Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. října 2013VY_32_INOVACE_100217_Naklady_a_vynosy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. října 2013VY_32_INOVACE_100217_Naklady_a_vynosy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 4. října 2013VY_32_INOVACE_100217_Naklady_a_vynosy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  abychom mohli nabídnout zboží na trhu, musíme ho nejprve vyrobit  k tomu musíme použít materiálové zdroje, vynaložit práci a využít pořízené stroje a zařízení  spotřeba výrobních činitelů v podniku v peněžním vyjádření se označuje jako náklady

3  náklady jsou tedy peněžním vyjádřením spotřeby majetku a práce  představují účelové vynaložení (spotřebu) jednotlivých druhů majetku podniku a cizích výkonů (cizích prací a služeb)  zahrnují hodnotu přenesenou (materiál, suroviny, opotřebovaný hmotný majetek) a nově vytvořené hodnoty (lidská práce)

4  podle nákladových druhů (materiálové, mzdové, finanční, odpisové atd.)  podle hospodářských středisek (závodů, divizí)  podle závislosti na objemu produkce (fixní, variabilní)  účelové (kalkulační) členění – náklady přímé a nepřímé (režijní)

5  nejsou závislé na objemu produkce  jsou neměnné (v krátkém období)  jsou to především náklady, které musí podnik vynaložit v začátcích podnikání (budovy, stroje, zařízení)  čím větší je objem produkce, tím jsou průměrné fixní náklady na jednotku nižší

6  jsou závislé na objemu produkce  s růstem objemu produkce se zvyšují  jsou to především náklady na materiál  existují tři možnosti, jak se variabilní náklady mohou vyvíjet v čase – rozlišujeme : proporcionální náklady progresivní náklady degresivní náklady

7  náklady se zvýší o tolik procent, o kolik procent se zvýší výroba  např. přímý materiál

8  progresivní náklady nejprve rostou pomaleji než výroba, ale od určitého okamžiku porostou mnohem rychleji  např. při kusové výrobě  degresivní náklady porostou od určitého momentu pomaleji než výroba

9  veškeré náklady je možno zpracovat graficky  křivkám se říká nákladové trajektorie  slouží ke stanovení optimálního objemu výroby  v praxi dochází ve vývoji nákladů k různým kombinacím

10 krátké období  je příliš krátké na změnu fixních vstupů, umožňuje pouze změnu variabilních vstupů dlouhé období  je to časový úsek, který je dostatečně dlouhý k tomu, aby se změnily také fixní náklady  v dlouhém období se mohou měnit i fixní náklady, protože podnik může nakupovat nové stroje a zařízení  v dlouhém období jsou tedy všechny náklady v podstatě variabilní

11  jsou součtem nákladů fixních a variabilních

12  vypočteme je jako podíl celkových nákladů a objemu produkce  celkové náklady / objem produkce = průměrné náklady na jednotku produkce  průměrné náklady na jeden výrobek podnikatele velice zajímají, protože je porovnává s cenou výrobku a zjišťuje tak zisk připadající na jeden výrobek  mezní náklady vyjadřují přírůstek celkových nákladů vyvolaný zvýšením výroby o jednotku (jeden výrobek)

13 Podle činnosti, při které náklady vynakládáme, rozlišujeme:  náklady provozní  náklady finanční  náklady mimořádné

14 výrobní spotřeba  tato nákladová položka zahrnuje zejména veškeré vstupy materiálové povahy, popř. vstupy, které souvisejí s obchodní činností  spotřeba materiálu a spotřeba paliv a energie bývají zpravidla ve výrobním podniku největší nákladovou položkou  zahrnuje také náklady na cizí výkony (externí opravy a údržbu strojů a zařízení, poštovné, nájemné, cestovní náklady)

15 osobní náklady  zahrnují odměny za práci pro podnik vyplývající z pracovně- právního vztahu  tato položka se skládá ze mzdových nákladů a povinného pojištění  podnik nejen vyplácí svým zaměstnancům mzdy, ale částečně za ně platí také zdravotní a sociální pojištění

16 odpisy  vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku  z finančního hlediska jsou nákladem, nejsou však výdajem daně, poplatky a jiné náklady  patří sem např. silniční daň, daň z nemovitostí, poplatky k ochraně životního prostředí, pojištění podniku, úrazové pojištění zaměstnanců, místní poplatky apod.

17 finanční náklady  jsou to především úroky z úvěrů  dále se sem zahrnují náklady na služby, které poskytují peněžní ústavy a burza  jde především o náklady spojené s vedením účtů, pojistné proti škodám na majetku a poplatky za další služby mimořádné náklady  např. manka a škody na materiálu nebo dlouhodobém majetku

18 Přímé náklady  přímý materiál (materiál vstupující do výrobku)  přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků) Režijní náklady  nepodílejí se přímo na výrobě  kancelářské vybavení, telefony, cestovné, odpisy, mzdy pomocných pracovníků atd.

