Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

bibliometrie a scientometrie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "bibliometrie a scientometrie"— Transkript prezentace:

1 bibliometrie a scientometrie
Informetrie bibliometrie a scientometrie

2 Informetrie, scientometrie, bibliometrie
Scientometrie je měření vstupů a výstupů vědy aplikuje měřící procedury na vědu o vědě metodami matematické a statistické analýzy zkoumá vědeckou produktivitu a její výslednou prospěšnost Bibliometrie je měření kvantitativních záznamů o dokumentech bibliometrie se pohybuje se na úrovni dokumentů analýza dokumentů vznikajících v rámci vědecké komunikace směřuje k formulaci kvantitativních zákonitostí chápe se jako příbuzný obor informetrie anebo scientometrie např. analýza kvantitativního růstu literatury Informetrie je měření toku informací ve vědě pohybuje se na úrovni vědeckých informací metody zkoumající a kvantitativně měřící vznik, oběh a působení informací v jakékoli vědeckého života např. analýza účinnosti informačních systémů Scientometrie Bibliometrie Informetrie

3 Kybermetrie užití bibliometrických metod v prostředí www
měření ve všech složkách digitálního prostředí, tj. v sítích jednotlivých domén, intranetu.. hodnocení sítí podle objemu informačních kolekcí, počtu www stránek, podle možností vstupu, času odezvy atd. klasifikace stránek podle způsobu prezentace statistika užívání, produktivita autorů souhrnně řečeno - jde o hodnocení procesu elektronického publikování na www

4 Výzkumné oblasti bibliometrie
hodnocení vědeckých výstupů – dnes nejdůležitější bibliometrická výzkumná oblast, pomocí analýzy impaktovaných časopisů a citační analýzy výzkum citačních vazeb - jedná se o zkoumání témat, směrů, množství a vazeb pomocí metod citační analýzy (např. tvorba citačních sítí a grafů). Analýzou citačních indexů je možné určit a popsat směr budoucího vývoje vědních disciplín (mapování vědy). výzkum informačních potřeb - tyto výzkumy informačních potřeb (uspokojení nebo neuspokojení požadavků uživatelů) je možné statisticky zpracovávat a dále je možné hodnotit intenzitu využívání knihovních a informačních fondů. O informačních potřebách je možné se dozvědět na základě analýzy dotazů uživatelů. vyhledávání informací - Bradfordův zákon - shlukování (clustering) : bibliografické párování, které na základě společných referencí dvou článků, definují míru jejich podobnosti. socioinformatické jevy - sledováním poklesu a růstu zájmu o dokumenty určité vědní oblasti se zjišťuje budoucí směr vývoje daného oboru (prognostika), tato oblast je důležitá také z hlediska zkoumání procesu zastarávání informací

5 Bibliometrické metody 1
Citační analýza bibliometrická metoda založená na analýze počtu citací předpokládá citační morálku předpokládáme, že citace práce znamená, že tato práce byla pro autora významná při interpretaci výsledků citačních analýz je nutno přihlížet k možnostem a mezím těchto metod Citační indexy umožňují mapování vědy, prestiže autorů, časopisů, oborů, pracovišť atd. cílem je sledovat, kolikrát a kde byla určitá práce citována příslušná databáze a s ní spojené zázemí se nazývá citační index ciy morálka (nezatajuje použité práce – plagiát, ani neuvádí prameny, které nepoužil) meze těchto metod (např. odhlédnutí od přemíry autocitací apod.).

6 Citační indexy Tyto citační indexy umožňují zjistit:
počet citací dokumentu vztahy dokumentů dokument, který cituje jiný dokument, vyjadřuje obsahovou souvislost s ním nepřímá obsahová souvislost (více dokumentů citovaných jedním dokumentem, jeden dokument citovaný více dokumenty) slouží k průzkumu citovanosti, ale také k vyhledání jádra oboru, vytvoření kvantifikovaných profilů oboru a prognostickým odhadům

