Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Mateřské školy vývoj soukromé vs. veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Mateřské školy vývoj soukromé vs. veřejné."— Transkript prezentace:

1 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

2 Mateřské školy vývoj soukromé vs. veřejné

3 50 000 žádostí odmítnuto na školní rok 2012/2013 Mateřských soukromých škol bylo v roce 2012 celkem 194 z celkovým počtem žáků 6967 tj. pouze 1,93% žáků! Za poslední dva roky přibylo 69 soukromých MŠ a 2074 žáky. Důvody vzniku soukromých MŠ za posledních dva roky: a)demografický vývoj b)zavedení dvouleté mateřské dovolené c)v minulosti rušní veřejných jeslí a MŠ ze strany obcí a měst

4 Základní školy vývoj soukromé vs. veřejné

5 Soukromé základní školy v ČR Z celkového počtu ZŠ 4095 je pouze 91 ZŠ soukromých. Pouze 0,8 % žáků ZŠ navštěvuje soukromé školy. Za poslední dva roky vzrostl počet žáků na soukromých ZŠ o 888, lze předpokládat, že během 5 let toto číslo opět vzroste z důvodu demografického vývoje a požadavků rodičů ze soukromých MŠ pokračovat na soukromé ZŠ v prvním stupni.

6 Střední školy vývoj soukromé vs. veřejné

7 Soukromé školy rozdělení

8 Soukromé střední školy Střední soukromé školy se samy optimalizují. Počet žáků za poslední čtyři roky klesl o 25%. Soukromé školy musí rychleji reagovat na trh práce, demografický vývoj, kvalitu vzdělání. Soukromé střední školy v letošním roce navštěvuje 58 717 studentů tj. 10% z celkového počtu studentů. Z celkového počtu soukromých středních škol je 78 % odborných škol. Pouze 22% tvoří žáci gymnázií.

9 Soukromá gymnázia vs. veřejná

10 Soukromá gymnázia V roce 2012/2013 je celkem 369 gymnázií, z toho pouze 69 gymnázií je soukromých. 7 % žáků je na soukromých gymnázií Za poslední 4 roky ubylo 9 gymnázií.

11 Soukromá gymnázia počet dle kraje

12 Přehled soukromých gymnázií vs. krajské Krajská gymnáziaPočet žáků 2012/2013 Procento z celkového počtu 4 letá44 08291 6 letá10 95586 8 letá57 98784 Soukromá gymnáziaPočet žáků 2012/2013 Procento z celkového počtu 4 letá2 7356 6 letá1 26910 8 letá5 1037

13 Optimalizace soukromých škol negativní vlivy Výběr školného je hlavní nekonkurenční prvek na vzdělávacím trhu. Kvalita vzdělávacího procesu je až druhořadá při výběru rodiči školy, převažuje ekonomické kritérium a státní jistota. Společenský názor a povědomí o soukromé škole je dán dlouhodobým negativním postojem politiků a novinářů: ▫ jsou to podvodníci, ▫ koupím si vzdělání za školné, ▫ ať si podnikají, ale za své a ne za peníze státu, ▫ jsou jen pro bohaté, ▫ majitelé si rozdělují zisk ze školného i dotací do svých kapes.

14 Legislativní normy upravující podmínky činnosti soukromých škol Stanovení principu financování školství v ČR je garantováno Ústavou ČR v čl. 33, kde občanovi- žáku počátečního vzdělávání vzniká nárok na rovnoprávné užití veřejné služby. Podepsaná Úmluva OSN o právech dítěte, Listina základních práv EU čl. 24, kde každému dítěti je z veřejných zdrojů určen shodný objem finančních prostředků. Soukromé školy od svého vzniku prosazují ve vztahu státu k dítěti, žáku i studentovi rovnost přístupu a respektování jeho práv a svobod.

15 Školský zákon č.591/2004 Sb., § 2 Zásady a cíle vzdělávání Vzdělávání je založeno na zásadách: a) Rovného přístupu každého státního občana ČR i EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace. b) Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. c) Vzdělávání je veřejnou službou. § 3 Systém vzdělávacích programů: a) RVP obsahují státem stanovený povinný obsah a rámec vzdělávání. b) RVP mají být závazným kritériem při stanovení výše finančních prostředků od státu pro školy.