19 Explicitní náklady  jsou to náklady placené někomu, kdo není vlastníkem podniku, např. dodavatelům, pracovníkům nebo manažerům  evidují se v účetnictví Implicitní náklady  jsou náklady za zdroje, které podnik sám vlastní a používá k podnikání  podnik nemusí sám sobě za jejich používání platit, připravuje se však o možnost tyto zdroje pronajmout někomu jinému  např. ušlé nájemné je implicitní náklad  neevidují se v účetnictví

20 Náklady můžeme členit také podle fáze, ve které vznikají:  náklady na pořízení (fáze pořizování výrobních činitelů - DHM, DNM, oběžného majetku)  náklady na výrobu (fáze výrobní - materiál, energie, mzdy…)  náklady na realizaci (fáze prodeje – skladování, obaly, mzdy…)

21  snižování nákladů přináší vyšší zisk a tím větší možnosti rozvoje podniku Příklady žádoucího snižování nákladů:  záměna materiálu za levnější bez újmy na kvalitě  snižování zmetkovosti  úspory pohonných hmot  snižování energetické náročnosti  nahrazování ruční práce stroji  odstraňování prostojů = lepší organizace práce  odstraňování zbytečné administrativy  odstraňování zbytečných pracovních cest

22 Kalkulace rozdělujeme na:  nákupní (výpočty související s volbou nejvhodnějšího dodavatele)  prodejní (výpočty související s volbou nejvhodnějšího odběratele)  výrobní (kalkulace nákladů a ceny)

23 Kalkulační vzorec zahrnuje tyto položky:  Přímý materiál  Přímé mzdy  Ostatní přímé náklady  Výrobní režie  Zásobovací režie  Správní režie  Odbytová režie  Zisk  DPH

24  výnosy vznikají prodejem výrobků a služeb, ale také na základě jiných skutečností a činností  výnosy rozdělujeme do tří skupin: provozní finanční mimořádné

25 Provozní výnosy  tržby za vlastní výrobky  tržby z prodeje služeb  tržby z prodeje materiálu Finanční výnosy  tržby z prodeje cenných papírů  úroky z běžných účtů, které má podnik u peněžních ústavů  úroky z půjček poskytnutých jiným podnikům  výnosy z cenných papírů (z obligací, akcií, vkladových certifikátů)  tržby z pronájmu dlouhodobého majetku Mimořádné výnosy  např. náhrada škody od pojišťovny, přebytek peněz v pokladně, inventarizační přebytek materiálu

26 Možnosti dosahování vyšších výnosů:  zvyšování výkonů (výroba a prodej většího množství výrobků nebo služeb)  zvyšování cen výkonů (jsme však ovlivňováni poptávkou a konkurencí)  zvyšování ostatních výnosů (např. zvýšit výnosy z prodeje cenných papírů)

27  hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady  jestliže jsou výnosy vyšší než náklady, hospodářský výsledek je zisk  pokud jsou náklady vyšší než výnosy, hospodářským výsledkem je ztráta Hospodářský výsledek rozdělujeme na:  provozní  z finančních operací  mimořádný

28  vyjadřuje úspěšnost provozu podniku Přidaná hodnota - osobní náklady - daně, poplatky a jiné náklady - odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = PROVOZNÍ HV

29 Finanční výnosy – Finanční náklady = HV z finančních operací PROVOZNÍ HV + HV z finančních operací - daň z příjmů =HV z BĚŽNÉ ČINNOSTI

30  představuje rozdíl mezi výnosy a náklady, které vyplývají z mimořádné činnosti podniku, upravený o daň z tohoto příjmu Mimořádné výnosy – mimořádné náklady - daň z příjmů z mimořádné činnosti = MIMOŘÁDNÝ HV

31 HV z BĚŽNÉ ČINNOSTI + MIMOŘÁDNÝ HV = HV za účetní období Hospodářský výsledek za účetní období HV po zdanění charakterizuje úhrnný výsledek všech činností podniku po zdanění všech příjmů.

32  vytvořený zisk může podnik použít na různé účely  část zisku by měla být ponechána v podniku  podnik může např.: zvýšit základní kapitál doplnit rezervní fond (u některých právních forem podnikání je to povinnost) vytvářet fondy ze zisku (ze kterých pak podnik odčerpává prostředky na různé účely)  zbylá část zisku může být vyplacena jako podíly na zisku (např. dividendy u a.s.)

33  vyjadřuje takový objem produkce, při kterém dosažené výnosy právě uhradí vynaložené náklady  náklady a výnosy se rovnají  nevzniká tedy ani zisk, ani ztráta  říká se mu také „nulový bod“

34

35 NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "4. října 2013VY_32_INOVACE_100217_Naklady_a_vynosy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google