Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva Pracovní právo: 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel – zaměstnanec) 2) kolektivní pracovní právo (vztah svazy zaměstnavatelů – odbory) 3) právní úprava zaměstnanosti (vztahy dle zákona o zaměstnanosti Ochranná funkce pracovního práva (ochrana slabší strany) Organizační funkce pracovního práva stanoví podmínky pracovněprávních vztahů - „pravidla hry“ nástroje zaměstnavatelů při řízení podniků (i účast odborů na nich)

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva Pracovní právo v systému práva součást tzv. „sociálního práva“ – spolu s právem sociálního zabezpečení Samostatné právní odvětví – smíšený charakter 1) Individuální a kolektivní pracovní právo převážně soukromoprávní charakter individuální pracovní právo vyšlo z občanského práva emancipace od obč. práva 1) ochrana slabší strany 2) kolektivní vyjednávání Subsidiární užití občanského zákoníku vůči zákoníku práce 2) Právní úprava zaměstnanosti veřejnoprávní charakter svou povahou blízko správnímu právu – typicky zde i veřejnopr. subjekty

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva § 1 písm. a) ZPr – zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (toto dále specifikováno v § 2/3 ZPr) Od 2. poloviny 19. století osamostatňování pracovního práva od práva občanského I) posilování ochrany slabší strany (zaměstnance) a omezování smluvní volnosti (reakce na faktickou nerovnost) - kogentní úprava minimálních standardů pracovních podmínek (doba odpočinku, minimální mzda atd.) - kolektivní pracovní smlouvy - jsou nadřízené smlouvám individuálním - ve většině kontinent. zemí jsou pramenem práva

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva II) reguluje se primárně nikoli pouze pracovní smlouva, ale celý vztah na základě ní vzniklý III) osobní vztah zaměstnanec – zaměstnavatel - závazek osobního výkonu práce - závazek loajality IV) zaměstnavatel v mnoha případě může jednostranně určovat podmínky výkonu práce mezinárodněprávní ochrana – MOP (ILO) závislou práci lze zásadně vykonávat výlučně v pracovněprávním vztahu

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva Současná podoba pracovněprávní úpravy Vliv práva EU a mezinárodního práva v pracovním právu (harmonizace byla provedena zákonem č. 155/2000 Sb.) Reakce na globalizaci – snaha o flexibilitu (liberalizaci) - snaha o omezení významu kolektivních pracovních smluv - snaha o omezení možnosti stávek - snaha o prodloužení zkušební doby - posílit možnosti tzv. prekérních zaměstnání Zelená kniha Rady EU flexicurita (pružnost + jistota zaměstnání) snaha prostřednictvím menší ochrany usnadnit přijímání nových zaměstnanců a zaměstnávání znevýhodněných

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva Vztah pracovního a občanského práva historicky se pracovní právo oddělilo od práva občanského jako „prazákladu“ soukromého práva 1) subsidiarita (podpůrnost) občanského práva (§4 ZPr) lze užít ustanovení NOZ, kde ZPr vlastní úpravu neobsahuje 2) některé otázky přímo upraveny v NOZ (např. pracovněprávní subjektivita - viz §34 a 35 NOZ)

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva Dispozitivní a kogentní normy §4a ZPr zásadně dispozitivnost – možnost se odchýlit v rámci možností daných kogentními normami odchýlení je možné smlouvou i vnitřním předpisem; úprava povin. zaměstnance možná jen smlouvou taxativní výčet kogentních ustanovení není v ZPr dán, - vyplývá z použité dikce použité v textu zákona tzv. relativně kogentní ustanovení (výčet v § 363 ZPr) - lze se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance zaměstnanec se nemůže platně vzdát práva, které mu zaručuje zákon nebo kolektivní smlouva

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem pracovního práva Prameny pracovního práva 1)Ústavní základ pracovního práva Ústava ČR Listina základních práva a svobod - zákaz nucené práce, právo na svobodnou volbu povolání, právo na stávku, právo na spravedlivou mzdu za práci a uspokojivé pracovní podmínky aj. 2) Pracovní předpisy (zákony) zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) další zákony o inspekci bezpečnosti práce o kolektivním vyjednávání o zaměstnanosti

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva 3) Prováděcí (podzákonné) právní předpisy nařízení vlády o minimální mzdě nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 4) Další zákony, které upravují podrobnosti výkonu konkrétního povolání - o vysokých školách - o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 5) Směrnice EU EU má snahu o prosazování i určité sociální politiky snaha o harmonizaci pracovního práva

11 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva 6) Kolektivní pracovní smlouvy mají všeobecnou povahu – závazné nejen pro smluvní strany, ale i další subjekty (jde o normativní smlouvy) pramenem práva mají pouze ty části, které mají obecnou povahu – nikoli to, co upravuje vzájemné vztahy smluvních stran 7) Vnitřní předpisy jednostranný normativní akt vydávaný zaměstnavatelem – nižší právní síla než kolektivní smlouva – mzdové či platové otázky, konkretizace ZPr tzv. pracovní řád (zvláštní druh vnitřního předpisu) u vybraných zaměstnavatelů povinnost jej vydat smyslem je konkretizace ustanovení ZPr 8) Mezinárodní smlouvy

12 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva Mezinárodní organizace po 2. světové válce dochází k pronikání norem mezinárodního práva do vnitrostátního práva posílení migrace mezi státy – snaha o zavedení více unifikované právní úpravy větší důraz na ochranu lidských práv – týká se i oblasti sociálních práv

13 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva Organizace spojených národů významné orgány v oblasti sociálních práv - Hospodářská a sociální rada (poskytuje doporučení) - Rada OSN pro lidská práva Všeobecná deklarace lidských práv (1948) právo na práci a svobodnou volbu zaměstnání, právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky ochrana proti nezaměstnanosti právo na spravedlivou placenou dovolenou přijalo ji Valné shromáždění OSN není formálně závazná

14 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodář., sociálních a kultur. právech Oba pakty přijaty v roce 1966 jako minimální mezinárodní standard ochrany práv sociální práva v paktech - právo na přiměřenou životní úroveň - právo na zlepšování životních podmínek, aj. Úmluva o odstraňování všech forem diskriminace (1979) Úmluva o právech dítěte (1989)

15 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva Mezinárodní organizace práce (MOP) vznik 1919, její ústava je součástí Versailleské smlouvy tripartitní povaha mezinárodní úmluvy a doporučení kontrolní, poradenská, publikační a výchovná činnost Mezinárodní zákoník práce (1939) právně nezávazný dokument,

16 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem pracovního práva Rada Evropy Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) - zákaz nucené práce - svoboda odborového sdružování - zákaz diskriminace Evropská sociální charta - právo na práci - právo na spravedlivou odměnu za práci administrativní kontrola dodržování


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google