Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvy programovacích jazyků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvy programovacích jazyků"— Transkript prezentace:

1 Názvy programovacích jazyků
CFC KOP ST AWL ??? ??? FUP IL ??? STL KOP ??? LD SCL ??? ??? FBD SFC HiGraph GRAPH

2 Programovacích jazyky podle standardu IEC 1131-3 názvosloví
Jazyky grafické (LD, FBD, SFC) Jazyky textové (IL, ST)

3 Grafické jazyky obecné symboly společné jazyku LD, FBD, a případně i SFC (vodorovné a svislé úsečky, kolmé úsečky s propojením a bez něj, rohové útvary, bloky a konektory) speciální symboly příčky (networks), sítě a pravidla jejich vyhodnocování

4 Textové jazyky obecné symboly, např. speciální symboly
používání tištěných znaků vnější reprezentace dat datové typy proměnné jednotky pro organizaci programu elementy pro strukturování programu ... speciální symboly

5 Jazyk příčkového diagramu A: Ladder Diagram – LD N: Kontaktplan – KOP)
reléové schéma , liniové schéma, žebříčkové schéma, kontaktní schéma reléový diagram, liniový diagram, žebříčkový diagram, příčkový diagram, reléový příčkový diagram kontaktní plán

6 Příklad programu v jazyku příčkového diagramu, LD (KOP)

7 Speciální symboly v jazyku LD
levý a pravý vodič s připojením příčky úsek příčky vodorovný nebo svislý (může být ve stavu ON-log. 1 nebo ve stavu OF-log. 0) kontakty (spínací --] [--, rozpínací --]/[--, s detekcí náběžné hrany --]P[--, s detekcí sestupné hrany--] N [--) cívky ( cívka --( )--, negovaná cívka --(/)--, set - -(S)--, reset --(R)--, memory --(M)--, set memory --(SM)--, reset memory --(RM)--, -- (P)--, --(N)--) funkce a funkční bloky

8 Jazyk funkčního blokového schématu A:Function Block Diagram–FBD N:Funktionsbausteindiagramm–FBD
Jazyk funkčních bloků (FB) Funktionsbausteinsprache (FBS) Funkční diagram (FUP)

9 Příklad programu v jazyku funkčního blokového schématu – FBD

10 FBD – standardní funkční bloky
bistabilní prvky (RS-paměť s dominantním vypnutím, SR – paměť s dominantním sepnutím, semafor) prvky pro detekci náběžné a sestupné hrany, ((R_TRIG), (F_TRIG)) čítače (inkrementální (CTU), dekrementální (CTD), kombinované (CTUD)) časovače (impulsní (TP), zpožděné sepnutí (TON), zpožděné vypnutí (TOFF)) komunikační bloky (definovány v normě IEC ).

11 FBD – speciální bloky doplňovány podle potřeby
každá firma nabízí ve svém programovacím prostředí poněkud odlišný soubor těchto bloků např. spínací hodiny týdenní, roční, generátory impulsů, komparátory …..

12 Jazyk seznamu instrukcí A: Instruction List – IL N: Anweisungsliste – AWL
Jazyk pokynů (povelů) Seznam instrukcí Statement List (STL)

13 Příklad programu v jazyku seznamu instrukcí IL

14 Jazyk seznamu instrukcí – IL
program složen ze sekvence instrukcí každá instrukce začíná na novém řádku v řádku instrukce se může vyskytovat: návěští (nepovinné) operátor (příp. s tzv. modifikátorem) operand komentář (nepovinný)

15 Jazyk seznamu instrukcí – IL operátory a modifikátory
povolené operátory : LD, ST; S, R; AND, &, OR, XOR; ADD, SUB, MUL, DIV; GT, GE, EQ, NE, LE, LT; JMP, CAL, RET modifikátory: pro označení negace N, případně levá závorka, písmeno C nebo N u podmíněných a nepodmíněných instrukcí skoků, volání a návratů

16 Jazyk seznamu instrukcí – IL funkce
volání funkcí vložením jména funkce na místo operátoru do prvního argumentu funkce se zapíše výsledek vyhodnocení funkce. jsou-li vyžadovány další argumenty, píší se do pole operandu

17 Jazyk seznamu instrukcí – IL funkční bloky
funkční blok volán podmíněně nebo nepodmíněně operátorem CAL příkaz následován seznamem vstupních parametrů v závorce za názvem funkčního bloku nebo jednotlivé parametry uloženy do předdefinovaných proměnných před vyvoláním funkčního bloku

18 Jazyk strukturovaného textu A: Structured Text – ST N: Strukturierte Text – ST
Syntaxe jazyka dána povolenými výrazy povolenými příkazy Vyhodnocením výrazu dostaneme hodnotu v některém z definovaných datových typů

19 Příklad programu v jazyku strukturovaného textu ST
FOR I:=1 TO 5 DO FOR J:=1 TO 4 DO IF chyba THEN EXIT END_IF K:=K+J END_FOR K:=K+I

20 Jazyk strukturovaného textu – ST výrazy
Výraz se skládá z operátorů a operandů. Operandy: konstanta, proměnná, funkce, výraz Operátory: pro sedmnáct typů operací závorkování, vyhodnocení funkce, umocnění, negace, doplněk, násobení, dělení, modulo, sčítání, odčítání, porovnávání, rovnost a nerovnost, booleovské AND, booleovské XOR, booleovské OR. Operátory uvedeny od nejvyšší k nejnižší prioritě.