16 Zákon o poskytování dotací soukromým školám č.306/1999 Sb. V současné době nejefektivnější způsob financování ve školství garantuje zákon č. 306/1999 Sb., v pozdějším znění. Je oborovým normativním financováním, které je adresné, přímé, časově určené komplexní dotace na jednoho žáka u všech oborů vč. školských služeb. Respektuje i specifiky speciálního školství, kde je třeba jen dořešit financování asistentů pedagoga pro postižené děti. Zabezpečuje financování v čase, upřesňuje počet žáků v měsíci a tím nedochází k duplicitnímu financování školy za žáky, kteří přestoupili na jinou školu, v průběhu roku. Výsledkem je to, že soukromé školy jsou levnější pro stát o 37% (zpráva OECD 2011).

17 Pro informaci porovnání obou systému financov ání  Žák „státní“ školy 100% agregovaný/krajský normativ, obec + finance od zřizovatele „dohadovací řízení“  Žák soukromé školy 60 % neinvestiční normativ srovnatelný podle typu školy  mzdy, odvody  provoz  ONIV (DVPP, pomůcky)  investice  Další finanční prostředky od zřizovatele (odměny pedagogům, ředitelům, motivační programy apod.)  Hospodářská/doplňková činnost  mzdy, odvody  ONIV (provoz, DVPP, pomůcky) Při splnění podmínek: HODNOCENÍ ČŠI průměrné a lepší REINVESTICE ZISKU OVĚŘENÁ NEZÁVISLÝM AUDITEM základní a speciální školy max. 100% střední školy max. 90 %

18 „Státní“ škola hospodářská/doplňková činnost Soukromá škola hlavní činnost – vzdělávání Živnostenský zákon vyhláška č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obchodní zákoník/občanský zákon č. 306/1999 Sb., Škola podniká s majetkem zřizovatele, k němuž má právo hospodaření, a udržuje jej z prostředků zřizovatele. Škola používá státní prostředky na svou hlavní činnost – vzdělávání. Prostředky získané z doplňkové činnosti jsou určeny na dokrytí potřeb v hlavní činnosti, které zřizovatel finančně nepokryl. V dikci zákona smí státní prostředky použít pouze na neinvestiční náklady spojené s hlavní činností (mzdy, odvody, provoz, ONIV) Škola vede doplňkovou činnost po celé účetní období odděleně od hlavní činnosti na analytickém účtu. Škola vede hospodaření se státní dotací po celé účetní období odděleně na analytickém účtu.

19 Na konci hospodářského roku spojí hospodářský výsledek doplňkové činnosti po zdanění do jednoho zlepšeného hospodářského výsledku, který rozdělí do fondů. V roce následujícím jsou prostředky z hlavní činnosti součástí fondů školy. Př. - fondu reprodukce ZP - fondu odměn a - fondu rezervního. Škola tedy nepoužívá pro zkvalitnění své hlavní činnosti prostředky z doplňkové činnosti přímo, ale až po jejich přetransformování do svých fondů. Na konci hospodářského roku spojí vše (dotace, školné aj.) do jednoho hospodářského výsledku a zdaní. Podmínkou k získání navýšené dotace musí vytvořený zisk reinvestovat každý rok zpět do hlavní činnosti školy – vzdělávání. Neziskovost hospodaření musí každý hospodářský rok doložit výrokem „bez výhrad“ od nezávislého auditora.

20 Příklady financování Zdroj: Statistická ročenka ČSÚ 2012 Státní rozpočet mil. Kč Rozpočty ÚSC mil. Kč Celkem dotace státu a ÚSC Počet žákůNormativ za žáka skut. 2012 Normativ soukromé školy 90% 2012 Rozdíl tj. min. školné Gymnázia2997 2587 557134 96555 99240 18015 742 Zdroj: výroční zprávy 2011 / 2012 Výnosy ÚSC Počet žáků Normativ na žáka Normativ soukromé školy 90% Výpočet výkonů na počet žáků RozdílMinimální výše školného Gymnázium Brno 27 51852552 41539 24020 5986 92013 180 Gymnázium Nymburk 26 38857545 90040 080 23 0413 3475 820 Gymnázium Cheb 39 834 34 213 64253 30040 79026 18413 650 8 029 21 270 12 510

21 Děkuji za Vaši pozornost. Ing. Petr Jadrný


Stáhnout ppt "Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Mateřské školy vývoj soukromé vs. veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google