7 Bibliometrické metody 2
Impact faktor faktor vlivu časopisu – vyjadřuje průměrný počet citací získaných časopisem v běžném roce na články, publikované časopisem ve dvou letech předcházejících k tomu, aby měl nějaký časopis nenulový impakt faktor se musí především dostat do užšího výběru, který je excerpován podmínky excerpce: vychází v angličtině, nebo pokud uveřejňuje v angličtině alespoň shrnutí publikovaných prací a anglická klíčová slova je třeba aby jej citovali v časopisech v již excerpovaných Immediacy Index index bezprostředního vlivu (Garfieldův index) průměrný počet citací na články časopisu v roce, ve kterém byly publikovány Cited Half-life "Poločas citovanosti" udává po kolika letech (ve vztahu k určitému roku) se objeví 50% všech citací na články daného časopisu v citačních rejstřících. ciy morálka (nezatajuje použité práce – plagiát, ani neuvádí prameny, které nepoužil) meze těchto metod (např. odhlédnutí od přemíry autocitací apod.).

8 Druhy citačních indexů
polytematické Science Citation Index ( Scopus ( Scholar Google ( oborové .. v rámci databáze Medline ( astronomie, fyzika - NASA ADS ( medicínský citační index Národní lékařské knihovny ( preprintová dig. knihovna pro fyziku v Los Alamos ( specializované .. patentový citační rejstřík Derwent, STN Internat., Dialoq.. scopus – Elsevire, přírodní vědy podrobně, zaměřená do evropy, medicína, STM, trochu sociální, humanitní vůbec, mala retrospektiva beta sholar - indexuje univerzitni servery a archivy, seda literatura, spolupracuje s knihovnami a OCLC, otevrene zdroje, sfx

9 ISI Nejvyššího stupně dokonalosti dosáhly citační indexy provozované organizací The Institute for Scientific Information (ISI) v Kalifornii, autor a zakladatel je Eugen Garfield. specializované části: • SCI = Science Citation Index (od r. 1961) – ukazatel citací v přírodních vědách • SSCI = Social Science Citation Index – zaměřený na společenské vědy (od r. 1969) • Art and Humanities Citation Index (od r. 1978) organizace ISI nemůže sledovat všech asi 16 tis. vědeckých časopisů, které se dostaly do jejího vstupního registru – excerpuje cca 8 tis. časopisů

10 Komerční produkty Thomson/ISI
WOS .. Web of Science - Science Citation Index citační databáze vědeckých časopisů CC .. Current Contents Connect aktuální obsahy významných vědeckých časopisů JCR .. Journal Citation Reports informace o časopisech s tzv. impact faktorem. dohromady tvoří → Web of Knowledge (

11 Problémy citačních rejstříků
citační zvyklosti se v jednotlivých oborech liší – v molekulární biologii a biomedicíně je snazší dosáhnout citovanosti než v teoretické fyzice (totéž se do určité míry projevuje i uvnitř oborů) řada autorů bádá na pomezí oborů - vyšší citovanost nezasloužená citovanost: zneužití „mocenského“ postavení, nebo proto, že k práci přispěl nějakou drobností (V určitém oboru také může dominovat spřízněná skupina, jejíž členové se citují navzájem značnou část citací rovněž mohou představovat autocitace. mimořádně vysokou citovanost mívají přehledné články a některé metodické práce... ačkoli vysoká citovanost pravděpodobně indikuje, že daná práce či její autor přináší pro odbornou komunitu něco zajímavého a důležitého, je třeba mít stále na paměti, že pro vědu mají velký význam i lidé, jejichž originální badatelský přínos není velký, ale jsou skvělými popularizátory, mají organizační schopnosti nebo umějí dobře přednášet

12 Scientometrie

13 Hodnocení vědeckých výstupů v ČR 1
Provádí RVV (Rada pro výzkum a vývoj) Databáze IS VaV (projekty, záměry, hodnocení) Hodnocení: Metodika hodnocení

14 Hodnocení vědeckých výstupů v ČR 2

15 Hodnocení vědeckých výstupů v ČR 3
Rozdělení bodů podle projektů VÝSLEDNÝ INDEX = BODY / FINANČNÍ PROSTŘEDKY ze SR(mil.Kč) Hodnocení projektů, institucí, poskytovatelů (grantových agentur) Průměrný index projektů pro letošní rok - 19


Stáhnout ppt "bibliometrie a scientometrie"

Podobné prezentace


Reklamy Google