkum syntéza Standardizace péče Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

9 Ad 1. Výsledky klinického výzkumu Problém: příliš málo výzkumu se zaměřuje na klinické problémy z „reálného světa“ Řešení: velké randomizované klinické studie, srovnávání „head to head“ placebo běžná péče množství RCT

10 Ad 1. Výsledky klinického výzkumu - Systematický přehled (review) a meta- analýza Klinická kontrolovaná randomizovaná studie - Kohortová studie - Studie případů a kontrol - Průřezová studie - Kazuistika

11 Kazuistiky Popisují onemocnění a jeho management u jednotlivého pacienta Mohou se sdružit v tzv. sérii případů Příklad: Web využití blogu Clinical Cases & Images, Ves Dimov, M.D. casesblog.blogspot.com – spolupráce BMJ + Medscape

12

13 Průřezové studie – cross-sectional Sběr dat v jednom časovém okamžiku, otázky se mohou týkat i minulosti – určení prevalence nemoci (% nemocných v populaci), čas – jednorázově „snap-shot“ - Prevalence

14 Studie případů a kontrol („case-control“) Pacienti s určitým příznakem nemoci (případy) jsou spárováni se zdravými pacienty (kontroly). Sbírají se zpětně údaje o minulém vystavení se (expozici) možnému etiologickému agens - Dokáží určit příčinu (etiologii) vzácných nežádoucích účinků

15 Kohortové studie Kohorty jsou skupiny osob lišící se v expozici určitému činiteli. Skupiny jsou sledovány a zjišťuje se u kolika osob z každé skupiny se vyvine následek Doba sledování je delší Rizikové faktory onemocnění, prognóza onemocnění

16 Klinické randomizované kontrolované studie (RCT – randomized clinical trial) Klinické - experimentální studie prováděné na pacientech – „INTERVENCE“ Kontrolované - experimentální lék nebo procedura jsou srovnávány s jiným lékem nebo procedurou, někdy s placebem a někdy s dříve používanou léčbou Randomizované - pacienti jsou do skupin přiřazováni metodami náhodného výběru Dvojitě slepé – pacient ani lékař neví, co užívá/podává Ověřují: Účinnost a bezpečnost léčebných, rehabilitačních a preventivních režimů Pozn.: Diagnostické testy – nerandomizované klinické studie

17 Kde hledat? Bibliografické databáze –Pubmed – Clinical Queries, MeSH –Embase – Emtree Po nalezení citace/abstraktu do fulltextových databází jednotlivých nakladatelů či specializovaných firem (EBSCO, Proquest) –www.nlk.cz – Vzdálený přístupwww.nlk.cz Možnost být stále up-to-date - RSS

18 1 – výsledky klinického výzkumu, 2 – syntéza, přehledy výsledků primárního výzkumu apod. 3 – standardizace péče, léková politika výzkum syntéza Standardizace péče Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

19 Systems Summaries Synopses Syntheses Studies Příklady Podpora rozhodování pomocí počítačů EBM knihy, přehledy EBM abstrakty Systematická review Ad 1 – Primární výzkum Ad 2 Syntéza

20 Systematické review - syntheses Článek přehledně zpracovávající údaje z primárního výzkumu (klinických studií) k co nejúplnější odpovědi na konkrétní klinickou otázku versus nesystematický přehled: –Jasně položená otázka –Identifikace všech relevantních studií – přesně definovaná strategie hledání –Zhodnocení kvality studií –Sdružuje poznatky z primárních studií podle přesně definované metodiky –Závěry dělá pouze na základě shromážděných důkazů Meta-analýza statistické zpracování výsledků z více primárních studií Př.: Je vitamin C účinný v prevenci a léčbě běžného nachlazení

21 Metaanalýza - blobbogram

22 Cochrane Library – hlavní části The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) Rapidně se rozšiřující seznam pravidelně obnovovaných systematických review – připravováno přímo členy the Cochrane Collaboration. The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) Další publikovaná systematická review připravená a publikovaná mimo the Cochrane Collaboration. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) Největší databáze klinických studií – dodávají při svých rešeržích ti, co tvoří systematická review. The Health Technology Assessment Database (HTA) Databáze hodnocení zdravotnických technologií - bližší podrobnosti - DARE - Wiley

23 EBM Abstrakty (synopses) Z mnohastránkového originálu klinické studie se po zhodnocení její důležitosti pro klinickou praxi udělá její stručný „výtah“ EBM časopisy: –ACP Journal Club - EBSCOwww.medvik.cz –Bandolier –Evidence Based Medicine

24

25 Summaries Obecnější otázky –Terapie onemocnění - dyspepsie –Vlastnosti léku - akarbóza Využívají výsledků primárního výzkumu a systematických reviews k tvorbě Dynamed - UpToDate - BMJ Clinical Evidence -

26

27

28 1 – výsledky klinického výzkumu, 2 – syntéza, přehledy výsledků primárního výzkumu apod. 3 – standardizace péče, léková politika výzkum syntéza Standardizace péče Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

29 NICE - Guidance „Klinická vodítka“ Informace publikované NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) –Guidelines – doporučené postupy, terapie nemocí –Technology appraisal – zhodnocení léčiva, NICE využívá externí centra pro produkci Health Technology Assessment Reports –Interventional procedures –Clinical Audit – studie „před“ a „po“ implementaci guideline

30 Technology appraisal vs. Health Technology Assessment Report Technology appraisal HTA Report

31 Guidelines – doporučené postupy Doporučené postupy (guidelines) jsou u nás obvykle chápány jako nezávazná, vysoce odborná doporučení pro diagnostiku a terapii daného onemocnění Co odborná společnost, to nějaký „guideline“ ČLS JEPhttp://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu epostu/doporucenepostu SVLhttp://www.svl.cz/default.aspx/cz/spol/svl/default/menu/doporucen epostu/doporucenepostu psychiatricke-pece?MenuItemId=94 Psychiatřihttp://www.ceskapsychiatrie.cz/Text/doporuceni-postupy- psychiatricke-pece?MenuItemId= National Guideline Clearinghouse - - USAhttp://www.guideline.gov/ NICE - - UK – NHShttp://www.nice.org.uk/

32 Doporučené postupy – Aspekty Tvorba – „Měl by obsahovat“: –Ekonomická rozvaha –Různé strany, různé pohledy – nejen odborné společnosti –Indikátory „účinnosti“ guideline (snížení LDL) –Strategie implementace guideline (Dissemination) –Návrh studií typu stav „před“ a „po“ zavedení guideline –Algoritmus léčby Agree –Agree Instrument – hodnocení guidelines Guidelines International Network

33 Health Technology Assessment Proces hodnocení zdravotnické technologie (léčiva, zdravotnické prostředky, procedury, screening apod) snažící se zodpovědět základní otázky: –Zda je technologie klinicky účinná (whether the technology works) –Pro koho (for whom) –Za kolik (at what cost) –Srovnání s alternativními technologiemi (how it compares with the alternatives) Obsažné reporty! National Institute for Health Research NIHR The International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health Česká HTA iniciativa? -

34 Specializované internetové vyhledávače pro EBM infozdroje trip database - SUMsearch - National Library for Health - tip! –Od dubna Search 2.0

35 Závěr – polojasno? Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost."

Podobné prezentace


Reklamy Google