21 Jazyk strukturovaného textu – ST příkazy
definováno deset typů příkazů: příkaz přiřazení příkaz pro vyvolání funkce, použití její výstupní hodnoty a pro návrat (RETURN) příkazy pro výběr (IF, CASE) iterační příkazy (FOR, WHILE, REPEAT, EXIT) prázdný příkaz.

22 Sekvenční funkční diagram A: Sequential function chart – SFC N: Ablaufsprache – AS
vychází z obecněji definovaného funkčního diagramu (ČSN IEC 848). definice:„Funkční diagram je definován souborem symbolů pro kroky, přechody a směrové spojnice, propojující kroky a přechody…..“ statické znázornění dynamický aspekt

23 Funkční diagram – ČSN IEC 848
Funkční diagram pro řízený systém, pro řídicí systém i pro celek jinak interpretovány podmínky přechodu i akce programovací jazyky pro popis algoritmu řízení  založeny na funkčním diagramu řídicího systému podkladem často funkční diagram řízeného systému od technologů (problematika oboru a příslušných technologických zařízení)

24 Sekvenční funkční diagram SFC prvky jazyka
krok s identifikátorem, počáteční krok blok akcí přiřazených ke kroku čtyři pole: kvalifikátor akce, jméno akce, jméno zpětnovazební proměnné, popis akce, přechod s identifikátorem nebo s podmínkou přechodu alternativní rozvětvení, spojení alternativních větví paralelní (simultánní) rozvětvení, spojení simultánního rozvětvení

25 Příklad programu v jazyku SFC
Nastav Zajeď Vyjeď Uvolni MotorA a S Přísavka p b c d MotorB R r

26 Plně integrovaná automatizace – TIA A: Totally Integrated Automation N: Vollintegrierte Automation
Firma SIEMENS: nová revoluční metoda sjednocení automatizační a řídicí techniky pro procesní a výrobní automatizaci, a to jak v oblasti technických prostředků, tak i v oblasti programových prostředků trojí průchodnost . Integrace je úplná díky tzv. “trojí průchodnosti”: Správa dat – veškerá společná data se zadávají jen jednou a jsou přístupná v rámci celé technologie či výroby. Tím jsou minimalizovány chyby přenosu a konzistence dat. Konfigurace a programování – všechny komponenty a systémy patřící k danému řešení jsou konfigurovány, programovány, uváděny do provozu, testovány a monitorovány jedním modulárně koncipovaným systémem softwaru. To vše s jedním uživatelským rozhraním a přitom pro každou dílčí úlohu specifickými nástroji. Komunikace – definice partnerů komunikace se řeší přehlednými tabulkami, resp. grafickými nástroji. Komunikační kanály mohou být modifikovány kdykoliv a z libovolného místa. Různé sítě lze konfigurovat shodným a jednoduchým postupem.

27 Plně integrovaná automatizace TIA - trojí průchodnost
Správa dat Konfigurace a programování Komunikace

28 Plně integrovaná automatizace TIA - trojí průchodnost I
Správa dat zadávání společných dat 1x data přístupná v rámci celé technologie či výroby minimalizace chyby přenosu a konzistence dat

29 Plně integrovaná automatizace TIA - trojí průchodnost II
Konfigurace a programování všechny komponenty a systémy patřící k danému řešení konfigurovány, programovány, uváděny do provozu, testovány a monitorovány jedním modulárně koncipovaným systémem softwaru jedno uživatelské rozhraní specifické nástroje pro každou dílčí úlohu

30 Plně integrovaná automatizace TIA - trojí průchodnost III
Komunikace definice partnerů komunikace přehlednými tabulkami, resp. grafickými nástroji komunikační kanály modifikovatelné kdykoliv a z libovolného místa různé sítě konfigurovatelné shodným a jednoduchým postupem

31 STEP7-Standard Package

32 Příklad struktury projektu ve STEP7

33 Příklad struktury programu ve STEP7

34 Přístup ke globálním a instančním datovým blokům
FC10 FC11 FB12 Instanční DB (DB 112) Globální DB (DB 20) Přístup pro všechny bloky Přístup jen pro FB 12

35 Závěr posun směrem ke graficky orientovaným prostředkům
malé systémy - jazyk blokových schémat logických funkcí (FBD (FUP)) velmi rychle se stane běžným nástrojem programování určitá systematičnost při návrhu se vyplácí

36 kvalifikace potenciálních uživatelů
velké systémy SIMATIC - používání grafických nástrojů typu GRAPH, HiGraph a CFC lákavé, ale: ceny softwaru kvalifikace potenciálních uživatelů reklama: „jednoduchost použití těchto nástrojů není nutné umět programovat“ inženýrské nástroje určeny pro inženýry: schopnost celostního pohledu schopnost systémového myšlení


Stáhnout ppt "Názvy programovacích jazyků"

Podobné prezentace


Reklamy Google