Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
III/2 VY_32_INOVACE_501 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE I. (základní ekologické pojmy) Metodický list/Anotace: Výukový materiál formou úvodních otázek soustředí pozornost žáků k probírané tématice a přivede je k zamyšlení nad již získanými poznatky. Poté je definice ekologie upřesněna a specifikováno její dílčí rozdělení. Žáci dále pochopí význam základních ekologických pojmů a jejich hierarchii (biosféra, biotop, biocenóza, ekosystém, ekologická nika a další). Na závěr jsou žáci znovu formou otázek vedeni k zamyšlení nad postavením člověka v biosféře, zároveň jsou nuceni aplikovat a tím lépe pochopit význam výše uvedených pojmů. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace

2 EKOLOGIE I. RNDr. Rostislav Herrmann
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 EKOLOGIE Pokuste se vysvětlit význam pojmu ekologie.
Čím se ekologie podle vašeho názoru zabývá?

4 EKOLOGIE Je to věda, která popisuje vztahy mezi organismy a prostředím a vztahy mezi organismy navzájem Jejím zakladatelem je E. Haeckel (2. polovina 19. století) Jako samostatný vědní obor se vyvíjí až ve 20. století (stává se aktuální v souvislosti se zřejmým procesem destrukce přírody vlivem člověka)

5 ROZDĚLENÍ EKOLOGIE PODLE SKUPIN ORGANISMŮ (ekologie bakterií, ekologie rostlin, hub, živočichů apod.) PODLE PROSTŘEDÍ ORGANISMŮ ekologie půdy, ekologie lesa apod.) PODLE ÚROVNĚ EKOLOGICKÝCH VZTAHŮ AUTEKOLOGIE – zkoumá jednotlivé druhy DEMEKOLOGIE – studuje populace (DEMOGRAFIE – studuje lidskou populaci) SYNEKOLOGIE – studuje celá společenstva organismů (komplexně více druhů) a celé ekosystém Ekologie také využívá poznatků jiných věd a vytváří hraniční obory.

6 ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY
BIOTOP Je to soubor faktorů, které vytvářejí životní prostředí organismů Je tvořen živou i neživou složkou Faktory, které jej spoluvytvářejí jsou tedy např. klima, charakter půdy a podloží, hydrologické poměry… a spolupůsobení jiných organismů Pojem biotop je vztažen k jednomu druhu organismu nebo jednomu společenstvu (např. biotopem škeble rybničné jsou stojaté vody) Pojmu biotop odpovídá také pojem habitat podobně pojem stanoviště, podle některých autorů je ale pojem stanoviště užší (např. biotop stojatých vod zahrnuje více stanovišť = dno, volnou vodu, hladinu apod.)

7 ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY
AREÁL Je prostor zeměpisného rozšíření druhu na Zemi (areálem medvěda ledního je Arktida) POPULACE Soubor jedinců určitého druhu žijících na určitém místě v určitém čase BIOCENÓZA (CENÓZA, SPOLEČENSTVO) Soubor populací všech rostlin živočichů, hub a mikroorganismů (všech organismů), které žijí na určitém biotopu Je to živá část ekosystému Zahrnuje základní složky = ZOOCENÓZU, FYTOCENÓZU… EKOSYSTÉM Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, které jsou navzájem spojeny výměnou látek, energií a informací, a které se navzájem ovlivňují Je to tedy soubor organismů a jejich prostředí Ekosystém se skládá ze složky živé (tvořené organismy = biocenózou) a složky neživé (tvořené prostředím = biotop)

8 ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY
BIOM Soubor podobných ekosystémů (tropický deštný prales, tajga,…) BIOSFÉRA Soubor všech ekosystémů na Zemi EKOLOGICKÁ NIKA Místo a funkční zařazení druhu v ekosystému (prostorová nika, časová nika, potravní nika - komplexně) Matematicky definováno jde o mnohorozměrný podprostor, který je tvořen jednotlivými ekologickými faktory, které určitý druh (určitá populace) vyžaduje. Každý faktor pak představuje jeden rozměr podprostoru Mezi tyto faktory se řadí jednak abiotické podmínky (teplota, vlhkost, světlo,…) jednak podmínky biotické (přítomnost specifické potravy, predátorů…) Jedna ekologická nika může být trvale obsazena jen jedním druhem organismu (kompetiční působení)

9 EKOLOGIE – K ZAMYŠLENÍ Chrakterizujte biotop druhu Homo sapiens.
Lze biotop člověka jednoznačně chrakterizovat? Co je pro člověka a jeho ekologii specifické? Co je specifické pro areál rozšíření člověka?

10 EKOLOGIE – ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop, 20. 9. 2012


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google